Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

02.10.2008.                   Nr.90/TA-2867

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Tieslietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā". Likumprojektu izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Baldiņa 67162682, Ineta.Baldina@tm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 6 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.70  28.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

 

Grozījums Notariāta likumā

 

 

Izdarīt Notariāta likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 26./27.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 23.nr.; 2008, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 84.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 75.panta  ceturto daļu ar šādu teikumu:

"Noteikumu par personas datu pārbaudi Iedzīvotāju reģistrā un Nederīgo dokumentu reģistrā nepiemēro likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” paredzētajā paraksta apliecināšanas gadījumā".

 

 

 

23.09.2008. 10:55

99

D. Baha

67162679, Daina.Baha@tm.gov.lv 

 

 

Tieslietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

G. Bērziņš

M. Lazdovskis

I. Bergmane

L. Popova

I. Baldiņa

 


Likumprojekta

“Grozījumi Notariāta likumā”

anotācija

 

I.                  Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta komitejas 2008. gada 8. septembra sēdē nolemto (prot. Nr. 30, 16.§, 2.1.2. apakšpunkts).

 

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Saskaņā ar spēkā esošo Notariāta likuma 75. panta ceturtās daļas redakciju, kas stājās spēkā  2008. gada 23. janvārī ar likuma „Grozījumi Notariāta likumā„ spēkā stāšanos, zvērināts notārs, taisot aktus un apliecinājumus, saskaņā ar kuriem zvērinātam notāram jāpārbauda personu identitāte, akta vai apliecinājuma izdarīšanas dienā pārbauda personas datus Iedzīvotāju reģistrā un Nederīgo dokumentu reģistrā un izdara par to atzīmi aktā vai apliecinājumā. Šī norma Notariāta likumā tika iekļauta ar mērķi novērst situācijas, kad ar nederīgiem vai viltotiem personu apliecinošiem dokumentiem tiek veikti darījumi krāpnieciskos nolūkos vai mēģinājumi veikt citādas nelikumīgas darbības. Tādā veidā veicinot personu interešu un tiesību aizsardzību, noziedzības mazināšanu un uzticamību pie zvērināta notāra veiktajiem darījumiem un citām darbībām, taisot aktus un apliecinājumus.

Savukārt saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 22. pantā noteikto ne mazāk kā 10 000 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem ir tiesības, norādot savu vārdu, uzvārdu un personas kodu, iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai pilnīgi izstrādātu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, un katram parakstam ne agrāk kā 12 mēnešus pirms likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta iesniegšanas Centrālajai vēlēšanu komisijai jābūt apliecinātam pie zvērināta notāra vai pašvaldības institūcijā, kura veic notariālas darbības. Šī likuma 23. panta pirmā daļa paredz, ka Centrālā vēlēšanu komisija, konstatējusi, ka iesniegto likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu parakstījuši ne mazāk kā 10 000 balsstiesīgie Latvijas pilsoņi, paziņo, ka tiek uzsākta parakstu vākšana šā likuma ierosināšanai, vienlaikus nogādājot visām pilsētu un pagastu vēlēšanu komisijām attiecīgo likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, kā arī parakstu vākšanas lapas pietiekamā skaitā.

Centrālā vēlēšanu komisija, lai konstatētu, ka iesniegto likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu parakstījuši ne mazāk kā 10 000 balsstiesīgie Latvijas pilsoņi, pārbauda pie likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta parakstījušos personu datus.

Līdz ar to saskaņā ar pašreizējo kārtību personu, kuri parakstījušies pie likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta, kas tiek iesniegts Centrālajai vēlēšanu komisijai, dati tiek atkārtoti pārbaudīti, proti, zvērinātam notāram apliecinot personas paraksta īstumu, la i pārbaudītu personas identitāti, kā arī Centrālajai vēlēšanu komisijai, pārbaudot un konstatējot, vai iesniegto likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu ir iesnieguši 10 000 balsstiesīgi Latvijas pilsoņi.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Notariāta likuma 75. panta ceturto daļu zvērinātam notāram, taisot aktus un apliecinājumus, saskaņā ar kuriem zvērinātam notāram jāpārbauda personu identitāte, akta vai apliecinājuma izdarīšanas dienā pārbauda personas datus Iedzīvotāju reģistrā un Nederīgo dokumentu reģistrā, un to, ka tādējādi likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” paredzētajā gadījumā, kad 10 000 balsstiesīgie iedzīvotāji iesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, personu dati atkārtoti tiek pārbaudīti, tika izstrādāts likumprojekts.

Likumprojekts paredz, ka Noteikumu par personas datu pārbaudi Iedzīvotāju reģistrā un Nederīgo dokumentu reģistrā nepiemēro likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” paredzētajā paraksta apliecināšanas gadījumā.

 4. Cita informācija

 

 

  Nav

  II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

  Nav attiecināms 

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

  Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

  Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

  Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

  Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

  Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

  Nav

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

2008

 Turpmākie trīs gadi

2009

2010

2011

 1

2

 3

4

5 

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

0

0

0

0

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

0

 

 

 

 

0

0

0

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

 

 

 

 

Nav attiecināms

 

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

 Nav attiecināms

 6. Cita informācija 

 

  Nav

 

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

  Nav attiecināms

 

 

 2. Cita informācija

  Nav

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

  Nav attiecināms

 

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

  Nav attiecināms

 

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

  Nav attiecināms

 

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

  Nav attiecināms

 

  2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Nav attiecināms

 

 

  

  

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Nav attiecināms

 

 

 6. Cita informācija

  Nav

  VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

  Nav 

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

  Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

  Konsultācijas nav notikušas

 5. Cita informācija

  Nav

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas funkcijas netiek radītas vai paplašinātas. 

Likumprojektā paredzētās kārtības izpilde iespējama uzreiz pēc likuma pieņemšanas. Papildu laiks un pārejas periods izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms 

 4. Cita informācija

  Nav

 

 

Tieslietu ministrs G. Bērziņš

 

 

 

 

23.09.2008. 10:59

1227

D. Baha

67162679; Daina.Baha@tm.gov.lv

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

M. Lazdovskis

I. Bergmane

L. Popova

I. Baldiņa

 


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.70

2008.gada 30.septembrī

 

 

28.§

 

Likumprojekts "Grozījums Notariāta likumā"

     TA-2867

___________________________________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-70-3009-#28.doc

1