Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

 

2008. gada ____. decembrī    nr. 9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Notariāta likumā” (Nr.869/Lp9) izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekta tabula uz ­­____ lapām.

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                     V. Muižniece

Juridiskā komisija                                                                                                                                                   Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi Notariāta likumā

(Nr.869/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā redakcija

2.

Otrā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

(3)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Notariāta likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 26./27.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 23.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Notariāta likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 26./27.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 23.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

67. Zvērināts notārs aprēķina un iekasē valsts nodevas par notariālo darbību izpildi, kā arī norēķinās par iekasētajām summām saskaņā ar attiecīgiem likumiem, aktā vai apliecinājumā izdarot atzīmi par nodevu samaksu vai atsvabinājumu no tām.

Apmēru un kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par notariālo darbību izpildi, nosaka Ministru kabinets.

1. Papildināt 67. panta otro daļu pēc vārdiem „notariālo darbību izpildi” ar vārdiem „kā arī atbrīvojumus no valsts nodevas maksāšanas”.

 

1.

Frakcija „Jaunais laiks”

Papildināt 67. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„Valsts nodeva par Latvijas pilsoņa paraksta apliecināšanu likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” paredzētajos gadījumos tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem.”

Neatbalstīts

1. Papildināt 67. panta otro daļu pēc vārdiem „notariālo darbību izpildi” ar vārdiem „kā arī atbrīvojumus no valsts nodevas maksāšanas”.

 

75. Apzīmējot aktos un apliecinājumos personas, jānorāda to vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet aktos un apliecinājumos, saskaņā ar kuriem zvērinātam notāram jāpārbauda personu identitāte, - arī šo personu dzimšanas gads, diena un mēnesis, kā arī dzimšanas vieta.

Ziņas par dzīvesvietu aktā vai apliecinājumā ieraksta pēc personu mutvārdu deklarācijas.

Ja dzimšanas gadu, dienu, mēnesi un dzimšanas vietu nav iespējams noskaidrot 76.pantā noteiktajā kārtībā, zvērinātam notāram tas jānorāda aktā vai apliecinājumā.

Taisot aktus un apliecinājumus, saskaņā ar kuriem zvērinātam notāram jāpārbauda personu identitāte, zvērināts notārs akta vai apliecinājuma izdarīšanas dienā pārbauda personas datus Iedzīvotāju reģistrā un Nederīgo dokumentu reģistrā un izdara par to atzīmi aktā vai apliecinājumā.

2. Papildināt 75.panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Noteikumu par personas datu pārbaudi Iedzīvotāju reģistrā un Nederīgo dokumentu reģistrā nepiemēro likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” paredzētajā paraksta apliecināšanas gadījumā."

2.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojektā piedāvāto grozījumu likuma 75. panta ceturtajā daļā šādā redakcijā:

„Veicot personas datu pārbaudi Iedzīvotāju reģistrā un Nederīgo dokumentu reģistrā likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” paredzētajā paraksta apliecināšanas gadījumā, notārs ir atbrīvots no samaksas par informācijas saņemšanu, un šajā gadījumā neprasa no personas atlīdzību par datu pārbaudi.”

 

Atbalstīts

2. Papildināt 75.panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Veicot personas datu pārbaudi Iedzīvotāju reģistrā un Nederīgo dokumentu reģistrā likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” paredzētajā paraksta apliecināšanas gadījumā, notārs ir atbrīvots no samaksas par informācijas saņemšanu, un šajā gadījumā neprasa no personas atlīdzību par datu pārbaudi.”

 

 


 

165. Zvērinātu notāru atlīdzības taksi un tās noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Taksi nosaka, ievērojot akta vai apliecinājuma vērtību (darījuma summu) un ar aktu vai apliecinājumu saistīto zvērināta notāra atbildību, sociālo līdzsvaru sabiedrībā un akta vai apliecinājuma taisīšanai nepieciešamo laiku.

(2004.gada 28.oktobra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2007. likumu)

 

3.

Juridiskais birojs

Papildināt likuma 165. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Nosakot taksi likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” paredzētajā paraksta apliecināšanas gadījumā tās apmērs nedrīkst ierobežot parakstīšanās tiesības pēc būtības.”

Atbalstīts

3. Papildināt 165. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Nosakot taksi likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” paredzētajā paraksta apliecināšanas gadījumā, tās apmērs nedrīkst ierobežot parakstīšanās tiesības pēc būtības.”