Iesniedz Tautsaimniecības komisija

 

 

 

 

26.11.2008.

          9/8-

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu   „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”” (Nr.913/Lp9).

                  

 

         

                   Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                              otrajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

             Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 

( Reģ. nr. 913/Lp9 )

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (4)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju 

 

Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 

 

 

 

 

Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 

 

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8., 24.nr.; 2002, 5.nr.; 2003, 23.nr.; 2005,15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8., 24.nr.; 2002, 5.nr.; 2003, 23.nr.; 2005,15.nr.) šādus grozījumus:

 

1.                  Izslēgt visā likumā vārdus "rajona padome" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

 

 

 

2.                  Izslēgt visā likumā vārdus „pagasta padome” (attiecīgā locījumā).

1

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1.un 2.pantu kā likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“1. Aizstāt 6.panta otrajā daļā, 31.panta trešajā daļā, 32.panta pirmajā daļā, 34.panta otrajā daļā, 41.panta pirmajā, piektajā un sestajā daļā, kā arī 43.panta otrajā daļā vārdus “pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “republikas pilsētas dome vai novada dome” (attiecīgā locījumā).”

Atbalstīts

1. Aizstāt 6.panta otrajā daļā, 31.panta trešajā daļā, 32.panta pirmajā daļā, 34.panta otrajā daļā, 41.panta pirmajā, piektajā un sestajā daļā un 43.panta otrajā daļā vārdus “pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “republikas pilsētas dome vai novada dome” (attiecīgā locījumā).”

 

 

2

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar 2.pantu šādā redakcijā:

“2. Aizstāt 8.panta pirmās daļas 11.punktā un ceturtās daļas 4.punktā vārdu “lauzt” ar vārdu “izbeigt.”

Atbalstīts

2. Aizstāt 8.panta pirmās daļas 11.punktā un ceturtās daļas 4.punktā vārdu “lauzt” ar vārdu “izbeigt”.

 

3.                  Aizstāt visā likumā vārdus „tā rajona vai pilsētas laikrakstā” ar vārdiem „pašvaldības vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā”.

3

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3. un 5.pantu kā likumprojekta 3. un 4.pantu šādā redakcijā:

“3. Aizstāt 16.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 21.panta pirmajā daļā, 68.panta pirmajā daļā, 78.panta pirmās daļas 1.punktā, 81.panta pirmajā daļā un 86.panta pirmajā daļā vārdus “tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas” ar vārdiem “tās pašvaldības vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, kuras teritorijā atrodas”.

 

Atbalstīts

“3. Aizstāt 16.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 21.panta pirmajā daļā, 68.panta pirmajā daļā, 78.panta pirmās daļas 1.punktā, 81.panta pirmajā daļā un 86.panta pirmajā daļā vārdus “tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas” ar vārdiem “tās pašvaldības vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, kuras teritorijā atrodas”.

 

 

 

 

4. Aizstāt 24.panta pirmās daļas 1.punktā, 30.panta pirmajā daļā, 34.panta pirmajā daļā, 41.panta ceturtajā daļā un 43.panta pirmajā daļā vārdus “tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kura teritorijā atrodas” ar vārdiem “tās pašvaldības vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, kuras teritorijā atrodas”.”

 

4. Aizstāt 24.panta pirmās daļas 1.punktā, 30.panta pirmajā daļā, 34.panta pirmajā daļā, 41.panta ceturtajā daļā un 43.panta pirmajā daļā vārdus “tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kura teritorijā atrodas” ar vārdiem “tās pašvaldības vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, kuras teritorijā atrodas”.

 

4.                  Aizstāt visā likumā vārdus „pilsētas dome” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „republikas pilsētas dome” (attiecīgā locījumā).

4

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 4.pantu kā likumprojekta 5.pantu šādā redakcijā:

“5. Aizstāt 75.panta pirmajā un trešajā daļā, kā arī 82.panta pirmajā un trešajā daļā vārdus “pilsētas domei, pagasta padomei vai novada domei” (attiecīgā locījumā)  ar vārdiem “republikas pilsētas domei vai novada domei” (attiecīgā locījumā).”

Atbalstīts

“5. Aizstāt 75.panta pirmajā un trešajā daļā, un 82.panta pirmajā un trešajā daļā vārdus “pilsētas dome, pagasta padome vai novada dome” (attiecīgā locījumā)  ar vārdiem “republikas pilsētas dome vai novada dome” (attiecīgā locījumā).

6.pants. Maksāšanas līdzekļi un to izmantošana

1. Maksājumi par īpašuma objektiem izdarāmi:

 

 

 

 

 

1) latos;

 

 

 

 

 

2) privatizācijas sertifikātos.

 

 

 

 

 

2. Ar privatizācijas sertifikātiem var norēķināties par jebkuru privatizējamo valsts vai pašvaldības īpašuma objektu. Privatizācijas sertifikātu izmantošanas apmēru nosaka Privatizācijas aģentūra vai attiecīgās pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome. Ja tiek izmantotas šā likuma 17.panta pirmās daļas 1.punktā vai 35.panta pirmās daļas 1.punktā paredzētās pirmpirkuma tiesības, privatizācijas subjektam ir tiesības izvēlēties vienu vai abus no šā panta pirmajā daļā paredzētajiem maksāšanas līdzekļiem. Ja, privatizējot valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību, tiek izmantots šā likuma 3.panta trešās daļas 8.punktā minētais privatizācijas paņēmiens un attiecīgā kapitālsabiedrība ir pasludināta par maksātnespējīgu, par maksāšanas līdzekli nedrīkst izmantot privatizācijas sertifikātus.

 

 

 

 

 

3. Ienākumi no valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas pēc privatizācijas izdevumu atskaitīšanas, likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" paredzēto ieskaitījumu izdarīšanas rezerves fondā, kā arī pēc Ministru kabineta noteikto izdevumu atskaitīšanas ieskaitāmi valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" noteiktajā kārtībā, bet ieņēmumi, kas gūti, kapitalizējot valsts budžeta maksājumu pamatparādus, ieskaitāmi attiecīgajā budžetā likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

4. Darījumus, kurus veic Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība, vai - to vārdā - pilnvarotas personas, arī līgumus, kurus tās slēdz ar privatizācijas subjektiem, un citas darbības, kas ir saistītas ar valsts vai pašvaldības īpašuma objekta privatizāciju un objekta īpašuma tiesību nodošanu jaunajam īpašniekam, atbrīvo no visiem valsts un pašvaldību noteiktajiem nodokļiem un nodevām.

 

 

 

 

 

5. Privatizējot specializētās valsts lauksaimniecības kapitālsabiedrības, uz kurām attiecas Ministru kabineta 1995.gada 22.augusta noteikumi nr.259 "Noteikumi par valsts vajadzībām paturētās kapitāla daļas kompensāciju specializētajos valsts lauksaimniecības uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās)", Privatizācijas aģentūra ienākumus, kas gūti no šo valsts īpašuma objektu privatizācijas, var izlietot minētajos Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā, izmaksājot aprēķināto kompensāciju par sākotnēji apvienoto mantu.

 

 

 

 

 

6. Privatizācijas sertifikātus kā maksāšanas līdzekli izmanto, ja tas paredzēts privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) vai privatizācijas paziņojumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.06.94. likumu, 24.10.96. likumu, 18.03.99. likumu, 11.11.99. likumu, 23.10.2003. likumu un 22.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

8.pants. Privatizācijas aģentūras funkcijas, tiesības un pienākumi

1. Privatizācijas aģentūra likumā noteiktajā kārtībā un ievērojot šajā likumā noteiktās tiesības un pienākumus veic šādas funkcijas:

 

 

 

 

 

1) apkopo ierosinājumus un sagatavo Ministru kabineta rīkojumu projektus par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai;

 

 

 

 

 

2) pārvalda un savas kompetences ietvaros rīkojas ar šā likuma 13.panta kārtībā tai nodotajiem valsts īpašuma objektiem līdz pilnīgai to privatizācijas pabeigšanai;

 

 

 

 

 

3) sagatavo valsts īpašuma objektus privatizācijai;

 

 

 

 

 

4) organizē un veic privatizējamo valsts īpašuma objektu novērtēšanu, arī gadījumos, kad valsts īpašums tiek ieguldīts kapitālsabiedrības pamatkapitālā;

 

 

 

 

 

5) saskaņā ar likumu "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem" sagatavo un iesniedz priekšlikumus Ekonomikas ministrijai lēmuma pieņemšanai par īpašuma tiesību atjaunošanu bijušajiem īpašniekiem uz īpašuma objektiem, kuri atrodas Privatizācijas aģentūras valdījumā, vai to daļām, kā arī veic citas darbības saskaņā ar minēto likumu;

 

 

 

 

 

6) nosaka jaunajam īpašniekam nododamo privatizējamā valsts īpašuma objekta tiesību un saistību kopumu;

 

 

 

 

 

7) izstrādā un apstiprina valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumus, kā arī izdara grozījumus apstiprinātajos privatizācijas noteikumos pēc objekta pirkuma līguma noslēgšanas;

 

 

 

 

 

8) organizē privatizējamo valsts īpašuma objektu piedāvājumus, valsts īpašuma objektu pārdošanu, ieguldīšanu un privātā kapitāla piesaistīšanu, kā arī reorganizē vai likvidē valsts kapitālsabiedrības to privatizācijas gaitā un kapitalizē privatizēto un privatizējamo valsts kapitālsabiedrību valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparādus;

 

 

 

 

 

9) izvērtē potenciālo valsts īpašuma objektu pircēju piedāvājumus, ved pārrunas ar viņiem un pieņem lēmumu par to, ka objektu privatizē noteikts pretendents vai pretendentu grupa;

 

 

 

 

 

10) valsts vārdā slēdz līgumus par Privatizācijas aģentūrai nodoto valsts īpašuma objektu pārdošanu un citus ar valsts īpašuma objektu privatizāciju saistītos juridiskos aktus;

 

 

 

 

 

11) kontrolē noslēgto (arī pirms Privatizācijas aģentūras izveidošanas noslēgto) līgumu izpildi, veic likumos un līgumos noteiktās darbības līgumu izpildes nodrošināšanai un var lauzt līgumus, ja privatizācijas subjekts nepilda līguma noteikumus;

 

 

 

 

 

12) nodrošina valsts īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūto līdzekļu saņemšanu un attiecīgu norēķinu veikšanu ar valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem;

 

 

 

 

 

13) organizē kontroli pār maksājumiem ar privatizācijas sertifikātiem valsts īpašuma privatizācijā un iegūto privatizācijas sertifikātu uzskaiti;

 

 

 

 

 

14) kontrolē valsts īpašuma objektu privatizācijas projektu, privatizācijas konkursa noteikumu, pirkuma līgumu un citu ar tiem saistīto dokumentu izpildi un pieņem lēmumus par konkrētu valsts īpašuma objektu privatizācijas pabeigšanu;

 

 

 

 

 

15) izdara grozījumus valsts īpašuma objektu privatizācijas projektos, privatizācijas konkursa noteikumos, pirkuma līgumos un citos ar tiem saistītajos dokumentos saskaņā ar Privatizācijas aģentūras statūtos noteiktajā kārtībā apstiprinātiem noteikumiem;

 

 

 

 

 

16) veic zemesgabalu privatizāciju un citas ar to saistītas darbības saskaņā ar šā likuma VII daļā paredzētajiem noteikumiem;

 

 

 

 

 

17) veic privatizācijai un atsavināšanai nodoto, kā arī citos tiesību aktos noteikto valsts kapitāla pārvaldīšanu un pilda citas funkcijas, kas tai uzticētas saskaņā ar likumiem un Ministru kabineta lēmumiem.

 

 

 

 

 

2. Pildot savas funkcijas, Privatizācijas aģentūra veic šādas darbības:

 

 

 

 

 

1) organizē valsts īpašuma objektu izsoles un objektu piedāvājumu konkursus;

 

 

 

 

 

2) (izslēgts ar 22.06.2005. likumu);

 

 

 

 

 

3) veic to valsts kapitālsabiedrību likvidāciju, attiecībā uz kurām ir pieņemts lēmums par likvidāciju;

 

 

 

 

 

4) veic valsts kapitālsabiedrību administratora pienākumus likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

5) veic citas ar valsts īpašuma privatizāciju saistītās darbības;

 

 

 

 

 

6) organizē un veic pasākumus, kas nodrošina valsts kapitāla efektīvu izmantošanu.

 

 

 

 

 

3. Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto darbību veikšanu Privatizācijas aģentūra var nodot citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

4. Privatizācijas aģentūrai ir tiesības:

 

 

 

 

 

1) pieprasīt un saņemt bez maksas jebkuru tai nepieciešamo ar īpašuma privatizāciju saistīto informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām, valsts kapitāla daļu turētājiem, Centrālās statistikas pārvaldes, valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi", Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un valsts kapitālsabiedrībām;

 

 

 

 

 

2) dot privatizējamo valsts īpašuma objektu pārvaldes institūcijām obligāti izpildāmus uzdevumus attiecībā uz valsts īpašuma objektu privatizāciju;

 

 

 

 

 

3) (izslēgts ar 22.06.2005. likumu);

 

 

 

 

 

4) lauzt jebkurus privatizējamā valsts īpašuma objekta nomas līgumus, ja tie nav noslēgti un reģistrēti likumā noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

5) slēgt līgumus ar ekspertiem, kapitālsabiedrībām par valsts īpašuma objektu novērtēšanu un citu ar privatizāciju saistītu darbību veikšanu;

 

 

 

 

 

6) pārņemt un nodot vai pārdot privatizējamo valsts kapitālsabiedrību debitoru un kreditoru parādus vai kapitalizēt kreditoru parādus;

 

 

 

 

 

7) (izslēgts ar 22.06.2005. likumu).

 

 

 

 

 

5. Privatizācijas aģentūrai ir arī citas likumos paredzētās tiesības.

 

 

 

 

 

6. Privatizācijas aģentūras pienākums ir:

 

 

 

 

 

1) nodrošināt privatizācijas procesa un savas darbības atklātumu un publiskumu;

 

 

 

 

 

2) nodrošināt privatizācijas subjekta iesniegto dokumentu konfidencialitāti likumā noteiktajā apjomā;

 

 

 

 

 

3) savlaicīgi veikt tās rīcībā esošo privatizācijas rezultātā iegūto līdzekļu ieskaitīšanu valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem";

 

 

 

 

 

4) piedāvāt privatizācijas subjektiem, kuriem ir pirmpirkuma tiesības, noslēgt privatizējamā objekta pirkuma līgumu.

 

 

 

 

 

7. Attiecībā uz dokumentiem, kurus saskaņā ar šo likumu un valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumiem valsts īpašuma objekta privatizācijas procesa laikā iesniedz Privatizācijas aģentūrā, netiek piemērotas likuma "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās" normas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.96. likumu, 11.06.97. likumu, 11.11.99. likumu, 23.10.2003. likumu un 22.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

16.pants. Paziņojums par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai un valsts kapitālsabiedrības privatizācijā lietojamo reorganizācijas metodi

1. Divu nedēļu laikā no dienas, kad izdots Ministru kabineta rīkojums par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai, Privatizācijas aģentūra publicē oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizējamais valsts īpašuma objekts, paziņojumu par šā objekta nodošanu privatizācijai. Paziņojumā norāda:

 

 

 

 

 

1) objekta nosaukumu;

 

 

 

 

 

2) objekta adresi (ja objekta struktūrvienības vai nekustamā manta atrodas vairākās vietās, - visu struktūrvienību adreses);

 

 

 

 

 

3) termiņu, līdz kuram piesakāmas kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz privatizējamo kapitālsabiedrību;

 

 

 

 

 

4) vietu, kur iesniedzami 3.punktā minētās prasības un citas pretenzijas apliecinošie dokumenti un saņemama informācija par privatizējamo objektu.

 

 

 

 

 

2. Ja Privatizācijas aģentūra pieņem lēmumu par valsts kapitālsabiedrības privatizāciju ar reorganizācijas metodi, aģentūra publicē oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas kapitālsabiedrība ar privāto kapitālu, kuru pievieno valsts kapitālsabiedrībai vai kuru apvieno ar valsts kapitālsabiedrību, vai kurai pievieno valsts kapitālsabiedrību, paziņojumu par reorganizācijas metodes lietošanu valsts kapitālsabiedrības privatizācijā. Paziņojumā norāda:

 

 

 

 

 

1) tās valsts kapitālsabiedrības nosaukumu, kura tiek privatizēta ar reorganizācijas metodi;

 

 

 

 

 

2) kapitālsabiedrības ar privāto kapitālu nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

 

 

 

 

 

3) termiņu, līdz kuram piesakāmas kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz kapitālsabiedrību ar privāto kapitālu;

 

 

 

 

 

4) vietu, kur iesniedzami 3.punktā minētās prasības un citas pretenzijas apliecinošie dokumenti un saņemama informācija par privatizējamo objektu.

 

 

 

 

 

3. Ja Privatizācijas aģentūra pieņem lēmumu par valsts kapitālsabiedrības privatizāciju ar reorganizācijas metodi, aģentūra var publicēt oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas kapitālsabiedrība ar privāto kapitālu, kuru pievieno valsts kapitālsabiedrībai vai kuru apvieno ar valsts kapitālsabiedrību, vai kurai pievieno valsts kapitālsabiedrību, paziņojumu par reorganizācijas metodes lietošanu valsts kapitālsabiedrības privatizācijā. Paziņojumā norāda:

 

 

 

 

 

1) tās valsts kapitālsabiedrības nosaukumu, kura tiek privatizēta ar reorganizācijas metodi;

 

 

 

 

 

2) kapitālsabiedrības ar privāto kapitālu nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

 

 

 

 

 

3) termiņu, līdz kuram piesakāmas kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz kapitālsabiedrību ar privāto kapitālu, kura izveidojusies, lietojot reorganizācijas metodi valsts kapitālsabiedrības privatizācijā;

 

 

 

 

 

4) vietu, kur iesniedzami 3.punktā minētās prasības un citas pretenzijas apliecinošie dokumenti un saņemama informācija par privatizējamo objektu.

 

 

 

 

 

4. Šā panta pirmās daļas 3.punktā, otrās daļas 3.punktā un trešās daļas 3.punktā minētais termiņš ir divi mēneši.

 

 

 

 

 

5. Šajā pantā minēto termiņu sākums skaitāms no dienas, kad šā panta pirmajā daļā minētais paziņojums publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(1996.gada 24.oktobra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.97. likumu, kas stājas spēkā no 01.07.97.)

 

 

 

 

 

3.nodaļa. Valsts īpašuma objekta privatizācijas priekšlikumi un noteikumi

21.pants. Valsts īpašuma objekta privatizācijas uzsākšana un privatizācijas priekšlikumi

1. Privatizācijas aģentūra publicē oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizējamais valsts īpašuma objekts, paziņojumu par šā objekta privatizācijas uzsākšanu. Paziņojumā norāda:

 

 

 

 

 

1) šā likuma 16.panta pirmās daļas 1., 2. un 4.punktā minētās ziņas;

 

 

 

 

 

2) termiņu, līdz kuram privatizācijas subjekti var iesniegt valsts īpašuma objekta privatizācijas priekšlikumus;

 

 

 

 

 

3) termiņu, līdz kuram šā likuma 17.pantā minētās personas var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu.

 

 

 

 

 

2. Šā panta pirmās daļas 2.punktā minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par divām nedēļām. Privatizācijas aģentūra ir tiesīga šo termiņu pagarināt vai atjaunot.

 

 

 

 

 

3. Šā panta pirmās daļas 3.punktā minētais termiņš ir viens mēnesis.

 

 

 

 

 

4. Jebkurš privatizācijas subjekts var iesniegt jebkura privatizācijai nodotā valsts īpašuma objekta privatizācijas priekšlikumu (turpmāk - privatizācijas priekšlikums) termiņā, kāds norādīts Privatizācijas aģentūras publicētajā paziņojumā.

 

 

 

 

 

5. Privatizācijas priekšlikumā ietveramas šādas ziņas:

 

 

 

 

 

1) objekta nosaukums;

 

 

 

 

 

2) objekta adrese;

 

 

 

 

 

3) objekta struktūrvienības, kuras privatizācijas subjekts vēlas privatizēt;

 

 

 

 

 

4) vai privatizācijas subjekts vēlas privatizēt objekta aizņemto zemi;

 

 

 

 

 

5) piedāvājamā privatizācijas metode, paņēmiens un iespējamā privatizācijas norise;

 

 

 

 

 

6) maksāšanas līdzekļi, veidi un kārtība;

 

 

 

 

 

7) objekta darbība vai tā izmantošana pēc privatizācijas;

 

 

 

 

 

8) privatizācijas subjekta - fiziskās personas - vārds, uzvārds, pilsonība un pases dati, adrese, tālruņa, teleksa vai telefaksa numurs; privatizācijas subjekta - juridiskās personas - nosaukums, juridiskā adrese, pilnvarotās personas vārds, uzvārds, tālruņa, teleksa vai telefaksa numurs. Ja privatizācijas subjekts ir juridiskā persona, privatizācijas priekšlikumam pievienojams šīs juridiskās personas reģistrācijas apliecības noraksts;

 

 

 

 

 

9) ziņas, kuras savā paziņojumā lūdz uzrādīt Privatizācijas aģentūra.

 

 

 

 

 

6. Privatizācijas aģentūrai ir tiesības valsts īpašuma objektu privatizācijai rīkot starptautiskus piedāvājumu konkursus, to noteikumos paredzot šā likuma 24.panta trešajā daļā minēto apliecinājumu iesniegšanas ierobežojumus.

(1996.gada 24.oktobra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 27.11.96.)

 

 

 

 

 

24.pants. Informācija par apstiprinātajiem valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumiem

1. Ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumu apstiprināšanas Privatizācijas aģentūra:

 

 

 

 

 

1) publicē paziņojumu par šo noteikumu apstiprināšanu oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kura teritorijā atrodas privatizējamais valsts īpašuma objekts;

5.                  Aizstāt 24. panta pirmās daļas 1. punktā, 30. panta pirmajā daļā, 34.panta pirmajā daļā, 41. panta ceturtajā daļā un 43. panta pirmajā daļā vārdu „kura” ar vārdu „kuras”.

 

 

 

 

2) ierakstītā vēstulē izsūta apstiprinātos valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumus privatizācijas subjektiem, kuri Privatizācijas aģentūras noteiktajā termiņā iesnieguši privatizācijas priekšlikumus, kā arī privatizējamā valsts īpašuma objekta darbinieku arodu organizācijai, bet, ja privatizējamā valsts īpašuma objektā nav darbinieku arodu organizācijas, - privatizējamā objekta darbiniekiem.

 

 

 

 

 

2. Paziņojumā par valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un vēstulē Privatizācijas aģentūra norāda termiņu, kurā privatizācijas subjektam jāiesniedz apliecinājums, ka tas vēlas privatizēt objektu saskaņā ar apstiprinātajiem valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumiem.

 

 

 

 

 

3. Privatizācijas subjektam ir tiesības iepazīties ar apstiprinātajiem valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumiem un Privatizācijas aģentūras noteiktajā kārtībā iesniegt apliecinājumu privatizēt objektu saskaņā ar šiem noteikumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.96. likumu, kas stājas spēkā no 27.11.96.)

 

 

 

 

 

30.pants. Paziņojums par valsts īpašuma objekta privatizācijas pabeigšanu

1. Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc valsts īpašuma objekta pirkuma līguma stāšanās spēkā Privatizācijas aģentūra publicē oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kura teritorijā atrodas privatizētais objekts, informāciju par to, kam un ar kādiem nosacījumiem privatizēts šis objekts.

 

 

 

 

 

2. Privatizācija uzskatāma par pabeigtu ar brīdi, kad subjekts, kurš ieguvis privatizējamo objektu, ir nokārtojis visas saistības, kas tam bija jāpilda saskaņā ar objekta privatizācijas noteikumiem un pirkuma līgumu. Privatizācijas aģentūras valde pieņem lēmumu par objekta privatizācijas pabeigšanu un paziņo par to valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotājam un attiecīgajai pašvaldībai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.96. likumu un 22.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

IV daļa. Pašvaldību īpašuma privatizācija

1.nodaļa. Pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas uzsākšana

31.pants. Pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas ierosināšana un lēmuma pieņemšana par objekta nodošanu privatizācijai

1. Jebkura fiziskā vai juridiskā persona ir tiesīga ierosināt jebkura tāda pašvaldības īpašuma objekta privatizāciju, uz kuru attiecināms šis likums.

 

 

 

 

 

2. Ierosinājumi par pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju iesniedzami attiecīgajai pašvaldībai.

 

 

 

 

 

3. Pašvaldība apkopo ierosinājumus un pieņem lēmumu par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai. Lēmumu pieņem attiecīgās pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome. Minētajā lēmumā var noteikt pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas pamatprincipus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.06.94. likumu, 24.10.96. likumu un 23.10.2003. likumu)

 

 

 

 

 

32.pants. Pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas uzsākšana

1. Pēc tam, kad pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome ir pieņēmusi lēmumu par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai, šā objekta privatizācija uzskatāma par uzsāktu.

 

 

 

 

 

2. Par pašvaldības kapitālsabiedrības privatizācijas uzsākšanu jāpaziņo tiem kapitālsabiedrības kreditoriem, kuru atrašanās vieta pašvaldībai ir zināma, kā arī banku iestādēm, kurās atvērti privatizējamās pašvaldības kapitālsabiedrības norēķinu konti.

 

 

 

 

 

3. Pašvaldības kapitālsabiedrības privatizācijas uzsākšanu pašvaldība piesaka Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Pieteikumam jāpievieno lēmums par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai.

 

 

 

 

 

4. Privatizācijas laikā pašvaldības kapitālsabiedrībai saglabājas juridiskās personas tiesības, bet šīs kapitālsabiedrības nosaukumam jāpievieno vārds "privatizējamais".

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.06.94. likumu un 23.10.2003. likumu)

 

 

 

 

 

34.pants. Paziņojums par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai

1. Ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai pašvaldība publicē oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kura teritorijā atrodas privatizējamais pašvaldības īpašuma objekts, paziņojumu par šā objekta nodošanu privatizācijai, kurā tiek norādīts:

 

 

 

 

 

1) objekta nosaukums;

 

 

 

 

 

2) objekta adrese (ja objekta struktūrvienības vai nekustamā manta atrodas vairākās vietās - visu struktūrvienību adreses);

 

 

 

 

 

3) termiņš, līdz kuram privatizācijas subjekti var iesniegt pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projektus;

 

 

 

 

 

4) termiņš, līdz kuram šā likuma 35.pantā minētās personas var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu;

 

 

 

 

 

5) vieta, kur iesniedzami šā panta pirmās daļas 3. un 4. punktā minētie dokumenti un saņemama informācija par objektu;

 

 

 

 

 

6) termiņš, līdz kuram piesakāmas kreditoru prasības un citas pretenzijas pret privatizējamo kapitālsabiedrību.

 

 

 

 

 

2. Šā panta pirmās daļas 3.punktā minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par divām nedēļām. Pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome ir tiesīga šo termiņu pagarināt vai atjaunot.

 

 

 

 

 

3. Šā panta pirmās daļas 4.punktā minētais termiņš ir viens mēnesis.

 

 

 

 

 

4. Šā panta pirmās daļas 6.punktā minētais termiņš ir divi mēneši.

 

 

 

 

 

5. Šajā pantā minēto termiņu sākums skaitāms no dienas, kad šā panta pirmajā daļā minētais paziņojums publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.96. likumu un 23.10.2003. likumu)

 

 

 

 

 

41.pants. Pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projekta apstiprināšana

1. Iesniegtie pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projekti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc projektu iesniegšanas termiņa izbeigšanās jāizskata pilsētas domei, rajona padomei, pagasta padomei vai novada domei, piedaloties privatizācijas subjektam un privatizējamā objekta pārstāvjiem, kā arī šā objekta darbinieku arodbiedrības pārstāvim vai darbinieku pilnvarotam pārstāvim, vai darbiniekiem, un jāpieņem lēmums par viena iesniegtā privatizācijas projekta apstiprināšanu vai jānosaka jauns privatizācijas projektu iesniegšanas termiņš, vai arī jāuzdod privatizācijas komisijai izstrādāt savu objekta privatizācijas projektu.

 

 

 

 

 

2. Pašvaldība divu nedēļu laikā pēc privatizācijas projekta apstiprināšanas lēmumu par šā privatizācijas projekta apstiprināšanu, privatizācijas projekta un to dokumentu norakstus (kopijas), kuri apliecina pašvaldības darbības likumību objekta privatizācijā un atspoguļo privatizācijas projektā minētos faktus, iesniedz Ekonomikas ministrijai.

 

 

 

 

 

3. Privatizācijas projektu var apstiprināt ar nosacījumiem. Ja šie nosacījumi noteiktā termiņā netiek izpildīti, projekta apstiprinājums zaudē spēku.

 

 

 

 

 

4. Paziņojumu par pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projekta apstiprināšanu pašvaldības institūcija publicē tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kura teritorijā atrodas privatizējamais objekts, divu nedēļu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas un veic citas darbības, kas noteiktas likumos un Ministru kabineta noteikumos par atsevišķām privatizācijas metodēm un paņēmieniem.

 

 

 

 

 

5. Pilsētas domes, rajona padomes, pagasta padomes vai novada domes lēmumu par privatizācijas projekta apstiprināšanu var apturēt ekonomikas ministrs mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, ja privatizācijas projekts neatbilst normatīvo aktu prasībām.

 

 

 

 

 

6. Pilsētas domes, rajona padomes, pagasta padomes un novada domes lēmumus, kā arī ekonomikas ministra rīkojumus privatizācijas jautājumos var pārsūdzēt tiesā.

(1994.gada 15.jūnija likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.96. likumu un 23.10.2003. likumu)

 

 

 

 

 

43.pants. Paziņojums par pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas pabeigšanu

1. Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pašvaldības īpašuma objekta pirkuma līguma stāšanās spēkā  pašvaldība publicē oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kura teritorijā atrodas privatizētais objekts, informāciju par to, kam un ar kādiem nosacījumiem privatizēts šis objekts un nosūta minēto informāciju Ekonomikas ministrijai.

 

 

 

 

 

2. Privatizācija uzskatāma par pabeigtu ar brīdi, kad privatizācijas subjekts, kurš ieguvis privatizējamo objektu, ir nokārtojis visas saistības, kas tam bija jāpilda saskaņā ar objekta privatizācijas projektu un pirkuma līgumu, un pilsētas dome, rajona padome, pagasta padome vai novada dome ir pieņēmusi lēmumu par objekta privatizācijas pabeigšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.96. likumu, 23.10.2003. likumu un 22.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

68. pants. Paziņojums par zemesgabala nodošanu privatizācijai

1. Pēc tam kad likumos noteiktajā kārtībā izdots rīkojums vai pieņemts lēmums par zemesgabala nodošanu privatizācijai, privatizāciju veicošā institūcija divu nedēļu laikā publicē oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizējamais zemesgabals, paziņojumu par šā zemesgabala nodošanu privatizācijai. Paziņojumā norāda:

 

 

 

 

 

1) zemesgabala adresi (ja īpašuma objekts atrodas vairākās vietās, - visu zemesgabalu adreses) un kadastra numuru;

 

 

 

 

 

2) termiņu, līdz kuram piesakāmi prasījumi, kas attiecas uz privatizējamo zemesgabalu;

 

 

 

 

 

3) vietu, kur iesniedzami 1.punktā minētie prasījumus apliecinošie dokumenti;

 

 

 

 

 

4) vietu, kur ieinteresētās personas var iepazīties ar zemesgabala dokumentāciju, tai skaitā ar zemesgabala robežu plānu.

 

 

 

 

 

2. Ja privatizācijai nodod zemesgabalu kopā ar privatizējamo objektu, šā panta pirmajā daļā minētajā paziņojumā norādītās ziņas iekļaujamas šā likuma 16.panta pirmajā daļā un 34.panta pirmajā daļā norādītajā paziņojumā.

 

 

 

 

 

3. Ja ar Ministru kabineta rīkojumu vai pašvaldības lēmumu privatizācijai nodots neapbūvēts zemesgrāmatā nenostiprināts zemesgabals vai zemesgabals kopā ar privatizējamo objektu, šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētais paziņojums tiek publicēts divu nedēļu laikā pēc šā zemesgabala nostiprināšanas zemesgrāmatā.

 

 

 

 

 

4. Šā panta pirmās daļas 2.punktā minētais termiņš ir viens mēnesis, un šā termiņa sākums skaitāms no dienas, kad šā panta pirmajā daļā minētais paziņojums publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(22.06.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

75.pants. Neapbūvēta zemesgabala izmantošanas mērķu saskaņošana ar pašvaldību

1. Privatizācijas aģentūra iesniedz tās pilsētas domei, pagasta padomei vai novada domei, kuras teritorijā atrodas attiecīgais zemesgabals, iesniegumu, kurā norāda paredzamo zemes izmantošanas mērķi un lūdz norādīt, kādiem mērķiem šo zemesgabalu turpmāk drīkst izmantot.

 

 

 

 

 

2. Minētais iesniegums izskatāms likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 22.pantā vai likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30.pantā noteiktajā kārtībā un termiņos.

 

 

 

 

 

3. Piekrišana noformējama izziņas veidā, un to paraksta pilsētas domes, pagasta padomes vai novada domes priekšsēdētājs. Izziņā norādāms arī privatizējamā zemesgabala izmantošanas mērķis vai mērķi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.10.2003. likumu)

 

 

 

 

 

78.pants. Informācija par apstiprinātajiem neapbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumiem

1. Ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc neapbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumu apstiprināšanas Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība:

 

 

 

 

 

1) publicē paziņojumu par šo noteikumu apstiprināšanu oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizējamais zemesgabals;

 

 

 

 

 

2) (izslēgts ar 22.06.2005. likumu).

 

 

 

 

 

2. Paziņojumā par zemesgabala privatizācijas noteikumu apstiprināšanu norāda termiņu, kurā privatizācijas subjektam jāiesniedz apliecinājums, ka tas vēlas privatizēt zemesgabalu saskaņā ar apstiprinātajiem zemesgabala privatizācijas noteikumiem.

 

 

 

 

 

3. Jebkuram privatizācijas subjektam ir tiesības iepazīties ar apstiprinātajiem zemesgabala privatizācijas noteikumiem un Privatizācijas aģentūras vai pašvaldības noteiktajā kārtībā iesniegt apliecinājumu, ka tas piekrīt privatizēt zemesgabalu saskaņā ar šiem noteikumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

81.pants. Paziņojums par neapbūvēta zemesgabala privatizācijas pabeigšanu

1. Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc neapbūvēta zemesgabala pirkuma līguma stāšanās spēkā vai jaunizveidotās kapitālsabiedrības vai jau esošā sabiedrībā izdarītā ieguldījuma reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība publicē oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizētais objekts, informāciju par to, kam un ar kādiem nosacījumiem privatizēts šis zemesgabals. Pašvaldība minēto informāciju nosūta Ekonomikas ministrijai.

 

 

 

 

 

2. Privatizācija uzskatāma par pabeigtu ar brīdi, kad subjekts, kas ieguvis privatizējamo neapbūvēto zemesgabalu, ir nokārtojis visas saistības, kādas tam bija jāpilda saskaņā ar zemesgabala privatizācijas noteikumiem un pirkuma līgumu. Privatizācijas aģentūras valde vai pašvaldība pieņem lēmumu par zemesgabala privatizācijas pabeigšanu. Privatizācijas aģentūra savu lēmumu paziņo valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotājam un attiecīgajai pašvaldībai. Pašvaldība savu lēmumu paziņo valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotājam.

 

 

 

 

 

4.nodaļa. Atsevišķa apbūvēta zemesgabala privatizācijas
noteikumi un pircēja noteikšana

82.pants. Atsevišķa apbūvēta zemesgabala izmantošanas mērķu saskaņošana ar pašvaldību

1. Privatizācijas aģentūra iesniedz tās pilsētas domei, pagasta padomei vai novada domei, kuras teritorijā atrodas attiecīgais zemesgabals, iesniegumu, kurā norāda paredzamo zemes izmantošanas mērķi un lūdz norādīt, kādiem mērķiem šo zemesgabalu turpmāk drīkst izmantot, ja uz zemesgabala pirmpirkumu tiesīgā persona ir likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 20.panta otrajā daļā minētais subjekts vai likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.panta otrajā daļā minētais subjekts.

 

 

 

 

 

2. Minētais iesniegums izskatāms likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 22.pantā vai likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30.pantā noteiktajā kārtībā un termiņos.

 

 

 

 

 

3. Piekrišana noformējama izziņas veidā, un to paraksta pilsētas domes, pagasta padomes vai novada domes priekšsēdētājs. Izziņā norādāms arī privatizējamā zemesgabala izmantošanas mērķis vai mērķi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.10.2003. likumu)

 

 

 

 

 

86.pants. Paziņojums par atsevišķa apbūvēta zemesgabala privatizācijas pabeigšanu

1. Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc atsevišķa apbūvēta zemesgabala pirkuma līguma stāšanās spēkā vai jaunizveidotās kapitālsabiedrības vai jau esošā sabiedrībā izdarītā ieguldījuma reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība publicē oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizētais objekts, informāciju par to, kam un ar kādiem nosacījumiem privatizēts šis zemesgabals.

 

 

 

 

 

2. Privatizācija uzskatāma par pabeigtu ar brīdi, kad subjekts, kas ieguvis privatizējamo zemesgabalu, ir nokārtojis visas saistības, kādas tam bija jāpilda saskaņā ar zemesgabala privatizācijas noteikumiem un pirkuma līgumu attiecībā uz privatizēto zemesgabalu un valsts vai pašvaldības īpašuma objektu kā lietu kopību. Privatizācijas aģentūras valde vai pašvaldība pieņem lēmumu par zemesgabala privatizācijas pabeigšanu. Privatizācijas aģentūra savu lēmumu paziņo valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotājam un attiecīgajai pašvaldībai. Pašvaldība par savu lēmumu paziņo valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotājam.

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1.jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1.jūlijā.