LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada    novembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (Nr.898/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 3 lp.

 

 

 

 

Godbijībā,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(Nr.898/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(4)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā  redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

1

 

 

 

2

 

 

 

Juridiskais birojs 

Precizēt likumprojekta nosaukumu un ievaddaļu.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu „Grozījums” ar vārdu „Grozījumi”.

 

Atbalstīts

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādu grozījumu:

3

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt likumprojekta ievaddaļā vārdus „šādu grozījumu” ar vārdiem „šādus grozījumus”.

 

Atbalstīts

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

215.8 pants. Konkurences padome

Konkurences padome izskata lietas un uzliek administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 166.13 panta otrajā daļā (izņemot lietas, kurās kontroli veikušas un par konkrēto pārkāpumu protokolu sastādījušas citas uzraudzības institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas), kā arī 175.5 un 175.6 pantā.

Konkurences padome šā kodeksa 166.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatē un administratīvo sodu uzliek ar to pašu lēmumu, ar kuru konstatē Reklāmas likuma pārkāpumu. Lēmumu noformē atbilstoši šā kodeksa 274.panta prasībām.

izteikt 215.8 panta tekstu šādā redakcijā:

„Konkurences padome izskata lietas un uzliek administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 175.5 un 175.6 pantā.”

 

 

 

 

1. Izteikt 215.panta tekstu šādā redakcijā:

„Konkurences padome izskata lietas un uzliek administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 175.5 un 175.6 pantā.”

 

250.pants. Gadījumi, kad protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda

Protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda, ja izdarīti administratīvie pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 42.1, 46.panta pirmajā un sestajā daļā (ja pārkāpumu izdarījis pilsonis), 101.1, 108.1 panta pirmajā daļā (ja pārkāpumu izdarījis pilsonis), 135.–137., 149.22, 149.23 pantā, kā arī citos gadījumos, kad saskaņā ar šo kodeksu un citiem likumiem naudas sodu uzliek un iekasē pārkāpuma izdarīšanas vietā un tā apmērs nepārsniedz divdesmit latu vai brīdinājumu noformē pārkāpuma izdarīšanas vietā.

Ja pārkāpējs apstrīd viņam uzlikto sodu par to pārkāpumu izdarīšanu, kuri paredzēti šā panta pirmajā daļā, vai ir citi apstākļi, kas traucē amatpersonai uzlikt sodu pārkāpuma izdarīšanas vietā, protokolu sastāda saskaņā ar šā kodeksa 246.pantu.

Protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda, ja šā kodeksa 46.1 panta septītajā daļā un 166.13 panta trešajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Veselības inspekcija, 166.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, 166.13 panta pirmajā un otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Nacionālā radio un televīzijas padome vai 166.13 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Konkurences padome.

 

4

Juridiskais birojs 

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„Izslēgt 250.panta trešajā daļā vārdus un skaitli „vai 166.13 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Konkurences padome”,

Atbalstīts

Atbalstīts

2. Izslēgt 250.panta trešajā daļā vārdus un skaitli „vai 166.13 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Konkurences padome”,

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.