Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā ir saņemts Jūsu iesniegums

04.02.2009. 9/7-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” (nr. 918/Lp9).

 

Pielikumā: likumprojekta priekšlikumu tabula uz 5 lpp.

 

 

Ar cieņu

 

Komisijas priekšsēdētājs                   Oskars Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                        Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”

(nr.918/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi (3)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2., 17., 23.nr.; 2001, 3., 16.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 23., 24.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 2., 13.nr.; 2007,11.nr.; 2008, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2., 17., 23.nr.; 2001, 3., 16.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 23., 24.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 2., 13.nr.; 2007,11.nr.; 2008, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1.Aizstāt visā likumā, izņemot 83.panta pirmās daļas 1.punktu, vārdus “dome (padome)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “dome” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

1.Aizstāt visā likumā, izņemot 83.panta pirmās daļas 1.punktu, vārdus “dome (padome)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “dome” (attiecīgā locījumā).

 

 

2.Aizstāt visā likumā, izņemot 59.panta otrās daļas 7.punktu un pārejas noteikumu 7. un 8.punktu, vārdu „pilsēta” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem „republikas pilsēta” (attiecīgā skaitlī un locījumā) un vārdu „pagasts” (attiecīgā skaitlī un locījumā) – ar vārdu „novads” (attiecīgā skaitlī un locījumā).

 

 

 

 

2.Aizstāt visā likumā, izņemot 59.panta otrās daļas 7.punktu un pārejas noteikumu 7. un 8.punktu, vārdu „pilsēta” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem „republikas pilsēta” (attiecīgā skaitlī un locījumā) un vārdu „pagasts” (attiecīgā skaitlī un locījumā) – ar vārdu „novads” (attiecīgā skaitlī un locījumā).

 

59.pants. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras kompetence

(..)

(2) Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrai ir tiesības:

(..)

7) ar pilsētas un novada domes, pagasta padomes vai rajona padomes pilnvarojumu privatizēt attiecīgo pašvaldību dzīvojamās mājas;

(..)

 

 

 

 

 

 

3.Aizstāt 59.panta otrās daļas 7.punktā vārdus „ar pilsētas un novada domes, pagasta padomes vai rajona padomes pilnvarojumu” ar vārdiem „ar republikas pilsētas un novada domes pilnvarojumu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Aizstāt 59.panta otrās daļas 7.punktā vārdus „ar pilsētas un novada domes, pagasta padomes vai rajona padomes pilnvarojumu” ar vārdiem „ar republikas pilsētas un novada domes pilnvarojumu”.

60.pants. Pilsētu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas

(..)

 

(2) Pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisiju piecu locekļu sastāvā un tās priekšsēdētāju ieceļ attiecīgā pagasta padome.

(..)

 

68.pants. Pašvaldības domes (padomes) kompetence strīdu izskatīšanā

(1) Pilsētas dome un pagasta padome izskata visus strīdus, kas saistīti ar dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu, viendzīvokļa un daudzdzīvokļu māju privatizācijas tehnisko izpildi, tas ir, ar:

1) privatizācijas objekta vērtības noteikšanu;

2) nomā nododamā vai privatizējamā zemes gabala platības noteikšanu;

3) privatizācijas objekta pirkuma maksas noteikšanu.

(2) Pilsētas dome un pagasta padome šā panta pirmajā daļā minētos strīdus izskata, ievērojot šā likuma 69., 70. un 71. panta noteikumus.

 

4.Aizstāt 60.panta otrajā daļā, kā arī 68.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus „pagasta padome” ar vārdiem „novada dome”.

 

 

 

 

4.Aizstāt 60.panta otrajā daļā, kā arī 68.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus „pagasta padome” ar vārdiem „novada dome”.

 

17. Personai, privatizējot valsts vai pašvaldības dzīvokli vai viendzīvokļa māju, bez bāriņtiesas (pagasttiesas) piekrišanas ir atļauts izmantot savu nepilngadīgo bērnu privatizācijas vai īpašuma kompensācijas sertifikātus. Šajā gadījumā bērni var prasīt īpašuma tiesību atzīšanu uz atbilstošu privatizētā dzīvokļa domājamo daļu vai attiecīgas naudas kompensācijas izmaksu.

5.Aizstāt pārejas noteikumu 17.punktā vārdus „bāriņtiesas (pagasttiesas)” ar vārdu „bāriņtiesas”.

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

5. Pārejas noteikumos:

aizstāt 17.punktā vārdus „bāriņtiesas (pagasttiesas)” ar vārdu „bāriņtiesas”;

 

30.2 Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra vai pašvaldības dome (padome) lēmumu par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu pieņem ne vēlāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim.

6. Aizstāt pārejas noteikumu 30.2punktā vārdus un skaitļus „ne vēlāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem „ne vēlāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim”.

 

 

 

aizstāt 30.2punktā vārdus un skaitļus „ne vēlāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem „ne vēlāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim”;

 

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 41.punktu šādā redakcijā:

„41. Līdz 2009.gada 1.oktobrim pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, izņemot republikas pilsētu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, reorganizē, izveidojot novadu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas.”

 

 

1.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 2.lasījumā atbalstīto pārejas noteikumu 41.punktu šādā redakcijā:

„41. Līdz 2009.gada 1.oktobrim pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, izņemot republikas pilsētu un Jēkabpils pilsētas un Valmieras pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, reorganizē, izveidojot novadu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas. Jēkabpils pilsētas un Valmieras pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas reorganizē, laikā no 2009. gada 1. jūlija līdz 1.oktobrim izveidojot attiecīgas republikas pilsētu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas.”

 

Atbalstīts

papildināt pārejas noteikumus ar 41. un 42. punktu šādā redakcijā:

„41. Līdz 2009.gada 1.oktobrim pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, izņemot republikas pilsētu un Jēkabpils pilsētas un Valmieras pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, reorganizē, izveidojot novadu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas. Jēkabpils pilsētas un Valmieras pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas reorganizē, laikā no 2009. gada 1. jūlija līdz 1.oktobrim izveidojot attiecīgas republikas pilsētu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas.

 

 

 

2.

Juridiskais birojs

Papildināt pārejas noteikumus ar 42.punktu šādā redakcijā:

„42. Grozījumi šajā likumā par vārdu “dome (padome)” aizstāšanu ar vārdu “dome”, vārda „pilsēta” aizstāšanu ar vārdiem „republikas pilsēta” un vārda „pagasts” aizstāšanu ar vārdu „novads”, 59.panta otrās daļas 7.punktā par vārdu „ar pilsētas un novada domes, pagasta padomes vai rajona padomes pilnvarojumu” aizstāšanu ar vārdiem „ar republikas pilsētas un novada domes pilnvarojumu”, 60.panta otrajā daļā un 68.panta pirmajā un otrajā daļā par vārdu  „pagasta padome” aizstāšanu ar vārdiem „novada dome”, kā arī pārejas noteikumu 17.punktā par vārdu „bāriņtiesas (pagasttiesas)” aizstāšanu ar vārdu „bāriņtiesas” stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.”

 

 

Atbalstīts

42. Grozījumi šajā likumā par vārdu “dome (padome)” aizstāšanu ar vārdu “dome”, vārda „pilsēta” aizstāšanu ar vārdiem „republikas pilsēta” un vārda „pagasts” aizstāšanu ar vārdu „novads”, 59.panta otrās daļas 7.punktā par vārdu „ar pilsētas un novada domes, pagasta padomes vai rajona padomes pilnvarojumu” aizstāšanu ar vārdiem „ar republikas pilsētas un novada domes pilnvarojumu”, 60.panta otrajā daļā un 68.panta pirmajā un otrajā daļā par vārdu  „pagasta padome” aizstāšanu ar vārdiem „novada dome”, kā arī pārejas noteikumu 17.punktā par vārdu „bāriņtiesas (pagasttiesas)” aizstāšanu ar vārdu „bāriņtiesas” stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.”

 

 

Likuma 1., 2., 3., 4. un 5.pants stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

3.

Juridiskais birojs

Izslēgt likuma spēkā stāšanās noteikumu.

 

Atbalstīts