Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada     novembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"” (Nr.899/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz  24 lp.

 

 

Godbijībā,

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

           

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”

(Nr.899/Lp9)

 

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(21)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 2., 15., 24.nr.; 2004, 2., 6., 8., 10., 23.nr.; 2005, 2., 14., 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 3.nr.; 2008, 5nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 2., 15., 24.nr.; 2004, 2., 6., 8., 10., 23.nr.; 2005, 2., 14., 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 3.nr.; 2008, 5nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

9) priekšnodoklis — pievienotās vērtības nodokļa summa, kas:

f)  izmaksāta kā kompensācija zemnieku saimniecībai saskaņā ar šā likuma 13.1 pantu;

 

1.pantā:

Aizstāt 9.punkta „f” apakšpunktā vārdus „zemnieku saimniecībai” ar vārdu „lauksaimniekam”;

 

 

 

 

1.pantā:

Aizstāt 9.punkta „f” apakšpunktā vārdus „zemnieku saimniecībai” ar vārdu „lauksaimniekam”;

16) nelietots nekustamais īpašums:

a) jaunuzceltās ēkas vai būves (arī tajās iemontētās stacionārās iekārtas), ja tās pēc pieņemšanas ekspluatācijā netiek izmantotas, izīrētas vai iznomātas,

b) jaunuzceltās ēkas vai būves, ja tās tiek pārdotas gada laikā pēc pieņemšanas ekspluatācijā neatkarīgi no to izmantošanas veida līdz pārdošanas brīdim,

c) ēkas vai būves, ja tās tiek pārdotas gada laikā pēc renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu pieņemšanas,

d) nepabeigtās celtniecības objekti;

 

izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

„16) nelietots nekustamais īpašums:

a) jaunuzcelta ēka vai būve (arī tajā iemontētās stacionārās iekārtas), ja to pēc pieņemšanas ekspluatācijā neizmanto;

b) jaunuzcelta ēka vai būve (arī tajā iemontētās stacionārās iekārtas), ja to izmanto un pārdod gada laikā pēc pieņemšanas ekspluatācijā;

c) ēka vai būve, ja to pēc renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu pabeigšanas neizmanto;

d) ēka vai būve, ja to pēc renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu pabeigšanas izmanto un pārdod gada laikā pēc pieņemšanas ekspluatācijā;

e) nepabeigtās celtniecības objekts – ēka vai būve, ja tā nav nodota ekspluatācijā;

f) ēka vai būve, ja tai veic renovāciju, rekonstrukciju vai restaurāciju, bet tā vēl nav nodota ekspluatācijā;”

 

 

 

 

izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

„16) nelietots nekustamais īpašums:

a) jaunuzcelta ēka vai būve (arī tajā iemontētās stacionārās iekārtas), ja to pēc pieņemšanas ekspluatācijā neizmanto;

b) jaunuzcelta ēka vai būve (arī tajā iemontētās stacionārās iekārtas), ja to izmanto un pārdod gada laikā pēc pieņemšanas ekspluatācijā;

c) ēka vai būve, ja to pēc renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu pabeigšanas neizmanto;

d) ēka vai būve, ja to pēc renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu pabeigšanas izmanto un pārdod gada laikā pēc pieņemšanas ekspluatācijā;

e) nepabeigtās celtniecības objekts – ēka vai būve, ja tā nav nodota ekspluatācijā;

f) ēka vai būve, ja tai veic renovāciju, rekonstrukciju vai restaurāciju, bet tā vēl nav nodota ekspluatācijā;”

19) lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāji — personas, kas veic vai nodrošina lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādi (to skaitā piena kombināti, gaļas kombināti, konservu kombināti, labības pārstrādātāji, cukurfabrikas), un lopbarības ražotāji, kas pārstrādā iepirktu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju;

izslēgt 19.punktu;

 

 

 

 

izslēgt 19.punktu;

20) kooperatīvās sabiedrības — lauksaimniecības un zvejniecības kooperatīvās sabiedrības, kā arī dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības;

aizstāt 20.punktā vārdus „lauksaimniecības un zvejniecības kooperatīvās sabiedrības” ar vārdiem „lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības”.

 

 

 

 

aizstāt 20.punktā vārdus „lauksaimniecības un zvejniecības kooperatīvās sabiedrības” ar vārdiem „lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības”.

2.pants. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie darījumi un to apliekamā vērtība

(2) Saimnieciskās darbības ietvaros veiktie ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk — nodoklis) apliekamie darījumi (turpmāk — apliekamie darījumi) ir:

1) preču piegāde par atlīdzību, arī pašpatēriņš;

2) pakalpojumu sniegšana par atlīdzību, arī pašpatēriņš;

3)  preču imports.

2. 2.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Saimnieciskās darbības ietvaros iekšzemē veiktie ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk — nodoklis) apliekamie darījumi (turpmāk — apliekamie darījumi) ir:

1) preču piegāde par atlīdzību, arī pašpatēriņš;

2) pakalpojumu sniegšana par atlīdzību, arī pašpatēriņš.”;

 

 

 

 

2. 2.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Saimnieciskās darbības ietvaros iekšzemē veiktie ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk — nodoklis) apliekamie darījumi (turpmāk — apliekamie darījumi) ir:

1) preču piegāde par atlīdzību, arī pašpatēriņš;

2) pakalpojumu sniegšana par atlīdzību, arī pašpatēriņš.”;

 

papildināt ar 2.2 daļu šādā redakcijā:

„(22) Ar nodokli apliek jebkuru preču importu, ja šajā likumā nav noteikts citādi.”

 

 

 

 

 

papildināt ar 2.2 daļu šādā redakcijā:

„(22) Ar nodokli apliek jebkuru preču importu, ja šajā likumā nav noteikts citādi.”

3.pants. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas un to reģistrācija

(1) Personu reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā veic, ievērojot šādus nosacījumus:

1) fiziskās personas reģistrē pēc to deklarētās dzīvesvietas;

2) juridiskās personas reģistrē pēc to juridiskās adreses;

3) personālsabiedrības reģistrē pēc to juridiskās adreses, kas norādīta komercreģistrā;

4) ja personu grupa kopīgas saimnieciskās darbības veikšanai darbojas uz līguma pamata, reģistrē šīs personu grupas pilnvaroto fizisko personu pēc tās deklarētās dzīvesvietas;

5) ja citas dalībvalsts persona vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrēta persona iekšzemē veic vienu vai vairākus ar nodokli apliekamus darījumus, reģistrē vienu no šādām personām:

a) citas dalībvalsts jebkuru personu vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu — vienā no darījuma izpildes vietām Latvijas Republikā;

b)  tās pilnvaroto personu Latvijas Republikā — atbilstoši šīs personas juridiskajai adresei vai deklarētajai dzīvesvietai.

 

3. Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

„6) zvērinātu advokātu birojus reģistrē pēc to prakses vietas adreses;

7) zvērinātus notārus reģistrē pēc to deklarētās dzīvesvietas;”

 

 

 

 

3. Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

„6) zvērinātu advokātu birojus reģistrē pēc to prakses vietas adreses;

7) zvērinātus notārus reģistrē pēc to deklarētās dzīvesvietas;”

(5) Ja fizisko vai juridisko personu un ar līgumu vai norunu saistīto šādu personu grupu vai to pārstāvju ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav sasniegusi vai nav pārsniegusi 10 000 latu, šīm personām, grupām un to pārstāvjiem ir tiesības nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Minētā norma attiecināma arī uz budžeta finansētām institūcijām. Tām personām, kuras izmanto šajā panta daļā paredzētās tiesības, ir pienākums ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc minētās summas sasniegšanas vai pārsniegšanas reģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

 

 

1

Deputāti A.Vidavskis, A.Golubovs, N.Kabanovs, V.Agešins

Izteikt 3.panta (Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas un to reģistrācija) 5.daļu šādā redakcijā:

“5. Ja fizisko vai juridisko personu un ar līgumu vai norunu saistīto šādu personu grupu vai to pārstāvju ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav sasniegusi vai nav pārsniegusi 30 000 latu, šīm personām, grupām un to pārstāvjiem ir tiesības nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Minētā norma attiecināma arī uz budžeta finansētām institūcijām. Tām personām, kuras izmanto šajā panta daļā paredzētās tiesības, ir pienākums ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc minētās summas sasniegšanas vai pārsniegšanas reģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.”

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

(51) Ja fiziskās vai juridiskās personas un šādu personu ar līgumu vai norunu saistītas grupas vai to pārstāvji 12 mēnešu laikā veic tikai vienu ar nodokli apliekamu preču piegādi vai sniedz tikai vienu ar nodokli apliekamu pakalpojumu, kura vērtība sasniedz vai pārsniedz 10 000 latu, vai šā darījuma rezultātā kopējā veikto apliekamo darījumu vērtība 12 mēnešu laikā ir sasniegusi vai pārsniegusi 10 000 latu, tām ir tiesības nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamām personām, ja šis darījums nav saistīts ar minēto personu saimniecisko darbību.

 

2

Deputāti A.Vidavskis, A.Golubovs, N.Kabanovs, V.Agešins

Izteikt 3.panta (Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas un to reģistrācija) 5.1 daļu šādā redakcijā:

“(51) Ja fiziskās vai juridiskās personas un šādu personu ar līgumu vai norunu saistītas grupas vai to pārstāvji 12 mēnešu laikā veic tikai vienu ar nodokli apliekamu preču piegādi vai sniedz tikai vienu ar nodokli apliekamu pakalpojumu, kura vērtība sasniedz vai pārsniedz 30 000 latu, vai šā darījuma rezultātā kopējā veikto apliekamo darījumu vērtība 12 mēnešu laikā ir sasniegusi vai pārsniegusi 30 000 latu, tām ir tiesības nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamām personām, ja šis darījums nav saistīts ar minēto personu saimniecisko darbību.”

 

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

4.pants. Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vieta

(7) Pakalpojuma saņēmēja juridisko adresi uzskata par pakalpojuma sniegšanas vietu šādiem pakalpojumiem, ja apliekamā persona šos pakalpojumus sniedz jebkurai citas dalībvalsts personai, kas veic saimniecisko darbību, vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētai personai:

1) patentu, autortiesību, licenču, preču zīmju un līdzīgu tiesību piešķiršana, nodošana citu rīcībā un kontrolē;

4. Izteikt 4.panta septītās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

„1) autortiesību, patentu, licenču, preču zīmju un līdzīgu tiesību nodošana vai atsavināšana;”

 

 

 

 

4. Izteikt 4.panta septītās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

„1) autortiesību, patentu, licenču, preču zīmju un līdzīgu tiesību nodošana vai atsavināšana;”

6.pants. Izņēmumi

(1) Ar nodokli neapliek šādu preču piegādes un pakalpojumus:

17) šādus finanšu darījumus:

a) kreditēšanu un naudas aizdevumu piešķiršanu un kontroli, kā arī pakalpojumus, kas saistīti ar galvojumiem, garantijām un to uzraudzību, ko veic kredīta piešķīrējs,

b) pakalpojumus, kas saistīti ar noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšanu, skaidras un bezskaidras naudas maksājumu veikšanu, uzticības (trasta) operācijām,

c) pakalpojumus, kas saistīti ar maksāšanas līdzekļu izlaišanu un apkalpošanu, kā arī tirdzniecību ar maksāšanas līdzekļiem un citiem naudas tirgus instrumentiem, izņemot maksāšanas līdzekļus, kas tiek piegādāti kolekcionēšanai vai satur dārgmetālu,

d) pakalpojumus (ieskaitot starpniecību), kas saistīti ar ieguldījumiem kapitālā un vērtspapīru glabāšanu, atsavināšanu un pārvaldīšanu, kā arī ar vērtspapīru izlaišanu;

 

3

Deputāti A.Vidavskis, A.Golubovs, N.Kabanovs, V.Agešins

Izslēgt 6.panta pirmās daļas 17.punktu.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

28) fonogrammu producentu atlīdzību un autoratlīdzību par autoru (arī komponistu, mākslinieku, literātu) radītajiem mākslas darbiem, kā arī izpildītāju saņemto atlīdzību;

5. 6.pantā:

izteikt pirmās daļas 28.punktu šādā redakcijā:

„28) autora saņemto atlīdzību par darbu un tā izmantošanu, kā arī izpildītāja un fonogrammu producenta saņemto atlīdzību par blakustiesību objektu un tā izmantošanu;”;

 

 

 

 

5. 6.pantā:

izteikt pirmās daļas 28.punktu šādā redakcijā:

„28) autora saņemto atlīdzību par darbu un tā izmantošanu, kā arī izpildītāja un fonogrammu producenta saņemto atlīdzību par blakustiesību objektu un tā izmantošanu;”;

 

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

„(6) Ar nodokli neapliek preces, ko iekšzemē ieved personīgajā bagāžā fiziska persona, kas ierodas no trešās valsts vai trešās teritorijas (turpmāk - ceļotājs), ja šādu preču importu neveic komerciālā nolūkā.

(7) Par šā panta sestajā daļā minēto personīgo bagāžu uzskata bagāžu, ko ceļotājs uzrāda muitas iestādēm iebraukšanas brīdī, kā arī bagāžu, ko ceļotājs vēlāk uzrāda tām pašām muitas iestādēm, pierādot, ka šā bagāža izbraukšanas brīdī ir reģistrēta kā līdzvedama bagāža sabiedrībā, kas nodrošina ceļojumu.

(8) Uzskata, ka preču importu neveic komerciālā nolūkā šā panta sestās daļas izpratnē, ja preču imports atbilst šādiem nosacījumiem:

1) preču importu neveic regulāri;

2) ieved tikai tādas preces, kas paredzētas ceļotāja personīgajai vai ģimenes lietošanai vai dāvināšanai.

(9) Šā panta astotajā daļā minēto preču veidam un daudzumam jābūt tādam, kas neliecina par šo preču importu komerciālā nolūkā.

(10) Preces, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā, neapliek ar nodokli, ievērojot šādus nosacījumus un ierobežojumus preču vērtībai:

1) preču kopējā vērtība vienai personai nepārsniedz:

 a) 210 latu, ja ceļotājs ieceļo pa sauszemi;

 b) 300 latu, ja ceļotājs ieceļo ar gaisa transportu vai jūras transportu;

2) ceļotājiem, kas ir jaunāki par 15 gadiem, preču kopējā vērtība vienai personai nepārsniedz 200 latu, neatkarīgi no ieceļošanas veida;

3) šās daļas 1.punktā minētajā preču kopējā vērtībā neiekļauj:

a) personīgās bagāžas vērtību, ko ceļotājs ieved uz laiku vai ieved atpakaļ pēc pagaidu izvešanas;

b) zāļu vērtību, kas nepieciešamas ceļotāja personiskajām vajadzībām;

c) šā panta vienpadsmitajā daļā norādīto preču vērtību;

4) vienas preces vērtība nav dalāma.

(11) Ar nodokli neapliek tabakas izstrādājumus, alkoholiskos dzērienus un degvielu, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā, ievērojot likumā „Par akcīzes nodokli” noteiktos nosacījumus un ierobežojumus šo preču daudzumam.”

 

 

 

 

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

„(6) Ar nodokli neapliek preces, ko iekšzemē ieved personīgajā bagāžā fiziska persona, kas ierodas no trešās valsts vai trešās teritorijas (turpmāk - ceļotājs), ja šādu preču importu neveic komerciālā nolūkā.

(7) Par šā panta sestajā daļā minēto personīgo bagāžu uzskata bagāžu, ko ceļotājs uzrāda muitas iestādēm iebraukšanas brīdī, kā arī bagāžu, ko ceļotājs vēlāk uzrāda tām pašām muitas iestādēm, pierādot, ka šā bagāža izbraukšanas brīdī ir reģistrēta kā līdzvedama bagāža sabiedrībā, kas nodrošina ceļojumu.

(8) Uzskata, ka preču importu neveic komerciālā nolūkā šā panta sestās daļas izpratnē, ja preču imports atbilst šādiem nosacījumiem:

1) preču importu neveic regulāri;

2) ieved tikai tādas preces, kas paredzētas ceļotāja personīgajai vai ģimenes lietošanai vai dāvināšanai.

(9) Šā panta astotajā daļā minēto preču veidam un daudzumam jābūt tādam, kas neliecina par šo preču importu komerciālā nolūkā.

(10) Preces, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā, neapliek ar nodokli, ievērojot šādus nosacījumus un ierobežojumus preču vērtībai:

1) preču kopējā vērtība vienai personai nepārsniedz:

 a) 210 latu, ja ceļotājs ieceļo pa sauszemi;

 b) 300 latu, ja ceļotājs ieceļo ar gaisa transportu vai jūras transportu;

2) ceļotājiem, kas ir jaunāki par 15 gadiem, preču kopējā vērtība vienai personai nepārsniedz 200 latu, neatkarīgi no ieceļošanas veida;

3) šās daļas 1.punktā minētajā preču kopējā vērtībā neiekļauj:

a) personīgās bagāžas vērtību, ko ceļotājs ieved uz laiku vai ieved atpakaļ pēc pagaidu izvešanas;

b) zāļu vērtību, kas nepieciešamas ceļotāja personiskajām vajadzībām;

c) šā panta vienpadsmitajā daļā norādīto preču vērtību;

4) vienas preces vērtība nav dalāma.

(11) Ar nodokli neapliek tabakas izstrādājumus, alkoholiskos dzērienus un degvielu, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā, ievērojot likumā „Par akcīzes nodokli” noteiktos nosacījumus un ierobežojumus šo preču daudzumam.”

6.2 pants. Nodokļa 5 procentu likmes piemērošana

Nodokļa 5 procentu likmi piemēro:

5) grāmatu un kartogrāfisko izdevumu piegādēm;

 

4

Deputāti A.Vidavskis, A.Golubovs, N.Kabanovs, V.Agešins

Izteikt 6.2 panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) grāmatu, izņemot mācību grāmatu un kartogrāfisko izdevumu piegādēm;”.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

 

 

5

Deputāti A.Vidavskis, A.Golubovs, N.Kabanovs, V.Agešins

Papildināt 6.2 pantu ar jaunu 21.punktu šādā redakcijā:

“21) Latvijā ražotie pārtikas produktu piegādēm”.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

7.pants. Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana

(1) Nodokļa 0 procentu likme tiek piemērota:

 

 

6

Deputāti A.Vidavskis, A.Golubovs, N.Kabanovs, V.Agešins

Papildināt 7.panta pirmo daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

“13) mācību grāmatu piegādēm”.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Finanšu ministrs A.Slakteris

Papildināt likuma 7.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

„(11) Likuma 7.panta pirmās daļas 6.punktā minētās personas, lai iegādātos preces un saņemtu pakalpojumus citā Eiropas Savienības dalībvalstī bez pievienotās vērtības nodokļa, izmanto Latvijas Republikas kompetento iestāžu apstiprinātu atbrīvojuma sertifikātu, kas noteikts Eiropas Komisijas regulā Nr.31/96, vai lieto šādu sertifikātu bez apstiprināšanas. Atbrīvojuma sertifikāta apstiprināšanas kārtību un kārtību, kādā piešķir vai atsauc tiesības lietot šo sertifikātu bez apstiprināšanas, nosaka likums „Par akcīzes nodokli”.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma 7.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

„(1.1) Likuma 7.panta pirmās daļas 6.punktā minētām Latvijas Republikā reģistrētām personām ir tiesības lietot Latvijas Republikas kompetento iestāžu  apstiprinātu atbrīvojuma sertifikātu, kas noteikts Eiropas Komisijas 1996.gada 10.janvāra regulā Nr. 31/96 par akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu. Atbrīvojuma sertifikāta apstiprināšanas kārtību un kārtību, kādā piešķir vai atsauc tiesības lietot šo sertifikātu bez apstiprināšanas, nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīts

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

6. Papildināt likuma 7.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

„(1.1) Likuma 7.panta pirmās daļas 6.punktā minētām Latvijas Republikā reģistrētām personām ir tiesības lietot Latvijas Republikas kompetento iestāžu  apstiprinātu atbrīvojuma sertifikātu, kas noteikts Eiropas Komisijas 1996.gada 10.janvāra regulā Nr. 31/96 par akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu. Atbrīvojuma sertifikāta apstiprināšanas kārtību un kārtību, kādā piešķir vai atsauc tiesības lietot šo sertifikātu bez apstiprināšanas, nosaka Ministru kabinets.”

9.pants. Nodokļa taksācijas periods

(2) Ja pirmstaksācijas gadā apliekamās personas veikto apliekamo darījumu apmērs nepārsniedz 10 000 latu, nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņš un taksācijas periods pēc apliekamās personas iesnieguma var būt trīs mēneši vai seši mēneši.

 

 

 

9

Deputāti A.Vidavskis, A.Golubovs, N.Kabanovs, V.Agešins

Izteikt 9. panta. (Nodokļa taksācijas periods) 2. daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja pirmstaksācijas gadā apliekamās personas veikto apliekamo darījumu apmērs nepārsniedz 30 000 latu, nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņš un taksācijas periods pēc apliekamās personas iesnieguma var būt trīs mēneši vai seši mēneši.”

 

 

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

12.pants. Nodokļa iemaksāšanas kārtība

(101) Apliekamā persona var pieprasīt pārmaksāto nodokļa summu novirzīt citu nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto maksājumu veikšanai, izņemot ievedmuitas un izvedmuitas nodokļus, akcīzes nodokli naftas produktiem un akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem, ievērojot šādu secību:

 

6. Izteikt 12.panta 10.1 daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

„(101) Apliekamā persona var pieprasīt pārmaksāto nodokļa summu novirzīt citu nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto maksājumu veikšanai, ievērojot šādu secību:”.

 

 

 

 

7. Izteikt 12.panta 10.1 daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

„(101) Apliekamā persona var pieprasīt pārmaksāto nodokļa summu novirzīt citu nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto maksājumu veikšanai, ievērojot šādu secību:”.

13.1 pants. Nodokļa piemērošana zemnieku saimniecībām

7. Izteikt 13.1 pantu šādā redakcijā:

„13.1 pants. Nodokļa piemērošana lauksaimniekam, kas nav apliekamā persona

 

10

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 13.1 panta nosaukumā vārdus ‘’kas nav apliekamā persona’’.

Atbalstīts

Atbalstīts

8. Izteikt 13.1 pantu šādā redakcijā:

„13.1 pants. Nodokļa piemērošana lauksaimniekam

(1) Fiziskās un juridiskās personas, kuras ražo lauksaimniecības produkciju un nav reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamās personas (turpmāk - zemnieku saimniecība), nododot pašu ražotu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju apliekamām personām - lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājiem, saņem no tiem arī kompensāciju 12 procentu apmērā no piegādātās produkcijas vērtības par nodokli, kas samaksāts, iegādājoties preces un saņemot pakalpojumus lauksaimniecības produkcijas ražošanas vajadzībām (turpmāk - kompensācija).

 

(1) Šā likuma izpratnē:

1) lauksaimnieks ir fiziska vai juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības kultūru, lopkopības un zivsaimniecības produkcijas (turpmāk - lauksaimniecības produkcija) ražošanu, kas nav apliekamā persona un uz ko attiecas šajā pantā noteiktais nodokļa piemērošanas režīms;

2) lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājs ir apliekamā persona, kas veic vai nodrošina lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādi vai pārstrādā iepirktu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju;

11

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 13.1 panta pirmajā daļā vārdus ‘’Šā likuma izpratnē’’ ar vārdiem ‘’Šā panta izpratnē’’.

Atbalstīts

Atbalstīts

(1) Šā panta izpratnē:

1) lauksaimnieks ir fiziska vai juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības kultūru, lopkopības un zivsaimniecības produkcijas (turpmāk - lauksaimniecības produkcija) ražošanu, kas nav apliekamā persona un uz ko attiecas šajā pantā noteiktais nodokļa piemērošanas režīms;

2) lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājs ir apliekamā persona, kas veic vai nodrošina lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādi vai pārstrādā iepirktu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju;

(2) Kompensāciju var izmaksāt arī šādas apliekamās personas, ja tās ievēro šā panta septītajā un astotajā daļā lauksaimniecības pārstrādātājiem noteiktos nosacījumus:

1) lauksaimniecības un zvejniecības kooperatīvās sabiedrības;

2) paju sabiedrības par lauksaimniecības produkciju;

3)  Lauku atbalsta dienests, kas iepērk no zemnieku saimniecībām pašu ražotu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju intervences uzkrājumu veidošanai.

 

(2) Lauksaimnieks, nododot paša ražotu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam, kas ir apliekamā persona, saņem no tā kompensāciju.

12

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 13.1 panta otrajā daļā vārdus ‘’kas ir apliekamā persona’’.

Atbalstīts

Atbalstīts

(2) Lauksaimnieks, nododot paša ražotu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam, saņem no tā kompensāciju.

(3) Kompensāciju var saņemt arī šā panta otrās daļas 1.apakšpunktā minētās kooperatīvās sabiedrības, ja tās atbilst abiem šīs daļas 1. un 2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem:

1) nav apliekamās personas un

2) saņemto kompensāciju pilnā mērā izmaksā zemnieku saimniecībām.

(4) Lai zemnieku saimniecība varētu saņemt kompensāciju, tā konkrētajam lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta izdotu izziņu par to, ka zemnieku saimniecība nav apliekamā persona un tai ir tiesības saņemt kompensāciju.

(5) Lai saņemtu šā panta ceturtajā daļā minēto izziņu, attiecīgā zemnieku saimniecība iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam zemnieku saimniecības reģistrācijas apliecību vai attiecīgās pašvaldības apliecinājumu par zemes īpašuma vai lietošanas tiesībām.

(6) Valsts ieņēmumu dienests šā panta ceturtajā daļā minēto izziņu iesniegšanai konkrētajam lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam izsniedz uz vienu kalendāra (taksācijas) gadu. Atkārtotu izziņu iesniegšanai lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam Valsts ieņēmumu dienests zemnieku saimniecībai izsniedz pēc tam, kad no attiecīgā pārstrādātāja ir saņemtas ziņas par konkrētās zemnieku saimniecības nodotās produkcijas daudzumu un vērtību pirmstaksācijas gadā.

(3) Šā panta otrajā daļā minētā kompensācija par nodokli, ko lauksaimnieks samaksājis, iegādājoties preces un saņemot pakalpojumus lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam nodošanai paredzētās lauksaimniecības produkcijas ražošanas nodrošināšanai, ir 12 procenti no piegādātās lauksaimniecības produkcijas vērtības.

(4) Kompensāciju var izmaksāt arī šādas apliekamās personas, ja tās ievēro lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam šā panta septītajā, devītajā un desmitajā daļā noteiktos nosacījumus:

1) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība;

2) Lauku atbalsta dienests, kas iepērk no lauksaimnieka pašu ražotu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju intervences uzkrājumu veidošanai.

(5) Kompensāciju saņem arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

1) nav apliekama persona;

2) saņemto kompensāciju pilnā apmērā izmaksā lauksaimniekam.

(6) Lai lauksaimnieks varētu saņemt kompensāciju, tas iesniedz konkrētajam lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam apliecinājumu, ka lauksaimnieks nav apliekamā persona un ka tam ir tiesības saņemt kompensāciju saskaņā ar šo pantu.

 

 

 

 

(3) Šā panta otrajā daļā minētā kompensācija par nodokli, ko lauksaimnieks samaksājis, iegādājoties preces un saņemot pakalpojumus lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam nodošanai paredzētās lauksaimniecības produkcijas ražošanas nodrošināšanai, ir 12 procenti no piegādātās lauksaimniecības produkcijas vērtības.

(4) Kompensāciju var izmaksāt arī šādas apliekamās personas, ja tās ievēro lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam šā panta septītajā, devītajā un desmitajā daļā noteiktos nosacījumus:

1) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība;

2) Lauku atbalsta dienests, kas iepērk no lauksaimnieka pašu ražotu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju intervences uzkrājumu veidošanai.

(5) Kompensāciju saņem arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

1) nav apliekama persona;

2) saņemto kompensāciju pilnā apmērā izmaksā lauksaimniekam.

(6) Lai lauksaimnieks varētu saņemt kompensāciju, tas iesniedz konkrētajam lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam apliecinājumu, ka lauksaimnieks nav apliekamā persona un ka tam ir tiesības saņemt kompensāciju saskaņā ar šo pantu.

(7) Lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāji savā nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu valsts budžetā maksājamo nodokļa summu drīkst samazināt par zemnieku saimniecībām izmaksātās kompensācijas lielumu. Lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāja pienākums ir veikt zemnieku saimniecību uzskaiti un, taksācijas gadam beidzoties, līdz pēctaksācijas gada 1.februārim sniegt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kura izsniegusi zemnieku saimniecībai šā panta ceturtajā daļā noteikto izziņu, datus par attiecīgās zemnieku saimniecības nodoto produkciju, tās daudzumu un vērtību.

(7) Lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājs līdz pēctaksācijas gada 1.februārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kurā tas ir reģistrēts kā apliekamā persona, pārskatu par taksācijas gadā no konkrētā lauksaimnieka saņemtās lauksaimniecības produkcijas daudzumu un vērtību.

13

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 13.1 panta septītajā daļā vārdus ‘’no konkrētā’’ ar vārdiem ‘’no katra konkrētā’’.

Atbalstīts

Atbalstīts

(7) Lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājs līdz pēctaksācijas gada 1.februārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kurā tas ir reģistrēts kā apliekamā persona, pārskatu par taksācijas gadā no katra konkrētā lauksaimnieka saņemtās lauksaimniecības produkcijas daudzumu un vērtību.

(8) Ja lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājs iepērk produkciju no zemnieku saimniecībām par vērtību (bez kompensācijas), kas ir augstāka vai zemāka par to piegādes vērtību, par kādu tiek iepirkta analoga produkcija no apliekamām personām, tas zaudē tiesības uz šā panta septītajā daļā noteikto atvieglojumu.

(8) Šā panta septītajā daļā minētajā pārskatā norāda šādu informāciju:

1) lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā un juridiskā adrese;

2) lauksaimnieka nosaukums, reģistrācijas kods (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods) un juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adrese);

3) saņemtās lauksaimniecības produkcijas veids un vienas vienības cena;

 

 

 

 

 

(8) Šā panta septītajā daļā minētajā pārskatā norāda šādu informāciju:

1) lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā un juridiskā adrese;

2) lauksaimnieka nosaukums, reģistrācijas kods (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods) un juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adrese);

3) saņemtās lauksaimniecības produkcijas veids un vienas vienības cena;

 

4) taksācijas gadā no konkrētā lauksaimnieka saņemtās lauksaimniecības produkcijas kopējais daudzums un kopējā vērtība.

14

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 13.1 panta astotās daļas 4. punktā vārdus ‘’no konkrētā’’ ar vārdiem ‘’no katra konkrētā’’.

Atbalstīts

Atbalstīts

4) taksācijas gadā no katra konkrētā lauksaimnieka saņemtās lauksaimniecības produkcijas kopējais daudzums un kopējā vērtība.

 (9) Kompensācija nav izmaksājama zemnieku saimniecībām par iepirktas vai pārstrādātas lauksaimniecības produkcijas nodošanu.

 

(9) Lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājs savā nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu samazina valsts budžetā maksājamo nodokļa summu par lauksaimniekam izmaksātās kompensācijas summu.

(10) Ja lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājs iepērk no lauksaimnieka lauksaimniecības produkciju par vērtību (bez kompensācijas), kas ir augstāka vai zemāka par tādu piegādes vērtību, par kādu tiek iepirkta analoga produkcija no apliekamās personas, tas zaudē šā panta devītajā daļā noteiktās tiesības.

(11) Šā panta nosacījumi nav piemērojami, ja:

1) lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam nodod iepirktus vai pārstrādātus produktus vai savāktus savvaļā augošus augu valsts produktus, vai sēnes, vai nozvejotus vai nomedītus dzīvnieku valsts produktus, kuri nav iegūti lauksaimniecības produkcijas ražošanas rezultātā;

2) lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājs neveic vai nenodrošina no lauksaimnieka saņemtās lauksaimniecības produkcijas pārstrādi, bet izmanto to tirdzniecībai.”

 

 

 

 

(9) Lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājs savā nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu samazina valsts budžetā maksājamo nodokļa summu par lauksaimniekam izmaksātās kompensācijas summu.

(10) Ja lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājs iepērk no lauksaimnieka lauksaimniecības produkciju par vērtību (bez kompensācijas), kas ir augstāka vai zemāka par tādu piegādes vērtību, par kādu tiek iepirkta analoga produkcija no apliekamās personas, tas zaudē šā panta devītajā daļā noteiktās tiesības.

(11) Šā panta nosacījumi nav piemērojami, ja:

1) lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam nodod iepirktus vai pārstrādātus produktus vai savāktus savvaļā augošus augu valsts produktus, vai sēnes, vai nozvejotus vai nomedītus dzīvnieku valsts produktus, kuri nav iegūti lauksaimniecības produkcijas ražošanas rezultātā;

2) lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājs neveic vai nenodrošina no lauksaimnieka saņemtās lauksaimniecības produkcijas pārstrādi, bet izmanto to tirdzniecībai.”

31.pants.  Kārtība, kāda aprēķināms un maksājams nodoklis par pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā

(2) Ja apliekamā persona saņem šā likuma 4.panta ceturtās daļas 2. un 3.punktā, septītajā daļā un 24.panta pirmajā daļā minētos pakalpojumus, nodokli budžetā maksā pakalpojuma saņēmējs.

8. 31.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdu un skaitli „un 3.”;

 

 

 

 

9. 31.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdu un skaitli „un 3.”;

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja apliekamā persona saņem šā likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktā minētos pakalpojumus no citas dalībvalsts apliekamās personas un kustamo (ķermenisko) lietu pēc pakalpojuma sniegšanas izved no pakalpojuma faktiskās sniegšanas dalībvalsts, nodokli budžetā par saņemto pakalpojumu maksā pakalpojuma saņēmējs.”

15

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 31. panta trešajā daļā vārdus ‘’no pakalpojuma faktiskās sniegšanas dalībvalsts’’ ar vārdiem ‘’no tās dalībvalsts, kuras teritorijā notikusi pakalpojuma faktiskā sniegšana’’.

Atbalstīts

Atbalstīts

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja apliekamā persona saņem šā likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktā minētos pakalpojumus no citas dalībvalsts apliekamās personas un kustamo (ķermenisko) lietu pēc pakalpojuma sniegšanas izved no tās dalībvalsts, kuras teritorijā notikusi pakalpojuma faktiskā sniegšana, nodokli budžetā par saņemto pakalpojumu maksā pakalpojuma saņēmējs.”

36.pants. Likuma normu piemērošanas kārtība

Šā likuma normu piemērošanai Ministru kabinets:

11) skaidro rēķina izrakstīšanas nosacījumus un priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības, ja tiek lauzts nomas pirkuma (līzinga) līgums par lietota nekustamā īpašuma piegādi;

 

16

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu 9. pantu (attiecīgi grozot turpmāko pantu numerāciju) šādā redakcijā:

‘’Aizstāt 36. panta 11. punktā vārdu ‘’lauzts’’ ar vārdu ‘’izbeigts’’.

Atbalstīts

Atbalstīts

10. Aizstāt 36. panta 11. punktā vārdu ‘’lauzts’’ ar vārdu ‘’izbeigts’’.

Pārejas noteikumi

52. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 16.punkts ir piemērojams tiem par sabiedrisko fondu, valsts budžeta un pašvaldību budžetu vai starptautisko institūciju līdzekļiem veiktajiem zinātniskajiem pētījumiem, kuri uzsākti līdz 2008.gada 30.jūnijam, līdz šo pētījumu pabeigšanai.

 

17

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Partijas „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izslēgt Pārejas noteikumu 52.punktu.

 

 

 

Deputāte B.Rivža

Likuma pārejas noteikumu 52. pantā:

tekstu „….kuri uzsākti līdz 2008.gada 30.jūnijam”

aizstāt ar :

tekstu „ kuri uzsākti līdz 2010.gada 1.janvārim”

 

Deputāte B.Rivža

Papildināt pārejas noteikumu 52.pantu ar jaunu teikumu:

   „Līdz 2010.gada 1.janvārim Ministru Kabinetam izstrādāt noteikumus par PVN piemērošanu zinātniskajiem pētījumiem.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 52.1 punktu šādā redakcijā:

„52.1 Pēc 2008.gada 30.jūnija uzsāktie zinātnisko pētījumu pakalpojumi, kuri tiek finansēti par sabiedrisko fondu, valsts budžeta un pašvaldību budžetu vai starptautisko institūciju līdzekļiem, ir apliekami ar nodokli, ja pastāv tieša saikne starp sniegto pakalpojumu un saņemto atlīdzību un pakalpojuma saņēmējs gūst tiešu labumu no šī pakalpojuma. Šā likuma normas nav piemērojamas sabiedrisko fondu, valsts budžeta un pašvaldību budžetu vai starptautisko institūciju finansējumam pēc 2008.gada 30.jūnija uzsāktajiem zinātniskiem pētījumiem”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 20

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 20

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 20

 

 

 

 

 

Atbalstīts

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 52.1 punktu šādā redakcijā:

„52.1 Pēc 2008.gada 30.jūnija uzsāktie zinātnisko pētījumu pakalpojumi, kuri tiek finansēti par sabiedrisko fondu, valsts budžeta un pašvaldību budžetu vai starptautisko institūciju līdzekļiem, ir apliekami ar nodokli, ja pastāv tieša saikne starp sniegto pakalpojumu un saņemto atlīdzību un pakalpojuma saņēmējs gūst tiešu labumu no šī pakalpojuma. Šā likuma normas nav piemērojamas sabiedrisko fondu, valsts budžeta un pašvaldību budžetu vai starptautisko institūciju finansējumam pēc 2008.gada 30.jūnija uzsāktajiem zinātniskiem pētījumiem”.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

9. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

„5) Padomes 2007.gada 20.decembra direktīva 2007/74/EK par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešajām valstīm;

6) Padomes 2008.gada 12.februāra direktīva 2008/8/EK, ar ko groza direktīvu 2006/112/EEK attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu.”

 

 

 

 

12. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

„5) Padomes 2007.gada 20.decembra direktīva 2007/74/EK par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešajām valstīm;

6) Padomes 2008.gada 12.februāra direktīva 2008/8/EK, ar ko groza direktīvu 2006/112/EEK attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu.”

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.decembrī.

21

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā nākamā dienā pēc izsludināšanas.”

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā nākamā dienā pēc izsludināšanas.