LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada    novembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījumi Reklāmas likumā” (Nr.896/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 6 lp.

 

 

 

 

Godbijībā,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Grozījumi Reklāmas likumā

(Nr.896/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(4)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Reklāmas likuma (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 3.nr.; 2004, 10.nr.; 2007, 21.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Reklāmas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 3.nr.; 2004, 10.nr.; 2007, 21.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

13.pants

(1) Šā likuma ievērošanu savas kompetences ietvaros uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Konkurences padome, Radio un televīzijas padome, zāļu reklāmas jomā — Veselības inspekcija, veterināro zāļu jomā — Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk — Uzraudzības iestāde).

(2) Uzraudzības iestāde, ja nepieciešams, ir tiesīga pieprasīt, lai valsts pārvaldes iestādes, kas ir atbildīgas par valsts kontroli un uzraudzību attiecībā uz noteiktām precēm vai pakalpojumiem, pārbauda konkrētas preces vai pakalpojuma atbilstību reklāmā minētajai informācijai.

1. 13.pantā:

papildināt panta pirmo daļu pēc vārdiem „(turpmāk – Uzraudzības iestāde)” ar vārdiem „vai tiesa”;

papildināt pantu ar 1¹ un 1² daļu šādā redakcijā:

„(1¹) Konkurences padome izskata un pieņem kādu no šā likuma 15.panta trešajā daļā un ceturtās daļas 1., 2., 3., 4. un 6.punktā minētajiem lēmumiem par pārkāpumiem, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu konkurencei.

(1²) Strīdus par reklāmu, kas nenodara vai nevar nodarīt būtisku kaitējumu konkurencei, izskata tiesa Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, ar izņēmumiem, kas paredzēti šajā likumā. Izskatot šādus strīdus tiesai ir šī likuma 15.panta pirmajā, otrajā, ceturtajā, piektajā un astotajā daļā paredzētās Uzraudzības iestādes tiesības.”

1

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 1.pantu. (likumprojekta 1.panta pirmā daļa izslēgta; likumprojekta 1.panta otrā daļa izteikta kā 14.1 panta ceturtā daļa; likumprojekta 1.panta trešā daļa izslēgta).

Atbalstīts

 

Atbalstīts

 

 

14.pants

(1) Uzraudzības iestāde izvērtē reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, pamatojoties uz personas iesniegumu, citas iestādes sniegto informāciju vai pēc savas iniciatīvas.

(2) Uzraudzības iestāde izvērtē reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām 20 dienu laikā no personas iesnieguma vai citas iestādes sniegtās informācijas saņemšanas dienas vai no dienas, kad tā pēc savas iniciatīvas uzsākusi izvērtēt reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām. Ja objektīvu iemeslu dēļ šajā termiņā nav iespējams izvērtēt reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, Uzraudzības iestāde ir tiesīga pagarināt reklāmas izvērtēšanas termiņu uz laiku līdz četriem mēnešiem, skaitot termiņu no dienas, kad saņemts personas iesniegums vai saņemta iestādes sniegtā informācija, vai no dienas, kad Uzraudzības iestāde pēc savas iniciatīvas uzsākusi izvērtēt reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām. Par reklāmas izvērtēšanas termiņa pagarināšanu Uzraudzības iestāde rakstveidā informē personu, kas iesniegusi iesniegumu, vai iestādi, kas sniegusi attiecīgo informāciju.

(3) Ja Uzraudzības iestāde, izvērtējot reklāmu, konstatē, ka reklāma neatbilst normatīvo aktu prasībām, tā pieņem vismaz vienu no šā likuma 15.panta ceturtajā daļā minētajiem lēmumiem. Par pieņemto lēmumu Uzraudzības iestāde rakstveidā informē procesa dalībniekus.

(4) (Izslēgta ar 13.12.2007. likumu).

(5) Uzraudzības iestāde neuzsāk izvērtēt reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām vai izvērtēšanu pārtrauc, ja ir pieņemts lēmums par lietas izpētes izbeigšanu vai par konstatēto pārkāpumu jau ir pieņemts viens no šādiem lēmumiem:

1) kāds no šā likuma 15.panta ceturtajā daļā minētajiem lēmumiem;

2) kāds no Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 15.panta astotajā daļā minētajiem lēmumiem.

(6) Uzraudzības iestāde izvērtē attiecīgās reklāmas atbilstību Negodīgas komercprakses aizlieguma likumam un, ja nepieciešams, nosūta attiecīgās lietas materiālus tai iestādei, kura uzrauga Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma noteikumu ievērošanu.

2. 14.pantā:

Papildināt pantu ar 1¹, 1² un 1³ daļu šādā redakcijā:

„(1¹) Iesniegumā Konkurences padomei norāda dokumentāri pamatotu informāciju par faktiem, kas liecina, ka ar pārkāpumu ir nodarīts vai var nodarīt būtisku kaitējumu konkurencei.

(1²) Nosakot, vai pārkāpums nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu konkurencei, Konkurences padomei ir Konkurences likuma 7.panta trešajā daļā un 23.panta ceturtās daļas 2.punktā paredzētās tiesības.

(1³) Ja Konkurences padome konstatē, ka ar pārkāpumu nav nodarīts vai nevar nodarīt būtisku kaitējumu konkurencei, tā pieņem lēmumu par lietas neierosināšanu vai lēmumu par lietas izpētes izbeigšanu.

2

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 2.pantu. (likumprojekta 2.panta pirmā daļa izteikta kā 14.1 panta otrā daļa; likumprojekta 2.panta otrā daļa izteikta kā 14.1 panta trešā daļa; likumprojekta 2.panta trešā daļa izslēgta).

 

Atbalstīts

Atbalstīts

 

 

 

3

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

“14.1 pants

(1) Konkurences padome uzrauga reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, ja pārkāpums reklāmas jomā rada vai var radīt būtisku kaitējums konkurencei.

(2) Ja reklāmas atbilstība normatīvo aktu prasībām tiek izvērtēta pamatojoties uz personas iesniegumu, tās pienākums ir iesniegumā norādīt dokumentāri pamatotu informāciju par faktiem, kas liecina, ka ar pārkāpumu ir nodarīts vai var tikt nodarīts būtisks kaitējums konkurencei.

(3) Nosakot, vai pārkāpums nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu konkurencei, Konkurences padomei ir Konkurences likuma 7.panta trešajā daļā un 23.panta ceturtās daļas 2.punktā paredzētās tiesības.

(4) Ja pārkāpums reklāmas jomā nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu konkurencei, Konkurences padome izskata un pieņem kādu no šā likuma 15.panta trešajā daļā un ceturtās daļas 1., 2., 3., 4. un 6. punktā minētajiem lēmumiem.

(5) Ja Konkurences padome konstatē, ka ar pārkāpumu nav nodarīts vai nevar tikt nodarīts būtisks kaitējums konkurencei, tā pieņem lēmumu par lietas neierosināšanu vai lēmumu par lietas izpētes izbeigšanu.”

Atbalstīts

Atbalstīts

1. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

“14.1 pants

(1) Konkurences padome uzrauga reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, ja pārkāpums reklāmas jomā rada vai var radīt būtisku kaitējums konkurencei.

(2) Ja reklāmas atbilstība normatīvo aktu prasībām tiek izvērtēta pamatojoties uz personas iesniegumu, tās pienākums ir iesniegumā norādīt dokumentāri pamatotu informāciju par faktiem, kas liecina, ka ar pārkāpumu ir nodarīts vai var tikt nodarīts būtisks kaitējums konkurencei.

(3) Nosakot, vai pārkāpums nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu konkurencei, Konkurences padomei ir Konkurences likuma 7.panta trešajā daļā un 23.panta ceturtās daļas 2.punktā paredzētās tiesības.

(4) Ja pārkāpums reklāmas jomā nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu konkurencei, Konkurences padome izskata un pieņem kādu no šā likuma 15.panta trešajā daļā un ceturtās daļas 1., 2., 3., 4. un 6. punktā minētajiem lēmumiem.

(5) Ja Konkurences padome konstatē, ka ar pārkāpumu nav nodarīts vai nevar tikt nodarīts būtisks kaitējums konkurencei, tā pieņem lēmumu par lietas neierosināšanu vai lēmumu par lietas izpētes izbeigšanu.”

 


 

17.pants

Uzraudzības iestādes lēmumu var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

4

 

Ministru kabinets

Papildināt likuma 17.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Šī likuma 3.panta pirmās daļas, 4.panta otrās daļas 4, 5., 6., 7.punkta, 8.panta un 9.panta pārkāpumus līdztekus Uzraudzības iestādei var konstatēt arī tiesa.

(3) Izskatot šā panta otrajā daļā minētos strīdus, tiesai ir šā likuma 15.panta pirmajā, otrajā daļā, ceturtās daļas 1., 2., 3., 4. un 6.punktā, piektajā un astotajā daļā paredzētās Uzraudzības iestādes tiesības.”

Uzskatīt panta tekstu par pirmo daļu.

Atbalstīts

Atbalstīts

2. 17.pantā:

papildināt likuma 17.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Šī likuma 3.panta pirmās daļas, 4.panta otrās daļas 4, 5., 6., 7.punkta, 8.panta un 9.panta pārkāpumus līdztekus Uzraudzības iestādei var konstatēt arī tiesa.

(3) Izskatot šā panta otrajā daļā minētos strīdus, tiesai ir šā likuma 15.panta pirmajā, otrajā daļā, ceturtās daļas 1., 2., 3., 4. un 6.punktā, piektajā un astotajā daļā paredzētās Uzraudzības iestādes tiesības.”;

uzskatīt panta tekstu par pirmo daļu.

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.