Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

21.04.2009.

9/8-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Slīteres nacionālā parka likumā” (Nr.905/Lp9) .

                  

 

         

Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                              trešajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

Ar cieņu,

 

 

 

 

Guntis Blumbergs

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                    Likumprojekts trešajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Grozījumi Slīteres nacionālā parka likumā

(Reģ. nr.905/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(12)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Slīteres nacionālā parka likums

Grozījumi Slīteres nacionālā parka likumā

1

 

 

Grozījumi Slīteres nacionālā parka likumā

 

Izdarīt Slīteres nacionālā parka likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9. nr.; 2007, 14. nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

Izdarīt Slīteres nacionālā parka likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9. nr.; 2007, 14. nr.) šādus grozījumus:

 

 

1

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt visā tekstā  vārdu administrācija”(attiecīgā locījumā) ar vārdu “pārvalde”(attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

1.Aizstāt visā likumā  vārdu “administrācija”(attiecīgā locījumā) ar vārdu “pārvalde”(attiecīgā locījumā).

3.pants

Nacionālo parku pārvalda Vides ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Slīteres nacionālā parka administrācija. Nacionālā parka administrācija pārvalda arī Moricsalas dabas rezervātu un Grīņu dabas rezervātu.

1. Aizstāt 3. pantā vārdus “valsts civiliestāde”ar vārdiem “tiešās pārvaldes iestāde”.

 

 

 

 

 

 

2

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

“3.pants

Nacionālā parka pārvaldi īsteno vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde – Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – pārvalde).”

Atbalstīt

2.Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

“3.pants

Nacionālā parka pārvaldi īsteno vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde – Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – pārvalde).”

8.pants

 

 

 

 

 

(1) Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai sagla bātu piejūras mežu ainavu un bioloģisko daudzveidību, aizsargātu Ziemeļkurzemei raksturīgo kultūrvidi, kā arī nodrošinātu atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietošanu.

 

 

 

 

 

(2) Ainavu aizsardzības zonā nav atļauta:

 

 

 

 

 

1) galvenā cirte Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā;

 

 

 

 

 

2) pārvietošanās ar autotransportu kāpu zonā un liedagā, izņemot tam speciāli ierīkotās vietas, kurās drīkst pārvietoties, ja saņemta vietējo pašvaldību un nacionālā parka administrācijas atļauja.

2. Aizstāt 8. panta otrās daļas 2. punktā vārdus “vietējo pašvaldību”ar vārdiem “vietējās pašvaldības”.

 

 

 

3. Aizstāt 8. panta otrās daļas 2. punktā vārdus “vietējo pašvaldību”ar vārdiem “vietējās pašvaldības”.

(3) Veicot mežu izmantošanu ainavu aizsardzības zonā, jāievēro bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un veicināšanas pamatprincipi atbilstoši nacionālā parka dabas aizsardzības plānam.

 

 

 

 

 

10.pants

(1) Nacionālā parka administrāciju vada nacionālā parka direktors. Nacionālā parka direktoru ieceļ amatā un atceļ no amata vides ministrs.

 

3

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 10. pantu.

 

Atbalstīt

4. Izslēgt 10. pantu;

 

11.pants

Nacionālā parka amatpersonas ir nacionālā parka direktors, viņa vietnieki, struktūrvienību vadītāji un vides valsts inspektori.

 

4

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 11. pantu.

 

Atbalstīt

11. pantu;

 

12.pants

Nacionālā parka administrācijas finansu līdzekļus veido:

 

5

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 12. pantu.

 

Atbalstīt

12. pantu;

 

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

 

 

 

 

 

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

 

 

 

 

 

 3) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

 
 
 

 

 

 

 

 

13.pants

Nacionālā parka administrācijas amatpersonām ir tiesības pašaizsardzības nolūkos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegādāties, glabāt, nēsāt un pielietot dienesta ieročus.

 

 

6

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 13. pantu.

 

Atbalstīt

13. pantu;

 

14.pants

Nacionālā parka administrācijas amatpersonām ir dienesta apliecība un formas tērps, kas nēsājams, pildot dienesta pienākumus.

 

7

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 14. pantu.

 

Atbalstīt

14. pantu.

 

15.pants

(Izslēgts ar 14.06.2007. likumu).

 

 

 

 

 

 

16.pants

Nacionālā parka administrācija ir atbrīvota no tiesas izdevumiem prasībās par to zaudējumu atlīdzināšanu, kuri radušies, pārkāpjot vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu regulējošos normatīvos aktus, ja šos zaudējumus piedzen par labu valstij.

 

 

 

 

 

8

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 16. pantu.

 

Atbalstīt

5. Izslēgt 16. pantu.

 

17.pants

Lai saskaņotu dabas aizsardzības 
intereses un saimniecisko darbību, 
tiek izveidota Slīteres nacionālā parka
 konsultatīvā padome, kas vienlaikus 
pilda arī Grīņu un Moricsalas dabas 
rezervātu konsultatīvās padomes funkcijas.
 Konsultatīvās padomes sastāvā tiek
 iekļauti arī to pašvaldību pārstāvji, 
kuru teritorijās atrodas nacionālais
 parks. Konsultatīvās padomes 
nolikumu apstiprina Ministru kabinets.
 

3. Papildināt 17. panta otro teikumu ar vārdiem “un minētie dabas rezervāti”.

 

 

 

6. Papildināt 17. panta otro teikumu ar vārdiem “un minētie dabas rezervāti”.

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos
 spēku zaudē Satversmes 
81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 
noteikumi nr. 420 "Noteikumi par Slīteres 
nacionālo parku" (Latvijas Republikas 
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
 2000, 2.nr.).

 

 

 

 

 

 2. Grozījums par šā likuma 15.panta izslēgšanu stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.(14.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

 

9

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Grozījumi šā likuma  2. pielikumā attiecībā uz Slīteres nacionālā parka robežu apraksta saskaņošanu ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto  vietu likumu stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.”

Daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlik. Nr.10

 

 

 

10

Juridiskais birojs

Papildināt likuma  pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3.Grozījums šā likuma 2. pielikumā attiecībā uz vārdu “Talsu rajons” aizstāšanu ar vārdiem “Dundagas novads”stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.”

Atbalstīt

7.Papildināt  pārejas noteikumus ar 3. un 4.  punktu šādā redakcijā:

“3.Grozījums šā likuma 2. pielikumā attiecībā uz vārdu “Talsu rajons” aizstāšanu ar vārdiem “Dundagas novads”stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

 

 

11

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Līdz 2009. gada 1. jūnijam nacionālā parka pārvaldi īsteno Slīteres nacionālā parka administrācija.”

Atbalstīt

4.Līdz 2009. gada 1. jūnijam nacionālā parka pārvaldi īsteno Slīteres nacionālā parka administrācija.”

 

4. Aizstāt 2. pielikumā vārdus 
“Talsu rajons”ar vārdiem 
“Dundagas novads”.

 

 

 

8. Aizstāt 2. pielikumā vārdus “Talsu rajons” ar vārdiem “Dundagas novads”.

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

12

Vides ministrs R.Vējonis

Juridiskais birojs

Izslēgt noteikumu par likuma spēkā stāšanos.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pielikums

 

Slīteres nacionālā parka robežu apraksts

 

Slīteres nacionālajam parkam ir šādas robežas:

 

Talsu rajons

 

Kolkas pagasts un Dundagas pagasts

 

Dundagas virsmežniecība

 

Slīteres mežniecība

 

1. Ārējā robeža

No 1. līdz 2. -

no valsts meža 135.kvartāla (turpmāk - kv.) rietumu stūra gar

 

Baltijas jūras krasta līniju uz ziemeļaustrumiem līdz Kolkas ragam;

no 2. līdz 3. -

no Kolkas raga gar Rīgas jūras līča krasta līniju uz dienvidiem

 

līdz 133.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 133.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. un 132., 131., 130.,

 

129. un 128.kv. dienvidu malas stigu uz rietumiem līdz 127.kv.

 

dienvidaustrumu stūrim;

no 4. līdz 5. -

no 127.kv. dienvidaustrumu stūra pa 134.kv. malas stigu uz

 

dienvidiem līdz šā kv. dienvidu stūrim;

no 5. līdz 6. -

no 134.kv. dienvidu stūra pa šā kv. 126. un 105.kv. dienvidrietumu

 

malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz 104.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 6. līdz 7. -

no 104.kv. dienvidaustrumu stūra pa 121., 124., 126., 254., 260.

 

un 265.kv. austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz 265.kv.

 

dienvidaustrumu stūrim;

no 7. līdz 8. -

no 265.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv.un 264., 263. un 262.kv.

 

dienvidaustrumu malas stigu uz dienvidrietumiem līdz 261.kv.

 

15.nogabala dienvidu stūrim;

no 8. līdz 9. -

no 261.kv. 15.nogabala dienvidu stūra uz dienvidiem pa

 

meliorācijas grāvi līdz ceļam Andžaki-Riepaldi;

no 9. līdz 10. -

pa ceļu Andžaki-Riepaldi uz dienvidiem līdz Baltijas Ledus ezera

 

kraujas nogāzes augšējai robežai;

no 10. līdz 11. -

pa Baltijas Ledus ezera kraujas nogāzes augšējo robežu uz

 

rietumiem līdz 240.kv. dienvidrietumu stūrim;

no 11. līdz 12. -

no 240.kv. dienvidrietumu stūra pa Zeltsilu īpašuma robežu līdz

 

ceļam Grūži-Slītere;

no 12. līdz 13. -

pa ceļu Grūži-Slītere uz rietumiem līdz 236.kv. ziemeļaustrumu

 

stūrim;

no 13. līdz 14. -

no 236.kv. ziemeļaustrumu stūra pa šā kv. austrumu un dienvidu

 

malas stigu līdz Zaļajam dambim;

no 14. līdz 15. -

pa Zaļo dambi uz dienvidrietumiem līdz autoceļam Dundaga-

 

Mazirbe;

no 15. līdz 16. -

pa autoceļu Dundaga-Mazirbe uz ziemeļrietumiem līdz 207.kv.

 

dienvidu stūrim;

no 16. līdz 17. -

no 207.kv. dienvidu stūra pa 206., 205., 204. un 203.kv.

 

dienvidaustrumu malas stigu uz dienvidrietumiem līdz 203.kv.

 

dienvidu stūrim;

no 17. līdz 1. -

no 203.kv. dienvidu stūra pa Slīteres mežniecības un Ances

 

mežniecības robežstigu uz ziemeļrietumiem līdz sākumpunktam.

 

2. Slīteres rezervāts

No 1. līdz 2. -

no 236.kv. dienvidrietumu stūra gar autoceļu Dundaga-Mazirbe

 

uz ziemeļiem līdz Krusta dambim (207.kv. rietumu stūris);

no 2. līdz 3. -

pa Krusta dambi uz ziemeļaustrumiem līdz 212.kv. ziemeļu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 212.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. un 226. un 239.kv.

 

ziemeļaustrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz 239.kv.

 

austrumu stūrim;

no 4. līdz 5. -

no 239.kv. austrumu stūra pa 240. un 241.kv. ziemeļaustrumu un

 

austrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz Baltijas Ledus

 

ezera senkrasta nogāzes augšējai malai;

no 5. līdz 6. -

pa Baltijas Ledus ezera senkrasta nogāzes augšējo malu uz

 

rietumiem līdz 237.kv. 9.nogabala dienvidaustrumu stūrim;

no 6. līdz 7. -

no 237.kv. 9.nogabala dienvidaustrumu stūra uz rietumiem pa 9.,

 

8., 7., 6. un 5.nogabala dienvidu un rietumu malu līdz Baltijas

 

Ledus ezera senkrasta nogāzes augšējai malai;

no 7. līdz 8. -

pa Baltijas Ledus ezera senkrasta nogāzes augšējo malu uz

 

rietumiem līdz 236.kv. ziemeļu malas stigai;

no 8. līdz 1. -

pa 236.kv. ziemeļu malas stigu uz rietumiem līdz sākumpunktam.

 

 

 

3. Bažu purva rezervāts

No 1. līdz 2. -

no 86.kv. ziemeļrietumu stūra pa šā kv. ziemeļu malas stigu uz

 

austrumiem līdz 83.kv. dienvidrietumu stūrim;

no 2. līdz 3. -

no 83.kv. dienvidrietumu stūra pa šā kv. rietumu malas stigu uz

 

ziemeļiem līdz ziemeļrietumu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 83.kv. ziemeļrietumu stūra pa šā kv. un 84.kv. ziemeļu malas

 

stigu uz austrumiem līdz 66.kv. dienvidrietumu stūrim;

no 4. līdz 5. -

no 66.kv. dienvidrietumu stūra uz ziemeļiem un austrumiem pa

 

šā kv. rietumu un ziemeļu malas stigu līdz 61.kv. dienvidrietumu

 

stūrim;

no 5. līdz 6. -

no 61.kv. dienvidrietumu stūra pa rietumu malas stigu uz

 

ziemeļiem līdz šā kv. ziemeļrietumu stūrim;

no 6. līdz 7. -

no 61.kv. ziemeļrietumu stūra uz austrumiem pa šā kv. un 62. un

 

69.kv. ziemeļu malas stigu līdz 50.kv. dienvidrietumu stūrim;

no 7. līdz 8. -

no 50.kv. dienvidrietumu stūra pa rietumu malas stigu uz

 

ziemeļiem līdz šā kv. ziemeļrietumu stūrim;

no 8. līdz 9. -

no 50.kv. ziemeļrietumu stūra uz austrumiem pa šā kv. un 51.kv.

 

ziemeļu malas stigu līdz 51.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 9. līdz 10. -

no 51.kv. ziemeļaustrumu stūra pa šā kv. austrumu malas stigu uz

 

dienvidiem līdz 72.kv. ziemeļrietumu stūrim;

no 10. līdz 11. -

no 72.kv. ziemeļrietumu stūra pa ziemeļu malas stigu uz

 

austrumiem līdz šā kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 11. līdz 12. -

no 72.kv. ziemeļaustrumu stūra uz dienvidiem pa šā kv. un 77.,

 

95., 99. un 111.kv. austrumu malas stigu līdz 111.kv.

 

dienvidaustrumu stūrim;

no 12. līdz 13. -

no 111.kv. dienvidaustrumu stūra pa dienvidu malas stigu uz

 

rietumiem līdz 115.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 13. līdz 14. -

no 115.kv. ziemeļaustrumu stūra uz dienvidiem pa šā kv. un

 

130.kv. austrumu malas stigu līdz robežstigai ar Ezeru mežniecību;

no 14. līdz 15. -

pa robežstigu ar Ezeru mežniecību uz rietumiem līdz 134.kv.

 

ziemeļaustrumu stūrim;

no 15. līdz 16. -

no 134.kv. ziemeļaustrumu stūra pa austrumu malas stigu līdz šā

 

kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 16. līdz 17. -

no 134.kv. dienvidaustrumu stūra uz ziemeļrietumiem pa šā kv.

 

6., 5. un 4.nogabala un 126.kv. 5.nogabala dienvidu malu līdz Milzgrāvim;

no 17. līdz 18. -

pa Milzgrāvi uz ziemeļrietumiem līdz Saunaga dambim;

no 18. līdz 19. -

pa Saunaga dambi uz dienvidiem līdz ceļam Dūmele-Košrags;

no 19. līdz 20. -

pa ceļu Dūmele-Košrags uz rietumiem līdz Pitragdambim;

no 20. līdz 1. -

pa Pitragdambi uz ziemeļiem līdz sākumpunktam.

 

 

 

4. Zviedru meža masīva rezervāts

No 1. līdz 2. -

no 245.kv. dienvidrietumu stūra uz ziemeļrietumiem pa šā kv. un

 

232.kv. dienvidrietumu malas stigu līdz 232.kv. ziemeļrietumu stūrim;

no 2. līdz 3. -

no 232.kv. ziemeļrietumu stūra uz ziemeļaustrumiem pa šā kv. un

 

233. un 234.kv. ziemeļrietumu malas stigu līdz 234.kv.

 

ziemeļu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 234.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. ziemeļaustrumu malas stigu uz

 

dienvidaustrumiem līdz 268.kv. dienvidu stūrim;

no 4. līdz 5. -

no 268.kv. dienvidu stūra pa 248.kv. ziemeļrietumu malas stigu

 

uz ziemeļaustrumiem līdz šā kv. ziemeļu stūrim;

no 5. līdz 6. -

no 248.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. austrumu malas stigu uz

 

dienvidaustrumiem līdz 262.kv. ziemeļu stūrim;

no 6. līdz 7. -

no 262.kv. ziemeļu stūra pa 253. un 254.kv. ziemeļrietumu malas

 

stigu uz ziemeļaustrumiem līdz 254.kv. ziemeļu stūrim;

no 7. līdz 8. -

no 254.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. un 260.kv. austrumu malas

 

stigu uz dienvidaustrumiem līdz 260.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 8. līdz 9. -

no 260.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. un 259., 258. un

 

257.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz dienvidrietumiem līdz

 

261.kv. ziemeļu stūrim;

no 9. līdz 10. -

no 261.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. ziemeļaustrumu,

 

dienvidaustrumu un dienvidrietumu malas stigu līdz tā rietumu

 

stūrim;

no 10. līdz 1. -

no 261.kv. rietumu stūra uz ziemeļiem pa valsts meža robežu līdz

 

sākumpunktam.

 

 

 

5. Neitrālā zona

 

Kolkas ciems

No 1. līdz 2. -

no 55.kv. dienvidaustrumu stūra (Rīgas jūras līča krastā) pa šā

 

kv. dienvidu stigu uz rietumiem līdz autoceļam Kolka-Rīga;

no 2. līdz 3. -

gar autoceļu Kolka-Rīga uz ziemeļiem līdz 25.kv. dienvidaustrumu

 

stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 25.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. dienvidu stigu uz

 

rietumiem līdz 24.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 4. līdz 5. -

no 24.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. un 18.kv. austrumu

 

stigu uz ziemeļiem līdz 18.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 5. līdz 6. -

no 18.kv. ziemeļaustrumu stūra pa 14.kv. dienvidu stigu un 12.

 

un 13.kv. dienvidu malu uz austrumiem līdz Rīgas jūras līča

 

krastam;

no 6. līdz 1. -

gar Rīgas jūras līča krastu uz dienvidiem līdz sākumpunktam.

 

 

 

6. Dabas lieguma zonas

 

I zona

No 1. līdz 2. -

no 201.kv. dienvidu stūra pa 205., 193. un 164.kv. dienvidrietumu

 

malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz autoceļam Ventspils-Kolka;

no 2. līdz 3. -

gar autoceļu Ventspils-Kolka uz ziemeļaustrumiem līdz autoceļu

 

Ventspils-Kolka un Mazirbe-Dundaga krustojumam;

no 3. līdz 4. -

gar autoceļu Mazirbe-Dundaga uz dienvidrietumiem līdz

 

201.kv.ziemeļu stūrim;

no 4. līdz 5. -

no 201.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. un 213. un 227.kv. austrumu

 

stigu uz dienvidaustrumiem līdz 227.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 5. līdz 6. -

no 227.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. stigu uz

 

dienvidrietumiem līdz šā kv. dienvidu stūrim;

no 6. līdz 7. -

no 227.kv. dienvidu stūra pa šā kv. un 213. un 201.kv.

 

dienvidrietumu malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz autoceļam

 

Mazirbe- Dundaga;

no 7. līdz 8. -

gar autoceļu Mazirbe-Dundaga līdz 199.kv. ziemeļu stūrim;

no 8. līdz 9. -

no 199.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. ziemeļaustrumu malas stigu uz

 

dienvidaustrumiem līdz Slīteres rezervāta 211.kv. ziemeļu stūrim;

no 9. līdz 10. -

gar Slīteres rezervāta ziemeļrietumu malu uz dienvidrietumiem

 

līdz 207.kv. dienvidu stūrim;

no 10. līdz 1. -

no 207.kv. dienvidu stūra pa 206. un 205.kv. dienvidaustrumu

 

malas stigu uz dienvidrietumiem līdz sākumpunktam.

 

 

 

II zona

No 1. līdz 2. -

no 242.kv. rietumu stūra pa šā kv. un 230.kv. rietumu malas stigu

 

līdz 230.kv. rietumu stūrim;

no 2. līdz 3. -

no 230.kv. rietumu stūra pa šā kv. un 231.kv. ziemeļrietumu

 

malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz 231.kv. ziemeļu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 231.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. un 244.kv. ziemeļaustrumu

 

malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz autoceļam Mazirbe-Vīdāle;

no 4. līdz 5. -

gar autoceļu Mazirbe-Vīdāle uz dienvidaustrumiem līdz Slīteres

 

rezervātam;

no 5. līdz 6. -

pa Slīteres rezervāta 241. un 240.kv ziemeļaustrumu malas stigu

 

uz rietumiem līdz sākumpunktam.

 

 

 

III zona

No 1. līdz 2. -

no 125.kv. dienvidu stūra gar Zviedru meža masīva rezervāta

 

ziemeļaustrumu malu uz ziemeļrietumiem līdz 218.kv. dienvidu

 

stūrim;

no 2. līdz 3. -

no 218.kv. dienvidu stūra pa šā kv. rietumu malas stigu uz

 

ziemeļiem līdz 189.kv. dienvidu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 189.kv. dienvidu stūra pa šā kv. dienvidrietumu malas stigu uz

 

ziemeļrietumiem līdz autoceļam Ventspils-Kolka;

no 4. līdz 5. -

gar autoceļu Ventspils-Kolka uz ziemeļaustrumiem līdz Pitraga

 

ceļa atzaram;

no 5. līdz 6. -

gar 81. un 56.kv. rietumu malu līdz meža ceļam Pitrags-Saunags;

no 6. līdz 7. -

gar meža ceļu Pitrags-Saunags uz ziemeļaustrumiem līdz Saunaga

 

ceļa atzaram;

no 7. līdz 8. -

gar Saunaga ceļa atzaru uz dienvidaustrumiem līdz autoceļam

 

Ventspils-Kolka;

no 8. līdz 9. -

gar autoceļu Ventspils-Kolka uz ziemeļaustrumiem līdz 30.kv.

 

ziemeļu stūrim;

no 9. līdz 10. -

no 30.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. austrumu malas stigu uz

 

dienvidiem līdz 31.kv. ziemeļrietumu stūrim;

no 10. līdz 11. -

no 31.kv. ziemeļrietumu stūra pa šā kv. un 32.kv. ziemeļu malas

 

stigu uz austrumiem līdz 32.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 11. līdz 12. -

no 32.kv. ziemeļaustrumu stūra pa šā kv. un 42., 53., 73., 78.,

 

96., 100., 112., 117. un 132.kv. austrumu malas stigu uz

 

dienvidiem līdz Ezeru mežniecības robežai;

no 12. līdz 13. -

gar Ezeru mežniecības robežu uz rietumiem līdz Bažu purva

 

rezervātam;

no 13. līdz 14. -

gar Bažu purva rezervāta austrumu, ziemeļu un rietumu malu līdz

 

121.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 14. līdz 1. -

no 121.kv. ziemeļaustrumu stūra pa šā kv. un 124. un 125.kv.

 

austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz sākumpunktam.

 

IV zona

No 1. līdz 2. -

no 262.kv. dienvidu stūra pa šā kv. dienvidrietumu malas stigu uz

 

ziemeļrietumiem līdz tā rietumu stūrim;

no 2. līdz 3. -

no 262.kv. rietumu stūra pa šā kv. un 263., 264. un 265.kv.

 

ziemeļrietumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz 265.kv.

 

ziemeļaustrumu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 265.kv. ziemeļaustrumu stūra pa šā kv. un 264., 263. un 262.kv.

 

dienvidu malu uz dienvidrietumiem līdz sākumpunktam.

 

 

 

V zona

 

266.kv. (Dāvida pļavas) ārējā robeža.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"