Rīgā

 

 

Rīgā

 

09.10.2008.                   Nr.90/TA-2049

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā". Likumprojektu izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Depkovska 67047945, anita.depkovska@izm.gov.lv).

Minēto likumprojektu lūdzam skatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"" (reģ. Nr.TA-2052) un likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā" (reģ. Nr.TA-2047).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 57 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.70  8.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

Stafecka 67082931

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā

 

Izda rīt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 15.nr.; 2006, 1., 14.nr.; 2007, 9., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

42.pantā:

papildināt pantu ar 1.1, 1.2 un 1.daļu šādā redakcijā:

 

"(11) Valsts nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības valsts augstskolas īpašumā, kurai ir atvasinātas publiskas personas statuss, valsts augstskolas darbības nodrošināšanai un attīstībai. Ministru kabinets lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valsts augstskolas īpašumā, kurai ir atvasinātas publiskas personas statuss, paredz nosacījumu, ka gadījumā, ja nekustamais īpašums vairs netiek izmantots valsts augstskolas darbības nodro­šināšanai un attīstībai, valsts augstskola šo īpašumu bez atlīdzības nodod valstij.

(12) Par valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu un ieķīlāšanu, kas nodots bez atlīdzības valsts augstskolas īpašumā saskaņā ar šā panta 1.daļu, lemj Ministru kabinets.

(13) Valsts nekustamo īpašumu, kas nodots bez atlīdzības valsts augst­skolas īpašumā, kurai ir atvasinātas publiskas personas statuss, var iznomāt uz termiņu, ne ilgāku par 12 gadiem.";

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(21) Pašvaldības nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības valsts augstskolas īpašumā, kurai ir atvasinātas publiskas personas statuss, valsts augstskolas darbības nodrošināšanai un attīstībai. Pašvaldības dome (padome) lēmumā par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valsts augstskolas īpašumā, kurai ir atvasinātas publiskas personas statuss, paredz nosacījumu, ka gadījumā, ja nekustamais īpašums vairs netiek izmantots valsts augstskolas darbības nodrošināšanai un attīstībai, valsts augstskola šo īpašumu bez atlīdzības nodod pašvaldībai."

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

Izglītības un zinātnes ministre

T.Koķe


 

Likumprojekta

„Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu, un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīva akta projektu

Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma pārejas noteikumu 8.punkts nosaka uzdevumu Ministru kabinetam izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu par grozījumiem šajā likumā, lai reglamentētu nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valsts augstskolu – atvasinātu publisku personu – īpašumā, kā arī regulētu šāda īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumus un rīcību ar to, kā arī izstrādāt un iesniegt Saeimai arī citus ar reglamentējamo jautājumu saistītos likumprojektus.

Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojuma Nr.319 „Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju” 8.3.2.apakšpunkts nosaka uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2010.gada 2.janvārim sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi” un citām ieinteresētajām institūcijām izvērtēt ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu valdījumā esošos nekustamos īpašumus un pēc Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma pārejas noteikumu 8.punktā noteikto likumprojektu pieņemšanas nodot valsts nekustamos īpašumus, kuri ir nepieciešami izglītības un zinātnes funkciju nodrošināšanai augstskolu – atvasinātu publisku personu – īpašumā.

Ministru prezidents ar 2007.gada 1.oktobra rīkojumu Nr.486 „Par darba grupu” izveidoja darba grupu, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma pārejas noteikumu 8. un 9.punktā Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 2.punkts nosaka, ka atvasināta publiska persona ir pašvaldība vai cita ar likumu vai uz likuma izveidota publiska persona, kurai var būt sava manta.

Savukārt, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma IV nodaļas „Valsts un pašvaldības mantas nodošana bez atlīdzības” regulējums neparedz valsts augstskolai kā atvasinātai publiskai personai tiesības uz valsts un pašvaldību nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā bez atlīdzības.  

Arī Augstskolu likumā nav regulējuma, kas atļautu valsts un pašvaldību nekustamo īpašumu, kas nepieciešams valsts augstskolām – atvasinātām publiskām personām – to darbības nodrošināšanai un attīstībai, nodot īpašumā bez atlīdzības.  

Uz šodienu nav tiesiski noregulēts jautājums par valsts un pašvaldību nekustamā īpašuma apriti, ja tas nepieciešama citai atvasinātai publiskai personai, tas ir, šajā gadījumā valsts augstskolai tās darbības nodrošināšanai un attīstībai, bet ar nosacījumu, ka nekustamais īpašums paliek valsts, pašvaldību un atvasinātu publisku personu apritē, jo tas nonāk pie tā, kuram šāds īpašums ir visvairāk nepieciešams savu noteikto funkciju realizācijai.

 

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekta mērķis ir attiecināt uz valsts augstskolām, kurām ir atvasinātas publiskas personas statuss, valstij un pašvaldībām piemērojamo regulējumu attiecībā uz nekustamā īpašuma atsavināšanu bez atlīdzības.    

Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu Ministru kabinetam Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma pārejas noteikumu 8.punktā dotā uzdevuma izpildi, kā arī, lai nodrošinātu Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanu anotācijas I sadaļas 1.punktā minētajā rīkojumā noteiktajos termiņos.

Likumprojekts paredz, ka valsts un pašvaldības nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības augstskolas īpašumā, pamatojoties uz Ministru kabineta vai pašvaldības domes (padomes) lēmumu par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības augstskolas īpašumā augstskolas darbības nodrošināšanai un attīstībai, un ka lēmumā paredz nosacījumu, ka gadījumā, ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots augstskolas darbības nodrošināšanai un attīstībai, augstskola šo īpašumu bez atlīdzības nodod attiecīgi valstij vai pašvaldībai.

Likumprojekts arī paredz, ka par valsts nekustamā īpašuma, kas nodots augstskolai īpašumā bez atlīdzības,  atsavināšanu un ieķīlāšanu lemj Ministru kabinets.  

Likumprojekts paredz, ka valsts nekustamo īpašumu, kas nodots augstskolas īpašumā bez atlīdzības, var iznomāt uz termiņu ne ilgāku par 12 gadiem.

Lai nodrošinātu iespēju augstskolām nodot bez atlīdzības īpašumā valsts un pašvaldību nekustamo īpašumu, ir nepieciešami grozījumi Augstskolu likumā, likumā „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”.

 

4. Cita informācija

 

 

Augstskolu likuma 7.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts dibinātās augstskolas (izņemot Latvijas Policijas akadēmiju un Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju) ir atvasinātas publiskas personas. Saskaņā ar minētā panta otro daļu Latvijas Policijas akadēmija un Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir valsts iestādes, un tādējādi likumprojekts neattiecas uz minētajām augstskolām.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību ir netieša.

Augstskolas brīvas tiesības (ar to saprotot tādu rīcību, kas atbilst normatīvajam regulējumam par augstskolas – atvasinātas publiskas personas – mantu) rīkoties ar nekustamajiem īpašumiem nodrošina iespējas piesaistīt papildu privātā sektora līdzekļus, kā arī ieguldīt savus līdzekļus augstākās izglītības infrastruktūras kvalitatīvai izaugsmei, tādējādi veicinot izglītības un zinātniskās darbības kvalitāti.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. inovācijas un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Atbildīga rīcība ar īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem veicinās augstskolu starptautisko konkurētspēju pie starptautiskās konkurences palielināšanās.

 

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem un pašnodarbinātajām personām

 Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.4. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.6. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 Nav attiecināms

7. Cita ietekme

 Nav attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2008. gads

Turpmākie trīs gadi

    2009.g.      2010.g.         2011.g.

 1

 2

 3

 4

 5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

 

 Nav attiecināms

 Nav attiecināms

 Nav attiecināms

 Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms 

 Nav attiecināms

 Nav attiecināms

 Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 Nav attiecināms

 Nav attiecināms

 Nav attiecināms

 Nav attiecināms

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 Nav attiecināms

 Nav attiecināms

 Nav attiecināms

 Nav attiecināms

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 Nav attiecināms

 

 

 

 

6. Cita informācija 

 

Augstskolas ir sniegušas informāciju par nekustamajiem īpašumiem, kurus tās vēlas pārņemt īpašumā, un minēto īpašumu sarakst s ir pievienots likumprojekta anotācijai atbilstoši izstrādātajiem grozījumiem. Ietekmes uz budžetu izvērtējams sniedzams, gatavojot tiesību akta projekta par konkrētā nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības augstskolai.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Ir jāizdod šādi likumprojekti:

1) Grozījumi Augstskolu likumā;

2) Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”.

 

Par minēto likumprojektu izstrādi ir atbildīga Izglītības un zinātnes ministrija. Minētie likumprojekti ir izstrādāti.

  

2.Cita informācija

 

Likumprojekta saskaņošanas gaitā tika izskatīts jautājums par grozījumu nepieciešamību likumā „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” un likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”.

Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 1.panta 1.apakšpunkts nosaka, ka atsavināšana ir valsts (pašvaldību) mantas pārdošana, mainīšana un ieguldīšana kapitālsabiedrībā un nodošana bez atlīdzības, kā rezultātā īpašuma tiesības no mantas atsavinātāja pāriet mantas ieguvējam. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 5.panta otro daļu, Ministru kabinets vai pašvaldība lemj par to zemesgabalu atsavināšanu, kuri jau ir ierakstīti zemesgrāmatā.

Ievērojot minēto un to, ka likums „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” regulē kārtību par valstij un pašvaldībai piekrītošās zemes pirmreizēju ierakstīšanu zemesgrāmatās un likums „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta pirmreizējā īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā, grozījumi minētajos likumos nav nepieciešami.     

Zemesgrāmatu likuma 1.pants noteic, ka zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Tādējādi, gadījumos, kad valsts vai pašvaldību īpašums bez atlīdzības tiek nodots augstskolai, kurai ir publiskas atvasinātas personas statuss, augstskolas īpašuma tiesības nostiprināmas saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma ceturtajā nodaļā noteikto.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Nav attiecināms

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

 Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Nav attiecināms

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums–rezolūcija, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 Nav attiecināms

 

 Nav attiecināms

 Nav attiecināms

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikušas ar Ministru prezidenta 2007.gada 1.oktobra rīkojumu Nr.486 „Par darba grupu” izveidotās darba grupas ietvaros, kuras sastāvā ir arī Rektoru padomes pārstāvis, valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pārstāvis, Valsts kancelejas pārstāvji, valsts augstskolu pārstāvji.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Darba grupa konceptuāli atbalsta likumprojekta tālāku virzību.

 

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

 Konsultācijas ir bijušas darba grupas ietvaros.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

 Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

 Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas. 

Normatīvā akta izpilde būs iespējama uzreiz pēc tā pieņemšanas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”.  

Normatīvais akts tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), un ar to būs iespējams iepazīties Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā internetā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts indivīda tiesības neierobežo.

4. Cita informācija

     Citas informācijas nav

 

 

Izglītības un zinātnes ministre                   T.Koķe

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja pienākumu izpildītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Gruškevics

R.Kārkliņš

S.Obodova

A.Depkovska

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09.2008. 10:16

1741

Depkovska

67047945, anita.depkovska@izm.gov.lv


Pielikums

likumprojekta „Grozījumi Valsts un pašvaldību

 mantas atsavināšanas likumā” anotācijai

 

 

Valsts augstskolu – atvasināto publisko personu – iesniegtie priekšlikumi par nekustamajiem īpašumiem, kurus tās vēlās

pārņemt savā īpašumā bez atlīdzības

 

Nr.

p.k.

 

 

 

 

Nekustamā īpašuma adrese

 

Nosaukums

Nekustamā īpašuma kadastra Nr.

Nekustamā īpašuma platība (atsevišķi zemei, atsevišķi būvēm)

Pašreizējais tiesiskais statuss

(valdījums/īpašums)

Vēlamais tiesiskais statuss

(valdījums/īpašums)

Izglītības, zinātnes funkcijas, kurām nepieciešams nekustamais īpašums (realizējamās programmas (norādot aptuveno studentu skaitu), galvenie pētījumu virzieni, projekti utt.)

Studējošo skaits

 

 

 

I VESELĪBAS MINISTRIJA

 

Rīgas Stradiņa universitātei nepieciešamo nekustamo īpašumu saraksts

 

1

Dzirciema iela 16, Rīga

Rīgas Stradiņa universitātes mācību un administratīvais korpuss

01000640458001

18119,5 m2

lietojumā, izskatīšanā par nodošanu valdījumā

īpašums

Medicīna

2.līmeņa profesionālā studiju programma

Pediatrija

2.līmeņa profesionālā studiju programma

Zobārstniecība

2.līmeņa profesionālā studiju programma

Farmācija

2.līmeņa profesionālā studiju programma

Māszinības

Profesionālā bakalaura studiju programma

Sabiedrības veselība

Profesionālā bakalaura studiju programma

Rezidentūra medicīnā

2.līmeņa profesionālā studiju programma

Fizioterapija

Profesionālā bakalaura studiju programma

Ergoterapija

Profesionālā bakalaura studiju programma

Ortozēšana protezēšana

Profesionālā bakalaura studiju programma

Uzturs

Profesionālā bakalaura studiju programma

Veselības sporta speciālists

1.līmeņa profesionālā studiju programma

Audiologopēdija

Profesionālā bakalaura studiju programma

Sociālais darbs

Profesionālā bakalaura studiju programma

Medicīna

Doktora studiju programma

Farmācija

Doktora studiju programma

Socioloģija

Doktora studiju programma

Audiologopēdija

Maģistra studiju programma

Fizioterapija

Maģistra studiju programma

Sabiedrības veselība

Maģistra studiju programma

Māszinības

Maģistra studiju programma

Klīniskā farmācija

Maģistra studiju programma

Biomedicīna

Maģistra studiju programma

Sociālais darbs

Profesionālā maģistra studiju programma

Bizness un tiesības Eiropas Savienībā

Profesionālā maģistra studiju programma

Socioloģija

Maģistra studiju programma

Tiesību zinātne

Profesionālā maģistra studiju programma

Starptautiskās attiecības

Maģistra studiju programma

Politikas zinātne

Maģistra studiju programma

Eiropas ekonomika un bizness

Bakalaura studiju programma

Mazā un vidējā biznesa vadība

Bakalaura studiju programma

Politikas zinātne

Bakalaura studiju programma

Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas

Bakalaura studiju programma

Tiesību zinātne

Bakalaura studiju programma

Socioloģija

Bakalaura studiju programma

Sabiedriskās attiecības

Bakalaura studiju programma

Žurnālistika

Bakalaura studiju programma

Uzturzinātne

Maģistra studiju programma

Mākslas terapija

Profesionālā maģistra studiju programma

Vecmāte

1.līmeņa profesionālā studiju programma

Psiholoģija

Profesionālā bakalaura studiju programma

Komunikācija

Maģistra studiju programma

Organizāciju un menedžmenta socioloģija

Bakalaura studiju programma

Zobu higiēnists

1.līmeņa profesionālā studiju programma

Sociālā antropoloģija

Maģistra studiju programma

Starptautiskais mārketings un reklāma

Bakalaura studiju programma

4300

 

2

Dzirciema iela 16, Rīga

Noliktava

01000640458002

124,6 m2

lietojumā, izskatīšanā par nodošanu valdījumā

īpašums

 

3

Dzirciema iela 16, Rīga

Garāža

01000640458003

38,6 m2

lietojumā, izskatīšanā par nodošanu valdījumā

īpašums

 

4

Dzirciema iela 16, Rīga

Zeme

 

 

lietojumā, izskatīšanā par nodošanu valdījumā

īpašums

 

5

Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga      

Jaunbūve

01000802021006

7432,3 m2

valdījumā

īpašums

Medicīna

2.līmeņa profesionālā studiju programma

Zobārstniecība

2.līmeņa profesionālā studiju programma

Farmācija

2.līmeņa profesionālā studiju programma

Māszinības

Profesionālā bakalaura studiju programma

Sabiedrības veselība

Profesionālā bakalaura studiju programma

Fizioterapija

Profesionālā bakalaura studiju programma

Ergoterapija

Profesionālā bakalaura studiju programma

Ortozēšana protezēš ana

Profesionālā bakalaura studiju programma

Uzturs

Profesionālā bakalaura studiju programma

Veselības sporta speciālists

1.līmeņa profesionālā studiju programma

Audiologopēdija

Profesionālā bakalaura studiju programma

Sociālais darbs

Profesionālā bakalaura studiju programma

Audiologopēdija

Maģistra studiju programma

Fizioterapija

Maģistra studiju programma

Sabiedrības veselība

Maģistra studiju programma

Māszinības

Maģistra studiju programma

Sociālais darbs

Profesionālā maģistra studiju programma

Zobu higiēnists

1.līmeņa profesionālā studiju programma

859

 

6

Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga      

Zeme

01000802021

10033 m2

nomāta no fiziskas personas K. Muškes

 

7

Fr.Brīvzemnieka iela 24, Rīga

Dienesta viesnīca

01000550006001

723,4 m2

valdījumā

īpašums

Dienesta viesnīcā var izmitināt 70 īrniekus

626

8

Fr.Brīvzemnieka iela 24, Rīga

Sporta zāle

01000550006002

993,7 m2

valdījumā

īpašums

Sporta zāli izmanto tabulā norādītie studējošie

Medicīna

2.līmeņa profesionālā studiju programma

Zobārstniecība

2.līmeņa profesionālā studiju programma

Farmācija

2.līmeņa profesionālā studiju programma

Māszinības

Profesionālā bakalaura studiju programma

Sabiedrības veselība

Profesionālā bakalaura studiju programma

Fizioterapija

Profesionālā bakalaura studiju programma

Ergoterapija

Profesionālā bakalaura studiju programma

Ortozēšana protezēšana

Profesionālā bakalaura studiju programma

Uzturs

Profesionālā bakalaura studiju programma

Veselības sporta speciālists

1.līmeņa profesionālā studiju programma

Audiologopēdija

Profesionālā bakalaura studiju programma

Sociālais darbs

Profesionālā bakalaura studiju programma

Audiologopēdija

Maģistra studiju programma

Fizioterapija

Maģistra studiju programma

Sabiedrības veselība

Maģistra studiju programma

Māszinības

Maģistra studiju programma

Sociālais darbs

Profesionālā maģistra studiju programma

 

 

9

Fr.Brīvzemnieka iela 24, Rīga

Dzīvojamā ēka

01000550006003

114,0 m2

valdījumā

īpašums

 

 

10

Fr.Brīvzemnieka iela 24, Rīga

Pagrabs

01000550006006

36,8 m2

valdījumā

īpašums

 

11

Fr.Brīvzemnieka iela 24, Rīga

Šķūnis

01000550006007

5,4 m2

valdījumā

īpašums

 

12

Fr.Brīvzemnieka iela 24, Rīga

Šķūnis

01000550006008

26,7 m2

valdījumā

īpašums

 

13

Fr.Brīvzemnieka iela 24, Rīga

Zeme

01000550006

6250 m2

valdījumā

īpašums

 

14

Kronvalda bulvāris 9, Rīga

Mācību iestāde

01000100049001

3888,5 m2

valdījumā

īpašums

Medicīna

2.līmeņa profesionālā studiju programma

Zobārstniecība

2.līmeņa profesionālā studiju programma

Farmācija

2.līmeņa profesionālā studiju programma

Māszinības

Profesionālā bakalaura studiju programma

Sabiedrības veselība

Profesionālā bakalaura studiju programma

Fizioterapija

Profesionālā bakalaura studiju programma

Ergoterapija

Profesionālā bakalaura studiju programma

Ortozēšana protezēšana

Profesionālā bakalaura studiju programma

Uzturs

Profesionālā bakalaura studiju programma

Veselības sporta speciālists

1.līmeņa profesionālā studiju programma

Audiologopēdija

Profesionālā bakalaura studiju programma

Sociālais darbs

Profesionālā bakalaura studiju programma

Audiologopēdija

Maģistra studiju programma

Fizioterapija

Maģistra studiju programma

Sabiedrības veselība

Maģistra studiju programma

Māszinības

Maģistra studiju programma

Sociālais darbs

Profesionālā maģistra studiju programma

1000

 

15

Kronvalda bulvāris 9, Rīga

Garāža

01000100049002

438,8 m2

valdījumā

īpašums

 

16

Kronvalda bulvāris 9, Rīga

Sardzes ēka

01000100049003

11,7 m2

valdījumā

īpašums

 

17

Kronvalda bulvāris 9, Rīga

Mācību iestāde

01000100049004

667,4 m2

valdījumā

īpašums

 

18

Kronvalda bulvāris 9, Rīga

Mācību iestāde

01000100049005

431,2m2

valdījumā

īpašums

 

19

Kronvalda bulvāris 9, Rīga

Pagrabs

01000100049006

39,6 m2

valdījumā

īpašums

 

20

Kronvalda bulvāris 9, Rīga

Šķūnis

01000100049007

3,2 m2

valdījumā

īpašums

 

21

Kronvalda bulvāris 9, Rīga

Zeme

01000100049

7386 m2

valdījumā

īpašums

 

22

Rātsupītes iela 5, Rīga

RSU Pētniecības korpuss

01001040009015

2696,1 m2

bilancē

īpašums

Medicīna

Doktora studiju programma

Farmācija

Doktora studiju programma

Biomedicīna

Maģistra studiju programma

A.Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

pētniecība

Starpkatedru imunoloģijas un imunoģenētikas laboratorija

pētniecība

Bioķīmijas laboratorijas

pētniecība

Androloģijas laboratorija

pētniecība

210

 

23

Rātsupītes iela 5, Rīga

Zeme

01001042042

40685 m2

valdījumā

īpašums

 

24

Mārupes iela 17, Rīga

Dienesta viesnīca

01000562050001

5680,08 m2

valdījumā

īpašums

Dienesta viesnīca, kurā var izmitināt 700 īrniekus. Tiek plānots izbūvēt bibliotēku.

 

 

25

Mārupes iela 17, Rīga

Dienesta viesnīca

01000562050002

4846,7 m2

valdījumā

īpašums

 

26

Mārupes iela 17, Rīga

Šķūnis

01000562050005

117 m2

valdījumā

īpašums

 

27

Mārupes iela 17, Rīga

Šķūnis

01000562050006

26 m2

valdījumā

īpašums

 

28

Mārupes iela 17, Rīga

Zeme

01000562050

8234 m2

valdījumā

īpašums

 

29

Taurenes pagasts, Cēsu rajons

Sporta un atpūtas bāze

42860020054001

652,5 m2

valdījumā

īpašums

Medicīna

2.līmeņa profesionālā studiju programma

Farmācija

2.līmeņa profesionālā studiju programma

Fizioterapija

Profesionālā bakalaura studiju programma

Veselības sporta speciālists

1.līmeņa profesionālā studiju programma

Uzturs

Profesionālā bakalaura studiju programma

280

 

30

Taurenes pagasts, Cēsu rajons

Klēts

42860020054002

79 m2

valdījumā

īpašums

 

31

Taurenes pagasts, Cēsu rajons

Šķūnis

42860020054003

117,8 m2

valdījumā

īpašums

 

32

Taurenes pagasts, Cēsu rajons

Kūts

42860020054005

78 m2

valdījumā

īpašums

 

33

Taurenes pagasts, Cēsu rajons

Zeme

42860020054

4,4 ha

valdījumā

īpašums

 

 

II KULTŪRAS MINISTRIJA

 

Latvijas Mākslas akadēmija

 

34

Kalpaka bulv.13, Rīga

zeme     

0100 0090 057

8 791,0 m2                                                               

valdījums

īpašums

Akadēmiskā bakalaura programma “Māksla” – 430 studenti

Akadēmiskā maģistra programma “Māksla” – 180 studenti

Akadēmiskā doktora programma “Māksla” – 18 studenti

Zinātnes nozare – Māksla

 

 

35

Kalpaka bulv.13, Rīga

mācību iestāde

 

0100 0090 057 001

 

7 104,4 m2

valdījums

īpašums

 

36

Kalpaka bulv.13, Rīga

mācību iestāde

 

0100 0090 057 002

 

 

1 456,4 m2

 

 

 

valdījums

 

 

 

īpašums

 

 

37

Kalpaka bulv.13, Rīga

noliktava

 

285,0 m2

valdījums

īpašums

 

38

J.Kugas iela 11, Ikšķile

zeme

 

74050010038

 

 

4 239 m2   

 

valdījums

 

 

īpašums

 

Zinātnes nozare – Māksla

 

 

39

J.Kugas iela 11, Ikšķile

ēka

 

330,5 m2 

valdījums

īpašums

 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

 

40

Kr.Barona iela 1,

Rīga

ēka

01000050038001

2246,7 m2

valdījums

īpašums

8 profesionālās bakalaura studiju programmas – 359 studenti;

2 profesionālās maģistra

studiju programmas – 130studenti;

1 akadēmiskā maģistra studiju programma – 13 studenti;

 

 

 

41

Kr.Barona iela 1,

Rīga

zeme

01000050038

4059 m2

valdījums

īpašums

 

42

Raiņa bulv. 23,

Rīga

ēka

 

01000050041001

575,2 m2

valdījums

īpašums

1 akadēmiskā doktora studiju programmu – 16 studenti.

Zinātniski pētnieciskā darbība:

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas struktūrvienība „Zinātniskās pētniecības centrs” veic  fundamentālus un lietišķus pētījumus Mākslas zinātnes nozares Etnomuzikoloģijas apakšnozarē, realizē Latvijai nozīmīgus mūzikas kultūras attīstības projektus, kā arī piedalās aktuālu zinātniskās pētniecības jautājumu risināšanā un projektu īstenošanā mūzikas jomā.

 

 

43

Raiņa bulv. 23,

Rīga

zeme

 

01000050041

1389 m2

valdījums

īpašums

 

44

Ludzas ielā 24, Rīga

zeme

01000440007

3376 m2

valdījums

īpašums

Akadēmiskās augstākās izglītības programma “Mākslas” ar 11 bakalaura, 6 maģistra un1 doktora

apakšprogrammām. Tiek vēl gatavotas  2 bakalauru, 1 maģistru un 1 doktoru programma.

Studentu skaits ap 650.

Starptautiskie  kultūras  sakari ( 9 valstis),

Kultūras teorija un vadības zinība,

Kultūras socioloģija un menedžments,

Tradicionālā kultūra un folklore, muzeoloģija,

Audio vizuālā māksla, Teātra māksla, Modernās dejas horeogrāfija, Kino un video režija, Dramatiskā teātra aktiera māksla un režija.

 

 

45

Ludzas ielā 24, Rīga

ēkas

 

2354,43 m2

valdījums

īpašums

 

46

Dzirnavu ielā 46, Rīga

zeme

 

 

01000200136

 

367 m2

 

valdījums

īpašums

Akadēmiskās augstākās izglītības programma “Mākslas” ar 11 bakalaura, 6 maģistra un 1 doktora apakšprogrammām. Tiek vēl gatavotas 2 bakalauru, 1 maģistru un 1 doktoru programma.

Studentu skaits ap 650.

 

 

47

Dzirnavu ielā 46, Rīga

ēka

01000200136001

1155,17 m2

valdījums

īpašums

 

 

Latvijas Kultūras koledža

 

48

Bruņinieku 57, Rīga,

zeme

 01000330085

1378 m2

Valsts valdījums

Finanšu ministrijas valdījums

Valsts valdījums

Finanšu ministrijas valdījums

Studiju programmas:

Mākslas institūciju pārvaldība

– 422 studenti;

Deja – 42 studenti;

Tūrisma un atpūtas organizācija – 49 studenti

Bibliotēkzinātne un informācija –

52 studenti.

Pētījumi kultūras jomā.

Projekti:

- Latvijas Kultūras koledžas vides dizaina studiju programmas  materiālās bāzes un  tehnoloģiju modernizācija ( IIF)

-On the Edge – Metodiskie materiāli  ES jautājumu izpratnes veicināšanai (Socrates)

-Datortehnikas iegāde kultūras menedžmenta jauno apakšprogrammu īstenošanai (ERAF)

- Dialogue- Mūsdienu Eiropas literatūras metodiskais materiāls (LLP)

 

 

49

Bruņinieku 57, Rīga,

 

ēka

01000330085001

3085 m2

Finanšu ministrijas valdījums

Finanšu ministrijas valdījums

 

 

 

 

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA

 

LLU nepieciešamo nekustamo īpašumu saraksts

N.p.k.

Adrese

Nosaukums

Kadastra nr.

Kadastra apzīmējums

Platība būvei, m²

Platība zemei, ha

Pašreizējais valdītājs/ īpašnieks

Vēlamais valdīj./ īpašums

Funkcijas, kurām nepieciešams nekustamais īpašums

 

Jelgavas pilsēta

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Jelgava Lielā iela 1

Zeme

09000060242

09000060242

 

0.2537

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

2

Jelgava,Lielā iela 1

Studentu dienesta viesnīca

09000060242

09000060242001

3890.60

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Studentu vajadzībām

3

Jelgava Lielā iela 2

Zeme

09000120013

09000120013

 

0.1283

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

4

Jelgava Lielā iela 2

Zeme

09000120011

09000120011

 

7.4718

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

5

Jelgava, Lielā iela 2

Pils

09000120011

09000120011001

20699.70

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

6

Jelgava, Lielā iela 2

Administratīva ēka

09000120011

09000120011002

481.40

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

7

Jelgava, Lielā iela 2

Noliktava-garāžas

09000120011

09000120011006

65.20

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

8

Jelgava, Lielā iela 2

Darbnīca

09000120011

09000120011007

619.90

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

9

Jelgava, Lielā iela 2

Laboratorija

09000120011

09000120011008

366.50

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

10

Jelgava, Lielā iela 2

Laboratorija

09000120011

09000120011009

118.80

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

11

Jelgava, Lielā iela 2

Pagrabs

09000120011

09000120011014

6.70

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

12

Jelgava, Lielā iela 2

Pagrabs

09000120011

09000120011015

22.20

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

13

Jelgava Lielā iela 2

Attīrīšanas iekārtu ēka

09000120013

09000120013016

34.20

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

14

Jelgava, Lielā iela 2

Katlu māja

09000120011

09000120011017

42.00

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

15

Jelgava Lielā iela 4

Zeme

09000120064

09000120064

 

0.6038

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

16

Jelgava Lielā iela 4

Studentu kluba ēka

09000120064

09000120064001

256.40

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Studentu ārpusmācību pr.

17

Jelgava,Driksas iela 1

Dienesta viesnīca

09000060077

09000060077001

3677.80

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Studentu vajadzībām

18

Jelgava Akadēmijas iela 4

Zeme

09000060077

09000060077

 

0.8377

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

19

Jelgava Akadēmijas iela 4

Dienesta viesnīca

09000060077

09000060077003

3749.20

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Studentu vajadzībām

20

Jelgava Mātera iela 26

Zeme

09000010547

09000010547

 

0.4462

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

21

Jelgava Mātera iela 26

Dienesta viesnīca

09000010547

09000010547001

5068.90

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Studentu vajadzībām

22

Jelgava, Dobeles iela 41

Mācību ēka

09000040399

09000040399002

1563.8

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

23

 Jelgava,Dobeles iela 41b

Dzīvojamā māja

09000040399

09000040399004

71.70

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

24

Jelgava, Dobeles iela 41

Zāģēšanas laboratorija

09000040399

09000040399005

671.00

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

25

Jelgava, Dobeles iela 41

Noliktava

09000040399

09000040399006

71.60

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

26

Jelgava, Dobeles iela 41

Žāvēšanas laboratorija

09000040399

09000040399007

542.60

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

27

Jelgava, Dobeles iela 41

Laboratorija

09000040399

09000040399008

305.60

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

28

Jelgava Dobeles iela 41

Zeme

09000040399

09000040399

 

1.3072

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

29

Jelgava, Akadēmijas iela 19

Mācību iestāde

09000060010

09000060089001

9089.70

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

30

Jelgava Akadēmijas iela 19

Zeme

09000060010

09000060010

 

0.2157

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

31

Jelgava Akadēmijas iela 19

Zeme

09000060010

09000060089

 

0.6317

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

32

Jelgava Akadēmijas iela 19

Zeme

09000060010

09000060169

 

0.2380

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

33

Jelgava, Akadēmijas iela 11

Mācību korpuss

09000060024

09000060024001

3608.50

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

34

Jelgava, Akadēmijas iela 11

Slēpju bāze

09000060024

09000060024002

139.60

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

35

Jelgava Akadēmijas iela 11

Zeme

09000060024

09000060024

 

1.7933

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

36

Jelgava,Raiņa iela 1

Sporta nams

09000060090

09000060090001

3397.30

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

37

Jelgava, Raiņa iela 1

Katlu māja

09000060090

09000060090002

11.50

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Siltuma nodrošināšanai

38

Jelgava Raiņa iela 1

Zeme

09000060090

09000060090

 

0.4805

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

39

Jelgava, Jāņa Čakstes bulvāris 5

Mācību korpuss

09000060189

09000060189001

11085.70

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

40

Jelgava Jāņa Čakstes bulvāris 5

Zeme

09000060189

09000060189

 

1.2197

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

41

Jelgava, Jāņa Čakstes bulvāris 7

Dienesta viesnīca

09000060243

09000060243001

3706.90

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Studentu vajadzībām

42

Jelgava Jāņa Čakstes bulvāris 7

Zeme

09000060243

09000060243

 

0.4089

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

43

Jelgava, Čakstes bulvāris 7

Katlu māja

09000060243

09000060243002

501.00

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

44

Jelgava,Pilssalas iela 5

Dienesta dzīvojamā māja

09000120012

09000120012001

51.20

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

45

Jelgava Pilssalas iela 5

Zeme

09000120012

09000120012

 

0.5059

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

46

Jelgava, Rīgas iela 22

Darbnīca

09000260233

09000260233004

246.00

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

47

Jelgava, Rīgas iela 22

Mācību korpuss

09000260233

09000260233005

876.00

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

48

Jelgava, Rīgas iela 22

darbnīca

09000260233

09000260233006

312.00

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

49

Jelgava, Rīgas iela 22

Noliktava

09000260233

09000260233007

246.00

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

50

Jelgava, Rīgas iela 22

Šķūnis

09000260233

09000260233008

191.00

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

51

Jelgava, Rīgas iela 22

Angārs

09000260233

09000260233026

699.70

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

52

Jelgava,Rīgas iela 22

Angārs

09000260233

09000260233027

408.70

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

53

Jelgava Rīgas iela 22

Zeme

09000260233

09000260233

 

2.0782

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

54

Jelgava, Strazdu iela 1

Laboratorijas korpuss

09000260234

09000260234001

1559.30

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību process

55

Jelgava, Strazdu iela 1

Katlu māja

09000260234

09000260234002

245.10

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

56

Jelgava, Strazdu iela 1

Kūts

09000260234

09000260234003

22.90

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

57

Jelgava, Strazdu iela 1

Pagrabs

09000260234

09000260234004

9.60

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

58

Jelgava, Strazdu iela 1

Noliktava

09000260234

09000260234005

9.60

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

59

Jelgava, Strazdu iela 1

Garāža

09000260234

09000260234006

36.40

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

60

Jelgava, Strazdu iela 1

Degvielas noliktava

09000260234

09000260234009

4.30

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

61

Jelgava, Strazdu iela 1

Laboratorijas korpuss

09000260234

09000260234015

239.70

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

62

Jelgava Strazdu iela 1

Darbnīca

09000260234

09000260234016

25.70

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

63

Jelgava, Strazdu iela 1

Noliktava

09000260234

09000260234017

42.70

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

64

Jelgava,Strazdu iela 1

Siltumnīca

09000260234

09000260234019

165.80

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

65

Jelgava,Strazdu iela 1

Siltumnīca

09000260234

09000260234020

131.30

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

66

Jelgava,Strazdu iela 1

Siltumnīca

09000260234

09000260234021

152.00

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

67

Jelgava,Strazdu iela 1

Zeme

09000260234

09000260234

 

2.4623

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

68

Jelgava, Pumpura iela 7

Dienesta viesnīca

09000270152

09000270152001

3982.80

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Studentu vajadzībām

69

Jelgava,Pumpura iela 7

Dienesta viesnīca

09000270152

09000270152002

3500.70

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Studentu vajadzībām

70

Jelgava ,Pumpura iela 7

Zeme

09000270152

09000270152

 

0.7710

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

71

Jelgava, Kristapa Helmaņa iela 1

Zeme

09000270142

09000270142

 

0.1552

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

72

Jelgava, Kristapa Helmaņa iela 1

Veikals

09000270142

09000270142001

577.40

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

73

Jelgava,Kristapa Helmaņa 2

Dienesta viesnīca

09000270262

09000270262001

3429.90

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Studentu vajadzībām

74

Jelgava,Kristapa Helmaņa 2

Zeme

09000270262

09000270262

 

0.2326

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

75

Jelgava, Kristapa Helmaņa iela 8

Veterinārā klīnika

09000270156

09000270156002

2710.20

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

76

Jelgava, Kristapa Helmaņa iela 8

Mācību korpuss

09000270156

09000270156003

705.90

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

77

Jelgava, Kristapa Helmaņa iela 8

Mācību korpuss

09000270156

09000270156004

426.10

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

78

Jelgava, Kristapa Helmaņa iela 8

Mācību korpuss

09000270156

09000270156005

451.20

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

79

Jelgava, Kristapa Helmaņa iela 8

Mācību korpuss

09000270156

09000270156006

840.90

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

80

Jelgava, Kristapa Helmaņa iela 8

Mazo dzīvnieku izolātors

09000270156

09000270156008

59.60

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

81

Jelgava, Kristapa Helmaņa iela 8

Šķūnis

09000270156

09000270156011

314.80

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

82

Jelgava, Kristapa Helmaņa iela 8

Šķūnis

09000270156

09000270156012

314.80

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

83

Jelgava, Kristapa Helmaņa iela 8

Veikals-ēdnīca

09000270156

09000270156018

443.20

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

84

Jelgava,Kristapa Helmaņa iela 8

Garāža

09000270156

09000270156019

124.90

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

85

Jelgava,Kristapa Helmaņa iela 8

Bioloģisko atkritumu dedzinātava

09000270156

09000270156020

284.00

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

86

Jelgava Kristapa Helmaņa iela 8

Zeme

09000270156

09000270011

 

0.2800

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

87

Jelgava Kristapa Helmaņa iela 8

Zeme

09000270156

09000270156

 

6.7972

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

88

Jelgava, Paula Lejiņa iela 2

Ražošanas apmācības centrs

09000270157

09000270157001

2070.0

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

89

Jelgava, Paula Lejiņa iela 2

Sūkņu māja

09000270157

09000270157002

4.20

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

90

Jelgava, Paula Lejiņa iela 2

Noliktava

09000270157

09000270157003

1108.20

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināša nai

91

Jelgava, Paula Lejiņa iela 2

Noliktava

09000270157

09000270157004

446.40

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

92

Jelgava, Paula Lejiņa iela 2

Noliktava

09000270157

09000270157005

446.40

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

93

Jelgava, Paula Lejiņa iela 2

Sargu māja

09000270157

09000270157006

15.60

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

94

Jelgava Paula Lejiņa iela 2

Zeme

09000270157

09000270157

 

5.1197

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

95

Liepu iela 2A,Mežciems

Angārs

54560020212

54560020212002

441.1

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

96

Jelgava Rīgas iela 54b

Zeme

09000350013

09000350013

 

0.1638

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

97

Jelgava,Rīgas iela 54b

Angārs

09000350013

09000350013001

654.10

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

98

Jelgava,Tērvetes 91D.

laboratorijas korpuss

09005180050

09000180050002

3018.2

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

99

Jelgava,Dobeles iela 43

Zeme

09000040006

09000040006

 

0.5138

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēkas uzturēšanai

100

Jelgava,Dobeles iela 43

Biroju ēka

09000040006

09000040006001

438.60

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

101

Jelgava,Dobeles iela 43

Laboratorijas korpuss

09000040006

09000040006002

1900.00

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

102

Jelgava,Kalnciema ceļš 33

Zeme

09000130077

09000130077

 

2.5163

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

 

Jelgavas rajons

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Jelgavas raj., Ozolnieku nov., Cenu pag., Mušķi

Stallis

54440020138

54440020138002

569.60

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

2

Jelgavas raj., Ozolnieku nov., Cenu pag., Mušķi

Šķūnis

54440020138

54440020138003

190.90

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

3

Jelgavas raj., Ozolnieku nov., Cenu pag., Mušķi

Zirgu vasaras novietne

54440020138

54440020138004

485.00

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

4

Jelgavas raj.Ozolnieku nov.Cenu pag. Mušķi

Angārs

54440020138

54440020138008

1577.20

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

5

Jelgavas raj.Ozolnieku nov.Cenu pag. Mušķi

Darbnīca

54440020098

54440020098005

30.90

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

6

Jelgavas raj., Ozolnieku nov., Cenu pag., Mušķi

Dienesta viesnīca

54440020098

54440020098006

323.9

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

7

Jelgavas raj., Ozolnieku nov., Cenu pag., Mušķi

Saimniecības ēka

54440020098

54440020098007

145.60

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

8

Jelgavas raj., Ozolnieku nov., Cenu pag., Mušķi

Sūkņu stacija

54440020019

54440020019008

6.70

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

9

Cenu pag. Mušķi

Zeme

54440020138

54440020138

 

7.28

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

10

Cenu pag. Mušķi

Zeme

54440020098

54440020098

 

8.62

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

11

Cenu pag. Mušķi

Zeme

54440020019

54440020019

 

12.29

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

12

Platones pagasts Pēterlauki

Zeme

54700040036

54700040036

 

25.19

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

13

Platones pagasts  Pēterlauki

Zeme

54700040036

54700040037

 

79.2

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

14

Platones pagasts Pēterlauki

Zeme

54700040036

54700020075

 

10.32

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

15

Platones pagasts Pēterlauki

Kalte ar noliktavu,šķūni un darbnīcu

54700040036

54700040036002

496.50

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

16

Platones pagasts Pēterlauki

Darbnīca ar angāru-mašīnu novietni

54700040036

54700040036003

661.20

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

17

Platones pagasts Pēterlauki

Graudu pirmapstrādes punkts

54700040036

54700040036006

53.30

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

18

Platones pagasts Pēterlauki

Graudu uzglabāšanas tornis

54700040036

54700040036007

2gab

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

19

Platones pag. Lieljasi

Zeme

54700050211

54700050088

 

9

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

20

Platones pag. Lieljasi

Zeme

54700050211

54700050211

 

36.4

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

21

Platones pag. Lieljasi

Zeme

54700050211

54700060068

 

9.5

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

22

Platones pag. Lieljasi

Šķūnis

54700050211

54700050211001

436.1

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

23

 Platones pagasts  Lieljasi

Kalte-noliktava

54700050211

54700050211002

582.1

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

24

 Platones pagasts  Lieljasi

Lauksaimniecības mašīnu novietne

54700050211

54700050211003

690.40

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

25

 Platones pagasts  Lieljasi

Sēklu apstrādes cehs

54700050211

54700050211004

525.00

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

26

 Platones pagasts  Lieljasi

Autosvari

54700050211

54700050211006

113.30

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

27

Platones pagasts Atpūtas

Zeme

54700040003

54700040003

 

7.50

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

 

 Rīgas rajons

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Stopiņu p.Ulbroka.Institūta 1

Zeme

80960030235

80960030235

 

2.373

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

2

Stopiņu p.Ulbroka.Institūta 1

Caurlaides ēka

80960030235

80960030235001

13.90

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

3

Stopiņu p.Ulbroka.Institūta 1

Nojume

80960030235

80960030235002

90.10

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

4

Stopiņu p.Ulbroka.Institūta 1

Paviljons-noliktava

80960030235

80960030235004

752.70

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

5

Stopiņu p.Ulbroka.Institūta 1

Nojume

80960030235

80960030235005

162.60

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

6

Stopiņu p.Ulbroka.Institūta 1

Šķūnis

80960030235

80960030235006

444.00

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

7

Stopiņu p.Ulbroka.Institūta 1

Šķūnis Nr.1

80960030235

80960030235007

427.10

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

8

Stopiņu p.Ulbroka.Institūta 1

Arkveida noliktava

80960030235

80960030235008

432.00

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

9

Stopiņu p.Ulbroka.Institūta 1

Šķūnis-nojume

80960030235

80960030235009

307.50

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

10

Stopiņu p.Ulbroka.Institūta 1

Noliktava

80960030235

809600302350010

309.10

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

11

Stopiņu p.Ulbroka.Institūta 1

Nojume

80960030235

809600302350011

34.10

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

12

Stopiņu p.Ulbroka.Institūta 1

Šķūnis

80960030235

809600302350012

40.30

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

13

Stopiņu p.Ulbroka.Institūta 1

Cehs nr.1

80960030235

809600302350015

1084.50

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

14

Stopiņu p.Ulbroka.Institūta 1

Nojume

80960030235

809600302350016

45.80

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

15

Stopiņu p.Ulbroka.Institūta 1

Inženieru korpuss

80960030235

809600302350018

3332.20

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

16

Stopiņu p.Ulbroka.Institūta 1

Garāža

80960030235

809600302350019

588.60

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

17

Siguldas p.Peltes. Institūta 1

Administratīvā ēka

80940040088

80940040088001

3759.20

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

18

Siguldas p.Peltes.Institūta 2B

Arhīvs

80945040088

80940040092003

1119.80

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

19

Siguldas p.Peltes. Mores 2B

Vivārijs

80945040088

80940040092004

865.80

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Zinātniski pētn. darbība

 

Tukuma rajons

 

 

 

 

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

 

1

Vecupe,Engures pag

Zeme

90500030097

90500030097

 

2.13

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Ēku uzturēšanai

2

Vecupe,Engures pag

Dzīvojamā ēka -viesnīca

90505030002

90500030087001

96.50

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

3

Vecupe,Engures pag

Dzīvojamā ēka -viesnīca

90505030002

90500030087002

100.80

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

4

Vecupe,Engures pag

Dzīvojamā ēka -viesnīca

90505030002

90500030087003

101.90

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

5

Vecupe,Engures pag

Viesnīca-kopmītne

90505030002

90500030087004

112.30

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

6

Vecupe,Engures pag

Viesnīca-kopmītne

90505030002

90500030087005

118.40

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

7

Vecupe,Engures pag

Ēdnīca

90505030002

90500030087006

113.4

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

8

Vecupe,Engures pag

Saimniecības ēka

90505030002

90500030087007

147.3

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

9

Vecupe,Engures pag

Dušu māja

90505030002

90500030087008

77.30

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

10

Vecupe,Engures pag

Pirts

90505030002

90500030087009

63.20

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

11

Vecupe,Engures pag

viesnīca-pirts

90505030002

90500030087010

156.2

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

12

Vecupe,Engures pag

vasaras sporta zāle

90505030002

90500030087011

599.6

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

13

Vecupe,Engures pag

Sūkņu māja

90505030002

90500030087012

9.80

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

14

Vecupe,Engures pag

tualete

90505030002

90500030087013

17.90

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

15

Vecupe,Engures pag

šķūnis

90505030002

90500030087014

23.30

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

16

Vecupe,Engures pag

šķūnis

90505030002

90500030087015

66.90

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

17

Vecupe,Engures pag

Kanalizācijas pārsūkn.stacija

90505030002

90500030087016

7.10

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

18

Mežvecupe,Engures pag.

Zeme

90500030093

90500030093

 

12.04

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

19

Mežvecupe,Engures pag.

Atpūtas mājiņa

90500030093

90500030093001

52.60

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

20

Mežvecupe,Engures pag.

Atpūtas mājiņa

90500030093

90500030093002

95.10

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

21

Mežvecupe,Engures pag.

Atpūtas mājiņa

90500030093

90500030093003

55.20

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

22

Mežvecupe,Engures pag.

Atpūtas mājiņa

90500030093

90500030093004

95.60

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

23

Mežvecupe,Engures pag.

Atpūtas mājiņa

90500030093

90500030093005

48.80

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

24

Mežvecupe,Engures pag.

Atpūtas mājiņa

90500030093

90500030093006

41.20

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

25

Mežvecupe,Engures pag.

Atpūtas mājiņa

90500030093

90500030093007

41.30

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

26

Mežvecupe,Engures pag.

Atpūtas mājiņa

90500030093

90500030093008

40.90

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

27

Mežvecupe,Engures pag.

Atpūtas mājiņa

90500030093

90500030093009

41.40

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

28

Mežvecupe,Engures pag.

Atpūtas mājiņa

90500030093

90500030093010

41.00

 

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Mācību procesa nodrošināšanai

 

Dobeles rajons

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pilītes,Lielauces pag.Dobeles raj

Zeme Pilītes

46760040219

46760040219

 

0.0253

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Studentu apmāc. un zin.pētn.

2

Auces pilsēta ar lauku teritoriju

Zeme Alpi

46250030040

46250030040

 

9.8

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Studentu apmāc. un zin.pētn.

3

Auces pilsēta ar lauku teritoriju

Zeme Alpi

46250030040

46250030050

 

6

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Studentu apmāc. un zin.pētn.

4

Auces pilsēta ar lauku teritoriju

Zeme Astes

46250030047

46250030047

 

39.15

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Studentu apmāc. un zin.pētn.

5

Auces pilsēta ar lauku teritoriju

Zeme Birznieki

46250030021

46250030021

 

17.1

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Studentu apmāc. un zin.pētn.

6

Auces pilsēta ar lauku teritoriju

Zeme Brūveri

46250010001

46250010001

 

11.6

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Studentu apmāc. un zin.pētn.

7

Auces pilsēta ar lauku teritoriju

Zeme Brūveri

46250010001

46250010002

 

38.7

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Studentu apmāc. un zin.pētn.

8

Auces pilsēta ar lauku teritoriju

Zeme Buliņi

46250010003

46250010003

 

11.9

LR Zemkopības ministrija

         LLU

Studentu apmāc. un zin.pētn.