Rīgā

Rīgā

14.10.2008. Nr.90/TA-2786

Saeimas Prezidijam

Nosūtām izskatīšanai Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Ieroču aprites likumā". Likumprojektu izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Putne 67013267, iveta.putne@em.gov.lv).

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 6 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra sēdes protokola Nr.72 22.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

Ministru prezidents I.Godmanis

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Ieroču aprites likumā

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 10.nr.,13.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 37.panta pirmās daļas 7.punktā iekavas un vārdus „(izņemot to remontu)”.

2. 39.pantā:

aizstāt pirmajā un trešajā daļā vārdus „Valsts darba inspekcija” (attiecīgā locījumā ) ar vārdiem „Valsts būvinspekcija” (attiecīgā locījumā);

izslēgt trešajā daļā vārdus „elektrošoka iekārtu ražošanas (izgatavošanas) un remontēšanas”;

izslēgt ceturtajā daļā vārdus „ražot (izgatavot) un remontēt elektrošoka iekārtas”.

Ekonomikas ministra vietā- Tieslietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

G.Bērziņš

A.Matīss

Dž.Innusa

D.Pūne

I.Putne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.09.2008. 10:29

109

I.Putne

67013267; iveta.putne@em.gov.lv

 

 

Likumprojekta „Grozījumi Ieroču aprites likumā” anotācija

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu  Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra sēdes protokollēmuma Nr.68 4.§ 4.1.punkts

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums 

 Ar Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra rīkojumu Nr.818 „Par Valsts energoinspekcijas un Valsts darba inspekcijas reorganizāciju” Valsts būvinspekcijai tika nodotas atsevišķas Valsts darba inspekcijas funkcijas, tai skaitā apliecību reģistrācija komersantiem, kuri vēlas veikt ar pirotehnikas pakalpojumiem saistītus darbus. Valsts būvinspekcijas nolikums (2007.gada 4.decembra MK noteikumi Nr.831) paredz, ka Valsts būvinspekcija izsniedz un pārreģistrē reģistrācijas apliecības, pagarina to derīguma termiņu vai anulē šīs apliecības komersantiem, kuri vēlas veikt rūpnieciskos spridzināšanas darbus, sniegt pirotehniskos pakalpojumus, ražot (izgatavot) un remontēt elektrošoka ierīces, glabāt minēto darbu veikšanai un pakalpojumu sniegšanai paredzētos pirotehniskos izstrādājumus, sprāgstvielas, detonatorus vai to palīgierīces.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība 

 Likumprojekts paredz tehniskus labojumus, lai Valsts būvinspekcijai būtu tiesības izsniegt un pārreģistrēt reģistrācijas apliecības, pagarināt to derīguma termiņu vai anulēt apliecības komersantiem, kuri vēlas veikt rūpnieciskos spridzināšanas darbus, sniegt pirotehniskos pakalpojumus, glabāt minēto darbu veikšanai un pakalpojumu sniegšanai paredzētos pirotehniskos izstrādājumus, sprāgstvielas, detonatorus vai to palīgierīces. Papildus paskaidrojam, ka ņemot vērā, ka elektrošoka ierīces Ieroču aprites likuma 1.panta 5) punktā definētas kā speciālie līdzekļi, to apriti turpmāk reglamentēs atbilstoši minētā likuma 36.panta nosacījumiem. Tādējādi komersantiem, kuri vēlēsies ražot (izgatavot) un izgatavot elektrošoka iekārtas, turpmāk būs nepieciešams saņemt licenci Iekšlietu ministrijā.

 4. Cita informācija 

2008.gada 10.jūnijā Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā tika izskatīta Saeimas deputātu sagatavotā likumprojekta redakcija, kura minētajā sēdē netika atbalstīta. Labklājības ministrija, Ekonomikas ministrija un Iekšlietu ministrija savstarpēji vienojās par kompetenču sadalījumu Ieroču aprites likuma ietvaros, nosakot, ka elektrošoka ierīcēm, kas paredzētas pašaizsardzībai vai sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanai, reģistrācijas apliecību izsniegšana un pārreģistrēšana ir Iekšlietu ministrijas kompetencē.

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām   Nav attiecināms
 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām 

 Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām   Nav attiecināms
 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība 

  Nav attiecināms
 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē 

  Nav attiecināms
 7. Cita ietekme   Nav

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 n-tais gads

 Turpmākie trīs gadi

 n+1

 n+2

 n+3

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets 

  Nav attiecināms   Nav attiecināms   Nav attiecināms   Nav attiecināms
 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets  

  Nav attiecināms   Nav attiecināms   Nav attiecināms   Nav attiecināms
 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

  Nav attiecināms   Nav attiecināms   Nav attiecināms   Nav attiecināms
 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai     Nav attiecināms   Nav attiecināms   Nav attiecināms   Nav attiecināms
 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)   Nav attiecināms
 6. Cita informācija    Nav

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

  Nepieciešams veikt grozījumus 2007.gada 4.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.831 „Valsts būvinspekcijas nolikums” (atbildīgā institūcija - Ekonomikas ministrija). Ņemot vērā, ka likumprojekts paredz izdarīt grozījumu likuma 39. panta ceturtajā daļā, 2003.gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumus Nr.538 „Ieroču, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi” būs nepieciešams izdot no jauna, jo likuma norma, uz kuras noteikumi ir izdoti, tiks izteikta jaunā redakcijā. Par noteikumu projekta izstrādāšanu atbildīgā institūcija – Iekšlietu ministrija.

Minētajos normatīvajos aktos tiks precizētas Valsts būvinspekcijas funkcijas un elektrošoka iekārtu aprites kārtība atbilstoši šim likumprojektam.

Grozījumi 2007.gada 4.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.831 „Valsts būvinspekcijas nolikums” tiks iesniegti Ministru kabinetā 3 mēnešu laikā pēc likumprojekta Grozījumi Ieroču aprites likumā stāšanās spēkā.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Ieroču, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi” tiks iesniegts Ministru kabinetā līdz 2009.gada 1.janvārim.

 2. Cita informācija

   Eiropas Komisija 2008.gada 4.aprīlī ir pieņēmusi direktīvu 2008/43/EK, ar ko izveido sistēmu civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu marķēšanai un izsekojamībai saskaņā ar Padomes Direktīvu 93/15/EEK, kuras prasības ir nepieciešams pārņemt Latvijas normatīvajos aktos līdz 2009.gada 5.aprīlim. Iekšlietu ministrijai ir uzdots līdz 2009.gada 1.janvārim nodrošināt tiesību akta projekta iesniegšanu Ministru kabinetā, kas nepieciešams direktīvas 2008/43/EK prasību pārņemšanai. Patlaban sprāgstvielu atbilstības novērtēšanu un marķējumu Latvijas Republikā nosaka Ieroču aprites likums un Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumi Nr.538 „Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi”.

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību   Nav attiecināms
 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām   Nav attiecināms
 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem    Nav attiecināms

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu   Nav attiecināms

  2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

 Nav attiecināms

  Nav attiecināms   Nav attiecināms
 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem   Nav attiecināms
 6. Cita informācija   Nav

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas Likumprojekts izstrādāts, saskaņojot Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas un Iekšlietu ministrijas viedokļus un papildus konsultācijas nav nepieciešamas.
 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  Nav

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti  Netika veikti
 4. Konsultācijas ar ekspertiem  Konsultācijas netika veiktas
 5. Cita informācija  Nav

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Likumprojekta īstenošanai netiks izveidotas jaunas valsts vai pašvaldību institūcijas un netiks paplašinātas esošo institūcija funkcijas. Likumprojekta izpildi nodrošinās Valsts būvinspekcija.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

  Ministru kabineta noteikumu projekts pēc pieņemšanas Ministru kabinetā tiks publicēts likumā „Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” noteiktajā kārtībā, kā arī tiks publicēts interneta bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv un Ekonomikas ministrijas mājas lapā.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

  Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, apstrīdot Valsts būvinspekcijas izdotos administratīvos aktus Ekonomikas ministrijā, kuras lēmumus varēs apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā.

 4. Cita informācija   Nav

 

Ekonomikas ministrs

K.Gerhards

 

Ekonomikas ministra vietā- Tieslietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

G.Bērziņš

A.Matīss

Dž.Innusa

D.Pūne

I.Putne

 

 

10.09.2008. 14:39

1335

I.Putne

67013267 iveta.putne@em.gov.lv

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā Nr.72

2008.gada 7.oktobrī

 

22.§

Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"

     TA-2786

___________________________________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

     

 

Ministru prezidents    I.Godmanis
Valsts kancelejas direktore    G.Veismane

 

2008-MK-PROT-72-0710-#22.doc

1