Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

14.10.2008.                Nr.90/TA-2707

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"". Likumprojektu izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Auders 67013078, Martins.Auders@em.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 2 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 9 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra sēdes protokola Nr.72  21.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

 

Izdarīt likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2003, 20.nr.; 2005, 9.nr.; 2007, 12., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1.Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumu 3. un 4.punktu, vārdus „dome (padome)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „dome” (attiecīgā locījumā).

 

2.Izteikt 3.panta 10.punktu šādā redakcijā:

„10.palīdzība dzīvojamās mājas renovācijai, restaurācijai un rekonstrukcijai (27.2 pants.)”

 

3.Aizstāt 6.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus „27.1 panta pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā” ar skaitļiem un vārdiem „27.1 panta pirmajā un 1.daļā, 27.2 panta pirmajā daļā”.

 

4.27.1 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem „attiecīgu galvojumu” ar vārdiem „īrniekam vai viņa ģimenes loceklim, kas lieto dzīvojamo telpu denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un ir to lietojis līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.;

papildināt ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

„(11) Valsts sniedz palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedzot attiecīgu galvojumu ģimenei ar bērniem.”;

papildināt otro daļu pēc vārdiem „sniegt palīdzību” ar vārdiem „šā panta pirmajā un 1.1 daļā minētajām personām”;

izslēgt panta trešo daļu.

 

5.27.2 pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

„27.2 pants. Palīdzība dzīvojamās mājas renovācijai, restaurācijai un rekonstrukcijai”

papildināt ar sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Valsts sniedz palīdzību, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedzot galvojumu aizdevumam daudzdzīvokļu mājas renovācijai vai rekonstrukcijai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pārņēmusi attiecīgās daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas tiesības.

 

Likuma 1.pants stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

Ekonomikas ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

K.Gerhards

A.Matīss

Dž.Innusa

D.Pūne

M.Auders

 

 

 

 

01.09.2008. 11:05

266

K.Fomina, 67013148

Kristine.Fomina@em.gov.lv

 


Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” ir izstrādāts, lai izpildītu Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija sēdes protokolā Nr.54, 18.§, 3.punktā doto uzdevumu – ministrijām līdz šā gada 10.oktobrim sagatavot un iesniegt kā Ministru kabineta lietu likumprojektus par grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojumā Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 2.un 3.pielikumā uzskaitītajos likumos, kā arī, lai izpildītu Ministru prezidenta 2008.gada 16.jūlija rezolūciju Nr.111-1/275, saskaņā ar kuru visiem ministriem dots uzdevums noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par grozījumiem likumos, lai paredzētu pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot tos Ministru kabineta noteikumus, kuri ir izdoti, pamatojoties uz Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu.

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām noslēgsies vietējo pašvaldību reforma un saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 6.pantu, Latvijā vietējo pašvaldību līmenī darbosies novadu un republikas pilsētu pašvaldības. Ņemot vērā minēto, likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” nepieciešami attiecīgi grozījumi. 

Ministru kabineta iekārtas likuma pārejas noteikumu 6.punkts paredz, ka līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.jūlijam ir spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti, pamatojoties uz Saeimas 1993.gada 15.jūlijā pieņemtā Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu.

Ņemot vērā minēto, lai likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” nebūtu jāgroza vairakkārt, kas nozīmētu nelietderīgu Ekonomikas ministrijas un citu institūciju laika un resursu patēriņu atsevišķo normatīvo aktu projektu pieņemšanas procesā, Ekonomikas ministrija papildus augstākminētajiem grozījumiem likumprojektā ir iekļāvusi arī grozījumus, paredzot Ministru kabinetam pilnvarojumu izdot Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā ģimenēm ar bērniem sniedz galvojumu aizdevumam dzīvojamās telpas  (mājokļa) iegādei vai būvniecībai un Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā dzīvokļu īpašniekiem sniedz galvojumu aizdevumam daudzdzīvokļu mājas renovācijai vai rekonstrukcijai, kuri šobrīd izdoti, pamatojoties uz Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts paredz aizstāt likumā vārdus „dome (padome)” ar vārdu „dome”, kā arī iekļaut likumā pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā ģimenēm ar bērniem sniedz galvojumu aizdevumam dzīvojamās telpas  (mājokļa) iegādei vai būvniecībai un kārtību, kādā dzīvokļu īpašniekiem sniedz galvojumu aizdevumam daudzdzīvokļu mājas renovācijai vai rekonstrukcijai.

 Ņemot vērā, ka ir nepieciešams nošķirt pilnvarojumus divu Ministru kabineta noteikumu izdošanai, saskaņā ar likumprojekta 3.pantu, likuma 27.¹ pantā paredzēts izdarīt grozījumu, pirmajā daļā nosakot, ka valsts sniedz palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedzot attiecīgu galvojumu denacionalizēto namu īrniekiem, bet 1.1 daļā nosakot, ka valsts sniedz palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedzot attiecīgu galvojumu ģimenei ar bērniem.

 4. Cita informācija

     Nav attiecināms

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 Nav attiecināms

 

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

  Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

n+1

n+2

n+3

1

2

3

4

5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

  Nav attiecināms

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

  Nav attiecināms

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

  Nav attiecināms

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

  Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

  Nav attiecināms

 

 6. Cita informācija 

Ministru kabineta 16.08.2005. noteikumi Nr.608 „Kārtība, kādā ģimenēm ar bērniem sniedz galvojumu aizdevumam dzīvojamās telpas (mājokļa) iegādei vai būvniecībai”  un Ministru kabineta 16.08.2005. noteikumi Nr.610 „Kārtība, kādā dzīvokļu īpašniekiem sniedz galvojumu aizdevumam daudzdzīvokļu mājas renovācijai vai rekonstrukcijai”  šobrīd ir spēkā un izdevumu segšanu, kas saistīti ar šo Ministru kabineta noteikumu īstenošanu, ir paredzēts nodrošināt no valsts budžeta līdzekļiem Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas (II posms) ietvaros, piešķirot attiecīgu finansējumu valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Hipotēku un zemes banka” galvojumu izsniegšanai. Papildus izdevumi pēc likumprojekta pieņemšanas un jaunu Ministru kabineta noteikumu izdošanas nav paredzēti.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt. 

Pamatojoties uz likumā iekļauto pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā ģimenēm ar bērniem sniedz galvojumu aizdevumam dzīvojamās telpas  (mājokļa) iegādei vai būvniecībai un kārtību, kādā dzīvokļu īpašniekiem sniedz galvojumu aizdevumam daudzdzīvokļu mājas renovācijai vai rekonstrukcijai, Ekonomikas ministrijai jāizstrādā attiecīgi Ministru kabineta noteikumu projekti. Šādi Ministru kabineta noteikumu projekti tiks izstrādāti Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.111 „Ministru kabineta kārtības rullis” 219.punktā noteiktajā termiņā.

 2. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

  Nav attiecināms

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

  Nav attiecināms

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

  Nav attiecināms

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

    Nav attiecināms

  2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Nav attiecināms

 

 

  

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

 6. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas, ņemot vērā, ka grozījumi likumā tiek izdarīti, pamatojoties uz Administratīvi teritoriālās reformas likuma 5.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi, republikas pilsētas, kā arī, pamatojoties uz to, ka likumā nepieciešams iekļaut pilnvarojumu to Ministru kabineta noteikumu izdošanai, kuri šobrīd ir izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu.  

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas, ņemot vērā, ka grozījumi likumā „Par dzīvojamo telpu īri” tiek izdarīti, pamatojoties uz Administratīvi teritoriālās reformas likuma 5.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi, republikas pilsētas,  kā arī, pamatojoties uz to, ka likumā nepieciešams iekļaut pilnvarojumu to Ministru kabineta noteikumu izdošanai, kuri šobrīd ir izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu.  

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Konsultācijas nav notikušas un sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti, ņemot vērā, ka grozījumi likumā „Par dzīvojamo telpu īri” tiek izdarīti, pamatojoties uz Administratīvi teritoriālās reformas likuma 5.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi, republikas pilsētas,  kā arī, pamatojoties uz to, ka likumā nepieciešams iekļaut pilnvarojumu to Ministru kabineta noteikumu izdošanai, kuri šobrīd ir izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu.  

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas ar ekspertiem nav notikušas, ņemot vērā, ka grozījumi likumā „Par dzīvojamo telpu īri” tiek izdarīti, pamatojoties uz Administratīvi teritoriālās reformas likuma 5.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi, republikas pilsētas,  kā arī, pamatojoties uz to, ka likumā nepieciešams iekļaut pilnvarojumu to Ministru kabineta noteikumu izdošanai, kuri šobrīd ir izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu.  

 5. Cita informācija

     Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu valsts institūciju veidošana nav nepieciešama, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS”.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Normatīvais akts neierobežo indivīda tiesības.

 4. Cita informācija

    Nav attiecināms

 

Ekonomikas ministrs                                                                        K.Gerhards

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta

direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

A.Matīss

Dž.Innusa

D.Pūne

M.Auders

 

 

01.09.2008. 11:07

1 578

K.Fomina, 67013148             

Kristine.Fomina@em.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.72

2008.gada 7.oktobrī

 

 

21.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

     TA-2707

___________________________________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-72-0710-#21.doc

1