Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

2008. gada _____ decembrī

Nr.9/6 -

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

           

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 3.decembra sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Grozījumi likumā „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”” (nr.861/Lp9) trešajam lasījumam.

Komisija lūdz augstākminēto likumprojektu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekta “Grozījumi likumā „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”” (nr.861/Lp9) salīdzinošā tabula uz ______ lpp.                    

 

 

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

 Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”

 (nr.861/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

(3)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4.nr.; 2003, 10.nr.; 2004, 8.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 11.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4.nr.; 2003, 10.nr.; 2004, 8.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 11.nr.) šādus grozījumus:

17.pants. (1) Pašvaldības noteiktos ierobežojumus un aizliegumu rīkot pasākumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur administratīvā akta darbību.

(2) Tiesa šā panta pirmajā daļā minētās lietas izskata triju dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Atbildētājs paskaidrojumus un pierādījumus sniedz tiesas sēdē, ievērojot Administratīvā procesa likumā atbildētājam noteikto pierādīšanas apjomu.

(4) Administratīvās rajona tiesas spriedums, kas pieņemts par šā panta pirmajā daļā minētajiem jautājumiem, izpildāms nekavējoties.

 

 

1. Papildināt 17.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Administratīvās rajona tiesas spriedumu, kas pieņemts par šā panta pirmajā daļā minētajiem jautājumiem, var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.”

1

Politisko organizāciju apvienības „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija:

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

„1. Papildināt 17.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru tiek atcelti pašvaldības noteiktie ierobežojumi vai aizliegums rīkot pasākumu, var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.””

Noraidīt

 

 

 

1. Papildināt 17.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Administratīvās rajona tiesas spriedumu, kas pieņemts par šā panta pirmajā daļā minētajiem jautājumiem, var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.”

 

2. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Šā likuma 17.panta piektā daļa neattiecas uz tām lietām, kurās administratīvā rajona tiesa spriedumu pieņēmusi līdz 2008.gada 31.decembrim. Šajās lietās spriedums pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

2

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija:

Aizstāt likumprojekta 2.pantā skaitļus un vārdus „2008.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem „2009.gada 31.janvārim”.

Atbalstīt

 

2. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Šā likuma 17.panta piektā daļa neattiecas uz tām lietām, kurās administratīvā rajona tiesa spriedumu pieņēmusi līdz 2009.gada 31.janvārim. Šajās lietās spriedums pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

3

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija:

Papildināt likumprojektu ar spēkā stāšanās nosacījumu šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā 2009.gada 1.februārī.”

Atbalstīt

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.februārī.