LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 27.oktobris

Nr.9/2 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta „Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā” (Nr.839/Lp9) izskatīšanu 2.lasījumā.

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 9 lapām.

 

 

 

Godbijībā,

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā

(Nr.839/Lp9)

 

 

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 5 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 6.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2007, 33.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 6.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2007, 33.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

6) Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji — kritēriji, saskaņā ar kuriem vērtē Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumus un pieņem lēmumu par to apstiprināšanu vai noraidīšanu;

1. Izteikt 1.panta 6.punktu šādā redakcijā:

"6) Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji – noteicošie rādītāji, saskaņā ar kuriem vērtē Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumus un pieņem lēmumu par to apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;".

 

 

 

1. Izteikt 1.panta 6.punktu šādā redakcijā:

“6) Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji — noteicošie rādītāji, saskaņā ar kuriem vērtē Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumus un pieņem lēmumu par to apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;”.

14.pants. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes noteikšana un sadarbības kārtība

(1) Atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kā arī kompetences sadalījumu starp tām nosaka Ministru kabinets.

(2) Atbildīgā iestāde, pildot šā likuma 13.panta pirmajā daļā minētos pienākumus, var sadarboties ar vairākām sadarbības iestādēm.

(3) Šā likuma 13.panta pirmās daļas 1., 2. un 8.punktā minētos pienākumus pilda tikai atbildīgā iestāde.

(4) Sadarbības iestāde, pildot šā panta pirmajā daļā minētos pienākumus, ir tā Ministru kabineta locekļa funkcionālajā padotībā, kuram ir padota par šā likuma 13.panta pirmajā daļā minēto pienākumu izpildi atbildīgā iestāde.

(5) Lai efektīvi pildītu šā likuma 13.panta pirmajā daļā minētos pienākumus, atbildīgā iestāde, saskaņojot ar sadarbības iestādes institucionāli augstāku iestādi, var izdot sadarbības iestādei saistošus iekšējos normatīvos aktus attiecībā uz tai nodoto uzdevumu izpildi. Ja institucionāli augstāka iestāde ir Ministru kabinets, iekšējo normatīvo aktu izdod bez saskaņošanas ar to.

(6) Funkcijas, kuras iestāde pilda kā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, tiek nodalītas no funkcijām, kuras tā pilda kā Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja.

 

1

Juridiskais birojs

Papildināt 14.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

„(7) Atbildīgās iestādes vadītāju nosaka Ministru kabineta loceklis, kam padota tā tiešās pārvaldes iestāde, kuras ietvaros izveidota atbildīgā iestāde. Nosakot atbildīgās iestādes vadītāju, ievēro noteikumu, ka attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes vadītājs nevar ieņemt atbildīgās iestādes vadītāja amatu, un ņem vērā citu normatīvo aktu prasības.”

Atbalstīts

2. Papildināt 14.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Atbildīgās iestādes vadītāju nosaka Ministru kabineta loceklis, kam padota tā tiešās pārvaldes iestāde, kuras ietvaros izveidota atbildīgā iestāde. Nosakot atbildīgās iestādes vadītāju, ievēro noteikumu, ka attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes vadītājs nevar ieņemt atbildīgās iestādes vadītāja amatu, un ņem vērā citu normatīvo aktu prasības.”

19.pants. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes lēmumi

(1) Atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, kā arī lēmumu par piešķirtā finansējuma atgūšanu.

(2) Lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja tas atbilst Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem. Šo lēmumu var pieņemt arī ar nosacījumu, ka Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējs veic atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes noteiktās darbības, lai Eiropas Savienības fonda projektu varētu atbilstoši sagatavot un īstenot.

(3) Lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja tas neatbilst Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

 

 

2. Izteikt 19.panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(1) Atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī lēmumu par piešķirtā finansējuma atgūšanu.

(2) Lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja tas atbilst Eiropas Savienības fondu projektu iesnie­gumu vērtēšanas kritērijiem un Eiropas Savienības fonda aktivitātes projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir pieejams finansējums projekta īstenošanai.

(3) Lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja tas neatbilst Eiropas Savienības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un neatbilstības novēršana ietekmētu Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu pēc būtības vai Eiropas Savienības fonda projekta iesniegums atbilst Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, bet Eiropas Savienības fonda aktivitātes projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros nav pieejams finansējums projekta īstenošanai."

 

 

 

3. 19.pantā:

izteikt pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(1) Atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī lēmumu par piešķirtā finansējuma atgūšanu.

(2) Lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja tas atbilst Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Eiropas Savienības fonda aktivitātes projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir pieejams finansējums projekta īstenošanai.

(3) Lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja tas neatbilst Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un neatbilstības novēršana ietekmētu Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu pēc būtības vai Eiropas Savienības fonda projekta iesniegums atbilst Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, bet Eiropas Savienības fonda aktivitātes projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros nav pieejams finansējums projekta īstenošanai.”;

 

(4) Lēmumu par piešķirtā finansējuma atgūšanu pieņem, ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam ir izmaksāts piešķirtais finansējums, bet tas nav izmantots atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai līguma noteikumiem.

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 19.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pieņem, ja tas neatbilst Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, bet neatbilstību novēršana neietekmē Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu pēc būtības. Ja lēmumā noteiktie nosacījumi netiek izpildīti, Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu uzskata par noraidītu."

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Juridiskais birojs

Izteikt 19.panta piekto daļu šādā redakcijā (likumprojekta 3.pants):

„(5) Lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pieņem, ja tas neatbilst Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, bet neatbilstību novēršana neietekmē Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu pēc būtības. Nosacījumus lēmumā ietver un to izpildi kontrolē, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par attiecīgo Eiropas Savienības fonda aktivitāti. Ja kāds no lēmumā noteiktajiem nosacījumiem netiek izpildīts, Eiropas Savienības fonda projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 19.panta piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pieņem, ja Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējam jāveic atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes noteiktās darbības, lai Eiropas Savienības fonda projektu varētu atbilstoši sagatavot un īstenot. Nosacījumus lēmumā ietver un to izpildi kontrolē, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par attiecīgo Eiropas Savienības fonda aktivitāti. Ja kāds no lēmumā noteiktajiem nosacījumiem netiek izpildīts, Eiropas Savienības fonda projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pieņem, ja Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējam jāveic atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes noteiktās darbības, lai Eiropas Savienības fonda projektu varētu atbilstoši sagatavot un īstenot. Nosacījumus lēmumā ietver un to izpildi kontrolē, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par attiecīgo Eiropas Savienības fonda aktivitāti. Ja kāds no lēmumā noteiktajiem nosacījumiem netiek izpildīts, Eiropas Savienības fonda projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.”

 

21.pants. Lēmuma pieņemšanas termiņš

Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem ne ilgāk kā triju mēnešu laikā pēc Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu iesniegšanas beigu datuma.

 

4. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Lēmuma pieņemšanas termiņš

Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma."

 

 

 

4. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

“21.pants. Lēmuma pieņemšanas termiņš

Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma.”

22.pants. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana

(1) Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējs var apstrīdēt un pārsūdzēt šā likuma 19.panta pirmajā daļā minētos lēmumus, ievērojot šā likuma 20.panta trešās daļas noteikumus.

(2) Sadarbības iestādes lēmumu var apstrīdēt par Eiropas Savienības fonda aktivitātes vadību atbildīgajā iestādē. Atbildīgās iestādes lēmumu par sadarbības iestādes apstrīdēto lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

(3) Atbildīgās iestādes lēmumu var apstrīdēt tās tiešās pārvaldes iestādes vadītājam, kuras ietvaros izveidota atbildīgā iestāde. Lēmumu nevar apstrīdēt Ministru kabineta loceklim. Tiešās pārvaldes iestādes vadītāja lēmumu par atbildīgās iestādes apstrīdēto lēmumu, ja ievērota šajā likumā noteiktā lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtība, var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

(4) Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Juridiskais birojs

Papildināt 22.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

„(31) Atzinums, kas sagatavots par lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi, apstrīdams un pārsūdzams tādā pašā kārtībā kā lēmums, kurā ietvertā nosacījuma izpildei atzinums sagatavots.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 22.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

„(3.1) Atzinumu par lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi apstrīd un pārsūdz tādā pašā kārtībā un termiņos kā lēmumu, par kurā ietvertā nosacījuma izpildi sagatavots atzinums.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 5

 

 

 

 

Atbalstīts

5. Papildināt 22.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(31Atzinumu par lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi apstrīd un pārsūdz tādā pašā kārtībā un termiņos kā lēmumu, par kurā ietvertā nosacījuma izpildi sagatavots atzinums.”

26.pants. Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma precizēšana

Eiropas Savienības fonda projekta iesniegums pēc tā iesniegšanas un projekta vērtēšanas laikā nav precizējams.

5. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma precizēšana

Eiropas Savienības fonda projekta iesniegums pēc tā iesniegšanas līdz lēmuma pieņemšanai par tā apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu nav precizējams."

 

 

 

6. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

“26.pants. Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma precizēšana

Eiropas Savienības fonda projekta iesniegums pēc tā iesniegšanas līdz lēmuma pieņemšanai par tā apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu nav precizējams.”

28.pants. Tiesības iepazīties ar lietu

(2) Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējs ir tiesīgs iepazīties ar tā iesniegtā Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma vērtēšanas materiāliem tikai pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

6. Izteikt 28.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējs ir tiesīgs iepazīties ar tā iesniegtā Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma vērtēšanas materiāliem tikai pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu."

 

 

 

7. Izteikt 28.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējs ir tiesīgs iepazīties ar tā iesniegtā Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma vērtēšanas materiāliem tikai pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.”

29.pants. Informācijas atklātība

(1) Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma lieta ir ierobežotas pieejamības informācija.

(2) Pēc lēmuma pieņemšanas par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu par vispārpieejamu uzskata vismaz šādu informāciju:

1) Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs (fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un juridiskā adrese);

2) Eiropas Savienības fonda projekta nosaukums;

3) piešķirtā Eiropas Savienības fonda finansējuma apmērs;

4) plānošanas dokumentā paredzētā aktivitāte, kuras ietvaros piešķirts Eiropas Savienības fonda finansējums;

5) Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas vieta;

6) kopsavilkums par Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētā informācija ir pieejama Informācijas atklātības likumā noteiktajā apjomā un kārtībā pēc tam, kad stājies spēkā šā likuma 19.panta otrajā vai trešajā daļā minētais iestādes lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu.

 

7. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

"29.pants. Informācijas atklātība

(1) Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma lieta ir ierobežotas pieejamības informācija. Netiek izpausta informācija par personām, kuras vērtē vai ir vērtējušas Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu.

(2) Pēc lēmuma pieņemšanas par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu par vispārpieejamu uzskata šādu informāciju:

1) Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs (fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un juridiskā adrese);

2) Eiropas Savienības fonda projekta nosaukums;

3) piešķirtā Eiropas Savienības fonda finansējuma apmērs;

4) plānošanas dokumentā paredzētā aktivitāte, kuras ietvaros piešķirts Eiropas Savienības finansējums;

5) Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas vieta;

6) kopsavilkums par Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām.


(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētā informācija ir pieejama Informācijas atklātības likumā noteiktajā apjomā un kārtībā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu."

 

 

 

8. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

“29.pants. Informācijas atklātība

(1) Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma lieta ir ierobežotas pieejamības informācija. Netiek izpausta informācija par personām, kuras vērtē vai ir vērtējušas Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu.

(2) Pēc lēmuma pieņemšanas par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu par vispārpieejamu uzskata šādu informāciju:

1) Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs (fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un juridiskā adrese);

2) Eiropas Savienības fonda projekta nosaukums;

3) piešķirtā Eiropas Savienības fonda finansējuma apmērs;

4) plānošanas dokumentā paredzētā aktivitāte, kuras ietvaros piešķirts Eiropas Savienības finansējums;

5) Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas vieta;

6) kopsavilkums par Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētā informācija ir pieejama Informācijas atklātības likumā noteiktajā apjomā un kārtībā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.”