2007

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811        tālr. 67087318         fax 67087317

Rīgā

 

2008.gada 14.oktobris

Nr. 9/2 – 2 – 157 – (9/08)

Saeimas Prezidijam

 Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 16.oktobra Saeimas sēdes darba kārtībā - iekļaut darba kārtībā Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā” sadaļā „Prezidija ziņojumi - 1. Par saņemtajiem likumprojektiem” kā pirmo darba kārtības punktu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz nodot minēto likumprojektu tikai Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 86.pantu komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai 1.lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā 16.oktobra Saeimas sēdē sadaļā “Likumprojektu izskatīšana” kā pirmo punktu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts “Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā”, 1 lapa;

      2. Likumprojekta anotācija, 1 lapa.

 

Godbijībā, 

komisijas priekšsēdētājs                                                                                    K.Leiškalns


Iesniedz Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

 

Likumprojekts

 

 

Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā

 

 

Izdarīt Noguldījumu garantiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 13.nr.; 2001, 22.nr.; 2007, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 3. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Neatkarīgi no noguldījuma izdarīšanas dienas garantētā atlīdzība vienam noguldītājam par noguldījumu piesaistītājā izdarīto noguldījumu ir garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 50 000 eiro, kas pārrēķināti latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu dienā, kad iestājas noguldījumu nepieejamības gadījums.".

 

2. Papildināt Pārejas noteikumus ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"5. Grozījumi likuma 3. panta pirmajā daļā (attiecībā uz garantētās atlīdzības paaugstināšanu līdz 50 000 eiro) nav attiecināmi uz bankām un krājaizdevu sabiedrībām, kas līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai atzītas par likvidējamām, maksātnespējīgām vai bankrotējušām.

6. Ja noguldījumu nepieejamības gadījums ir iestājies no 1998. gada 1. oktobra līdz šā likuma 3. panta pirmās daļas grozījumu (attiecībā uz garantētās atlīdzības paaugstināšanu līdz 50 000 eiro) spēkā stāšanās dienai, garantētā atlīdzība ir tāda, kādu to likums noteica līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai.”

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

 


Likumprojekta "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"

anotācija

 

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

Kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības maksātnespējas gadījumā Noguldījumu garantiju likums pašreiz paredz valsts noteiktu garantiju katram h(izņēmumi likuma 17. pantā) noguldītājam 20 000 eiro apmērā. Likumprojekts paredz valsts noteikto garantiju 20 000 eiro apmērā paaugstināt līdz 50 000 eiro.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Netiks pasliktināta Latvijas finanšu sistēmas konkurētspēja apstākļos, kad citas Eiropas Savienības dalībvalstis paaugstina noguldījumu garantiju limitus. Netiks radīti apstākļi situācijai, kad Latvijas noguldītāji varētu izvēlēties noguldījumus pārvietot uz kaimiņu valstu, piemēram, Lietuvas, kur garantētā noguldījuma summa uz vienu gadu no 2008. gada oktobra beigām varētu tikt palielināta līdz 100 000 eiro kredītiestādēm. Iespējams kapitāla pieplūdums no valstīm, kur valsts garantētā atlīdzība ir zemāka par 50 000 eiro. Tiks nodrošināta iespējama noguldītāju zaudējumu atlīdzināšana lielākā apmērā.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Nav attiecināms.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Jaunus normatīvos aktus papildus šim likumprojektam nav nepieciešams izdot.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

Likumprojekts nodrošina ES līmenī panākto vienošanos 07.10.2008. Luksemburgā Ekonomikas un finanšu jautājumu Ministru Padomes (ECOFIN) laikā.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

Konsultācijas ir notikušas ar Latvijas Komercbanku asociāciju.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Normatīvā akta prasību izpildi nodrošinās Finanšu un kapitāla tirgus komisija esošo funkciju ietvaros. Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā" pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas interneta mājas lapā www.fktk.lv, kur ar likumu varēs iepazīties visas ieinteresētās personas. Normatīvais akts indivīda tiesības aizstāvēt savas tiesības neierobežo.

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                                           K.Leiškalns