Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

23.04.2009. 9/7-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Grozījums likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”” (nr. 908/Lp9).

 

Pielikumā: likumprojekta priekšlikumu tabula uz __ lpp.

 

 

Ar cieņu

 

Komisijas priekšsēdētājs                                      Oskars Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                                               Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

Grozījums likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas

izšķērdēšanas novēršanu”

(nr.908/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi (4)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Grozījums likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas

izšķērdēšanas novēršanu”

 

 

 

redakcionāli

precizēts

Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas

izšķērdēšanas novēršanu”

 

 

Izdarīt likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17.nr.; 1997, 5.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 14.nr.; 2008, 8.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

Izdarīt likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17.nr.; 1997, 5.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 14.nr.; 2008, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir panākt, lai valsts un pašvaldību finanšu līdzekļi un manta tiktu izmantoti likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, novērst to izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu, kā arī ierobežot valsts amatpersonu korupciju.

 

Papildināt likumu ar 1.1 pantu šādā redakcijā:

„1.1 pants. Likuma normu attiecināmība uz valsts augstskolām, kurām ir atvasinātas publiskas personas statuss

(1) Šā likuma normas, kas nosaka rīcību ar pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu, piemēro arī valsts augstskolai, kurai ir atvasinātas publiskas personas statuss, ja citos likumos nav noteikts citādi.

(2) Šajā likumā minētās pašvaldības domes (padomes) tiesības valsts augstskolā, kurai ir atvasinātas publiskas personas statuss, ir augstskolas senātam, un tas pilda šajā likumā minētos pašvaldības domes (padomes) pienākumus, bet šajā likumā minētās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētāja tiesības valsts augstskolā ir augstskolas rektoram, un viņš pilda šajā likumā minētos pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētāja pienākumus.”

 

 

 

 

1. Papildināt likumu ar 1.1 pantu šādā redakcijā:

„1.1 pants. Likuma normu attiecināmība uz valsts augstskolām, kurām ir atvasinātas publiskas personas statuss

(1) Šā likuma normas, kas nosaka rīcību ar pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu, piemēro arī valsts augstskolai, kurai ir atvasinātas publiskas personas statuss, ja citos likumos nav noteikts citādi.

(2) Šajā likumā minētās pašvaldības domes (padomes) tiesības valsts augstskolā, kurai ir atvasinātas publiskas personas statuss, ir augstskolas senātam, un tas pilda šajā likumā minētos pašvaldības domes (padomes) pienākumus, bet šajā likumā minētās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētāja tiesības valsts augstskolā ir augstskolas rektoram, un viņš pilda šajā likumā minētos pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētāja pienākumus.”

 

6.pants. Aizliegums valsts un pašvaldību mantu nodot lietošanā, izmantojot trešo personu starpniecību

Pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, aizliegts, izmantojot trešo personu starpniecību, nodot valsts vai pašvaldību mantu lietošanā citām pašvaldībām, valsts vai pašvaldību iestādēm, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad nomnieks valsts vai pašvaldības mantas nomas tiesības ieguvis publiskā izsolē.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

„6.1 pants. Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas noteikumi

(1) Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgu mu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

(2) Valsts un pašvaldību mantas iznomātājs veic iznomāšanai paredzēto un iznomāto objektu uzskaiti, kā arī nodrošina, ka informācija par tiem ir publiski pieejama, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos informācijas pieejamības ierobežojumus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

„6.1 pants. Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas noteikumi

(1) Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

(2) Valsts un pašvaldību mantas iznomātājs veic iznomāšanai paredzēto un iznomāto objektu uzskaiti, kā arī nodrošina, ka informācija par tiem ir publiski pieejama, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos informācijas pieejamības ierobežojumus.”

 

9.pants. Ierobežojumi ieķīlāt valsts un pašvaldību mantu

(1) Aizliegts ieķīlāt valsts iestāžu valdījumā esošu mantu.

 

(2) Valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību vai kapitālsabiedrību, kurā valsts daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus vai arī valsts un pašvaldības daļas pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 50 procentus, atļauts ieķīlāt tikai ar finanšu ministra atļauju.

 

(3) Pašvaldībām atļauts ieķīlāt tikai to īpašumu, kurš nav nepieciešams pašvaldības pastāvīgo funkciju realizēšanai vai kura ieķīlāšana nav aizliegta ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem.

 

 

 

 

 

(4) Pašvaldību īpašumu drīkst ieķīlāt tikai ar attiecīgās pašvaldības domes (padomes) lēmumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 9.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

„(31) Ja valsts nodevusi pašvaldībai īpašumu bez atlīdzības, izvirzot nosacījumu attiecībā uz rīcību ar šo īpašumu, to atļauts ieķīlāt tikai ar Ministru kabineta piekrišanu. Ja pašvaldība nodevusi valstij vai citai pašvaldībai īpašumu bez atlīdzības, izvirzot nosacījumu attiecībā uz rīcību ar šo īpašumu, to atļauts ieķīlāt ar tās pašvaldības domes piekrišanu, kura izvirzījusi nosacījumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 9.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

„(31) Ja valsts nodevusi pašvaldībai īpašumu bez atlīdzības, izvirzot nosacījumu attiecībā uz rīcību ar šo īpašumu, to atļauts ieķīlāt tikai ar Ministru kabineta piekrišanu. Ja pašvaldība nodevusi valstij vai citai pašvaldībai īpašumu bez atlīdzības, izvirzot nosacījumu attiecībā uz rīcību ar šo īpašumu, to atļauts ieķīlāt ar tās pašvaldības domes piekrišanu, kura izvirzījusi nosacījumu.”

 

 

 

3.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

„4. Šā likuma 6.1 pants un 9.panta 3.1 daļa stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Valsts vai pašvaldības mantas atsavināšanas likumā, kas paredz iespēju valsts vai pašvaldības mantu bez atlīdzības nodot arī valsts augstskolām, kurām ir atvasinātas publiskas personas statuss.

5. Nomas līgumiem, kas noslēgti līdz šā likuma 6.1 panta spēkā stāšanās dienai un neatbilst minētā panta pirmās daļas prasībām, piemērojami likuma noteikumi, kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu.”

 

 

Atbalstīts

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

„4. Šā likuma 6.1 pants un 9.panta 3.1 daļa stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Valsts vai pašvaldības mantas atsavināšanas likumā, kas paredz iespēju valsts vai pašvaldības mantu bez atlīdzības nodot arī valsts augstskolām, kurām ir atvasinātas publiskas personas statuss.

5. Nomas līgumiem, kas noslēgti līdz šā likuma 6.1 panta spēkā stāšanās dienai un neatbilst minētā panta pirmās daļas prasībām, piemērojami likuma noteikumi, kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu.”

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

4.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt norādi par likumprojekta spēkā stāšanos.

 

 

Atbalstīts