Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada     novembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"” (Nr.886/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 30 lp.

 

 

 

 

Godbijībā,

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

(Nr.886/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(31)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

(2) Likumā ir lietoti arī šādi termini:

5) maksimālā mazumtirdzniecības cena — cigarešu cena (ieskaitot visus nodokļus), kuru norāda uz akcīzes nodokļa markas un kuru konkrētām cigaretēm nosaka importētājs, noliktavas turētājs Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja vai pārsūtītājtirgotāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis, pasūtot akcīzes nodokļa markas šīm cigaretēm;

1. 1.pantā:

papildināt otrās daļas 5.punktu aiz vārda „importētājs” ar vārdiem „apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs”;

 

 

 

 

1. 1.pantā:

papildināt otrās daļas 5.punktu aiz vārda „importētājs” ar vārdiem „apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs”;

6) vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena — importētāju, noliktavas turētāju Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāju vai pārsūtītājtirgotāju iecelto nodokļa maksātāja pārstāvju visbiežāk noteiktā maksimālā mazumtirdzniecības cena cigaretēm attiecīgā laikposmā;

papildināt otrās daļas 6.punktu aiz vārda „importētāju” ar vārdiem „apstiprinātu tirgotāju, neapstiprinātu tirgotāju”.

 

 

 

 

papildināt otrās daļas 6.punktu aiz vārda „importētāju” ar vārdiem „apstiprinātu tirgotāju, neapstiprinātu tirgotāju”.

3.pants. Ar nodokli apliekamie alkoholiskie dzērieni

(2) Par alu uzskatāms raudzēts alkoholisks dzēriens, kurš pagatavots no iesala un ūdens, pievienojot apiņus, kurā absolūtā spirta daudzums pārsniedz 0,5 tilpumprocentus un kurš tiek klasificēts Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras (turpmāk — Kombinētā nomenklatūra) 2203.preču pozīcijā, kā arī alus dzērieni, kas satur alus un bezalkoholisko dzērienu vai to komponentu maisījumu, kurā absolūtā spirta daudzums pārsniedz 0,5 tilpumprocentus un kurš tiek klasificēts Kombinētās nomenklatūras 2206.preču pozīcijā.

2. Aizstāt 3.panta otrajā daļā vārdus „Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras” ar vārdiem un skaitļiem „Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras, kas noteikta Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I.pielikumā,”.

1

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 2. pantā vārdus ‘’Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras, kas noteikta Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I.pielikumā” ar vārdiem ‘’ Kombinētās nomenklatūras, kas noteikta Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I.pielikumā”.

Atbalstīts

Atbalstīts

2. Aizstāt 3.panta otrajā daļā vārdus „Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras” ar vārdiem un skaitļiem ‘’ Kombinētās nomenklatūras, kas noteikta Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I.pielikumā”.

4.pants. Ar nodokli apliekamie tabakas izstrādājumi

(8) Izstrādājumus, kuru sastāvā nav tabakas un kurus lieto vienīgi medicīniskiem mērķiem, ko apliecina Veselības ministrija, neuzskata par tabakas izstrādājumiem.

3. Aizstāt 4.panta astotajā daļā vārdus „Veselības ministrija” ar vārdiem „Zāļu valsts aģentūra”.

 

 

 

 

3. Aizstāt 4.panta astotajā daļā vārdus „Veselības ministrija” ar vārdiem „Zāļu valsts aģentūra”.

5.pants. Ar nodokli apliekamie naftas produkti

(3) Ar nodokli apliekami arī citi produkti (neatkarīgi no tā, kurā Kombinētās nomenklatūras nodaļā tie ietverti), kas nav minēti šā likuma pielikumā, ja minētie produkti tiek realizēti vai paredzēti realizācijai, izmantoti vai paredzēti izmantošanai par degvielu, kurināmo vai par to aizstājējproduktu vai komponentu.

4. 5.pantā:

papildināt trešo daļu aiz vārdiem „vai paredzēti izmantošanai” ar vārdu „divējādi”;

 

 

 

 

4. 5.pantā:

papildināt trešo daļu aiz vārdiem „vai paredzēti izmantošanai” ar vārdu „divējādi”;

 

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

„(31) Produktus izmanto divējādi, ja tos izmanto gan par kurināmo, gan citiem mērķiem, kas nav izmantošana par degvielu vai kurināmo. Produktu izmantošanu ķīmiskai reducēšanai, elektrotīklos vai metalurģijas procesos uzskata par divējādu izmantošanu.”;

 

 

 

 

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

„(31) Produktus izmanto divējādi, ja tos izmanto gan par kurināmo, gan citiem mērķiem, kas nav izmantošana par degvielu vai kurināmo. Produktu izmantošanu ķīmiskai reducēšanai, elektrotīklos vai metalurģijas procesos uzskata par divējādu izmantošanu.”;

(4) Šā panta trešā daļa neattiecas uz dabasgāzi, oglēm, kūdru vai citiem līdzīgiem cietiem produktiem.

 

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Šā panta trešā daļa neattiecas arī uz produktiem, kurus izmanto divējādi, ja tie nav minēti uz šā panta piektajā daļā noteiktā deleģējuma pamata izdotajā normatīvajā aktā.”;

 

 

 

 

 

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Šā panta trešā daļa neattiecas arī uz produktiem, kurus izmanto divējādi, ja tie nav minēti uz šā panta piektajā daļā noteiktā deleģējuma pamata izdotajā normatīvajā aktā.”;

(5) Šā panta trešajā daļā minētajiem produktiem, kurus saskaņā ar šā likuma 18.panta pirmās daļas 1.punktu piegādā un izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo, nepiemēro šajā likumā paredzētos akcīzes preču pārvietošanas un kontroles nosacījumus Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

aizstāt piektajā daļā vārdus „vai kurināmo, nepiemēro” ar vārdiem „vai kurināmo, vai saskaņā ar šā likuma 18.panta pirmās daļas 6.punktu piegādā un izmanto divējādi, piemēro”.

 

 

 

 

aizstāt piektajā daļā vārdus „vai kurināmo, nepiemēro” ar vārdiem „vai kurināmo, vai saskaņā ar šā likuma 18.panta pirmās daļas 6.punktu piegādā un izmanto divējādi, piemēro”.

10.pants. Pārsūtītājtirgotājs

(3) Pārsūtītājtirgotājs pirms akcīzes preču nosūtīšanas uz citām dalībvalstīm iesniedz šā likuma 26.panta trešās daļas 4.punktā minēto dokumentu.

5. Izslēgt 10.panta trešo daļu.

 

 

 

 

5. Izslēgt 10.panta trešo daļu.

12.pants. Nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem

(1) Alkoholiskajiem dzērieniem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) alum (par 100 litriem) — 1,30 latu par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus;

 

2

Latvijas Pirmās partijas un partijas „Latvijas Ceļš” frakcija

Aizstāt likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā skaitli „1,30” ar skaitli „1,45”.

Atbalstīts

Atbalstīts

6. 12.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1. punktā skaitli „1,30” ar skaitli „1,45”;

3) raudzētajiem dzērieniem (par 100 litriem) — 30 latu;

 

 

3

Partijas „Pilsoniskā savienība” frakcija

Aizstāt 12.panta (1) daļas 3.punktā skaitli „30” ar skaitli „35”.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

4) starpproduktiem (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 42 lati,

 

4

Partijas „Pilsoniskā savienība” frakcija

Aizstāt 12.panta (1) daļas 4.punkta a) apakšpunktā skaitli „42” ar skaitli „48”.

 

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

b) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 70 latu;

 

5

Partijas „Pilsoniskā savienība” frakcija

Aizstāt 12.panta (1) daļas 4.punkta b) apakšpunktā skaitli „70” ar skaitli „81”.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

5) pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem absolūtā spirta) — 630 latu.

6. Aizstāt 12.panta pirmās daļas 5.punktā skaitli „630” ar skaitli „705”.

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

Partijas „Pilsoniskā savienība” frakcija

Aizstāt 12.panta (1) daļas 5.punkta skaitli „630” ar skaitli „845”.

 

Deputāti B.Rivža un J.Strazdiņš

Aizstāt 12.panta pirmās daļas 5.punktā skaitli „630” ar skaitli „ 800”.

 

Deputāti V.Ģīlis, S.Ķikuste, G.Daudze

Aizstāt likuma 12. panta pirmās daļas 5. punktā skaitli “630” ar skaitli “780”.

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

aizstāt pirmās daļas 5.punktā skaitli „630” ar skaitli „705”;

(2) Patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum (par 100 litriem) nodokli aprēķina par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, pēc šādām likmēm:

1) par viena kalendāra gadā saražotajiem pirmajiem 10 tūkstošiem hektolitriem alus - 0,65 lati, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus,

2) par pārējo viena kalendāra gadā saražoto alu - 1,30 latu, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus.

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

Deputāts A.Kāposts

Izteikt 12.panta 2.daļu sekojošā redakcijā:

“(2) Pastāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum (par 100 litriem) nodokli aprēķina par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, pēc šādām likmēm:

1) par vienā kalendārā gada saražotajiem 50 tūkstošiem hektolitriem alus – 0,65 lats, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus.

2) par pārējo viena kalendāra gadā saražoto alu – 1,30 latu, bet ne mazāk kā 2 lati par simts litriem alus.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt 12.panta otrās daļas 1.punktā vārdu un skaitli „0,65 lati” ar vārdiem un skaitļiem „50 procenti no šā panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās likmes”.

 

Latvijas Pirmās partijas un partijas "Latvijas Ceļš" frakcija

Aizstāt likuma 12. panta otrās daļas 2. punktā skaitli „1,30” ar skaitli „1,45”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt 12.panta otrās daļas 2.punktā vārdu un skaitli „1,30  latu” ar vārdiem un skaitli „šā panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā likme”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.12

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdu un skaitli „0,65 lati” ar vārdiem un skaitļiem „50 procenti no šā panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās likmes”;

 

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdu un skaitli „1,30 latu” ar vārdiem un skaitli „šā panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā likme”.

13.pants. Nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem

(1) Tabakas izstrādājumiem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

2) cigaretēm:

a) 22,5 lati par 1000 cigaretēm,

b) 34,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

 

13

Deputāts J.Strazdiņš

Aizstāt 13.panta pirmās daļas 2.punkta “a” apakšpunktā skaitli „22,5” ar skaitli „ 35” un “b” apakšpunktā – skaitli „34,5” ar skaitli „ 40”.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

3) smēķējamai tabakai (par 1000 gramiem tabakas):

a) smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai — 23 lats,

b) citai smēķējamai tabakai — 14 lati.

7. Aizstāt 13.pantā pirmās daļas 3.punkta „b” apakšpunktā skaitli „14” ar skaitli „23”.

14

Deputāti V.Ģīlis, S.Ķikuste, G.Daudze

Aizstāt likuma 13. pantā pirmās daļas 3.punkta “b” apakšpunktā skaitli “14” ar skaitli “28”.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

7. Aizstāt 13.pantā pirmās daļas 3.punkta „b” apakšpunktā skaitli „14” ar skaitli „23”.

18.pants. Nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi naftas produktiem

(1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no nodokļa ir atbrīvoti naftas produkti, kurus saskaņā ar šā panta trešās daļas nosacījumiem piegādā un izmanto:

1) citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo;

2) gaisakuģi, kuri netiek izmantoti privātai atpūtai un izklaidei;

3) kuģi, kuri netiek izmantoti privātai atpūtai un izklaidei;

4) elektroenerģijas ražošanai vai kombinētās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju;

5) ķīmiskās apstrādes procesā, pievienojot koksam, ko izmanto par kurināmo.

8. 18.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

„6) divējādi, izņemot šā likuma 5.panta ceturtajā daļā noteiktajā gadījumā”;

 

 

 

 

8. 18.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

„6) divējādi, izņemot šā likuma 5.panta ceturtajā daļā noteiktajā gadījumā”;

(3) Ja šā panta pirmās daļas 2., 3., 4. vai 5.punktā minētajos gadījumos izmanto dīzeļdegvielu, petroleju vai degvieleļļu, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 cSt, vai šo naftas produktu aizstājējproduktus un komponentus, tad attiecīgos naftas produktus atbrīvo no nodokļa, ja tie ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28.pantu. Ja dīzeļdegvielu, petroleju vai degvieleļļu, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50° C ir mazāka par 25 cSt, vai šo naftas produktu aizstājējproduktus un komponentus izmanto starptautiskajiem pārvadājumiem (arī starp dalībvalstīm) saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktu, kā arī ja reaktīvo degvielu izmanto saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.punktu, minētie naftas produkti var nebūt iezīmēti (marķēti).

aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitli „vai 5.punktā” ar vārdiem un skaitļiem „5. vai 6.punktā”.

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitli „vai 5.punktā” ar vārdiem un skaitļiem „5. vai 6.punktā”.

(5) Lauksaimniecības produkcijas ražotājam atmaksā nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela lauksaimniecībā izmantotās zemes apstrādei, ievērojot šādus nosacījumus:

3) dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela iegādāta, izmantojot kādu no šādiem norēķina veidiem:

b) izmantotas kredītkartes, debetkartes vai citas norēķinu kartes, kuras pieder lauksaimniecības produkcijas ražotājam,

izteikt piektās daļas 3.punkta „b” apakšpunktu šādā redakcijā:

„b) izmantotas maksājuma kartes (kredītkartes, debetkartes un citas tamlīdzīgas kartes), kuras uzskata par maksāšanas līdzekli saskaņā ar Kredītiestāžu likumu un kuras pieder lauksaimniecības produkcijas ražotājam.”

 

 

 

 

izteikt piektās daļas 3.punkta „b” apakšpunktu šādā redakcijā:

„b) izmantotas maksājuma kartes (kredītkartes, debetkartes un citas tamlīdzīgas kartes), kuras uzskata par maksāšanas līdzekli saskaņā ar Kredītiestāžu likumu un kuras pieder lauksaimniecības produkcijas ražotājam.”

(9) Ar nodokli neapliek naftas produktus (degvielu), kas nodrošina tāda konkrēta komerciāla mehāniskā transportlīdzekļa darbību, kurš iebrauc Latvijas Republikas teritorijā no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no šā likuma 2.panta 3.1 daļā minētajām teritorijām, no Ālandu salām vai Normandijas salām, un kas ir atbrīvoti no muitas nodokļa.

papildināt devīto daļu aiz vārdiem „no muitas nodokļa” ar vārdiem un skaitļiem „saskaņā ar Padomes 1983.gada 28.marta regulu Nr.918/83, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (turpmāk – Regula Nr.918/83)”.

 

 

 

 

papildināt devīto daļu aiz vārdiem „no muitas nodokļa” ar vārdiem un skaitļiem „saskaņā ar Padomes 1983.gada 28.marta regulu Nr.918/83, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (turpmāk – Regula Nr.918/83)”.

20.pants. Nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi diplomātiem un starptautiskām organizācijām

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajiem citu dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām Latvijas Republikā ir atļauts saņemt akcīzes preces no akcīzes preču noliktavām Latvijas Republikā vai no citām dalībvalstīm, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu . Šajā gadījumā akcīzes preču nosūtītājs izmanto šā likuma 25.panta astotajā daļā minētos dokumentus, kā arī dokumentu, kas noteikts Eiropas Savienības regulā 31/96 un kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no nodokļa.

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

‘’Aizstāt 20. panta otrajā daļā vārdus un skaitļus ‘’Eiropas Savienības regulā 31/96’’ ar vārdiem un skaitļiem ‘’ Komisijas 1996. gada 10. janvāra regulā (EK) Nr. 31/96 par akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu (turpmāk – Komisijas regula 31/96)’’;

 

Finanšu ministrs A.Slakteris

Aizstāt 20.panta otrajā daļā vārdus „Eiropas Savienības regulā 31/96 un kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no nodokļa” ar vārdiem „Komisijas 1996.gada 10.janvāra regulā (EK) Nr.31/96 par akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu (turpmāk – Komisijas Regula Nr.31/96) un kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no nodokļa. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā apstiprina Eiropas Komisijas regulā Nr.31/96 noteikto dokumentu un kādā piešķir vai atsauc tiesības lietot šo dokumentu bez apstiprināšanas.”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā Nr. 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

9. Aizstāt 20.panta otrajā daļā vārdus „Eiropas Savienības regulā 31/96 un kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no nodokļa” ar vārdiem „Komisijas 1996.gada 10.janvāra regulā (EK) Nr.31/96 par akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu (turpmāk – Komisijas Regula Nr.31/96) un kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no nodokļa. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā apstiprina Eiropas Komisijas regulā Nr.31/96 noteikto dokumentu un kādā piešķir vai atsauc tiesības lietot šo dokumentu bez apstiprināšanas.”.

21.pants. Citi atbrīvojumi

(4) No nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no teritorijām, kuras minētas šā likuma 2.panta 3.1 daļā, no Ālandu salām vai Normandijas salām un kuras ir atbrīvotas no muitas nodokļa.

 

9. 21.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) No nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras ir fiziskas personas personīgajā bagāžā, kas par tādu uzskatāma likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē (turpmāk – personīgā bagāža), un kuras šī persona ieved no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no teritorijām, kuras minētas šā likuma 2.panta 3.1 daļā, no Ālandu salām vai Normandijas salām, nepārsniedzot šādus daudzumus, ar nosacījumu, ja šāda preču ievešana nav komerciāla:

1) tabakas izstrādājumus:

a) 200 cigaretes;

b) 100 cigarillas;

c) 50 cigāri;

d) 250 g smēķējamās tabakas;

e) šā panta ceturtās daļas 1.punkta „a”, „b”, „c” un „d” apakšpunktā minētie tabakas izstrādājumi jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto no individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus. Katrs šā panta ceturtās daļas 1.punkta „a”, „b”, „c” un „d” apakšpunktā norādītais daudzums atsevišķi veido 100 procentus no attiecīgajā apakšpunktā norādītā tabakas izstrādājuma daudzuma;

2) alkoholiskos dzērienus:

a) viens litrs alkoholiskā dzēriena ar spirta saturu virs 22 tilpumprocentiem vai nedenaturēta etilspirta ar spirta saturu 80 procenti vai vairāk;

b) divi litri alkoholiskā dzēriena ar spirta saturu līdz 22 tilpumprocentiem, izņemot negāzēto vīnu un alu;

c) šā panta ceturtās daļas 2.punkta „a” un „b” apakšpunktā minētie alkoholiskie dzērieni jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto no individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus. Katrs šā panta ceturtās daļas 2.punkta „a” un „b” apakšpunktā norādītais daudzums atsevišķi veido 100 procentus no attiecīgajā apakšpunktā norādītā alkoholiskā dzēriena daudzuma; 

d) četri litri negāzētā vīna un 16 litri alus;

3) bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, ievērojot likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktos nosacījumus un ierobežojumus preču vērtībai;

4) naftas produktus (degvielu), kas atrodas:

a) transportlīdzekļa degvielas standarttvertnē;

b) degvielas pārvietojamās tvertnēs – ne vairāk kā 10 litru vienam transportlīdzeklim.”

 

 

 

 

10. 21.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) No nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras ir fiziskas personas personīgajā bagāžā, kas par tādu uzskatāma likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē (turpmāk – personīgā bagāža), un kuras šī persona ieved no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no teritorijām, kuras minētas šā likuma 2.panta 3.1 daļā, no Ālandu salām vai Normandijas salām, nepārsniedzot šādus daudzumus, ar nosacījumu, ja šāda preču ievešana nav komerciāla:

1) tabakas izstrādājumus:

a) 200 cigaretes;

b) 100 cigarillas;

c) 50 cigāri;

d) 250 g smēķējamās tabakas;

e) šā panta ceturtās daļas 1.punkta „a”, „b”, „c” un „d” apakšpunktā minētie tabakas izstrādājumi jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto no individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus. Katrs šā panta ceturtās daļas 1.punkta „a”, „b”, „c” un „d” apakšpunktā norādītais daudzums atsevišķi veido 100 procentus no attiecīgajā apakšpunktā norādītā tabakas izstrādājuma daudzuma;

2) alkoholiskos dzērienus:

a) viens litrs alkoholiskā dzēriena ar spirta saturu virs 22 tilpumprocentiem vai nedenaturēta etilspirta ar spirta saturu 80 procenti vai vairāk;

b) divi litri alkoholiskā dzēriena ar spirta saturu līdz 22 tilpumprocentiem, izņemot negāzēto vīnu un alu;

c) šā panta ceturtās daļas 2.punkta „a” un „b” apakšpunktā minētie alkoholiskie dzērieni jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto no individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus. Katrs šā panta ceturtās daļas 2.punkta „a” un „b” apakšpunktā norādītais daudzums atsevišķi veido 100 procentus no attiecīgajā apakšpunktā norādītā alkoholiskā dzēriena daudzuma; 

d) četri litri negāzētā vīna un 16 litri alus;

3) bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, ievērojot likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktos nosacījumus un ierobežojumus preču vērtībai;

4) naftas produktus (degvielu), kas atrodas:

a) transportlīdzekļa degvielas standarttvertnē;

b) degvielas pārvietojamās tvertnēs – ne vairāk kā 10 litru vienam transportlīdzeklim.”

 

papildināt pantu ar 41., 42., 43. un 44.daļu šādā redakcijā:

„(41) Naftas produktiem (degvielai), kas minēti šā panta ceturtajā daļā, piemērojami Regulas Nr.918/83 XXVII sadaļas noteikumi. 

(42) Šā panta ceturtās daļas 1. un 2.punktā paredzētos nodokļa atbrīvojumus piemēro fiziskajai personai, kas ir sasniegusi 18 gadu vecumu.

(43) Akcīzes preču ievešanu neuzskata par komerciālu šā panta ceturtās daļas izpratnē, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

1) tā nenotiek regulāri;

2) akcīzes preces paredzētas fiziskās personas personīgai vai ģimenes lietošanai.

(44) Šā panta 43.daļā akcīzes preču ievešanu neuzskata par komerciālu, ja akcīzes preces ieved tādā daudzumā un vērtībā, kas neliecina, ka tās būtu ievestas komerciāliem nolūkiem.”

 

 

 

 

papildināt pantu ar 41., 42., 43. un 44.daļu šādā redakcijā:

„(41) Naftas produktiem (degvielai), kas minēti šā panta ceturtajā daļā, piemērojami Regulas Nr.918/83 XXVII sadaļas noteikumi. 

(42) Šā panta ceturtās daļas 1. un 2.punktā paredzētos nodokļa atbrīvojumus piemēro fiziskajai personai, kas ir sasniegusi 18 gadu vecumu.

(43) Akcīzes preču ievešanu neuzskata par komerciālu šā panta ceturtās daļas izpratnē, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

1) tā nenotiek regulāri;

2) akcīzes preces paredzētas fiziskās personas personīgai vai ģimenes lietošanai.

(44) Šā panta 43.daļā akcīzes preču ievešanu neuzskata par komerciālu, ja akcīzes preces ieved tādā daudzumā un vērtībā, kas neliecina, ka tās būtu ievestas komerciāliem nolūkiem.”

(5) No nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no teritorijām, kuras minētas šā likuma 2.panta 3.1 daļā, no Ālandu salām vai Normandijas salām nosūta pa pastu fiziskajai personai Latvijas Republikā un kuras ir atbrīvotas no muitas nodokļa.

papildināt piekto daļu aiz vārdiem „no muitas nodokļa” ar vārdiem un skaitli „saskaņā ar Regulu Nr.918/83”.

 

 

 

 

papildināt piekto daļu aiz vārdiem „no muitas nodokļa” ar vārdiem un skaitli „saskaņā ar Regulu Nr.918/83”.

22.pants. Nodokļa aprēķināšana

(4) Ja nav zināma cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena, nodokli 32.pantā noteiktajos gadījumos vai citos šajā likumā noteiktajos gadījumos aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punkta “a” un “b” apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes, un nodokļa aprēķināšanai izmanto vienu no šādām cenām:

1) importētāja vai noliktavas turētāja Latvijas Republikā, vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja vai pārsūtītājtirgotāja ieceltā nodokļa maksātāja pārstāvja iepriekšējā taksācijas periodā visbiežāk noteikto maksimālo mazumtirdzniecības cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā importētājs vai noliktavas turētājs Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja vai pārsūtītājtirgotāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis;

10. 22.pantā:

papildināt ceturtās daļas 1.punktu aiz vārda „importētājs” attiecīgā locījumā ar vārdiem „apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs” attiecīgā locījumā;

 

 

 

 

11. 22.pantā:

papildināt ceturtās daļas 1.punktu aiz vārda „importētājs” attiecīgā locījumā ar vārdiem „apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs” attiecīgā locījumā;

2) cigarešu faktisko pārdošanas cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā cita persona, nevis importētājs vai noliktavas turētājs Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja vai pārsūtītājtirgotāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis;

papildināt ceturtās daļas 2.punktu aiz vārda „importētājs” ar vārdiem „apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs”.

 

 

 

 

papildināt ceturtās daļas 2.punktu aiz vārda „importētājs” ar vārdiem „apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs”.

23.pants. Nodokļa maksāšana

(2) Nodokļa maksātājs aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, ieved Latvijas Republikā izlaišanai brīvam apgrozījumam, samaksā valsts budžetā pirms akcīzes preču uzrādīšanas muitas iestādē, izņemot tās akcīzes preces, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.panta nosacījumiem.

 

11. 23.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Fiziska persona, kura ieved akcīzes preces personīgajā bagāžā, kas pārsniedz šā likuma 21.pantā noteikto attiecīgi daudzumu vai vērtību, nodokli maksā pirms akcīzes preču laišanas brīvā apgrozībā.”;

 

 

 

 

12. 23.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Fiziska persona, kura ieved akcīzes preces personīgajā bagāžā, kas pārsniedz šā likuma 21.pantā noteikto attiecīgi daudzumu vai vērtību, nodokli maksā pirms akcīzes preču laišanas brīvā apgrozībā.”;

(13) Šajā pantā noteiktā maksāšanas kārtība attiecas arī uz akcīzes precēm, kuras marķē ar akcīzes nodokļa markām. Ja nodokļa maksātājs par akcīzes precēm, kuras marķē ar akcīzes nodokļa markām, nesamaksā nodokli saskaņā ar šā panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas, uzskatāms, ka akcīzes preces ir laistas brīvā apgrozījumā Latvijas Republikā un nodokli par attiecīgajām akcīzes precēm atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām maksā nodokļa maksātājs, kurš akcīzes nodokļa markas ir saņēmis. Nodokļa maksātājs, kurš akcīzes nodokļa markas ir saņēmis, samaksā nodokli saskaņā ar šā likuma 23.pantu. Importētājs, kas saņēmis akcīzes nodokļa markas, nodokli samaksā ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepriekš minēto nosacījumu iestāšanās brīža.

papildināt trīspadsmitās daļas pēdējo teikumu aiz vārda „importētājs” ar vārdiem „un neapstiprināts tirgotājs”.

 

 

 

 

papildināt trīspadsmitās daļas pēdējo teikumu aiz vārda „importētājs” ar vārdiem „un neapstiprināts tirgotājs”.

25.pants. Akcīzes preču pārvietošana, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu

(5) Noliktavas turētājs, kas veic šā panta ceturtajā daļā minētās darbības, nemaksā nodokli, ja Valsts ieņēmumu dienestam tiek iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka akcīzes preces atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

3) tās ir saņēmušas šā likuma 20.pantā minētās organizācijas Latvijas Republikā vai citās dalībvalstīs. Šajā gadījumā papildus šā panta astotajā daļā minētajiem dokumentiem izmanto dokumentu, kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no nodokļa. Šis dokuments noteikts Eiropas Savienības regulā 31/96;

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

‘’ 25. pantā:

aizstāt piektās daļas 3. punktā vārdus ‘’Eiropas Savienības’’ ar vārdu ‘’Komisijas’’;

 

Finanšu ministrs A.Slakteris

Aizstāt 25.panta piektās daļas 3.punktā vārdus „Eiropas Savienības regulā 31/96” ar vārdiem „Komisijas Regulā Nr.31/96”.

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā Nr. 18

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 25.pantā:

aizstāt piektās daļas 3.punktā vārdus „Eiropas Savienības regulā 31/96” ar vārdiem „Komisijas Regulā Nr.31/96”;

 

 

(8) Šā panta pirmajā, otrajā, ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā noteiktajos gadījumos izmanto dokumentus, kas noteikti Eiropas Savienības regulā 2719/92. Dokumentu aprites un kontroles kārtību, kā arī citus nosacījumus par šajā pantā minēto akcīzes preču pārvietošanu paredz Ministru kabinets.

 

19

Juridiskais birojs

aizstāt astotajā daļā vārdus un skaitļus ‘’Eiropas Savienības regulā 2719/92’’ ar vārdiem un skaitļiem ‘’ Komisijas 1992. gada 11. septembra regulā (EEK) Nr. 2719/92 par administratīviem pavaddokumentiem akcīzes precēm, transportējot tās akcīzes nodokļu atlikšanas režīmā’’.

Atbalstīts

Atbalstīts

aizstāt astotajā daļā vārdus un skaitļus ‘’Eiropas Savienības regulā 2719/92’’ ar vārdiem un skaitļiem ‘’ Komisijas 1992. gada 11. septembra regulā (EEK) Nr. 2719/92 par administratīviem pavaddokumentiem akcīzes precēm, transportējot tās akcīzes nodokļu atlikšanas režīmā’’.

26.pants. Nosacījumi, pārvietojot no citas dalībvalsts vai uz citu dalībvalsti akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozījumā

4) Šajā pantā minētajos gadījumos izmanto dokumentus, kas noteikti Eiropas Savienības regulā 3649/92. Dokumentu aprites un kontroles kārtību, kā arī citus nosacījumus par šajā pantā minēto akcīzes preču pārvietošanu paredz Ministru kabinets.

 

20

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

‘’ Aizstāt 26. panta ceturtajā daļā vārdus un skaitļus ‘ Eiropas Savienības regulā 3649/92’’ ar vārdiem un skaitļiem ‘’ Komisijas 1992. gada 17. decembra Regulā (EEK) Nr. 3649/92 par vienkāršotiem pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas ir nodoti patēriņam nosūtītājā dalībvalstī’’

Atbalstīts

Atbalstīts

14. Aizstāt 26. panta ceturtajā daļā vārdus un skaitļus „Eiropas Savienības regulā 3649/92” ar vārdiem un skaitļiem „Komisijas 1992. gada 17. decembra Regulā (EEK) Nr. 3649/92 par vienkāršotiem pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas ir nodoti patēriņam nosūtītājā dalībvalstī”.

27.pants. Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšana

(3) Nemarķēt ar akcīzes nodokļa markām atļauts:

1) alkoholiskos dzērienus:

a) alkoholiskos dzērienus, kuri iepildīti pudelēs ar tilpumu līdz 100 mililitriem,

b) alu;

c) alkoholiskos dzērienus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā realizē beznodokļu tirdzniecības veikalos;

2) alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kuri ir atbrīvoti no nodokļa saskaņā ar šā likuma 16., 17., 20. un 21.pantu vai kuriem piemēro nodokli saskaņā ar šā likuma 16.panta ceturto daļu;

3) alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kurus uzglabā, pārvieto vai realizē vai piegādā, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.pantu, vai kuriem piemēro šā likuma 2.panta ceturtās daļas nosacījumus.

12. 27.pantā:

papildināt trešo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

„4) alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kurus fiziska persona ieved personīgajā bagāžā un kuru daudzums pārsniedz šā likuma 21.panta ceturtajā daļā noteikto.”;

 

 

 

 

15. 27.pantā:

papildināt trešo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

„4) alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kurus fiziska persona ieved personīgajā bagāžā un kuru daudzums pārsniedz šā likuma 21.panta ceturtajā daļā noteikto.”;

(5) Akcīzes nodokļa markas saņem:

1) importētājs;

2) noliktavas turētājs Latvijas Republikā;

3) citas dalībvalsts noliktavas turētāja vai pārsūtītājtirgotāja iecelts nodokļa maksātāja pārstāvis.

 

papildināt piekto daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

„4) apstiprināts tirgotājs;

5) neapstiprināts tirgotājs”.

 

 

 

 

papildināt piekto daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

„4) apstiprināts tirgotājs;

5) neapstiprināts tirgotājs”.

29.pants. Maksimālā mazumtirdzniecības cena

(1) Importētājs, noliktavas turētājs Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis Latvijas Republikā realizējamām cigaretēm nosaka maksimālo mazumtirdzniecības cenu un informē par to nodokļa administrāciju, pasūtot akcīzes nodokļa markas.

13. Papildināt 29.panta pirmo daļu aiz vārda „importētājs” ar vārdiem „apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs”.

 

 

 

 

16. Papildināt 29.panta pirmo daļu aiz vārda „importētājs” ar vārdiem „apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs”.

30.pants. Vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena

(2) Nosakot vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu, neņem vērā tās akcīzes nodokļa markas, kuras importētājs, noliktavas turētājs Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis Latvijas Republikā attiecīgajā laikposmā ir atdevis atpakaļ Valsts ieņēmumu dienestam saskaņā ar šo likumu.

 

14. 30.pantā:

papildināt otro daļu aiz vārda „importētājs” ar vārdiem „apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs”;

 

 

 

 

17. 30.pantā:

papildināt otro daļu aiz vārda „importētājs” ar vārdiem „apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs”;

(4) Nosakot vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu, visas importētāja, noliktavas turētāja Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja ieceltā nodokļa maksātāja pārstāvja Latvijas Republikā noteiktās maksimālās mazumtirdzniecības cenas izsaka latos par 1000 cigaretēm.

 

papildināt ceturto daļu aiz vārda „importētāja” ar vārdiem „apstiprināta tirgotāja, neapstiprināta tirgotāja”.

 

 

 

 

papildināt ceturto daļu aiz vārda „importētāja” ar vārdiem „apstiprināta tirgotāja, neapstiprināta tirgotāja”.

33.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem Latvijas Republikā

(5) Akcīzes preču konfiskācija par šā likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem vai citu normatīvo aktu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem akcīzes preču apritē neatbrīvo konkrēto personu no saistībām samaksāt nodokli saskaņā ar šo likumu un soda naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

 

15. Papildināt 33.panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Valsts ieņēmumu dienests neaprēķina nodokli un soda naudu par konfiscētajām akcīzes precēm, kas nepārsniedz šādus daudzumus:

1) alkoholiskie dzērieni:

a) starpprodukti un pārējie alkoholiskie dzērieni - 5 litrus;

b) alus, vīns un raudzētie dzērieni – 30 litrus;

2) tabakas izstrādājumi:

a) cigaretes – 300 cigaretes;

b) cigāri vai cigarillas – 900 cigārus vai cigarillas;

c) smēķējamā tabaka – 500 gramus;

3) naftas produkti - 40 litrus;

4) bezalkoholiskie dzērieni – 500 litrus;

5) kafija – 20 kilogramus.”

 

 

 

 

18. Papildināt 33.panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Valsts ieņēmumu dienests neaprēķina nodokli un soda naudu par konfiscētajām akcīzes precēm, kas nepārsniedz šādus daudzumus:

1) alkoholiskie dzērieni:

a) starpprodukti un pārējie alkoholiskie dzērieni - 5 litrus;

b) alus, vīns un raudzētie dzērieni – 30 litrus;

2) tabakas izstrādājumi:

a) cigaretes – 300 cigaretes;

b) cigāri vai cigarillas – 900 cigārus vai cigarillas;

c) smēķējamā tabaka – 500 gramus;

3) naftas produkti - 40 litrus;

4) bezalkoholiskie dzērieni – 500 litrus;

5) kafija – 20 kilogramus.”

Pārejas noteikumi

12.1 Sākot ar 2008.gada 1.janvāri, palielinoties nodokļa likmēm alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem pēc stāvokļa dienā, kad notiek nodokļa likmju maiņa, inventarizē:

2) uzskaitē esošo alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku krājumus, ja par attiecīgajām akcīzes precēm nodoklis atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām samaksāts saskaņā ar šā likuma 23.panta trīspadsmito daļu:

c) nodokļa maksātāja pārstāvis, ja ar attiecīgajām akcīzes nodokļa markām marķētās akcīzes preces nav saņemtas Latvijas Republikā.

 

16. Pārejas noteikumos:

papildināt 12.1punkta 2.apakšpunkta „c” apakšpunktu aiz vārda „pārstāvis” ar vārdiem „apstiprināts tirgotājs un neapstiprināts tirgotājs.”

 

 

 

 

19. Pārejas noteikumos:

papildināt 12.1punkta 2.apakšpunkta „c” apakšpunktu aiz vārda „pārstāvis” ar vārdiem „apstiprināts tirgotājs un neapstiprināts tirgotājs”;

12.3 Šo pārejas noteikumu 12.1 punktā minētā persona:

3) samaksā valsts budžetā aprēķināto nodokļa starpības summu 15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek nodokļa likmju maiņa). Ja nodokļa likmes samazina, nodokļa starpību neatmaksā.

 

21

 

 

 

 

 

 

 

22

Deputāts G.Blumbergs

Aizstāt likuma pārejas noteikumu 12.3 punkta 3.apakšpunktā skaitli „15” ar skaitli „60”.

 

 

Finanšu ministrs A.Slakteris

Aizstāt pārejas noteikumu 12.3 punkta 3.apakšpunktā skaitli „15” ar skaitli „45”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā Nr. 22

 

 

 

Atbalstīts

aizstāt 12.3 punkta 3.apakšpunktā skaitli „15” ar skaitli „45”;

 

papildināt ar 20. , 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

„20. Šā likuma 12.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktā nodokļa likme pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem stājas spēkā 2009.gada 1.februārī. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 12.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktā nodokļa likme pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem, pārējos alkoholiskos dzērienus apliek ar nodokli – 630 lati par 100 litriem absolūtā spirta.

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt pārejas noteikumu 20. punktu šādā redakcijā:

‘’ 20. Grozījums šā likuma 12.panta pirmās daļas 5.punktā attiecībā uz skaitļa ‘’630’’ aizstāšanu ar skaitli ‘’705’’ stājas spēkā 2009.gada 1.februārī.’’.

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt pārejas noteikumu 20. punktu šādā redakcijā:

„20. Šā likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā nodokļa likme alum stājas spēkā 2009.gada 1.februārī. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā nodokļa likme alum, alu (par 100 litriem) apliek ar nodokli pēc likmes 1,30 lati par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus.”

 

Neatbalstīts

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.26

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

papildināt ar 20. , 21. , 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

„20. Šā likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā nodokļa likme alum stājas spēkā 2009.gada 1.februārī. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā nodokļa likme alum, alu (par 100 litriem) apliek ar nodokli pēc likmes 1,30 lati par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus.

 

21. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta „b” apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai stājas spēkā 2009.gada 1.februārī. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta „b” apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai, citu smēķējamo tabaku apliek ar nodokli – 14 lati par 1000 gramiem tabakas.

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt pārejas noteikumu 21. punktu šādā redakcijā:

‘’21. Grozījums šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta „b” apakšpunktā attiecībā uz skaitļa ‘’14’’ aizstāšanu ar skaitli ‘’23’’ stājas spēkā 2009.gada 1.februārī.’’.

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt pārejas noteikumu 21. punktu šādā redakcijā:

„21. Šā likuma 12.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktā nodokļa likme pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem stājas spēkā 2009.gada 1.februārī. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 12.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktā nodokļa likme pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem, pārējos alkoholiskos dzērienus apliek ar nodokli pēc likmes 630 lati par 100 litriem absolūtā spirta.”

Neatbalstīts

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

21. Šā likuma 12.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktā nodokļa likme pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem stājas spēkā 2009.gada 1.februārī. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 12.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktā nodokļa likme pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem, pārējos alkoholiskos dzērienus apliek ar nodokli pēc likmes 630 lati par 100 litriem absolūtā spirta.

 

22. Pēc grozījumu šā likuma 5.panta piektajā daļā un 18.panta pirmajā daļā spēkā stāšanās un līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2009. gada 1. jūlijam, ir spēkā Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumi Nr. 525 „Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”.”

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt pārejas noteikumu 22. punktu šādā redakcijā:

‘’ 22.Ministru kabinets līdz 2009. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 5. panta piektajā daļā un 18. panta pirmajā daļā paredzētos noteikumus, kuros nosaka arī kārtību un gadījumus, kad piemērojami akcīzes preču pārvietošanas un kontroles nosacījumi divējādi izmantojamiem naftas produktiem un kārtību, kādā no nodokļa tiek atbrīvoti divējādi izmantojamie naftas produkti. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009. gada 1. jūlijam, ir piemērojami Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumi Nr. 525 „Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa” ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.’’.

 

 

 

 

 

Ministru kabinets

Izteikt pārejas noteikumu 22. punktu šādā redakcijā:

„22. Pēc grozījumu šā likuma 5.panta piektajā daļā un 18.panta pirmajā daļā spēkā stāšanās un līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2009. gada 1. jūlijam, ir spēkā Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumi Nr. 525 „Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa” ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt pārejas noteikumu 22. punktu šādā redakcijā:

„22. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta „b” apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai stājas spēkā 2009.gada 1.februārī. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta „b” apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai, citu smēķējamo tabaku apliek ar nodokli pēc likmes 14 lati par 1000 gramiem tabakas.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

22. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta „b” apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai stājas spēkā 2009.gada 1.februārī. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta „b” apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai, citu smēķējamo tabaku apliek ar nodokli pēc likmes 14 lati par 1000 gramiem tabakas.

 

 

30

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 23.punktu šādā redakcijā:

„23. Pēc grozījumu šā likuma 5.panta piektajā daļā un 18.panta pirmajā daļā spēkā stāšanās un līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2009. gada 1. jūlijam, ir spēkā Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumi Nr. 525 „Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa” ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 

Atbalstīts

23. Pēc grozījumu šā likuma 5.panta piektajā daļā un 18.panta pirmajā daļā spēkā stāšanās un līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2009. gada 1. jūlijam, ir spēkā Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumi Nr. 525 „Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa” ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

17. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 9.punktu šādā redakcijā:

„9) Padomes 2007.gada 20.decembra direktīvas 2007/74/EK par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešajām valstīm.”.

 

 

 

 

20. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 9.punktu šādā redakcijā:

„9) Padomes 2007.gada 20.decembra direktīvas 2007/74/EK par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešajām valstīm.”.

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.decembrī.

31

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.