Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada    novembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"” (Nr.888/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 4 lp.

 

 

 

 

Godbijībā,

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"

(Nr.888/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(1)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt likumā „Par atbilstības novērtēšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 18.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 23.nr.; 2004, 9.nr.), šādu grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā „Par atbilstības novērtēšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 18.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 23.nr.; 2004, 9.nr.), šādus grozījumus:

8.pants. Ekonomikas ministrija:

1) saskaņā ar Eiropas Savienībā pastāvošo paziņošanas procedūru paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kuras darbojas saskaņā ar noteiktajām atbilstības novērtēšanas prasībām reglamentētajā sfērā;

 

 

 

 

 

 

2) publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju sarakstu, kuras ir akreditētas reglamentētajā sfērā vai par kurām Eiropas Savienības dalībvalstis ir paziņojušas Eiropas Komisijai. Akreditāciju veic Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (turpmāk - Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs).

1. Aizstāt 8.panta otrajā apakšpunktā vārdus „valsts aģentūra „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” ar vārdiem „Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūra”.

1

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“1. Aizstāt 8.panta 2.punktā vārdus “valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs)” ar vārdiem “Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūra”.

 

Atbalstīts

Atbalstīts

1. Aizstāt 8.panta 2.punktā vārdus “valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs)” ar vārdiem “Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūra”.

 

13.pants. (3) Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs var veidot nozaru tehniskās komitejas, kas konsultē Latvijas Nacionālo akreditācijas biroju konkrētu tehnisku jautājumu risināšanā attiecīgajās nozarēs.

14.pants. (1) Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs veic vadības sistēmu, personāla un produktu sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju akreditēšanu un uzraudzību reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā.

(2) Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja galvenās funkcijas ir:

1) novērtēt, akreditēt un uzraudzīt sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas un testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas atbilstoši Latvijas nacionālajos standartos, normatīvajos aktos, Eiropas vai starptautiskajos standartos noteiktajām prasībām;

2) tehniski nodrošināt Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes darbu;

3) organizēt akreditācijas nozaru tehnisko komiteju darbu;

4) apmācīt akreditācijas ekspertus un akreditācijā iesaistītos speciālistus;

5) organizēt un koordinēt starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu saskaņā ar Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajām prasībām;

6) sadarboties ar citu valstu nacionālajām akreditācijas institūcijām;

7) pārstāvēt Latviju starptautiskajās akreditācijas organizācijās;

8) uzturēt un aktualizēt akreditēto institūciju informatīvo bāzi;

9) pēc ministriju pieprasījuma sniegt informāciju par akreditētajām institūcijām un to darbības jomu.

10) informēt Ekonomikas ministriju par reglamentētajā sfērā akreditētajām institūcijām.

(3) Akreditācijas sistēmu finansēšanas kārtība ir šāda:

1) no valsts budžeta līdzekļiem finansē:

a) Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja funkciju veikšanu,

b) dalības maksu starptautiskajās akreditācijas organizācijās;

2) visus izdevumus, kas saistīti ar akreditāciju un uzraudzību reglamentētajā sfērā, sedz akreditējamā institūcija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2. Aizstāt 13.panta trešajā daļā, 14.panta pirmajā daļā, 14.panta otrajā daļā un 14.panta trešās daļas 1) punkta a) apakšpunktā vārdus „Latvijas nacionālais akreditācijas birojs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūra” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

2. Aizstāt 13.panta trešajā daļā, 14.panta pirmajā daļā, otrajā daļā un trešās daļas 1.punkta “a” apakšpunktā vārdus “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūra” (attiecīgā locījumā).

 

 

Likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.      

 

 

 

 

Likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.