Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

06.10.2008.                Nr.90/TA-1072

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījums Nacionālās drošības likumā". Likumprojektu izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Lācis 67082897, andris.lacis@mk.gov.lv).

Lūdzam minēto likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Informācijas atklātības likums" (reģ. Nr.TA-1074) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"" (reģ. Nr.TA-1067).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 5 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra sēdes protokola Nr.68  21.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

 


Likumprojekts

 

Grozījums Nacionālās drošības likumā

 

Izdarīt Nacionālās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 1., 12.nr.; 2003, 12., 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 10., 11.nr.; 2006, 1., 14., 24.nr.; 2007, 3., 9., 10., 16.nr.; 2008, 11.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 1.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Nacionālā drošība ir valsts un sabiedrības īstenotu vienotu, mērķtiecīgu pasākumu rezultātā sasniegts stāvoklis, kurā ir garantēta valsts neatkarība, tās konstitucionālā iekārta un teritoriālā integritāte, valsts drošība, sabiedrības brīvas un drošas attīstības perspektīva, labklājība un stabilitāte."

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru prezidents

I.Godmanis


Likumprojekta

"Grozījums Nacionālās drošības likumā" anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums 

Lai apkopotu pieredzi ierobežotas pieejamības statusa piešķiršanā dokumentiem un konstatētu šādu dokumentu aprites problēmas, ar Ministru prezidenta 2006.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.472 "Par darba grupu, lai izvērtētu ierobežotas pieejamības statusa piešķiršanu dokumen­tiem" tika izveidota darba grupa. Darba grupa vienojās par nepieciešamību izdot jaunu Informācijas atklātības likumu, kā arī par nepieciešamību izdarīt grozījumus citos ar informācijas atklātības jomu saistītos likumos.

Darba grupa secināja, ka informācijas atklātības jomā problēmas rada nepietiekami precīzi atrunātā terminoloģija. Termins "valsts drošība" tiek plaši izmantots ārējos normatīvajos aktos, tai pašā laikā minētā termina saturs normatīvajos aktos nav atrunāts. Tas rada iespējas dažādi interpretēt tiesību normas, kuras izmanto terminu "valsts drošība".

2. Normatīvā akta projekta būtība 

Likumprojekts precizē termina "nacionālā drošība" definīciju, paredzot, ka termins "valsts drošība" ir termina "nacionālā drošība" satura elements.

3. Cita informācija  

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu 

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija 

Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

(2008.)

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

2009.

2010.

2011.

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Likumprojekta īstenošanai papildu finanšu līdzekļi nav nepieciešami. Tas īstenojams piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Vienlaicīgai izskatīšanai ar šo likumprojektu ir sagatavots likumprojekts "Informācijas atklātī­bas likums", kā arī sagatavots likumprojekts par grozījumiem Nacionālās drošības likumā

2. Cita informācija 

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta numurs

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta numurs

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija 

Nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts ir saskaņots ar biedrību "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta) 

Biedrība atbalsta likumprojekta turpmāku virzību.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

Nav notikuši

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

Nav notikušas

5. Cita informācija 

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Likumprojekta izpildei nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas, kā arī nav nepieciešams paplašināt esošo institūciju funkcijas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS)

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

Ja netiks ievērots likumprojektā paredzētais regulējums, persona var vērsties augstākā iestādē vai tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētajā kārtībā. Ja persona uzskata, ka likumprojektā ietvertā normas pārkāpj Latvijas Republikas Satversmē noteiktās tiesības, tā var vērsties Satversmes tiesā

4. Cita informācija

Nav

 

 

 

Ministru prezidents                                                                               I.Godmanis


 

Valsts kancelejas direktore

Valsts kancelejas direktores vietniece tiesību aktu lietās

Par kontroli atbil dīgā amatpersona

Par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

G.Veismane

E.Dreimane

Dz.Galvenieks

A.Lācis

 

 

 

 

 

27.05.2008

714

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta

Juriskonsults A.Lācis

67082897, andris.lacis@mk.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.68

2008.gada 23.septembrī

 

 

21.§

 

Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā"

     TA-1072

___________________________________________________________

(A.Lācis, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.

     3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar šī protokola 19. un 20.paragrāfā minētajiem likumprojektiem.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-68-2309-#21.doc

1