Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā ir saņemts Jūsu iesniegums

04.02.2009. 9/7-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” (nr. 916/Lp9).

Pielikumā: likumprojekta priekšlikumu tabula uz 9 lpp.

 

 

Ar cieņu

 

Komisijas priekšsēdētājs                   Oskars Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                        Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

(nr.916/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi (4)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2003, 20.nr.; 2005, 9.nr.; 2007, 12., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2003, 20.nr.; 2005, 9.nr.; 2007, 12., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumu 3. un 4.punktu, vārdus „dome (padome)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „dome” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumu 3. un 4.punktu, vārdus „dome (padome)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „dome” (attiecīgā locījumā).

 

3.pants. Palīdzības veidi

Ir šādi palīdzības veidi:

(..)

10) palīdzība dzīvojamās mājas renovācijai un restaurācijai (27.2 pants).

 

2. Izteikt 3.panta 10.punktu šādā redakcijā:

„10) palīdzība dzīvojamās mājas renovācijai, restaurācijai un rekonstrukcijai (27.2pants.).”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 3.panta 10.punktu šādā redakcijā:

„10) palīdzība dzīvojamās mājas renovācijai, restaurācijai un rekonstrukcijai (27.2pants.).”

6.pants. Kārtība, kādā persona atzīstama par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībā

(1) Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt palīdzību.

(..)

3. Aizstāt 6.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus „27.1 panta pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā” ar skaitļiem un vārdiem „27.1 panta pirmajā un 1.1 daļā, 27.2 panta pirmajā daļā”.

 

 

 

 

3. Aizstāt 6.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus „27.1 panta pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā” ar skaitļiem un vārdiem „27.1 panta pirmajā un 1.1 daļā, 27.2 panta pirmajā daļā”.

 

25.pants. Dzīvokļa pabalsts

 

(1) Pašvaldībai ir tiesības domes (padomes) saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā maksāt dzīvokļa pabalstu personām, kas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā lieto dzīvojamo telpu, kuru tās ir lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai. Pašvaldības dome (padome) saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām ir tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu.

(2) Dzīvokļa pabalstu var saņemt tās šā panta pirmajā daļā minētās personas, kuras saskaņā ar šo likumu un pašvaldības domes (padomes) saistošajiem noteikumiem ir tiesīgas saņemt šā likuma 3.panta 1. un 2.punktā paredzēto palīdzību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 25.panta otro daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

26.1 pants. Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts

(..)

(2) Persona tiek reģistrēta dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai, ja tā saskaņā ar šo likumu un pašvaldības domes (padomes) saistošajiem noteikumiem ir tiesīga saņemt šā likuma 3.panta 1. un 2.punktā paredzēto palīdzību. Persona tiek izslēgta no šā palīdzības reģistra tad, kad ir saņēmusi dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu.

 

(3) Persona, kura ir saņēmusi dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu, zaudē tiesības saņemt šā likuma 3.panta 1. un 2.punktā paredzēto palīdzību.

(..)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 26.1panta otro daļu un vienlaikus izteikt 26.1panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Persona, kura ir saņēmusi dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu, zaudē tiesības saņemt šā likuma 3.panta 1. un 2.punktā paredzēto palīdzību un tiek izslēgta no palīdzības reģistra tad, kad ir saņēmusi dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

27.1 pants. Palīdzība dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai

(1) Valsts sniedz palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedzot attiecīgu galvojumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Dzīvojamās telpas iegādes vai būvniecības gadījumā pašvaldības var sniegt palīdzību saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā, pilnībā vai daļēji sedzot kredītprocentu maksājumus.

 

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto palīdzību var saņemt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja tie lieto dzīvojamo telpu denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un ir to lietojuši līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.

(4) Personai, kura saņēmusi valsts galvojumu dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai vai kurai pašvaldība pilnībā vai daļēji segusi kredītprocentu maksājumus, nav tiesību saņemt šā likuma 3.panta 1. un 2.punktā paredzēto palīdzību.

 

4.27.1 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem „attiecīgu galvojumu” ar vārdiem „īrniekam vai viņa ģimenes loceklim, kas lieto dzīvojamo telpu denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un ir to lietojis līdz īpašuma tiesību atjaunošanai”;

 

papildināt ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

„(11) Valsts sniedz palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedzot attiecīgu galvojumu ģimenei ar bērniem.”;

 

papildināt otro daļu pēc vārdiem „sniegt palīdzību” ar vārdiem „šā panta pirmajā un 1.1 daļā minētajām personām”;

 

izslēgt panta trešo daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts V.Buzajevs

Papildināt 27.1 panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Ne mazāk kā 50% no šiem maksājumiem tiek kompensēti no valsts budžeta.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

4. 27.1 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem „attiecīgu galvojumu” ar vārdiem „īrniekam vai viņa ģimenes loceklim, kas lieto dzīvojamo telpu denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un ir to lietojis līdz īpašuma tiesību atjaunošanai”;

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

„(11) Valsts sniedz palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedzot attiecīgu galvojumu ģimenei ar bērniem.”;

 

papildināt otro daļu pēc vārdiem „sniegt palīdzību” ar vārdiem „šā panta pirmajā un 1.1 daļā minētajām personām”;

 

izslēgt panta trešo daļu.

 

27.2 pants. Palīdzība dzīvojamās mājas renovācijai un restaurācijai

 

(1) Valsts atbilstoši gadskārtējā valsts budžetā paredzēto līdzekļu apmēram sniedz palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem šādiem mērķiem:

1) par valsts nozīmes kultūras pieminekli atzītas dzīvojamās mājas restaurācijai;

2) dzīvojamās mājas renovācijai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai;

3) tādas dzīvojamās mājas renovācijai, kurā jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas;

4) energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā.

(11) Laika periodā no 2008.gada līdz 2010.gadam šā panta pirmās daļas 4.punktā minētā palīdzība tiek sniegta dzīvokļu īpašniekiem, ja:

1) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 300 kvadrātmetriem, bet tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 procentus no dzīvojamās mājas kopējās platības;

2) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;

3) vienai personai pieder ne vairāk kā puse no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem.

(2) Pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu šādiem mērķiem:

1) par valsts nozīmes kultūras pieminekli atzītas dzīvojamās mājas restaurācijai;

2) dzīvojamās mājas renovācijai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai;

3) tādas dzīvojamās mājas renovācijai, kurā jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas;

4) energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā;

5) dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.

(3) Sniedzot šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto palīdzību, nav piemērojami šā likuma 2. un 6. - 10.panta noteikumi.

(4) Šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā paredzēto palīdzību valsts sniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. Kārtību, kādā tiek nodrošināta šā panta pirmās daļas 4.punktā minētā palīdzība, uz energoefektivitātes pasākumiem attiecināmās izmaksas, energoefektivitātes pasākumu vērtēšanas kritērijus, kā arī valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību nosaka Ministru kabinets.

 

(5) Kārtību, kādā tiek sniegta šā panta otrajā daļā minētā palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

 

5. 27.2 pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

„27.2 pants. Palīdzība dzīvojamās mājas renovācijai, restaurācijai un rekonstrukcijai”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt ar sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Valsts sniedz palīdzību, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedzot galvojumu aizdevumam daudzdzīvokļu mājas renovācijai vai rekonstrukcijai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pārņēmusi attiecīgās daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas tiesības.”

 

 

 

 

5. 27.2 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

„27.2 pants. Palīdzība dzīvojamās mājas renovācijai, restaurācijai un rekonstrukcijai”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Valsts sniedz palīdzību, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedzot galvojumu aizdevumam daudzdzīvokļu mājas renovācijai vai rekonstrukcijai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pārņēmusi attiecīgās daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas tiesības.”

 

28.pants. Palīdzības finansiālais nodrošinājums

 

(1) Pašvaldība ik gadu pirms valsts budžeta projekta izstrādāšanas apkopo palīdzības reģistra datus, pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu uzskaites datus un palīdzības sniegšanas projektus, veicot nepieciešamos aprēķinus, un sastāda budžeta pieprasījumu izdevumu daļējai segšanai no valsts budžeta līdzekļiem mērķdotāciju veidā pašvaldībām. Atsevišķi tiek apkopoti dati par tiem īrniekiem, kuri īrē dzīvojamo telpu denacionalizētās vai likumīgajiem īpašniekiem atdotās mājās un kuri to lietojuši līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.

 

(2) Atbildīgā ministrija ik gadu apkopo šā panta pirmajā daļā minētos budžeta pieprasījumus un iesniedz tos iekļaušanai valsts budžeta projektā. Valsts budžeta mērķdotāciju piešķiršanas nosacījumus un kārtību, kādā izvērtējami pašvaldību pieprasījumi dzīvojamo māju būvniecībai, neizīrētu dzīvojamo māju renovācijai, būvju pārbūvei (rekonstrukcijai) par dzīvojamām mājām, jaunbūvējamo daudzdzīvokļu namu (kuru būvdarbi pārtraukti) pabeigšanai vai atsevišķu dzīvokļa īpašumu iegādei nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts V.Buzajevs

Papildināt 28.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Valsts budžeta mērķdotāciju apjoms nedrīkst būt mazāks par 50% no attiecīgajām pašvaldību izmaksām.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

Likuma 1.pants stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

Likuma 1.pants stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.