LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada       novembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta     ”Par valsts budžetu 2009.gadam” (Nr.871/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz         lp.

 

 

 

 

Godbijībā,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Par valsts budžetu 2009.gadam

(Nr. 871/Lp9 )

 

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(510)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2009.gadam ieņēmumos 5 461 609 066 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

 

 

 

 

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2009.gadam ieņēmumos 5 461 609 066 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2009.gadam izdevumos           5 791 293 866 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

 

 

 

 

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2009.gadam izdevumos           5 791 293 866 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 369 250 704 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 262 602 459 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 64 935 246 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 17 816 398 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 22 913 809 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 982 792 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu.

1

 

Ministru kabinets

Izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:

„3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 369 250 704 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 262 602 459 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 64 935 246 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 17 882 603 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 22 847 604 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 982 792 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu.”

Atbalstīts

Atbalstīts

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 369 250 704 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 262 602 459 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 64 935 246 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 17 882 603 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 22 847 604 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 982 792 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu.

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā.

2

 

Deputāts M.Grīnblats

Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

„Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā. Apstiprināt Rīgas domes iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 52 583 157 latu apmērā. Apstiprināt dotāciju rajonu padomēm no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 55 176 982 latu apmērā, atbilstoši 18. pielikumam.”

Neatbalstīts

Neatbalstīts

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā.

5.pants. Apstiprināt valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu saskaņā ar 14.pielikumu.

 

 

 

 

5.pants. Apstiprināt valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu saskaņā ar 14.pielikumu.

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās pēc nomināla 2 820 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2009.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 29 646 000 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu.

 

 

 

 

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās pēc nomināla 2 820 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2009.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 29 646 000 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu.

7.pants. Noteikt valsts budžeta aizdevumu kopējo palielinājumu 134 000 000 latu apmērā.

 

 

 

 

7.pants. Noteikt valsts budžeta aizdevumu kopējo palielinājumu 134 000 000 latu apmērā.

8.pants. (1) Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 107 517 793 latu apmērā, tajā skaitā 30 000 000 latu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, 2 500 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai atbilstoši likumam „Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 40 000 000 latu apmērā.

(2) Noteikto pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu neietekmē pašvaldību ilgtermiņa saistības, ko tās uzņēmušās atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam.

 

 

 

 

8.pants. (1) Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 107 517 793 latu apmērā, tajā skaitā 30 000 000 latu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, 2 500 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai atbilstoši likumam „Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 40 000 000 latu apmērā.

(2) Noteikto pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu neietekmē pašvaldību ilgtermiņa saistības, ko tās uzņēmušās atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam.

(3) Rajona pašvaldībai ir tiesības saņemt aizņēmumu tikai tad, ja šāda aizņēmuma ņemšanu ir atbalstījušas vairāk nekā puse no novadā ietilpstošajām vietējām pašvaldībām, kas pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas apņemas pilnā apmērā atmaksāt rajona pašvaldības saņemto aizņēmumu. Vietējo pašvaldību domju (padomju) lēmumos norādāmi saistību izpildes finansējuma avoti.

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Aizstāt 8.panta trešajā daļā vārdus „novadā ietilpstošajām” ar vārdiem „rajonā ietilpstošajām”.

 

 

 

Ministru kabinets

Izteikt likumprojekta 8.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Rajona padomei ir tiesības saņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu tikai tad, ja šāda aizņēmuma ņemšanu vai galvojuma sniegšanu ir atbalstījušas vairāk nekā puse no vietējām pašvaldībām, kuras pēc vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas veidos novadu, kas, pamatojoties uz Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā noteikto, būs rajona padomes attiecīgo institūciju pārņēmējas, un apņemas pilnā apmērā atmaksāt rajona padomes saņemto aizņēmumu vai sniegto galvojumu. Vietējo pašvaldību domju (padomju) lēmumos norādāmi saistību izpildes finansējuma avoti.”

Ministru kabineta alternatīvs

priekšlikums

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts, iekļauts Ministru kabineta

priekšlikumā nr.4

 

Atbalstīts

(3) Rajona padomei ir tiesības saņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu tikai tad, ja šāda aizņēmuma ņemšanu vai galvojuma sniegšanu ir atbalstījušas vairāk nekā puse no vietējām pašvaldībām, kuras pēc vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas veidos novadu, kas, pamatojoties uz Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā noteikto, būs rajona padomes attiecīgo institūciju pārņēmējas, un apņemas pilnā apmērā atmaksāt rajona padomes saņemto aizņēmumu vai sniegto galvojumu. Vietējo pašvaldību domju (padomju) lēmumos norādāmi saistību izpildes finansējuma avoti.

9.pants. Noteikt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu studējošo un studiju kredītu dzēšanai 1 130 765 latu apmērā.

 

 

 

 

 

 

9.pants. Noteikt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu studējošo un studiju kredītu dzēšanai 1 130 765 latu apmērā.

10.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 69,44 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 24,75 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 5,03 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,78 procenti.

5

 

Ministru kabinets

Izteikt likumprojekta 10.pantu šādā redakcijā:

„10.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 68,92 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 24,58 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 5,75 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,75 procenti.”

Atbalstīts

Atbalstīts

10.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 68,92 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 24,58 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 5,75 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,75 procenti.

11.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 8 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

 

 

 

 

11.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 8 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

12.pants. Apstiprināt izdevumus programmai „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2009.gadā 321 787 027 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu. Programmas „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

12.pants. Apstiprināt izdevumus programmai „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2009.gadā 321 787 027 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu. Programmas „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

13.pants. Budžeta izpildītājiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādīt un apstiprināt valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu un apakšprogrammu un pasākumu tāmes. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo valsts funkciju izpildi.

 

 

 

 

13.pants. Budžeta izpildītājiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādīt un apstiprināt valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu un apakšprogrammu un pasākumu tāmes. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo valsts funkciju izpildi.

14.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu.

 

 

 

 

14.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu.

15.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas „Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 3000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 600 latu apmērā.

 

 

 

 

15.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas „Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 3000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 600 latu apmērā.

16.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 „Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, programmas 05.00.00 „Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, programmas 10.00.00 „Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un programmas 14.00.00 „Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

 

 

 

 

16.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 „Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, programmas 05.00.00 „Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, programmas 10.00.00 „Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un programmas 14.00.00 „Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

17.pants. Noteikt, ka programmas 02.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Kultūras ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

 

 

 

 

17.pants. Noteikt, ka programmas 02.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Kultūras ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

18.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 „Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam” izpildītājs ir Finanšu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

 

 

 

 

18.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 „Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam” izpildītājs ir Finanšu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

 


 

19.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir pašvaldību budžetiem 80 procentu apmērā un valsts budžetam — 20 procentu apmērā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums — 90 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu — 63 lati mēnesī.

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Deputāti A.Vidavskis, A.Golubovs, V.Agešins, N.Kabanovs

Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

“19.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir: pašvaldību budžetiem 80 procentu apmērā un valsts budžetam- 20 procentu apmērā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums - 100 latu (mēneša algām, kuras pārsniedz 10 minimālās mēneša algas, mēneša neapliekamais minimums - 0 lati), un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu- 70 lati mēnesī.”

 

Ministru kabinets

Izteikt likumprojekta 19.pantu šādā redakcijā:

„19.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir pašvaldību budžetiem 82 procentu apmērā un valsts budžetam — 18 procentu apmērā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums — 100 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu — 70 lati mēnesī.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

19.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir pašvaldību budžetiem 82 procentu apmērā un valsts budžetam — 18 procentu apmērā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums — 100 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu — 70 lati mēnesī.

20.pants. (1) Noteikt, ka Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļa  ir ne mazāk kā 854 311 987 lati.

(2) Ja sadales kontā ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze neizpildās, atļaut Valsts kasei kompensēt trūkstošo summu no valsts pamatbudžetā ieskaitāmās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas.

8

 

 

9

 

 

Ministru kabinets

Izslēgt 20.pantu.

 

< span style='font-size:11.0pt'>Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

„(1) Noteikt, ka prognozētā Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļa  ir 522 910 176 lati.

(2) Ja sadales kontā ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze neizpildās, atļaut Valsts kasei kompensēt 90 procentu apmērā trūkstošo summu no valsts pamatbudžetā ieskaitāmās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas.

(3) Veicot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2009.gadam, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozi katrai pašvaldībai noteikt ar koeficientu 0,9.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

Atbalstīts

20.pants. (1) Noteikt, ka prognozētā Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļa  ir 522 910 176 lati.

(2) Ja sadales kontā ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze neizpildās, atļaut Valsts kasei kompensēt 90 procentu apmērā trūkstošo summu no valsts pamatbudžetā ieskaitāmās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas.

(3) Veicot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2009.gadam, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozi katrai pašvaldībai noteikt ar koeficientu 0,9.

21.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 3 562 212 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.

 

 

 

 

21.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 3 562 212 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.

22.pants. Finanšu ministram gadījumos, kad Eiropas Kopienas iestāžu noteiktās Latvijas iemaksas Eiropas Kopienas budžetā pārsniedz šajā likumā apstiprinātos apjomus, atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajā likumā veikt nepieciešamos maksājumus.

 

 

 

 

22.pants. Finanšu ministram gadījumos, kad Eiropas Kopienas iestāžu noteiktās Latvijas iemaksas Eiropas Kopienas budžetā pārsniedz šajā likumā apstiprinātos apjomus, atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajā likumā veikt nepieciešamos maksājumus.

23.pants. Noteikt, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmā 02.00.00 „Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana” paredzētās apropriācijas piešķiršanas, izlietošanas un tās uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

23.pants. Noteikt, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmā 02.00.00 „Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana” paredzētās apropriācijas piešķiršanas, izlietošanas un tās uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

24.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.01.00 „Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai” paredzētās apropriācijas 13 200 000 latu apmērā izlietošanas kārtību novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

24.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.01.00 „Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai” paredzētās apropriācijas 13 200 000 latu apmērā izlietošanas kārtību novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai nosaka Ministru kabinets.

25.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.05.00 „Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana” paredzētās apropriācijas 893 300 latu apmērā piešķiršanas kārtību pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

25.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.05.00 „Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana” paredzētās apropriācijas 893 300 latu apmērā piešķiršanas kārtību pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai nosaka Ministru kabinets.

26.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” paredzētos 312 057 879 latus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

 

 

 

 

26.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” paredzētos 312 057 879 latus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

27.pants. Ministru kabinetam ir tiesības Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt apropriāciju starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

 

 

 

 

27.pants. Ministru kabinetam ir tiesības Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt apropriāciju starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

28.pants. Ministru kabinetam ir tiesības ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt apropriāciju starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ievērojot šādus nosacījumus:

1)            kopējais pārdales apjoms starp programmām (apakšprogrammām) nedrīkst izraisīt katras atsevišķās programmas (apakšprogrammas) palielinājumu lielāku par 5 procentiem no programmai (apakšprogrammai) apstiprinātās gada apropriācijas apjoma;

2)            ir pieļaujama tikai tāda apropriācijas pārdale no kapitālajiem izdevumiem uz kārtējiem izdevumiem, kas neietekmē ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei nākamajiem periodiem noteiktos maksimāli pieļaujamos izdevumu apjomus;

3)            pārskaitījumi pašvaldībām tiek nodrošināti tikai ar transfertu starpniecību;

4)            nav pieļaujama apropriācijas pārdale atlīdzības palielināšanai, ja tā ietekmē ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei nākamajiem periodiem noteikto maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu atlīdzībai un kopējo izdevumu apjomu;

5)            nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem sociālajiem pabalstiem un pensijām (tajā skaitā izdienas pensijām) uz citiem izdevumiem;

6)            nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai uz citiem izdevumiem;

7)            nav pieļaujamas tādas apropriācijas izmaiņas, kas palielina ministrijas ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu;

8)            nav pieļaujama apropriācijas pārdale starp šajā likumā apstiprināto pamatbudžetu un speciālo budžetu;

9)            speciālajā budžetā nav pieļaujama apropriācijas pārdale starp apakšprogrammām;

 10)         nav pieļaujama jaunu programmu (apakšprogrammu) izveidošana.

 

 

10

 

 

 

11

 

Deputāti A.Vidavskis, A.Golubovs, V.Agešins, N.Kabanovs

Izslēgt 28.pantu.

 

Frakcija „Jaunais Laiks”

Svītrot likumprojekta 28.pantu.

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

28.pants. Ministru kabinetam ir tiesības ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt apropriāciju starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ievērojot šādus nosacījumus:

1)            kopējais pārdales apjoms starp programmām (apakšprogrammām) nedrīkst izraisīt katras atsevišķās programmas (apakšprogrammas) palielinājumu lielāku par 5 procentiem no programmai (apakšprogrammai) apstiprinātās gada apropriācijas apjoma;

2)            ir pieļaujama tikai tāda apropriācijas pārdale no kapitālajiem izdevumiem uz kārtējiem izdevumiem, kas neietekmē ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei nākamajiem periodiem noteiktos maksimāli pieļaujamos izdevumu apjomus;

3)            pārskaitījumi pašvaldībām tiek nodrošināti tikai ar transfertu starpniecību;

4)            nav pieļaujama apropriācijas pārdale atlīdzības palielināšanai, ja tā ietekmē ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei nākamajiem periodiem noteikto maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu atlīdzībai un kopējo izdevumu apjomu;

5)            nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem sociālajiem pabalstiem un pensijām (tajā skaitā izdienas pensijām) uz citiem izdevumiem;

6)            nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai uz citiem izdevumiem;

7)            nav pieļaujamas tādas apropriācijas izmaiņas, kas palielina ministrijas ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu;

8)            nav pieļaujama apropriācijas pārdale starp šajā likumā apstiprināto pamatbudžetu un speciālo budžetu;

9)            speciālajā budžetā nav pieļaujama apropriācijas pārdale starp apakšprogrammām;

 10)         nav pieļaujama jaunu programmu (apakšprogrammu) izveidošana.

29.pants. Šā likuma 28.panta nosacījumi neattiecas uz šā likuma 26. un 27.pantā paredzēto apropriācijas pārdali.

12

 

Deputāti A.Vidavskis, A.Golubovs, V.Agešins, N.Kabanovs

Izslēgt 29.pantu.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

29.pants. Šā likuma 28.panta nosacījumi neattiecas uz šā likuma 26. un 27.pantā paredzēto apropriācijas pārdali.

30.pants. Noteikt, ka Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt programmā „Apropriācijas rezerve” apstiprināto apropriāciju, lai ministrijas un citas centrālās valsts iestādes varētu veikt noslēdzošos maksājumus par 2008.gadā saņemtajiem pakalpojumiem un īstenotajiem investīciju projektiem, ievērojot šādus nosacījumus:

1)            2008.gadā bija uzsākta un netika pabeigta iepirkumu procedūra, bet 2009.gadā attiecīgajam pasākumam apropriācija nav piešķirta vai tās plānotais apmērs ir nepietiekams;

2)            2008.gada valsts budžetā plānotu un iesāktu investīcijas projektu (izņemot izdevumus atlīdzībai) pabeigšanai, ja 2009.gadā šiem mērķiem apropriācija nav piešķirta vai tās plānotais apmērs ir nepietiekams;

3)            maksājumiem, kas nepieciešami 2008.gada valsts budžetā plānotiem un iesāktiem pasākumiem un pasūtījumiem, ja galīgā norēķina maksājumus (izņemot komunālos maksājumus) nevarēja nodrošināt preču vai pakalpojumu piegādātāja darba nepietiekamas kvalitātes vai aizkavētas piegādes dēļ un 2009.gadā šiem mērķiem apropriācija nav piešķirta vai tās plānotais apmērs ir nepietiekams;

4)            investīciju projektu sagatavošanai nepieciešamo zemesgabalu iegādei (atsavināšanai), ja par iegādes nepieciešamību ir iesniegts objektīvs pamatojums.

13

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti A.Vidavskis, A.Golubovs, V.Agešins, N.Kabanovs

Izslēgt 30.pantu.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 30. panta ievaddaļā vārdus ‘’noslēdzošos maksājumus’’ ar vārdiem ‘’galīgā norēķina maksājumus’’.

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.pants. Noteikt, ka Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt programmā „Apropriācijas rezerve” apstiprināto apropriāciju, lai ministrijas un citas centrālās valsts iestādes varētu veikt galīgā norēķina maksājumus par 2008.gadā saņemtajiem pakalpojumiem un īstenotajiem investīciju projektiem, ievērojot šādus nosacījumus:

1)            2008.gadā bija uzsākta un netika pabeigta iepirkumu procedūra, bet 2009.gadā attiecīgajam pasākumam apropriācija nav piešķirta vai tās plānotais apmērs ir nepietiekams;

2)            2008.gada valsts budžetā plānotu un iesāktu investīcijas projektu (izņemot izdevumus atlīdzībai) pabeigšanai, ja 2009.gadā šiem mērķiem apropriācija nav piešķirta vai tās plānotais apmērs ir nepietiekams;

3)            maksājumiem, kas nepieciešami 2008.gada valsts budžetā plānotiem un iesāktiem pasākumiem un pasūtījumiem, ja galīgā norēķina maksājumus (izņemot komunālos maksājumus) nevarēja nodrošināt preču vai pakalpojumu piegādātāja darba nepietiekamas kvalitātes vai aizkavētas piegādes dēļ un 2009.gadā šiem mērķiem apropriācija nav piešķirta vai tās plānotais apmērs ir nepietiekams;

4)            investīciju projektu sagatavošanai nepieciešamo zemesgabalu iegādei (atsavināšanai), ja par iegādes nepieciešamību ir iesniegts objektīvs pamatojums.

31.pants. Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts meži” ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 26 694 758 latu apmērā.

 

 

 

 

31.pants. Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts meži” ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 26 694 758 latu apmērā.

32.pants. Noteikt, ka programmas 42.00.00 „Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana” izpildītājs ir Valsts kase un ka tā nodrošina programmas uzskaiti valsts budžeta finanšu bilances ietvaros.

 

 

 

 

 

32.pants. Noteikt, ka programmas 42.00.00 „Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana” izpildītājs ir Valsts kase un ka tā nodrošina programmas uzskaiti valsts budžeta finanšu bilances ietvaros.

33.pants. Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā ilgtermiņa stabilizācijas rezerves papildināšanai, valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

 

 

 

 

33.pants. Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā ilgtermiņa stabilizācijas rezerves papildināšanai, valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

34.pants. Ja pēc šā likuma pieņemšanas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos tiek veikta līdzekļu pārdale starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām vai tiek palielināta apropriācija, Finanšu ministrija katru mēnesi līdz nākamā mēneša 10.datumam atbilstoši veiktajām izmaiņām precizē valsts budžeta kopsavilkuma datus.

15

 

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 34. pantā vārdus ‘’Ja pēc šā likuma pieņemšanas’’ ar vārdiem ‘’ Ja pēc šā likuma spēkā stāšanās’’.

 

Atbalstīts

Atbalstīts

34.pants. Ja pēc šā likuma spēkā stāšanās normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos tiek veikta līdzekļu pārdale starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām vai tiek palielināta apropriācija, Finanšu ministrija katru mēnesi līdz nākamā mēneša 10.datumam atbilstoši veiktajām izmaiņām precizē valsts budžeta kopsavilkuma datus.

35.pants. Apstiprināt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.02.00 „Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem” paredzētās apropriācijas 20 872 190 latu apmērā sadalījumu pašvaldībām saskaņā ar 17.pielikumu.

 

 

 

 

35.pants. Apstiprināt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.02.00 „Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem” paredzētās apropriācijas 20 872 190 latu apmērā sadalījumu pašvaldībām saskaņā ar 17.pielikumu.

36.pants. Finanšu ministrijai pārņemt valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” kredītsaistības pret Ziemeļu investīciju banku par aizdevuma līgumu „MVU Aizdevumu programma” 29 517 768 latu apmērā un atļaut valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Hipotēku un zemes banka” par attiecīgo summu palielināt pamatkapitālu.

16

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 36. pantā vārdus ‘’atļaut valsts akciju sabiedrībai ‘’Latvijas Hipotēku un zemes banka’’ par attiecīgo summu palielināt pamatkapitālu’’ ar vāriem ‘’atļaut valsts akciju sabiedrības ‘’Latvijas Hipotēku un zemes banka’’ pamatkapitāla palielināšanu par attiecīgo summu’’.

Atbalstīts

Atbalstīts

36.pants. Finanšu ministrijai pārņemt valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” kredītsaistības pret Ziemeļu investīciju banku par aizdevuma līgumu „MVU Aizdevumu programma” 29 517 768 latu apmērā un atļaut valsts akciju sabiedrības ‘’Latvijas Hipotēku un zemes banka’’ pamatkapitāla palielināšanu par attiecīgo summu.

37.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā palielināt Latvijas Republikas saistības pret Starptautisko Valūtas fondu Latvijas Republikas kvotas palielināšanai Starptautiskajā Valūtas fondā par 15 300 000 Speciālā aizņēmuma tiesībām (SDR) latu ekvivalentā saskaņā ar kvotas palielinājuma apmaksas dienā noteikto Starptautiskā Valūtas fonda valūtas maiņas kursu.

 

 

 

 

37.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā palielināt Latvijas Republikas saistības pret Starptautisko Valūtas fondu Latvijas Republikas kvotas palielināšanai Starptautiskajā Valūtas fondā par Speciālā aizņēmuma tiesībām (SDR) 15 300 000 latu ekvivalentā saskaņā ar kvotas palielinājuma apmaksas dienā noteikto Starptautiskā Valūtas fonda valūtas maiņas kursu.

38.pants. Noteikt, ka saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likumu valsts 29 170 000 latu apmērā atbild par valsts akciju sabiedrības „Lauku attīstības fonds” sniegtajām garantijām, kas sniegtas atbilstoši „Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmai 2007.-2013.gadam”.

 

 

 

 

38.pants. Noteikt, ka saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likumu valsts 29 170 000 latu apmērā atbild par valsts akciju sabiedrības „Lauku attīstības fonds” garantijām, kas sniegtas atbilstoši „Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmai 2007. — 2013.gadam”.

39.pants. Lai nodrošinātu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma izpildi un pamatojoties uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma 5.panta pirmo daļu, kultūras ministram atļaut pārskaitīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta 2009.gada finansējuma atlikumu Kultūras ministrijas apakšprogrammā 22.04.00 „Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana” uz Kultūras ministrijas projekta īstenošanai atvērto uzkrājošo  norēķinu kontu Valsts kasē.

17

 

Deputāti A.Vidavskis, A.Golubovs, V.Agešins, N.Kabanovs

Izslēgt 39.pantu.

 

Neatbalstīts

Neatbalstīts

39.pants. Lai nodrošinātu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma izpildi un pamatojoties uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma 5.panta pirmo daļu, kultūras ministram atļaut pārskaitīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta 2009.gada finansējuma atlikumu Kultūras ministrijas apakšprogrammā 22.04.00 „Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana” uz Kultūras ministrijas projekta īstenošanai atvērto uzkrājošo  norēķinu kontu Valsts kasē.

 

 

18

 

Ministru kabinets

Papildināt likumprojektu ar 40.pantu šādā redakcijā:

„40.pants. Noteikt, ka 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12.pielikumā sadalītais finansējums pašvaldībām ir paredzēts 2009.gada pirmajiem astoņiem mēnešiem. Nesadalīto finansējumu 133 052 273 latu apmērā Izglītības un zinātnes ministrija sadala Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pašvaldībām līdz 2009.gada 1.septembrim.”

 

Atbalstīts

Atbalstīts

40.pants. Noteikt, ka 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12.pielikumā sadalītais finansējums pašvaldībām ir paredzēts 2009.gada pirmajiem astoņiem mēnešiem. Nesadalīto finansējumu 133 052 273 latu apmērā Izglītības un zinātnes ministrija sadala Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pašvaldībām līdz 2009.gada 1.septembrim.

 

19

 

Ministru kabinets

Papildināt likumprojektu ar 41.pantu šādā redakcijā:

„41.pants. Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 5 092 728 latu apmērā.”

 

Atbalstīts

Atbalstīts

41.pants. Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 5 092 728 latu apmērā.

 

20

 

Ministru kabinets

Likumprojekta teksta daļā precizēt tos pantus, kuros mainās skaitliskās vērtības saskaņā ar atbalstītajiem priekšlikumiem.

Atbalstīts

Atbalstīts

 

 

21

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Kopsavilkuma skaitļus likumprojekta tekstā un pielikumos precizēt pēc balsojumiem par konkrētām pielikumu pozīcijām.

 

Atbalstīts

 

 

22

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Sakārtot nobalsotos priekšlikumus pa attiecīgajiem pielikumiem un programmām (apakšprogrammām), saskaņā ar budžeta klasifikāciju.

 

Atbalstīts

 

Likums stājas spēkā 200 9.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

Priekšlikumi no 23. - 489.
Labojumi priekšlikumiem 383 un 389

 


Priekšlikums par izmaiņām 6.pielikumā

 

1.lasījuma nobalsotā redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam"

6.pielikums

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

490

Ministru kabinets

Izteikt likuma 6.pielikumu jaunā redakcijā:

„Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

 

Atbalstīts

 

Atbalstīts

Republikas pilsētas un rajoni

Ls

 

Republikas pilsētas un rajoni

Ls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ:

246 830 537

 

Rīga

40 988 615

 

 

 

 

 

Daugavpils

5 938 243

 

 

* Mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām Izglītības

 

 

Jelgava

3 725 817

 

 

un zinātnes ministrija iesniegs uz likumprojekta

 

 

Jūrmala

3 378 603

 

 

izskatīšanu Saeimā otrajā lasījumā, kad būs

 

 

Liepāja

4 983 891

 

 

apkopota informācija par skolēnu skaitu izglītības

 

 

Rēzekne

2 675 132

 

 

iestādēs 2008.gada 1.septembrī.

 

 

Ventspils

2 591 148

 

 

 

 

 

Aizkraukles

3 240 764

 

 

 

 

 

Alūksnes

2 365 969

 

 

 

 

 

Balvu

2 508 087

 

 

 

 

 

Bauskas

4 046 158

 

 

 

 

 

Cēsu

5 355 149

 

 

 

 

 

Daugavpils

2 697 240

 

 

 

 

 

Dobeles

3 186 105

 

 

 

 

 

Gulbenes

2 467 455

 

 

 

 

 

Jēkabpils

3 943 501

 

 

 

 

 

Jelgavas

2 985 496

 

 

 

 

 

Krāslavas

2 649 778

 

 

 

 

 

Kuldīgas

3 114 520

 

 

 

 

 

Liepājas

3 259 417

 

 

 

 

 

Limbažu

2 861 694

 

 

 

 

 

Ludzas

2 343 584

 

 

 

 

 

Madonas

3 455 390

 

 

 

 

 

Ogres

4 271 158

 

 

 

 

 

Preiļu

3 575 053

 

 

 

 

 

Rēzeknes

3 608 408

 

 

 

 

 

Rīgas

8 289 937

 

 

 

 

 

Saldus

3 678 871

 

 

 

 

 

Talsu

3 857 104

 

 

 

 

 

Tukuma

4 216 280

 

 

 

 

 

Valkas

2 605 959

 

 

 

 

 

Valmieras

4 559 603

 

 

 

 

 

Ventspils

1 131 949

 

 

 

 

 

Nesadalītie līdzekļi

92 274 459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

246 830 537

 

 

 


Priekšlikums par izmaiņām 7.pielikumā

 

1.lasījuma nobalsotā redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam"

7.pielikums

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

491

Ministru kabinets

Izteikt likuma 7.pielikumu jaunā redakcijā:

„Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

 

Atbalstīts

 

Atbalstīts

Republikas pilsētas un rajoni

Ls

 

Republikas pilsētas un rajoni

Ls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ:

11 728 059

 

Rīga

2 299 454

 

 

 

 

 

Daugavpils

343 641

 

 

* Mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām Izglītības

 

 

Jelgava

244 662

 

 

un zinātnes ministrija iesniegs uz likumprojekta

 

 

Jūrmala

166 250

 

 

izskatīšanu Saeimā otrajā lasījumā, kad būs

 

 

Liepāja

306 891

 

 

apkopota informācija par skolēnu skaitu izglītības

 

 

Rēzekne

151 946

 

 

iestādēs 2008.gada 1.septembrī.

 

 

Ventspils

163 548

 

 

 

 

 

Aizkraukles

147 562

 

 

 

 

 

Alūksnes

98 452

 

 

 

 

 

Balvu

103 824

 

 

 

 

 

Bauskas

188 762

 

 

 

 

 

Cēsu

218 591

 

 

 

 

 

Daugavpils

109 592

 

 

 

 

 

Dobeles

147 859

 

 

 

 

 

Gulbenes

106 692

 

 

 

 

 

Jēkabpils

192 124

 

 

 

 

 

Jelgavas

127 259

 

 

 

 

 

Krāslavas

110 746

 

 

 

 

 

Kuldīgas

142 453

 

 

 

 

 

Liepājas

150 957

 

 

 

 

 

Limbažu

134 477

 

 

 

 

 

Ludzas

103 461

 

 

 

 

 

Madonas

165 393

 

 

 

 

 

Ogres

226 765

 

 

 

 

 

Preiļu

142 849

 

 

 

 

 

Rēzeknes

123 897

 

 

 

 

 

Rīgas

455 705

 

 

 

 

 

Saldus

151 385

 

 

 

 

 

Talsu

189 124

 

 

 

 

 

Tukuma

205 670

 

 

 

 

 

Valkas

111 009

 

 

 

 

 

Valmieras

228 775

 

 

 

 

 

Ventspils

41 991

 

 

 

 

 

Nesadalītie līdzekļi

3 900 932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

11 702 698

 

 

 


Priekšlikums par izmaiņām 8.pielikumā

 

1.lasījuma nobalsotā redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam"

8.pielikums

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

492

Ministru kabinets

Izteikt likuma 8.pielikumu jaunā redakcijā:

„Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

 

Atbalstīts

 

Atbalstīts

 

 

Republikas pilsētas un rajoni

Ls

 

Republikas pilsētas un rajoni

Ls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ:

3 502 793

 

Rīga

1 537 592

 

 

 

 

 

Daugavpils

543 056

 

 

* Mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām Izglītības

 

 

Jelgava

231 792

 

 

un zinātnes ministrija iesniegs uz likumprojekta

 

 

Nesadalītie līdzekļi

1 156 220

 

 

izskatīšanu Saeimā otrajā lasījumā, kad būs

 

 

 

 

 

 

apkopota informācija par skolēnu skaitu izglītības

 

 

KOPĀ

3 468 660

 

 

iestādēs 2008.gada 1.septembrī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Priekšlikums par izmaiņām 9.pielikumā

 

1.lasījuma nobalsotā redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam"

9.pielikums

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

493

Ministru kabinets

Izteikt likuma 9.pielikumu jaunā redakcijā:

„Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

 

Atbalstīts

 

Atbalstīts

Republikas pilsētas un rajoni

Ls

 

Republikas pilsētas un rajoni

Ls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ:

541 070

 

Jelgava

246 792

 

 

 

 

 

Dobeles

153 584

 

 

* Mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām Izglītības

 

 

Nesadalītie līdzekļi

200 188

 

 

un zinātnes ministrija iesniegs uz likumprojekta

 

 

 

 

 

 

izskatīšanu Saeimā otrajā lasījumā, kad būs

 

 

KOPĀ

 600 564

 

 

apkopota informācija par skolēnu skaitu izglītības

 

 

 

 

 

 

iestādēs 2008.gada 1.septembrī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Priekšlikums par izmaiņām 10.pielikumā

 

1.lasījuma nobalsotā redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam"

10.pielikums

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem

494

Ministru kabinets

Izteikt likuma 10.pielikumu jaunā redakcijā:

„Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem”

 

Atbalstīts

 

Atbalstīts

Republikas pilsētas un rajoni

Pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (Ls)

Pavisam kopā (Ls)

 

Republikas pilsētas un rajoni

Pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Ls

Ls

 < /span>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ:

38 160 248

64 935 246

 

Rīga

5 535 552

9 271 436

 

 

 

 

 

 

Daugavpils

 839 536

1 406 674

 

 

 

 

 

 

Jelgava

 466 880

 846 216

 

 

 

 

 

 

Jūrmala

 187 800

 293 289

 

 

 

 

 

 

Liepāja

 822 528

1 463 773

 

 

 

 

 

 

Rēzekne

 604 504

1 162 188

 

 

 

 

 

 

Ventspils

 40 576

 90 530

 

 

 

 

 

 

Aizkraukles

 543 504

 932 021

 

 

 

 

 

 

Alūksnes

 639 664

1 116 423

 

 

 

 

 

 

Balvu

 488 272

 801 120

 

 

 

 

 

 

Bauskas

 977 368

1 696 415

 

 

 

 

 

 

Cēsu

1 470 504

2 733 960

 

 

 

 

 

 

Daugavpils

 466 400

 698 723

 

 

 

 

 

 

Dobeles

 297 016

 490 736

 

 

 

 

 

 

Gulbenes

 308 952

 475 223

 

 

 

 

 

 

Jēkabpils

 520 608

 893 201

 

 

 

 

 

 

Jelgavas

 503 944

 764 878

 

 

 

 

 

 

Krāslavas

 315 288

 459 429

 

 

 

 

 

 

Kuldīgas

 979 280

1 613 556

 

 

 

 

 

 

Liepājas

 867 752

1 320 159

 

 

 

 

 

 

Limbažu

 270 288

 454 680

 

 

 

 

 

 

Ludzas

 263 472

 489 563

 

 

 

 

 

 

Madonas

 442 576

 762 193

 

 

 

 

 

 

Ogres

 311 664

 591 155

 

 

 

 

 

 

Preiļu

 546 584

 853 275

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes

1 084 368

1 931 734

 

 

 

 

 

 

Rīgas

 973 968

1 583 903

 

 

 

 

 

 

Saldus

 918 088

1 671 279

 

 

 

 

 

 

Talsu

 492 112

 855 338

 

 

 

 

 

 

Tukuma

1 242 368

2 233 127

 

 

 

 

 

 

Valkas

 397 024

 629 784

 

 

 

 

 

 

Valmieras

1 305 032

2 268 541

 

 

 

 

 

 

Ventspils

 264 200

 435 641

 

 

 

 

 

 

Nesadalītie līdzekļi

12 693 836

21 645 083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

38 081 508

64 935 246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām Izglītības un zinātnes ministrija iesniegs uz likumprojekta izskatīšanu Saeimā otrajā lasījumā, kad būs apkopota informācija par skolēnu skaitu izglītības iestādēs 2008.gada 1.septembrī.

 

 

 

 

 


Priekšlikums par izmaiņām 11.pielikumā

 

1.lasījumā nobalsotā redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam"

11.pielikums

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

495

Ministru kabinets

Izteikt likuma 11.pielikumu jaunā redakcijā:

„Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

 

Atbalstīts

 

Atbalstīts

Republikas pilsētas un rajoni

Ls

 

Republikas pilsētas un rajoni

Ls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ:

17 816 398

 

Rīga

3 453 710

 

 

 

 

 

Daugavpils

454 825

 

 

* Mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām Izglītības

 

 

Jelgava

322 246

 

 

un zinātnes ministrija iesniegs uz likumprojekta

 

 

Jūrmala

290 846

 

 

izskatīšanu Saeimā otrajā lasījumā, kad būs

 

 

Liepāja

542 283

 

 

apkopota informācija par skolēnu skaitu izglītības

 

 

Rēzekne

165 380

 

 

iestādēs 2008.gada 1.septembrī.

 

 

Ventspils

227 295

 

 

 

 

 

Aizkraukles

202 135

 

 

 

 

 

Alūksnes

168 093

 

 

 

 

 

Balvu

174 793

 

 

 

 

 

Bauskas

382 823

 

 

 

 

 

Cēsu

291 738

 

 

 

 

 

Daugavpils

156 665

 

 

 

 

 

Dobeles

211 761

 

 

 

 

 

Gulbenes

131 189

 

 

 

 

 

Jēkabpils

263 233

 

 

 

 

 

Jelgavas

192 090

 

 

 

 

 

Krāslavas

203 592

 

 

 

 

 

Kuldīgas

211 731

 

 

 

 

 

Liepājas

203 589

 

 

 

 

 

Limbažu

191 833

 

 

 

 

 

Ludzas

133 791

 

 

 

 

 

Madonas

216 380

 

 

 

 

 

Ogres

407 920

 

 

 

 

 

Preiļu

231 499

 

 

 

 

 

Rēzeknes

260 011

 

 

 

 

 

Rīgas

981 019

 

 

 

 

 

Saldus

180 989

 

 

 

 

 

Talsu

249 527

 

 

 

 

 

Tukuma

282 447

 

 

 

 

 

Valkas

154 086

 

 

 

 

 

Valmieras

315 378

 

 

 

 

 

Ventspils

66 839

 

 

 

 

 

Nesadalītie līdzekļi

5 960 867

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

17 882 603

 

 

 


Priekšlikums par izmaiņām 12.pielikumā

 

1.lasījumā nobalsotā redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam"

12.pielikums

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

496

Ministru kabinets

Izteikt likuma 12.pielikumu jaunā redakcijā:

„Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

 

Atbalstīts

 

Atbalstīts

Republikas pilsētas un rajoni

Ls

 

Republikas pilsētas un rajoni

Ls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ:

22 913 809

 

Rīga

4 928 568

 

 

 

 

 

Daugavpils

890 760

 

 

* Mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām Izglītības

 

 

Jelgava

341 608

 

 

un zinātnes ministrija iesniegs uz likumprojekta

 

 

Jūrmala

431 248

 

 

izskatīšanu Saeimā otrajā lasījumā, kad būs

 

 

Liepāja

546 472

 

 

apkopota informācija par skolēnu skaitu izglītības

 

 

Rēzekne

336 088

 

 

iestādēs 2008.gada 1.septembrī.

 

 

Ventspils

302 304

 

 

 

 

 

Aizkraukles

323 328

 

 

 

 

 

Alūksnes

118 984

 

 

 

 

 

Balvu

152 224

 

 

 

 

 

Bauskas

232 336

 

 

 

 

 

Cēsu

386 168

 

 

 

 

 

Daugavpils

77 712

 

 

 

 

 

Dobeles

279 024

 

 

 

 

 

Gulbenes

227 256

 

 

 

 

 

Jēkabpils

275 944

 

 

 

 

 

Jelgavas

152 544

 

 

 

 

 

Krāslavas

138 496

 

 

 

 

 

Kuldīgas

134 392

 

 

 

 

 

Liepājas

196 296

 

 

 

 

 

Limbažu

210 296

 

 

 

 

 

Ludzas

145 024

 

 

 

 

 

Madonas

395 408

 

 

 

 

 

Ogres

533 200

 

 

 

 

 

Preiļu

156 288

 

 

 

 

 

Rēzeknes

222 088

 

 

 

 

 

Rīgas

1 021 192

 

 

 

 

 

Saldus

258 496

 

 

 

 

 

Talsu

536 792

 

 

 

 

 

Tukuma

239 496

 

 

 

 

 

Valkas

208 600

 

 

 

 

 

Valmieras

459 520

 

 

 

 

 

Ventspils

74 928

 

 

 

 

 

Nesadalītie līdzekļi

7 914 524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

22 847 604

 

 

 


Priekšlikumi par 15.pielikumu

 

1.lasījumā nobalsotā redakcija

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam"

15.pielikums

Valsts izsniedzamie galvojumi 2009. gadam

 

Projekti un to realizētāji

Ls

 

 

 

Studējošo kreditēšana

10 692 000

(Kredītu izsniegšana studējošajiem)

 

 

 

Studiju kreditēšana

18 954 000

(Kredītu izsniegšana studiju maksas segšanai)

 

 

 

KOPĀ

29 646 000

 

 

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

497

Deputāti J.Lagzdiņš, V.Agešins, A.Barča, P.Hanka, A.Kalvītis, A.Bērziņš, U.Grava

Papildināt likumprojekta „Par valsts budžetu 2009.gadam” sadaļu „Valsts izsniedzamie galvojumi 2009.gadam” ar vārdiem un skaitli šādā redakcijā:                                                                                       

 

Atbalstīts

 

Atbalstīts

 

Projekti un to realizētāji

Ls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS „Liepājas metalurgs” ražotņu modernizācijas turpināšana

112 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

498

Deputāti J.Dukšinskis, D.Staķe, Dz.Ābiķis, A.Kāposts

Papildināt likumprojekta 15.pielikumu „Valsts izsniedzamie galvojumi 2009.gadam” ar šādu priekšlikumu:                                                                                        

 

Neatbalstīts

 

Neatbalstīts

 

Projekti un to realizētāji

Ls

 

 

 

 

Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”

 

 

 

 

(Lietišķo sporta veidu centra „Kleisti” attīstības projekta īstenošanai)

7 100 000

 

 

 

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

499

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojekta 15.pielikumu „Valsts izsniedzamie galvojumi 2009.gadam” ar šādu priekšlikumu:                                                                                        

 

 

 

Atbalstīts

 

Projekti un to realizētāji

Ls

 

 

 

 

Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”

 

 

 

 

(Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” rekonstrukcijas projekta īstenošanai)

2 100 000

 

 

 

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

500

Deputāti J.Dukšinskis, D.Staķe, Dz.Ābiķis, A.Kāposts

Papildināt likumprojekta 15.pielikumu „Valsts izsniedzamie galvojumi 2009.gadam” ar šādu priekšlikumu:                                                                                        

 

Neatbalstīts

 

Neatbalstīts

 

Projekti un to realizētāji

Ls

 

 

 

 

Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”

 

 

 

 

(Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” rekonstrukcijas projekta īstenošanai)

2 300 000

 

 

 

 

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

501

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojekta 15.pielikumu „Valsts izsniedzamie galvojumi 2009.gadam” ar šādu priekšlikumu:                                                                                        

 

 

 

Atbalstīts

 

Projekti un to realizētāji

Ls

 

 

 

 

Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”

 

 

 

 

(Daugavpils Olimpiskā centra attīstības projekta īstenošanai)

4 285 463

 

 

 

 

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

502

Deputāti J.Dukšinskis, D.Staķe, Dz.Ābiķis, A.Kāposts

Papildināt likumprojekta 15.pielikumu „Valsts izsniedzamie galvojumi 2009.gadam” ar šādu priekšlikumu:                                                                                        

 

Neatbalstīts

 

Neatbalstīts

 

Projekti un to realizētāji

Ls

 

 

 

 

Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”

 

 

 

 

(Daugavpils Olimpiskā centra attīstības projekta īstenošanai)

7 035 300

 

 

 


 

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

503

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojekta 15.pielikumu „Valsts izsniedzamie galvojumi 2009.gadam” ar šādu priekšlikumu:                                                                                       

 

 

 

Atbalstīts

 

Projekti un to realizētāji

Ls

 

 

 

 

Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”

 

 

 

 

(Olimpiskā centra „Ventspils” attīstības projekta īstenošanai)

2 500 000

 

 

 

 

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

504

Deputāti J.Dukšinskis, D.Staķe, Dz.Ābiķis, A.Kāposts

Papildināt likumprojekta 15.pielikumu „Valsts izsniedzamie galvojumi 2009.gadam” ar šādu priekšlikumu:                                                                                       

 

Neatbalstīts

 

Neatbalstīts

 

Projekti un to realizētāji

Ls

 

 

 

 

Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”

 

 

 

 

(Olimpiskā centra „Ventspils” attīstības projekta īstenošanai)

3 200 000

 

 

 


 

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

505

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojekta 15.pielikumu „Valsts izsniedzamie galvojumi 2009.gadam” ar šādu priekšlikumu:                                                                                       

 

 

 

Atbalstīts

 

Projekti un to realizētāji

Ls

 

 

 

 

Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”

 

 

 

 

(Vidzemes Olimpiskā centra attīstības projekta īstenošanai)

4 000 000

 

 

 

 

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

506

Deputāti J.Dukšinskis, D.Staķe, Dz.Ābiķis, A.Kāposts

Papildināt likumprojekta 15.pielikumu „Valsts izsniedzamie galvojumi 2009.gadam” ar šādu priekšlikumu:                                                                                       

 

Neatbalstīts

 

Neatbalstīts

 

Projekti un to realizētāji

Ls

 

 

 

 

Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”

 

 

 

 

(Vidzemes Olimpiskā centra attīstības projekta īstenošanai)

7 664 000

 

 

 


 

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

507

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojekta 15.pielikumu „Valsts izsniedzamie galvojumi 2009.gadam” ar šādu priekšlikumu:                                                                                     

 

 

 

Atbalstīts

 

Projekti un to realizētāji

Ls

 

 

 

 

Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”

 

 

 

 

(Zemgales olimpiskā centra attīstības projekta īstenošanai)

3 800 000

 

 

 

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

508

Deputāti J.Dukšinskis, D.Staķe, Dz.Ābiķis, A.Kāposts

Papildināt likumprojekta 15.pielikumu „Valsts izsniedzamie galvojumi 2009.gadam” ar šādu priekšlikumu:                                                                                     

 

Neatbalstīts

 

Neatbalstīts

 

Projekti un to realizētāji

Ls

 

 

 

 

Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”

 

 

 

 

(Zemgales olimpiskā centra attīstības projekta īstenošanai)

5 000 000

 

 

 

 


Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

509

Ministru kabinets

Papildināt likumprojekta 15.pielikumu „Valsts izsniedzamie galvojumi 2009.gadam” ar šādu priekšlikumu:

                                                                                        

 

Atbalstīts

 

Atbalstīts

 

Projekti un to realizētāji

Ls

 

 

 

 

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”

 

 

 

 

( Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmas realizācijai )

71 000 000

 

 

 


Priekšlikums par jauna  pielikuma izveidi

 

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

510

Deputāts M. Grīnblats

Papildināt likumprojektu ar 18. pielikumu šādā redakcijā:

„18. pielikums

„Dotācijas rajonu padomēm no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda””

 

Neatbalstīts

 

Neatbalstīts

 

Rajons

Summa LVL

 

 

 

Aizkraukles rajons

2 253 297

 

 

 

Alūksnes rajons

1 112 221

 

 

 

Balvu rajons

1 576 124

 

 

 

Bauskas rajons

2 789 985

 

 

 

Cēsu rajons

2 737 312

 

 

 

Daugavpils rajons

1 999 151