Iesniedz Tautsaimniecības komisija

 

17.12.2008.

          9/8-

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”” (Nr.913/Lp9) .

                  

 

         

                    Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                           trešajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

             Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 

( Reģ. nr. 913/Lp9 )

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (3)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju 

 

Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 

 

 

 

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8., 24.nr.; 2002, 5.nr.; 2003, 23.nr.; 2005,15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8., 24.nr.; 2002, 5.nr.; 2003, 23.nr.; 2005, 15.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. Maksāšanas līdzekļi un to izmantošana

……….

2. Ar privatizācijas sertifikātiem var norēķināties par jebkuru privatizējamo valsts vai pašvaldības īpašuma objektu. Privatizācijas sertifikātu izmantošanas apmēru nosaka Privatizācijas aģentūra vai attiecīgās pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome. Ja tiek izmantotas šā likuma 17.panta pirmās daļas 1.punktā vai 35.panta pirmās daļas 1.punktā paredzētās pirmpirkuma tiesības, privatizācijas subjektam ir tiesības izvēlēties vienu vai abus no šā panta pirmajā daļā paredzētajiem maksāšanas līdzekļiem. Ja, privatizējot valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību, tiek izmantots šā likuma 3.panta trešās daļas 8.punktā minētais privatizācijas paņēmiens un attiecīgā kapitālsabiedrība ir pasludināta par maksātnespējīgu, par maksāšanas līdzekli nedrīkst izmantot privatizācijas sertifikātus.

……….

1. Aizstāt 6.panta otrajā daļā, 31.panta trešajā daļā, 32.panta pirmajā daļā, 34.panta otrajā daļā, 41.panta pirmajā, piektajā un sestajā daļā un 43.panta otrajā daļā vārdus “pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “republikas pilsētas dome vai novada dome” (attiecīgā locījumā).”

1

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

„1. Aizstāt 6.panta otrajā daļā, 31.panta trešajā daļā, 32.panta pirmajā daļā, 41.panta pirmajā daļā un 43.panta otrajā daļā vārdus “pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “republikas pilsētas dome vai novada dome” (attiecīgā locījumā).”

Atbalstīts

1. Aizstāt 6.panta otrajā daļā, 31.panta trešajā daļā, 32.panta pirmajā daļā, 41.panta pirmajā daļā un 43.panta otrajā daļā vārdus “pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “republikas pilsētas dome vai novada dome” (attiecīgā locījumā).

 

2. Aizstāt 8.panta pirmās daļas 11.punktā un ceturtās daļas 4.punktā vārdu “lauzt” ar vārdu “izbeigt”.

 

 

 

2. Aizstāt 8.panta pirmās daļas 11.punktā un ceturtās daļas 4.punktā vārdu “lauzt” ar vārdu “izbeigt”.

 

“3. Aizstāt 16.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 21.panta pirmajā daļā, 68.panta pirmajā daļā, 78.panta pirmās daļas 1.punktā, 81.panta pirmajā daļā un 86.panta pirmajā daļā vārdus “tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas” ar vārdiem “tās pašvaldības vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, kuras teritorijā atrodas”.

 

 

 

3. Aizstāt 16.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 21.panta pirmajā daļā, 68.panta pirmajā daļā, 78.panta pirmās daļas 1.punktā, 81.panta pirmajā daļā un 86.panta pirmajā daļā vārdus “tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas” ar vārdiem “tās pašvaldības vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, kuras teritorijā atrodas”.

 

4. Aizstāt 24.panta pirmās daļas 1.punktā, 30.panta pirmajā daļā, 34.panta pirmajā daļā, 41.panta ceturtajā daļā un 43.panta pirmajā daļā vārdus “tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kura teritorijā atrodas” ar vārdiem “tās pašvaldības vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, kuras teritorijā atrodas”.

 

 

 

4. Aizstāt 24.panta pirmās daļas 1.punktā, 30.panta pirmajā daļā, 34.panta pirmajā daļā, 41.panta ceturtajā daļā un 43.panta pirmajā daļā vārdus “tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kura teritorijā atrodas” ar vārdiem “tās pašvaldības vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, kuras teritorijā atrodas”.

IV daļa. Pašvaldību īpašuma privatizācija

1.nodaļa. Pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas uzsākšana

31.pants. Pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas ierosināšana un lēmuma pieņemšana par objekta nodošanu privatizācijai

……….

3. Pašvaldība apkopo ierosinājumus un pieņem lēmumu par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai. Lēmumu pieņem attiecīgās pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome. Minētajā lēmumā var noteikt pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas pamatprincipus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.06.94. likumu, 24.10.96. likumu un 23.10.2003. likumu)

 

 

 

 

 

32.pants. Pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas uzsākšana

1. Pēc tam, kad pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome ir pieņēmusi lēmumu par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai, šā objekta privatizācija uzskatāma par uzsāktu.

.………

 

 

 

 

 

34.pants. Paziņojums par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai

……….

2. Šā panta pirmās daļas 3.punktā minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par divām nedēļām. Pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome ir tiesīga šo termiņu pagarināt vai atjaunot.

……….

 

2

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 5.pantu šādā redakcijā:

„5. Aizstāt 34.panta otrajā daļā un 41.panta piektajā daļā vārdus “Pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Republikas pilsētas dome vai novada dome” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīts

5. Aizstāt 34.panta otrajā daļā un 41.panta piektajā daļā vārdus “Pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Republikas pilsētas dome vai novada dome” (attiecīgā locījumā).

41.pants. Pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projekta apstiprināšana

1. Iesniegtie pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projekti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc projektu iesniegšanas termiņa izbeigšanās jāizskata pilsētas domei, rajona padomei, pagasta padomei vai novada domei, piedaloties privatizācijas subjektam un privatizējamā objekta pārstāvjiem, kā arī šā objekta darbinieku arodbiedrības pārstāvim vai darbinieku pilnvarotam pārstāvim, vai darbiniekiem, un jāpieņem lēmums par viena iesniegtā privatizācijas projekta apstiprināšanu vai jānosaka jauns privatizācijas projektu iesniegšanas termiņš, vai arī jāuzdod privatizācijas komisijai izstrādāt savu objekta privatizācijas projektu.

 

 

 

 

 

..........

5. Pilsētas domes, rajona padomes, pagasta padomes vai novada domes lēmumu par privatizācijas projekta apstiprināšanu var apturēt ekonomikas ministrs mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, ja privatizācijas projekts neatbilst normatīvo aktu prasībām.

 

 

 

 

 

6. Pilsētas domes, rajona padomes, pagasta padomes un novada domes lēmumus, kā arī ekonomikas ministra rīkojumus privatizācijas jautājumos var pārsūdzēt tiesā.

(1994.gada 15.jūnija likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.96. likumu un 23.10.2003. likumu)

 

3

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 6.pantu šādā redakcijā un uzskatīt likumprojekta 5.pantu par 7.pantu:

6. Aizstāt 41.panta sestajā daļā vārdus “Pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome un novada dome” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Republikas pilsētas dome vai novada dome” (attiecīgā locījumā).”

Atbalstīts

6. Aizstāt 41.panta sestajā daļā vārdus “Pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome un novada dome” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Republikas pilsētas dome vai novada dome” (attiecīgā locījumā).

 

43.pants. Paziņojums par pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas pabeigšanu

……….

2. Privatizācija uzskatāma par pabeigtu ar brīdi, kad privatizācijas subjekts, kurš ieguvis privatizējamo objektu, ir nokārtojis visas saistības, kas tam bija jāpilda saskaņā ar objekta privatizācijas projektu un pirkuma līgumu, un pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome ir pieņēmusi lēmumu par objekta privatizācijas pabeigšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.96. likumu, 23.10.2003. likumu un 22.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

“5. Aizstāt 75.panta pirmajā un trešajā daļā, un 82.panta pirmajā un trešajā daļā vārdus “pilsētas dome, pagasta padome vai novada dome” (attiecīgā locījumā)  ar vārdiem “republikas pilsētas dome vai novada dome” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

7. Aizstāt 75.panta pirmajā un trešajā daļā un 82.panta pirmajā un trešajā daļā vārdus “pilsētas dome, pagasta padome vai novada dome” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “republikas pilsētas dome vai novada dome” (attiecīgā locījumā).

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1.jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.