Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada      novembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"” (Nr.900/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 23 lp.

 

 

Godbijībā,

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"

(Nr.900/Lp9)

 

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(22)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1., 5., 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 2., 24.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3., 12., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1., 5., 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 2., 24.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3., 12., 24.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

(8) Samaksa par intelektuālo īpašumu - jebkurš maksājums, ko saņem kā kompensāciju par jebkurām autortiesībām (ieskaitot blakustiesības) vai par tiesībām izmantot autortiesības (ieskaitot blakustiesības) uz literāru, zinātnisku vai mākslas darbu, ieskaitot datorprogrammas, kinofilmas, videofilmas vai skaņu ierakstus, jebkuru patentu, firmas zīmi, dizainparaugu vai modeli, plānu, slepenu formulu vai procesu, vai par tiesībām izmantot ražošanas, komerciālās vai zinātniskās iekārtas vai par to izmantošanu, vai par informāciju attiecībā uz rūpniecisku, komerciālu vai zinātnisku darbību un pieredzi.

1. Aizstāt 1.panta astotajā daļā vārdus „kinofilmas, videofilmas vai skaņu ierakstus, jebkuru patentu, firmas zīmi” ar vārdiem „filmas, fonogrammas, patentus, preču zīmes”.

 

 

 

 

1. Aizstāt 1.panta astotajā daļā vārdus „kinofilmas, videofilmas vai skaņu ierakstus, jebkuru patentu, firmas zīmi” ar vārdiem „filmas, fonogrammas, patentus, preču zīmes”.

3.pants. Ar  nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme un taksācijas periods

(1) Attiecībā uz rezidentiem ar nodokli apliekamais objekts ir taksācijas periodā Latvijā un ārvalstīs gūtais apliekamais ienākums. Nodoklis ir 15 procenti no šā apliekamā ienākuma.

 

 

1

Deputāte S.Ķikuste

Izteikt likuma 3. panta 1. daļu šādā redakcijā:

   „3.pants. Ar nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme un taksācijas periods
             (1) Attiecībā uz rezidentiem ar nodokli apliekamais objekts ir taksācijas periodā Latvijā un ārvalstīs gūtais apliekamais ienākums. Nodoklis ir 15 procenti no šā apliekamā ienākuma.Ja nodokļa maksātājs ir reģistrēts un darbojas saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu noteiktā īpaši atbalstāmajā teritorijā, nodoklis ir 5 procenti no apliekamā ienākuma.”

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

 (4) Attiecībā uz nerezidentiem ar nodokli apliekamais objekts ir Latvijā gūtie ieņēmumi no saimnieciskās darbības vai ar to saistītām darbībām. Nodoklis tiek ieturēts no tādiem maksājumiem, kurus rezidenti un pastāvīgās pārstāvniecības izmaksā nerezidentiem, ja no šiem maksājumiem nav ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek ieturēts no:

4) samaksas par intelektuālo īpašumu, izņemot samaksu par intelektuālo īpašumu, ko Latvijas sabiedrība izmaksā Eiropas Savienības dalībvalstu saistītai sabiedrībai vai tās pastāvīgajai pārstāvniecībai, kas atrodas citā Eiropas Savienības dalībvalstī:

a) maksājumiem par autortiesībām (ieskaitot blakustiesības) vai tiesībām izmantot autortiesības (ieskaitot blakustiesības) uz literāru vai mākslas darbu, ieskaitot kinofilmas, videofilmas vai skaņu ierakstus, - 15 procenti no šiem maksājumiem;

 

2. 3.pantā:

aizstāt panta ceturtās daļas 4.punkta „a” apakšpunktā vārdus „kinofilmas, videofilmas vai skaņu ierakstus” ar vārdiem „filmas un fonogrammas”;

 

 

 

 

2. 3.pantā:

aizstāt panta ceturtās daļas 4.punkta „a” apakšpunktā vārdus „kinofilmas, videofilmas vai skaņu ierakstus” ar vārdiem „filmas un fonogrammas”;

b) maksājumiem par pārējiem intelektuālā īpašuma veidiem - 5 procenti no šiem maksājumiem;

 

5) atlīdzības par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu - 5 procenti no šīs atlīdzības summas;

 

papildināt pantu ar 4.6daļu šādā redakcijā:

“(46) Šā panta ceturtās daļas 4.punkta „b” apakšpunktu un 5.punktu nepiemēro maksājumiem par starptautiskajā satiksmē izmantoto gaisa kuģu nomu.”

2

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 3. panta 4.6 daļā vārdus ‘’starptautiskajā satiksmē’’ ar vārdiem ‘’starptautiskajā gaisa satiksmē’’.

Atbalstīts

Atbalstīts

papildināt pantu ar 4.6daļu šādā redakcijā:

“(46) Šā panta ceturtās daļas 4.punkta „b” apakšpunktu un 5.punktu nepiemēro maksājumiem par starptautiskajā gaisa satiksmē izmantoto gaisa kuģu nomu.”

 

papildināt pantu ar vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Šā panta ceturtās daļas 1.punktā noteiktais atbrīvojums no nodokļa ieturēšanas ir piemērojams, ja dividenžu izmaksātāja rīcībā ir sabiedrības – dividenžu saņēmējas rezidences valsts nodokļu administrācijas izsniegta izziņa, kas apstiprina, ka sabiedrība atbilst šā likuma 1.panta deviņpadsmitās daļas 2. un 3.punktā noteiktajām prasībām. Minētā izziņa ir derīga piecus gadus no tās izsniegšanas brīža, ja šajā periodā sabiedrība atbilst šā likuma 1.panta deviņpadsmitās daļas 2. un 3.punktā noteiktajām prasībām.

3

 

 

 

 

 

 

 

4

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 3. panta vienpadsmitās daļas pirmajā teikumā vārdus un skaitļus ‘’2. un 3. punktā ‘’ ar vārdiem un skaitļiem ‘’2. vai 3. punktā’’.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 3. panta vienpadsmitās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

‘’Minētā izziņa nodokļa ieturēšanas atbrīvojuma piemērošanai ir derīga piecus gadus no tās izsniegšanas dienas, ja taksācijas periodā, par kuru piemēro atbrīvojumu no nodokļa ieturēšanas, sabiedrība atbilst šā likuma 1.panta deviņpadsmitās daļas 2. vai 3.punktā noteiktajām prasībām. ‘’.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

papildināt pantu ar vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Šā panta ceturtās daļas 1.punktā noteiktais atbrīvojums no nodokļa ieturēšanas ir piemērojams, ja dividenžu izmaksātāja rīcībā ir sabiedrības – dividenžu saņēmējas rezidences valsts nodokļu administrācijas izsniegta izziņa, kas apstiprina, ka sabiedrība atbilst šā likuma 1.panta deviņpadsmitās daļas 2. vai 3. punktā noteiktajām prasībām. Minētā izziņa nodokļa ieturēšanas atbrīvojuma piemērošanai ir derīga piecus gadus no tās izsniegšanas dienas, ja taksācijas periodā, par kuru piemēro atbrīvojumu no nodokļa ieturēšanas, sabiedrība atbilst šā likuma 1.panta deviņpadsmitās daļas 2. vai 3.punktā noteiktajām prasībām.

 

 

 (12) Šā panta ceturtās daļas 3. un 4.punktā un šā likuma pārejas noteikumu 46. un 47.punktā minētie nosacījumi nodokļa ieturēšanai no procentu maksājuma vai samaksas par intelektuālo īpašumu ir piemērojami, ja atlīdzības izmaksātāja rīcībā ir atlīdzības saņēmēja rezidences valsts nodokļu administrācijas izsniegta izziņa, kas apstiprina, ka saņēmējs atbilst šā likuma 1.panta 19.1 daļā noteiktajām prasībām. Minētā izziņa ir derīga piecus gadus no tās izsniegšanas brīža, ja šajā periodā ienākuma saņēmējs atbilst šā likuma 1.panta 19.1 daļā noteiktajām prasībām

5

 

 

 

 

 

 

6

 Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 3. panta divpadsmitajā daļā vārdus ‘’un šā likuma pārejas noteikumu 46. un 47. punktā ‘’.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 3. panta divpadsmitās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

‘’Minētā izziņa nodokļa ieturēšanai saskaņā ar šā panta ceturtās daļas 3. un 4. punkta nosacījumiem ir derīga piecus gadus no tās izsniegšanas dienas, ja taksācijas periodā, par kuru piemēro šā panta ceturtās daļas 3. un 4. punkta nosacījumus, ienākuma saņēmējs atbilst šā likuma 1.panta 19.1 daļā noteiktajām prasībām.’’.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

(12) Šā panta ceturtās daļas 3. un 4.punktā minētie nosacījumi nodokļa ieturēšanai no procentu maksājuma vai samaksas par intelektuālo īpašumu ir piemērojami, ja atlīdzības izmaksātāja rīcībā ir atlīdzības saņēmēja rezidences valsts nodokļu administrācijas izsniegta izziņa, kas apstiprina, ka saņēmējs atbilst šā likuma 1.panta 19.1 daļā noteiktajām prasībām. Minētā izziņa nodokļa ieturēšanai saskaņā ar šā panta ceturtās daļas 3. un 4. punkta nosacījumiem ir derīga piecus gadus no tās izsniegšanas dienas, ja taksācijas periodā, par kuru piemēro šā panta ceturtās daļas 3. un 4. punkta nosacījumus, ienākuma saņēmējs atbilst šā likuma 1.panta 19.1 daļā noteiktajām prasībām.”

5.pants. Ar saimniecisko darbību tieši nesaistītie izdevumi

(1) Pie izdevumiem, kas nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaita visus iekšzemes uzņēmuma un pastāvīgās pārstāvniecības izdevumus īpašnieku vai darbinieku atpūtai, atpūtas ceļojumiem, izklaidēšanās pasākumiem un ar saimniecisko darbību nesaistītiem īpašnieku vai darbinieku braucieniem ar nodokļa maksātāja autotransportu, pabalstiem, dāvinājumiem, dāvinājumos pārvērstiem kredītiem un aizdevumiem, kā arī citas izmaksas naudā vai citās lietās (natūrā) īpašniekiem vai darbiniekiem, kuras netiek uzrādītas kā atlīdzība par veikto darbu vai kuras nav saistītas ar iekšzemes uzņēmuma un pastāvīgās pārstāvniecības saimniecisko darbību.

(2) No apliekamā ienākuma nedrīkst atskaitīt maksātājam piederošo sociālās infrastruktūras objektu izveidošanas izdevumu summu.

(3) Maksātājam piederošie vai tā lietošanā esošie sociālās infrastruktūras objekti šā likuma izpratnē ir dzīvokļu un komunālās saimniecības objekti, izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās ēdināšanas un medicīniskās aprūpes iestādes, kuru pakalpojumi tiek sniegti un īres maksa noteikta par cenām, kas ir zemākas par tirgus cenām, vai bez maksas, ja šie objekti nav tieši saistīti ar maksātāja saimniecisko darbību.

(4) Pie izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaitāmi arī ziedojumi vai dāvinājumi citām personām, galvojuma summas, kuras nodokļa maksātājam kā galviniekam ir jāizmaksā saskaņā ar galvojuma līgumu, atskaitījumi no peļņas, apgrozījuma vai cita bāzes lieluma, kurus nodokļa maksātājs veic pēc savas iniciatīvas, pēc tā īpašnieka rīkojuma vai saskaņā ar likumiem, un tādi izdevumi, kas ekonomiski nav saistīti ar nodokļa maksātāja saimniecisko darbību.

3. Papildināt 5.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Pie izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, nepieskaita izdevumus darbinieku nogādāšanai no mājām uz darbu un no darba uz mājām, ja darba specifikas dēļ darbinieku nokļūšana darbā vai nokļūšana pēc darba mājās nav iespējama ar sabiedrisko transportu.”

7

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 5. panta piekto daļu šādā redakcijā:

 “(5) Pie izdevumiem, kas nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību, nepieskaita izdevumus darbinieka nogādāšanai no dzīvesvietas uz darbu un no darba uz dzīvesvietu, ja darba specifikas dēļ darbinieka nokļūšana darbā vai nokļūšana pēc darba dzīvesvietā nav iespējama ar sabiedrisko transportu.”.

Atbalstīts

Atbalstīts

3. Papildināt 5.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Pie izdevumiem, kas nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību, nepieskaita izdevumus darbinieka nogādāšanai no dzīvesvietas uz darbu un no darba uz dzīvesvietu, ja darba specifikas dēļ darbinieka nokļūšana darbā vai nokļūšana pēc darba dzīvesvietā nav iespējama ar sabiedrisko transportu.”.

 

 

8

Partijas „Pilsoniskā savienība” frakcija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„Papildināt likuma 5. pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

(6) Darba devēja veiktu darbinieku izglītības ieguves un profesionālās kvalifikācijas pilnveides apmaksu uzskata par izdevumiem, kuri ir tieši saistīti ar saimniecisko darbību. Par šo izglītības izdevumu summu maksātāja gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķinā peļņas apjomu pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas nepalielina un šo izglītības izdevumu summu apliekamajā ienākumā neiekļauj.”

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

6.pants. Apliekamā ienākuma koriģēšana

(4) Nosakot apliekamo ienākumu, nodokļa maksātāja peļņu samazina:

 

4. 6.pantā:

papildināt ceturto daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:

„12) par taksācijas periodā veiktajām izmaksām, lai nodrošinātu specializētu jaunu darba vietu darbiniekam ar fizisko vai psihisko spēju ierobežojumu (ar invaliditātes grupu), ja jauno darba vietu darbiniekam ar fizisko vai psihisko spēju ierobežojumu saglabā vismaz divus gadus.”;

 

 

 

 

4. 6.pantā:

papildināt ceturto daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:

„12) par taksācijas periodā veiktajām izmaksām, lai nodrošinātu specializētu jaunu darba vietu darbiniekam ar fizisko vai psihisko spēju ierobežojumu (ar invaliditātes grupu), ja jauno darba vietu darbiniekam ar fizisko vai psihisko spēju ierobežojumu saglabā vismaz divus gadus.”;

 

papildināt pantu ar septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:

„(17) Nosakot apliekamo ienākumu, nodokļa maksātājs peļņu samazina par Latvijas Bankas pirmstaksācijas periodam noteikto iekšzemes uzņēmumiem izsniegto kredītu procentu likmes un pirmstaksācijas periodu, kas sākās pēc 2008.gada 31.decembra, nesadalītās peļņas reizinājumu.”.

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs A.Slakteris

Papildināt 6.pantu ar septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:

„(17) Nosakot apliekamo ienākumu, nodokļa maksātājs peļņu samazina par pirmstaksācijas periodu, kas sākās pēc 2008.gada 31.decembra, nesadalītās peļņas reizinājumu ar taksācijas periodam noteikto iekšzemes uzņēmumiem izsniegto kredītu procentu likmi. Iekšzemes uzņēmumiem izsniegto kredītu procentu likmi, apkopojot monetāro finanšu iestāžu statistikas rādītājus par darījumiem ar nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām, saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda prasībām nosaka Latvijas Banka.”

 

Ministru kabinets

Izteikt 6.panta septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:

„(17) Nosakot apliekamo ienākumu, nodokļa maksātājs peļņu samazina par taksācijas periodā iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem latos izsniegto kredītu gada vidējās svērtās procentu likmes un pirmstaksācijas periodu nesadalītās peļņas reizinājumu. Šajā daļā noteikto pirmstaksācijas periodu nesadalīto peļņu aprēķina, summējot to taksācijas periodu nesadalīto peļņu, kuri sākas pēc 2008.gada 31.decembra. Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem latos izsniegto kredītu gada vidējo svērto procentu likmi, kas aprēķināta, izmantojot monetāro finanšu iestāžu statistikas rādītājus, savā interneta lapā viena mēneša laikā pēc taksācijas perioda beigām publicē Latvijas Banka.”

Ministru kabineta alternatīvais priekšlikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā Nr.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

papildināt pantu ar septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:

„(17) Nosakot apliekamo ienākumu, nodokļa maksātājs peļņu samazina par taksācijas periodā iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem latos izsniegto kredītu gada vidējās svērtās procentu likmes un pirmstaksācijas periodu nesadalītās peļņas reizinājumu. Šajā daļā noteikto pirmstaksācijas periodu nesadalīto peļņu aprēķina, summējot to taksācijas periodu nesadalīto peļņu, kuri sākas pēc 2008.gada 31.decembra. Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem latos izsniegto kredītu gada vidējo svērto procentu likmi, kas aprēķināta, izmantojot monetāro finanšu iestāžu statistikas rādītājus, savā interneta lapā viena mēneša laikā pēc taksācijas perioda beigām publicē Latvijas Banka.”

 

5. Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:

„10.1 pants. Pamatlīdzekļu nomaiņas gadījumā gūtais ienākums

(1) Apliekamo ienākumu var samazināt par ienākumu no pamatlīdzekļa atsavināšanas, ja 12 mēnešu laikā pirms vai pēc atsavināšanas dienas tiek iegādāts funkcionāli līdzīgi izmantojams pamatlīdzeklis.

 

 

 

 

5. Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:

„10.1 pants. Pamatlīdzekļu nomaiņas gadījumā gūtais ienākums

(1) Apliekamo ienākumu var samazināt par ienākumu no pamatlīdzekļa atsavināšanas, ja 12 mēnešu laikā pirms vai pēc atsavināšanas dienas tiek iegādāts funkcionāli līdzīgi izmantojams pamatlīdzeklis.

 

(2) Šā panta izpratnē funkcionāli līdzīgi izmantojami pamatlīdzekļi ir vienas kategorijas pamatlīdzekļi, kuri nodrošina līdzīga veida lietderību. Ja iegādātā pamatlīdzekļa lietderība ir līdzīga veida, bet nodrošina kvalitatīvi labāku rezultātu nekā nomainītais pamatlīdzeklis, pamatlīdzekļus šā panta izpratnē uzskata par funkcionāli līdzīgi izmantojamiem.

11

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 10. 1 panta otrās daļas otrajā teikumā vārdu ‘’tā’’ ar vārdu ‘’tas’’.

Atbalstīts

Atbalstīts

(2) Šā panta izpratn ē funkcionāli līdzīgi izmantojami pamatlīdzekļi ir vienas kategorijas pamatlīdzekļi, kuri nodrošina līdzīga veida lietderību. Ja iegādātā pamatlīdzekļa lietderība ir līdzīga veida, bet tas nodrošina kvalitatīvi labāku rezultātu nekā nomainītais pamatlīdzeklis, pamatlīdzekļus šā panta izpratnē uzskata par funkcionāli līdzīgi izmantojamiem.

 

(3) Ja izpilda šā panta pirmajā daļā minēto nosacījumu, jauniegādātā pamatlīdzekļa iegādes vērtību nodokļa aprēķināšanai nosaka, no jauniegādātā pamatlīdzekļa iegādes vērtības atņemot gūto ienākumu no aizstātā pamatlīdzekļa atsavināšanas.

 

 

 

 

(3) Ja izpilda šā panta pirmajā daļā minēto nosacījumu, jauniegādātā pamatlīdzekļa iegādes vērtību nodokļa aprēķināšanai nosaka, no jauniegādātā pamatlīdzekļa iegādes vērtības atņemot gūto ienākumu no aizstātā pamatlīdzekļa atsavināšanas.

 

(4) Šā panta pirmo daļu nepiemēro:

1) mākslas darbiem, antīkiem priekšmetiem, juvelierizstrādājumiem;

2) ieguldījuma īpašumiem, pārdošanai turētiem ilgtermiņa ieguldījumiem;

3) motocikliem, jūras un upes transporta līdzekļiem un gaisa transporta līdzekļiem un automobiļiem.”

12

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 10.1 panta ceturtās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

‘’(4) Šā panta noteikumi nav attiecināmi uz:’’.

Atbalstīts

Atbalstīts

(4) Šā panta noteikumi nav attiecināmi uz:

1) mākslas darbiem, antīkiem priekšmetiem, juvelierizstrādājumiem;

2) ieguldījuma īpašumiem, pārdošanai turētiem ilgtermiņa ieguldījumiem;

3) motocikliem, jūras un upes transporta līdzekļiem un gaisa transporta līdzekļiem un automobiļiem.”

13.pants. Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana, aprēķinot apliekamo ienākumu

(1) Aprēķinot  apliekamo  ienākumu,  saimnieciskajā  darbībā izmantojamo pamatlīdzekļu nolietojumu nosaka šādā kārtībā:

82) ja vieglā automobiļa atlikusī vērtība pamatlīdzekļa uzlabošanas, atjaunošanas vai rekonstrukcijas darbu rezultātā ir palielināta un pārsniedz 25 424 latus (bez pievienotās vērtības nodokļa), tad minētajam pamatlīdzeklim taksācijas periodā, kurā tā uzskaites vērtība pārsniedz 25 424 latus (bez pievienotās vērtības nodokļa), un turpmākajos taksācijas periodos šā likuma 13.panta pirmo daļu nepiemēro, bet piemēro šā likuma normas par reprezentatīvu vieglo automobili;

6. 13.pantā:

 

13

Partijas „Pilsoniskā savienība” frakcija

Likuma 13.panta 1.daļas 82) punktā aizstāt „25 424 latus” ar „21 000 latus”.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

6. 13.pantā:

 

 (12) Pirms taksācijas perioda nolietojuma summas aprēķināšanas katras jaunas ražošanas tehnoloģiskās iekārtas iegādes vērtību vai izveidošanas vērtību tajā taksācijas periodā, kurā attiecīgā iekārta iegādāta vai izveidota, palielina, reizinot to ar šādiem koeficientiem:

1) pamatlīdzekļiem, kas iegādāti vai izveidoti taksācijas periodā, kas sākas 2006.gadā, — 1,5;

2) pamatlīdzekļiem, kas iegādāti vai izveidoti taksācijas periodā, kas sākas 2007.gadā, — 1,4;

3) pamatlīdzekļiem, kas iegādāti vai izveidoti taksācijas periodā, kas sākas 2008.gadā, — 1,3;

4) pamatlīdzekļiem, kas iegādāti vai izveidoti taksācijas periodā, kas sākas 2009.gadā, — 1,2;

aizstāt 1.2daļas 4.punktā skaitli „1,2” ar skaitli „1,5”;

 

 

 

 

aizstāt 1.2daļas 4.punktā skaitli „1,2” ar skaitli „1,5”;

5) pamatlīdzekļiem, kas iegādāti vai izveidoti taksācijas periodā, kas sākas 2010.gadā, — 1,1.

aizstāt 1.2daļas 5.punktā skaitli „1,1” ar skaitli „1,5”;

 

 

 

 

aizstāt 1.2daļas 5.punktā skaitli „1,1” ar skaitli „1,5”;

 

papildināt 1.2daļu ar 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

„6) pamatlīdzekļiem, kas iegādāti vai izveidoti taksācijas periodā, kas sākas 2011.gadā, — 1,5;

 7) pamatlīdzekļiem, kas iegādāti vai izveidoti taksācijas periodā, kas sākas 2012.gadā, — 1,5;

8) pamatlīdzekļiem, kas iegādāti vai izveidoti taksācijas periodā, kas sākas 2013.gadā, — 1,5.”;

 

 

 

 

papildināt 1.2daļu ar 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

„6) pamatlīdzekļiem, kas iegādāti vai izveidoti taksācijas periodā, kas sākas 2011.gadā, — 1,5;

 7) pamatlīdzekļiem, kas iegādāti vai izveidoti taksācijas periodā, kas sākas 2012.gadā, — 1,5;

8) pamatlīdzekļiem, kas iegādāti vai izveidoti taksācijas periodā, kas sākas 2013.gadā, — 1,5.”;

 

papildināt pantu ar 1.5daļu šādā redakcijā:

„(15) Ja nodokļa maksātājs pamatlīdzekļu iegādes vai izveidošanas gadījumā var piemērot gan šā panta pirmās daļas 9.punktā noteikto pamatlīdzekļu vērtību palielinošo koeficientu, gan šā panta 1.2daļā noteikto koeficientu, tad nodokļa maksātājam ir tiesības izvēlēties, kuru no normām piemērot. Nodokļu maksātājam nav atļauts vienlaikus vienam pamatlīdzeklim piemērot šā panta pirmās daļas 9.punktā noteikto pamatlīdzekļu vērtību palielinošo koeficientu un šā panta 1.2 daļā noteikto koeficientu.”;

 

 

 

 

papildināt pantu ar 1.5daļu šādā redakcijā:

„(15) Ja nodokļa maksātājs pamatlīdzekļu iegādes vai izveidošanas gadījumā var piemērot gan šā panta pirmās daļas 9.punktā noteikto pamatlīdzekļu vērtību palielinošo koeficientu, gan šā panta 1.2daļā noteikto koeficientu, tad nodokļa maksātājam ir tiesības izvēlēties, kuru no normām piemērot. Nodokļu maksātājam nav atļauts vienlaikus vienam pamatlīdzeklim piemērot šā panta pirmās daļas 9.punktā noteikto pamatlīdzekļu vērtību palielinošo koeficientu un šā panta 1.2 daļā noteikto koeficientu.”;

 

 

14

Partijas „Pilsoniskā savienība” frakcija

Papildināt likumprojekta 13.pantu ar jaunu (16) daļu šādā redakcijā:

„ (16) Ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām, kas nepieciešamas prioritāro tautsaimniecības nozaru attīstībai, augstas pievienotas vērtības eksporta kāpināšanai, energoefektivitātes un atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanai šī panta (12) daļā noteiktie koeficienti tiek palielināti par 0,4. Ministru kabinets nosaka tautsaimniecības prioritārās nozares un ražošanas tehnoloģisko iekārtu veidus, kuriem tiek piemērots koeficients, šī koeficienta piemērošanas kārtību un ilgumu. ”

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

 

papildināt pantu ar 4. 1 daļu šādā redakcijā:

“(41) Pirms nemateriālo aktīvu (ieguldījumu) izveidošanas vai iegādes izmaksu norakstīšanas, kuru rezultātā pēc 2009.gada 1.janvāra reģistrēta preču zīme vai patents, to izveidošanas vai iegādes vērtību palielina, reizinot ar koeficientu 1,5. Ja iegādāta preču zīme vai patents ir ticis izmantots komercdarbībā un tā vērtības norakstīšanai piemērots palielinošais koeficients, tad attiecībā uz šo patentu vai precu zīmi atkārtoti iegādes vērtību palielinošo koeficientu nepiemēro.”

15

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 13. panta 4.1 daļā aizstāt vārdus ‘’nemateriālo aktīvu (ieguldījumu)’’ar vārdiem ‘’nemateriālo ieguldījumu’’.

Atbalstīts

Atbalstīts

papildināt pantu ar 4. 1 daļu šādā redakcijā:

“(41) Pirms nemateriālo ieguldījumu izveidošanas vai iegādes izmaksu norakstīšanas, kuru rezultātā pēc 2009.gada 1.janvāra reģistrēta preču zīme vai patents, to izveidošanas vai iegādes vērtību palielina, reizinot ar koeficientu 1,5. Ja iegādāta preču zīme vai patents ir ticis izmantots komercdarbībā un tā vērtības norakstīšanai piemērots palielinošais koeficients, tad attiecībā uz šo patentu vai precu zīmi atkārtoti iegādes vērtību palielinošo koeficientu nepiemēro.”

14.pants. Iepriekšējo gadu zaudējumu segšana

(1) Ja saskaņā ar šo likumu izdarītās nodokļa maksātāja taksācijas perioda peļņas vai zaudējumu koriģēšanas rezultāts ir zaudējumi, tos var segt hronoloģiskā secībā no nākamo piecu taksācijas periodu apliekamā ienākuma.

 

(12) Ja Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības pastāvīgā pārstāvniecība ir izveidota Latvijas Republikā pēc minētās sabiedrības juridiskās adreses pārcelšanas no Latvijas un Latvijas Republikā šai sabiedrībai saskaņā ar šo likumu izdarītās uzņēmuma taksācijas perioda peļņas vai zaudējumu koriģēšanas rezultāts iepriekšējos taksācijas periodos ir bijuši zaudējumi, tad minētā pastāvīgā pārstāvniecība zaudējumus, kas radušies attiecīgajai Eiropas komercsabiedrībai vai Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai Latvijas Republikā, var segt hronoloģiskā secībā no pastāvīgās pārstāvniecības nākamo taksācijas periodu apliekamā ienākuma. Minētos zaudējumus var segt hronoloģiskā secībā ne vairāk kā piecus taksācijas periodus, skaitot no taksācijas perioda, kad zaudējumi attiecīgajai Eiropas komercsabiedrībai vai Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai aprēķināti saskaņā ar šo likumu.

 

(13) Kapitālsabiedrība, kas izveidota individuālā uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) pārveidošanas rezultātā, drīkst pārņemt individuālā uzņēmuma piecu pēdējo darbības gadu laikā radušos nesegtos zaudējumus, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

1) individuālais uzņēmums (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecība) taksācijas periodā pirms tā pārveidošanas par kapitālsabiedrību ir bijis reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs;

2) kapitālsabiedrība, kas pārņem individuālā uzņēmuma darbības laikā radušos zaudējumus, saglabā iepriekšējo pamatdarbības veidu;

3) individuālā uzņēmuma īpašnieks kļūst par vienīgo kapitālsabiedrības kapitāla daļu īpašnieku.

 

(8) Taksācijas perioda zaudējumus no to pārējo vērtspapīru pārdošanas, kuri nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīri, var segt hronoloģiskā secībā no nākamo piecu taksācijas periodu apliekamā ienākuma no citas vērtspapīru pārdošanas, bet ne vairāk kā par minēto zaudējumu summu.

 

(81) Zaudējumus, kas radušies šā panta astotajā daļā minēto vērtspapīru pārdošanas rezultātā, var segt hronoloģiskā secībā no nākamo piecu taksācijas periodu apliekamā ienākuma, ja nodokļa maksātājs šo vērtspapīru pārdošanu neveic regulāri (ne biežāk kā vienu reizi taksācijas periodā) un pārdotie vērtspapīri bijuši viņa īpašumā ilgāk nekā 12 mēnešus.

 

7. Aizstāt 14.pantā pirmajā, 1.2 , 1.3 , astotajā un 8.1 daļā vārdu „pieci” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „astoņi” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

7. Aizstāt 14.pantā pirmajā, 1.2 , 1.3 , astotajā un 8.1 daļā vārdu „pieci” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „astoņi” (attiecīgā locījumā).

Pārejas noteikumi

 

16

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likuma pārejas noteikumus ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

‘’47.1 Līdz 2013. gada 1. jūlijam šā likuma 3. panta divpadsmitās daļas noteikumu nodokļa ieturēšanai no procentu maksājumiem un samaksas par intelektuālo īpašumu, piemēro atbilstoši tiem nosacījumiem, kas noteikti saskaņā ar šo pārejas noteikumu 46. un 47. punktu.’’.

 

Atbalstīts

Atbalstīts

8. Pārejas noteikumos:

papildināt ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

‘’47.1 Līdz 2013. gada 1. jūlijam šā likuma 3. panta divpadsmitās daļas noteikumu nodokļa ieturēšanai no procentu maksājumiem un samaksas par intelektuālo īpašumu, piemēro atbilstoši tiem nosacījumiem, kas noteikti saskaņā ar šo pārejas noteikumu 46. un 47. punktu.’’.

 

 

17

Deputāts V.Orlovs

Papildināt pārejas noteikumus ar punktu šādā redakcijā:

"78. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.janvārim izstrādā likumprojektu ar progresīvā nodokļa kritērijiem, kurā jāparedz, ka uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības, kuru apgrozījumi gadā: nepārsniedz 30000 LVL, gadā maksā nodokli - 0 % likmi.

Ja apgrozījums gadā ir:

no 30 000 LVL līdz 250000 LVL - 2,5 % likmi

no 250 000 LVL līdz l 000 000 LVL - 7 % likmi

 no l 000 000 līdz 100 000 000 - 15 % likmi

Ja apgrozījums gadā pārsniedz 100 000 000 LVL - 25 % likmi.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

 

 

18

Deputāte S.Ķikuste

Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar 78. pantu šādā redakcijā:

„78. Grozījumi šā likuma 3. panta 1. daļā stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī.”

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

 

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 78. un 79.punktu šādā redakcijā:

“78. Šā likuma 3.panta 4.6 daļu, 6.panta ceturtās daļas 12.punktu un septiņpadsmito daļu, 10.1 pantu un 13.panta 4.1 daļu piemēro ar taksācijas periodu, kas sākas 2009.gadā.

 

 

 

 

papildināt ar 78., 79. un 80.punktu šādā redakcijā:

“78. Šā likuma 3.panta 4.6 daļu, 6.panta ceturtās daļas 12.punktu un septiņpadsmito daļu, 10.1 pantu un 13.panta 4.1 daļu piemēro ar taksācijas periodu, kas sākas 2009.gadā.

 

79. Grozījumus šā likuma 14.pantā pirmajā, 1.2 , 1.3 , astotajā un 8.1 daļā piemēro ar taksācijas periodu, kas sākas 2010.gadā. Taksācijas periodā, kas sākas 2008.gadā, nodokļu maksātājs var segt iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus, kurus nodokļa maksātājs bija tiesīgs segt taksācijas periodā, kas sākās 2007.gadā, bet tos nevarēja segt taksācijas perioda apliekamā ienākuma apmēra dēļ. Taksācijas periodā, kas sākas 2009.gadā, nodokļu maksātājs var segt iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus, kurus nodokļa maksātājs bija tiesīgs segt taksācijas periodā, kas sākās 2007.gadā vai 2008.gadā , bet tos nevarēja segt taksācijas perioda apliekamā ienākuma apmēra dēļ.”

19

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt pārejas noteikumu 79. punktu šādā redakcijā:

‘’ 79. Grozījumu šā likuma 14.pantā pirmajā, 1.2 , 1.3 , astotajā un 8.1 daļā attiecībā uz vārda ‘’pieci’’ (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdu ‘’astoņi’’ (attiecīgā locījumā) piemēro ar taksācijas periodu, kas sākas 2010.gadā. Līdz dienai, kad uzsāk piemērot šai punktā minētos grozījumus likuma 14. pantā nodokļu maksātājs ir tiesīgs segt iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus šādā kārtībā:

1) taksācijas periodā, kas sākas 2008.gadā - nodokļu maksātājs ir tiesīgs segt tos iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus, kurus viņš bija tiesīgs segt 2007. gada taksācijas periodā, bet kurus nevarēja segt apliekamā ienākuma apmēra dēļ,

2) taksācijas periodā, kas sākas 2009.gadā - nodokļu maksātājs ir tiesīgs segt tos iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus, kurus viņš bija tiesīgs segt 2007.gada vai 2008.gada taksācijas periodos , bet kurus nevarēja segt apliekamā ienākuma apmēra dēļ.”.

Atbalstīts

Atbalstīts

79. Grozījumu šā likuma 14.pantā pirmajā, 1.2 , 1.3 , astotajā un 8.1 daļā attiecībā uz vārda ‘’pieci’’ (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdu ‘’astoņi’’ (attiecīgā locījumā) piemēro ar taksācijas periodu, kas sākas 2010.gadā. Līdz dienai, kad uzsāk piemērot šai punktā minētos grozījumus likuma 14. pantā nodokļu maksātājs ir tiesīgs segt iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus šādā kārtībā:

1) taksācijas periodā, kas sākas 2008.gadā - nodokļu maksātājs ir tiesīgs segt tos iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus, kurus viņš bija tiesīgs segt 2007. gada taksācijas periodā, bet kurus nevarēja segt apliekamā ienākuma apmēra dēļ,

2) taksācijas periodā, kas sākas 2009.gadā - nodokļu maksātājs ir tiesīgs segt tos iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus, kurus viņš bija tiesīgs segt 2007.gada vai 2008.gada taksācijas periodos , bet kurus nevarēja segt apliekamā ienākuma apmēra dēļ.

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Partijas „Pilsoniskā savienība” frakcija

Papildināt likumprojekta Pārejas noteikumus ar jaunu 80.punktu šādā redakcijā:

„Ministru kabinets līdz 2009.gada 31.martam izstrādā 13.panta (16) daļā minētos noteikumus.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar 80.punktu šādā redakcijā:

„80. Valsts dibināta augstākās izglītības institūcija, valsts zinātniskais institūts un valsts augstskolu zinātniskais institūts, kurš līdz 2013.gadam saņem Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, piemērojot šā likuma 2.panta otro daļu, nav uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja par saimnieciskās darbības ienākumiem līdz tā taksācijas perioda beigām, kad beidz šo Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenot, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim.”

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

80. Valsts dibināta augstākās izglītības institūcija, valsts zinātniskais institūts un valsts augstskolu zinātniskais institūts, kurš līdz 2013.gadam saņem Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, piemērojot šā likuma 2.panta otro daļu, nav uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja par saimnieciskās darbības ienākumiem līdz tā taksācijas perioda beigām, kad beidz šo Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenot, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim.”

 

 

22

 

 

Finanšu ministrs A.Slakteris

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.