Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada    novembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījums Meža likumā” (Nr.883/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 4 lp.

 

 

Godbijībā,

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Grozījumi Meža likumā

(Nr.883/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(3)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.; 2003, 8.nr.; 2005, 5., 10.nr.; 2006, 7.nr.; 2007, 3., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.; 2003, 8.nr.; 2005, 5., 10.nr.; 2006, 7.nr.; 2007, 3., 14.nr.) šādus grozījumus:

38.pants

(1) Meža un vides mijiedarbības novērtēšanai visā valsts teritorijā veicams meža monitorings saskaņā ar meža monitoringa valsts programmu.

(2) Meža monitoringu finansē no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un Eiropas Savienības piešķirtajiem līdzekļiem.

(3) Meža monitoringa veikšanas kārtību un meža monitoringa valsts programmu nosaka Ministru kabinets.

 

1

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

„(1) Meža un vides mijiedarbības novērtēšanai visā valsts teritorijā veicams meža monitorings.

(2) Meža monitoringu finansē no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un Eiropas Savienības piešķirtiem līdzekļiem.

(3) Meža monitoringa veikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

Atbalstīts

Atbalstīts

1. Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

„(1) Meža un vides mijiedarbības novērtēšanai visā valsts teritorijā veicams meža monitorings.

(2) Meža monitoringu finansē no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un Eiropas Savienības piešķirtiem līdzekļiem.

(3) Meža monitoringa veikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

43.pants

Par mežsaimnieciskām darbībām - apliecinājuma, meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta, Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, meža zemes transformācijas atļaujas izsniegšanu un atzinuma izsniegšanu valsts un Eiropas Savienības finansējuma vai līdzfinansējuma saņemšanai mežsaimniecības attīstībai - maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

 

1. Izteikt 43.1pantu šādā redakcijā:

„43.1pants

Valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā maksājama par šādām mežsaimnieciskām darbībām:

1) apliecinājuma izsniegšanu;

2) meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta izsniegšanu;

3) Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma izsniegšanu;

4) meža zemes transformācijas atļaujas izsniegšanu;

5) izmaiņu izdarīšanu Meža valsts reģistrā pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma;

6) meža un meža zemes novērtēšanu zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai, izmantojot Meža valsts reģistra aktualizētos datus;

7) rakstiskas izziņas izsniegšanu, ja tās sagatavošanai nepieciešams izmantot īpašas datu sagatavošanas metodes un (vai) atlases kritērijus;

8) atzinuma izsniegšanu valsts un Eiropas Savienības finansējuma vai līdzfinansējuma saņemšanai.”

2

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likumprojekta 1. pantu (attiecībā uz likuma 43.1 panta izteikšanu jaunā redakcijā).[1]

Neatbalstīts

Atbalstīts

 

44.pants

(4) Zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes atsavināšanu vai privatizāciju var atļaut ar ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu šādos gadījumos:

1) veicot zemes maiņu likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” noteiktajos gadījumos un kārtībā;

2. Izslēgt 44.panta ceturtās daļas 1.punktu.

 

 

 

 

2. Izslēgt 44.panta ceturtās daļas 1.punktu.

 


 

 

 

3

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Papildināt likumprojektu ar likuma spēkā stāšanās laiku, izsakot to šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.”

Atbalstīts

Atbalstīts

Likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

 [1] Iesniegtā 43.1 panta jaunā redakcija salīdzinājumā ar šobrīd spēkā esošo šā panta redakciju paredz paplašināt Ministru kabinetam dotā deleģējuma apjomu, piešķirot tiesības noteikt trīs jaunu valsts nodevu veidu apmēru un maksāšanas kārtību (panta 5.,6.,7.punkts).

No juridiskās tehnikas viedokļa deleģējums izdot Ministru kabineta noteikumus valsts nodevas apmēra un maksāšanas kārtībai noteikšanai būtu pieļaujams pie nosacījuma, ja likumā tiek noteikts attiecīgās valsts nodevas objekts. Tiesību normai, kas paredz deleģējumu noteikumu izdošanai, būtu jābūt secīgi pakārtotai tiesību normai, kas nosaka pašu valsts nodevas objektu. Meža likumā neviens no jauno valsts nodevu objektiem nav noteikts un arī iesniegtie grozījumi tos neparedz noteikt. Tādējādi iesniegtais likumprojekts paredz deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus lietā, kas likumā vispār netiek regulēta.

Papildus tam jāatzīmē, ka jaunu valsts nodevas objektu noteikšana Meža likumā ir saistīta ar nepieciešamiem grozījumiem likumā ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ pie tam šiem grozījumiem būtu jāstājas spēkā vienlaicīgi. Meža likumam atbilstoši grozījumi likumā ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ nav iesniegti un likumprojektā nav atrunāta arī 43.1 panta jaunās redakcijas spēkā stāšanās atlikšana, lai nodrošinātu likumu savstarpējo saskaņošanu.