Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

 2008.gada 20.novembrī  nr.9/3 -

 

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu „Grozījumi Notariāta likumā” (Nr.869/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta tabula uz _____ lapām.

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                          V.Muižniece

Juridiskā komisija                                                                                                                                                    Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

Grozījumi Notariāta likumā

(Nr.869/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

(2)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Notariāta likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 26./27.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 23.nr.; 2008, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 84.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Notariāta likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 26./27.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 23.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:


 

67. Zvērināts notārs aprēķina un iekasē valsts nodevas par notariālo darbību izpildi, kā arī norēķinās par iekasētajām summām saskaņā ar attiecīgiem likumiem, aktā vai apliecinājumā izdarot atzīmi par nodevu samaksu vai atsvabinājumu no tām.

Apmēru un kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par notariālo darbību izpildi, nosaka Ministru kabinets.

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 67. panta otro daļu pēc vārdiem „notariālo darbību izpildi” ar vārdiem „kā arī atbrīvojumus no valsts nodevas maksāšanas”.

 

Frakcija „Jaunais laiks”

Papildināt 67. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„Valsts nodeva par Latvijas pilsoņa paraksta apliecināšanu likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” paredzētajos gadījumos tiek segta no valsts budžeta.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

1. Papildināt 67. panta otro daļu pēc vārdiem „notariālo darbību izpildi” ar vārdiem „kā arī atbrīvojumus no valsts nodevas maksāšanas”.

 


 

75. Apzīmējot aktos un apliecinājumos personas, jānorāda to vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet aktos un apliecinājumos, saskaņā ar kuriem zvērinātam notāram jāpārbauda personu identitāte, - arī šo personu dzimšanas gads, diena un mēnesis, kā arī dzimšanas vieta.

Ziņas par dzīvesvietu aktā vai apliecinājumā ieraksta pēc personu mutvārdu deklarācijas.

Ja dzimšanas gadu, dienu, mēnesi un dzimšanas vietu nav iespējams noskaidrot 76.pantā noteiktajā kārtībā, zvērinātam notāram tas jānorāda aktā vai apliecinājumā.

Taisot aktus un apliecinājumus, saskaņā ar kuriem zvērinātam notāram jāpārbauda personu identitāte, zvērināts notārs akta vai apliecinājuma izdarīšanas dienā pārbauda personas datus Iedzīvotāju reģistrā un Nederīgo dokumentu reģistrā un izdara par to atzīmi aktā vai apliecinājumā.

Papildināt 75.panta  ceturto daļu ar šādu teikumu:

"Noteikumu par personas datu pārbaudi Iedzīvotāju reģistrā un Nederīgo dokumentu reģistrā nepiemēro likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” paredzētajā paraksta apliecināšanas gadījumā".

 

 

 

2. Papildināt 75.panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Noteikumu par personas datu pārbaudi Iedzīvotāju reģistrā un Nederīgo dokumentu reģistrā nepiemēro likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” paredzētajā paraksta apliecināšanas gadījumā."