Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

06.10.2008.                   Nr.90/TA-1067

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"". Likumprojektu izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Lācis 67082897, andris.lacis@mk.gov.lv).

Lūdzam minēto likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Informācijas atklātības likums" (reģ. Nr.TA-1074) un likumprojektu "Grozījums Nacionālās drošības likumā" (reģ. Nr.TA-1072).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 2 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 6 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra sēdes protokola Nr.68  20.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"

 

Izdarīt likumā "Par valsts noslēpumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 1., 14.nr.; 1999, 8.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 2., 24.nr.; 2004, 2., 7., 13.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 12.nr.; 2007, 6., 9.nr.; 2008, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Valsts noslēpums ir aizsargājama informācija, kuras nozaudēšana vai nelikumīga izpaušana var nodarīt kaitējumu nacionālajai drošībai un kura ir iekļauta Ministru kabineta apstiprinātajā sarakstā."

 

2.  3.pantā:

papildināt otro daļu ar 2.1 un 2.punktu šādā redakcijā:

 

"21) starptautisko attiecību saasināšanos;

22) starpvalstu attiecību saasināšanos, kuras rezultātā tiek pārtraukti ekonomiskie sakari vai tiek piemērotas ekonomiskās sankcijas pret Latvijas Republiku;";

 

izslēgt otrās daļas 6.punktu;

izslēgt trešās daļas 1. un 2.punktu;

izteikt trešās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6) valstiski nozīmīgu zinātnisku vai tehnoloģisku atklājumu izpaušanu.";

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Par konfidenciālu atzīstama tāda informācija, kura attiecas uz militāro, politisko, ekonomisko, zinātnisko, tehnisko, izlūkošanas (pretizlūko­šanas) un operatīvo darbību un kuras nozaudēšana vai nelikumīga izpaušana var apdraudēt nacionālo drošību un nodarīt būtisku kaitējumu valsts institūcijai."

 

3. Izslēgt 5.panta ievaddaļā vārdus "un ierobežot pieejamību".

 

4. Izteikt 8.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

''(3) Ja izbeidzies likumā noteiktais slepenības termiņš vai ja attiecīgā informācija kā valsts noslēpums zaudējusi nozīmīgumu pirms noteiktā termiņa, šai informācijai tiek atcelta slepenība un tā informācijas aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kļūst pieejama sabiedrībai.''

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru prezidents

I.Godmanis


Likumprojekta

"Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"" anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums 

Lai apkopotu pieredzi ierobežotas pieejamības statusa piešķiršanā dokumentiem un konstatētu šādu dokumentu aprites problēmas, ar Ministru prezidenta 2006.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.472 "Par darba grupu, lai izvērtētu ierobežotas pieejamības statusa piešķiršanu dokumentiem" tika izveidota darba grupa. Darba grupa vienojās par nepieciešamību izdot jaunu Informācijas atklātības likumu, kā arī par nepieciešamību izdarīt grozījumus citos ar informācijas atklātības jomu saistītos likumos.

Darba grupa secināja, ka informācijas atklātības jomā problēmas rada nepietiekami precīzi atrunātā terminoloģija. Tā rada iespējas dažādi interpretēt tiesību normas.

Likumā "Par valsts noslēpumu" nevajadzīgi plaši tiek skaidrots termina "valsts noslēpuma" saturs, dažām valsts noslēpuma pakāpēm ir noteikti nesamērīgi (neadekvāti) kritēriji, kā arī viena likuma norma paredz regulējumu ārpus likuma darbības robežām.

2. Normatīvā akta projekta būtība 

Likumprojekts precizē terminu "valsts noslēpums" definīciju, ņemot vērā termina "nacionālā drošība" saturu.

Likumprojekts paredz valsts noslēpuma pakāpes "Slepeni" kritērijus – starptautisko attiecību saasināšanos un starpvalstu attiecību saasināšanos, kuras rezultātā tiek pārtraukti ekonomiskie sakari vai tiek piemērotas ekonomiskās sankcijas pret Latvijas Republiku, attiecināt uz valsts noslēpuma pakāpi "Sevišķi slepeni", savukārt valsts noslēpuma pakāpes "Sevišķi slepeni" kritēriju – valstiski nozīmīgu zinātnisku vai tehnoloģisku atklājumu izpaušanu, attiecināt uz valsts noslēpuma pakāpi "Slepeni".

Likumprojekts paredz stingrākus kritērijus valsts noslēpuma pakāpes "Konfidenciāli" piešķiršanai, padarot tos samērīgus ar Informācijas atklātības likumprojektā paredzēto informācijas "Dienesta vajadzībām" definīciju.

Likumprojekts novērš likuma "Par valsts noslēpumu" 5.panta nepamatotu iejaukšanos Informācijas atklātības likuma darbības jomā (likums "Par valsts noslēpumu" nevar saturēt regulējumu attiecībā uz ierobežotās pieejamības informāciju).

Likumprojekts konkretizē likuma "Par valsts noslēpumu" 8.panta trešās daļas redakciju, novēršot normas interpretācijas iespēju, ka valsts noslēpums, kuram kļūdaini nav pagarināts slepenības termiņš, pēc likumā noteiktā slepenības termiņa iztecējuma automātiski kļūst par vispārpieejamu informāciju.

3. Cita informācija  

Nav

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu 

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija 

Nav

 


 


III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

(2008.)

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

2010.

2011.

2012.

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Likumprojekta īstenošanai papildu finanšu līdzekļi nav nepieciešami. Tas ir īstenojams piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Vienlaicīgai izskatīšanai ar šo likumprojektu ir sagatavots likumprojekts "Informācijas atklātī­bas likums", kā arī sagatavots likumprojekts par grozījumiem Nacionālās drošības likumā.

Likumrojekts paredz pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt valsts noslēpuma objektu sarakstu

 

2. Cita informācija 

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta numurs)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta numurs

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija 

Nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts ir saskaņots ar biedrību "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija ( atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekš­likumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta) 

Biedrība atbalsta likumprojekta turpmāku virzību

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

Nav notikuši

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

Nav notikušas

5. Cita informācija 

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Likumprojekta izpildei nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas, kā arī nav nepie­ciešams paplašināt esošo institūciju funkcijas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS)

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

Ja netiks ievērots likumprojektā paredzētais regulējums, persona var vērsties augstākā iestādē vai tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētajā kārtībā. Ja persona uzskata, ka likumprojektā ietvertās normas pārkāpj Latvijas Republikas Satversmē noteiktās tiesības, tā var vērsties Satversmes tiesā

4. Cita informācija 

Nav

 

 

 

Ministru prezidents                        I.Godmanis


 

 

Valsts kancelejas direktore

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

G.Veismane

E.Dreimane

Dz.Galvenieks

A.Lācis

 

 

 

21.08.2008

865

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta

juriskonsults A.Lācis

67082897, andris.lacis@mk.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.68

2008.gada 23.septembrī

 

 

20.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu""

     TA-1067

___________________________________________________________

(A.Lācis, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.

     3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar šī protokola 19. un 21.paragrāfā minētajiem likumprojektiem.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-68-2309-#20.doc

1