Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada    novembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"” (Nr.874/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 6 lp.

 

 

 

 

Godbijībā,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                            K.Leiškalns

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās

darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”

(Nr.874/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr

Priekšlikumi

(13)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 2005, 15.nr., 2005, 24.nr., 2007, 3., 10., nr., 2008, 1 nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 2005, 15.nr., 2005, 24.nr., 2007, 3., 10., nr., 2008, 1 nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Kompensācijas veidi

(2) Par zaudējumiem, kas radušies lauksaimnieciskās vai mežsaimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ Eiropas Kopienas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000), normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var piešķirt atbalsta maksājumus no attiecīgo Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.

 

1

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 3. panta otrajā daļā vārdus „Eiropas Kopienas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās” ar vārdiem „Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās”.

Atbalstīts

Atbalstīts

1. Aizstāt 3. panta otrajā daļā vārdus „Eiropas Kopienas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās” ar vārdiem „Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās”.

5.pants. Kompensācijas piešķiršanas vispārīgie nosacījumi

(3) Zemes īpašniekam attiecībā uz konkrētu zemesgabalu, kuram noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi, var piešķirt tikai vienu no šajā likumā noteiktajiem kompensācijas veidiem – atlīdzību vai zemes atpirkšanu.

1. 5.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus „atlīdzību vai zemes atpirkšanu” ar vārdiem „atlīdzību, zemes atpirkšanu vai atbalsta maksājumu atbilstoši šā likuma 3. panta trešajā daļā noteiktajam.”

2

Partijas „Pilsoniskā savienība” frakcija

Likumprojekta 1. panta trešajā daļā aizstāt vārdus „atlīdzību, zemes atpirkšanu vai atbalsta maksājumu atbilstoši šā likuma 3. panta trešajā daļā noteiktajam” ar vārdiem „atlīdzību vai zemes atpirkšanu”.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

2. 5.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus „atlīdzību vai zemes atpirkšanu” ar vārdiem „atlīdzību, zemes atpirkšanu vai atbalsta maksājumu atbilstoši šā likuma 3. panta trešajā daļā noteiktajam.”

(6) Zemes īpašnieks var saņemt atlīdzību tikai tādā apmērā, kādā to nesedz viņam jau piešķirtie citi valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības maksājumi, kas tieši vai netieši p aredzēti par tiem pašiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem šajā likumā paredzēta atlīdzība.

 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Ja zemes īpašnieks ir saņēmis citus valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības maksājumus, kas tieši vai netieši paredzēti par tiem pašiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem šajā likumā paredzēta atlīdzība, tad atlīdzību saskaņā ar šo likumu var saņemt tikai par kopšanas cirtes aizliegumu visa kalendāra gada laikā.”

 

 

 

 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Ja zemes īpašnieks ir saņēmis citus valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības maksājumus, kas tieši vai netieši paredzēti par tiem pašiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem šajā likumā paredzēta atlīdzība, tad atlīdzību saskaņā ar šo likumu var saņemt tikai par kopšanas cirtes aizliegumu visa kalendāra gada laikā.”

6.pants. Tiesības prasīt atlīdzību par mež­saimnieciskās darbības ierobežojumiem

(2) Atlīdzību par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem piešķir, ievērojot šā likuma 5.panta pirmajā daļā minēto nosacījumu, ja mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi ir noteikti pēc tam, kad:

5) atklājies mantojums uz attiecīgo zemes īpašumu.

2. 6. pantā:

izteikt otrās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

„5) attiecīgais zemes īpašums pieņemts mantojumā.”

3

 

 

 

 

4

Partijas „Pilsoniskā savienība” frakcija

Izslēgt likumprojekta 2. pantu.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā piedāvāto grozījumu likuma 6. panta otrās daļas 5. punktā.

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

3. 6. pantā:

izteikt otrās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

„5) attiecīgais zemes īpašums pieņemts mantojumā.”

 

papildināt ar jaunu daļu šādā redakcijā:

 „(3) Ja zemes īpašnieks ir pieteicies uz Natura 2000 atbalsta meža maksājumiem no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, tiesības prasīt atlīdzību ir pēc attiecīgā atbalsta maksājuma saņemšanas.”

5

 Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 6. panta trešajā daļā vārdus „uz Natura 2000 atbalsta meža maksājumiem no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem” ar vārdiem „atbalsta maksājumiem (meža īpašniekiem) no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, par saimnieciskās darbības ierobežojumiem Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000)”.

Atbalstīts

Atbalstīts

papildināt ar jaunu daļu šādā redakcijā:

 „(3) Ja zemes īpašnieks ir pieteicies atbalsta maksājumiem (meža īpašniekiem) no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, par saimnieciskās darbības ierobežojumiem Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000)”.

24.pants. Zemes atpirkšanas secība

(2) No 2010.gada līdz 2015.gadam atpērkama zeme, kura pēc zemes īpašuma tiesību iegūšanas iekļauta dabas liegumos vai citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas lieguma zonā.

3. 24. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Sākot ar 2012.gadu atpērkama zeme, kura pēc zemes īpašuma tiesību iegūšanas iekļauta dabas liegumos vai citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas lieguma zonā.”

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izslēgt 1. lasījumā pieņemto grozījumu likuma 24. panta otrajā daļā, saglabājot 24. panta otrās daļas redakciju pašlaik spēkā esošajā redakcijā -

„(2) No 2010.gada līdz 2015.gadam atpērkama zeme, kura pēc zemes īpašuma tiesību iegūšanas iekļauta dabas liegumos vai citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas lieguma zonā.”

 

Partijas „Pilsoniskā savienība” frakcija

Izslēgt likumprojekta 3. pantu.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

4. 24. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Sākot ar 2012.gadu atpērkama zeme, kura pēc zemes īpašuma tiesību iegūšanas iekļauta dabas liegumos vai citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas lieguma zonā.”

 

papildināt ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 „(4) Šā panta pirmajā daļā noteiktie termiņi neattiecas uz gadījumiem, ja dabas rezervāts vai citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma vai regulējamā režīma zona ir izveidota pēc 2007. gada 31. decembra.”

 

 

 

 

papildināt ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 „(4) Šā panta pirmajā daļā noteiktie termiņi neattiecas uz gadījumiem, ja dabas rezervāts vai citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma vai regulējamā režīma zona ir izveidota pēc 2007. gada 31. decembra.”

Pārejas noteikumi

3. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.maijam izdod šā likuma 3.panta trešajā daļā, 25.panta pirmajā daļā, 26.panta otrajā daļā un 28.panta pirmajā daļā minētos noteikumus.

4. Pārejas noteikumos:

izslēgt 3.punktā skaitli un vārdus „3. panta trešajā daļā”;

8

Partijas „Pilsoniskā savienība” frakcija

Izslēgt likumprojekta 4. pantu.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

5. Pārejas noteikumos:

izslēgt 3.punktā skaitli un vārdus „3. panta trešajā daļā”;

 

papildināt ar 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

„4. Šā likuma 3. panta trešajā daļā noteiktie nosacījumi par atbalsta maksājumu stājas spēkā ar 2012. gada 1.janvāri.

9

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt pārejas noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Šā likuma 3. panta trešajā daļā noteiktie nosacījumi par atbalsta maksājumu tiek piemēroti ar 2012. gada 1.janvāri.

 

Atbalstīts

papildināt ar 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

„4. Šā likuma 3. panta trešajā daļā noteiktie nosacījumi par atbalsta maksājumu tiek piemēroti ar 2012. gada 1.janvāri.

 

5. Ministru kabinets līdz 2011.gada 1.maijam izdod šā likuma 3.panta trešajā daļā minētos noteikumus.”

10

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā piedāvāto pārejas noteikumu 5. punktu.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

5. Ministru kabinets līdz 2011.gada 1.maijam izdod šā likuma 3.panta trešajā daļā minētos noteikumus.”

 

 

11

Juridiskais birojs

Papildināt pārejas noteikumus ar 5. punktu šādā redakcijā:

„5. No 2010. gada 1. janvāra zemes īpašniekiem kompensējami zaudējumi, ja tādi nodarīti ar grozījumiem likuma 24. pantā, kas paredz zemes atpirkšanu sākot ar 2012. gadu. Ministru kabinets nosaka zaudējumu kompensēšanas pamatu un apmēru, kā arī kārtību, kādā zemes īpašniekiem kompensējami zaudējumi.”.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

 

 

12

Juridiskais birojs

Papildināt pārejas noteikumus ar 6. punktu šādā redakcijā:

„6. Zemes īpašniekiem kompensējami zaudējumi, ja tādi nodarīti ar pārejas noteikumu 4. punktu, kas paredz atbalsta maksājumu uzsākšanu sākot ar 2012. gada 1. janvāri. Ministru kabinets nosaka zaudējumu kompensēšanas pamatu un apmēru, kā arī kārtību, kādā kompensējami zaudējumi.”.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

 

 

13

Juridiskais birojs

Papildināt pārejas noteikumus ar 7. punktu šādā redakcijā:

„7. Pārejas noteikumu 5. un 6. punktā paredzētie zaudējumi kompensējami no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammai „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirtajiem līdzekļiem.”

Neatbalstīts

Neatbalstīts