Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

29.08.2008.                Nr.90/TA-633

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Par Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību". Likumprojektu izstrādāja Iekšlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Perehoda 67219584, karina.perehoda@iem.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 5 lp.

3. Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības līgums par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību latviešu valodā uz 7 lp.

4. Iekšlietu ministrijas 2008.gada 1.augusta vēstule

Nr.1-25/168 uz 1 lp.

5. Ministru kabineta 2008.gada 13.maija sēdes protokola Nr.30  3.§ izraksts uz 1 lp.

6. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

Babkina 67082851


Likumprojekts

 

Par Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību

 

1.pants. 2008.gada 24.jūlijā Briselē parakstītais Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības līgums par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 16.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

M.Segliņš


Likumprojekta „Par Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību” anotācija

 

 

I  Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

1. Pašreizējās situācijas raksturojums.

 

Patreiz starp Latvijas Republiku un Maltu nav līgumtiesisku attiecību sadarbībā cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību. Līdz ar to, parakstot Latvijas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību (turpmāk – Līgums), tiks rādīts juridisks pamats Latvijas sadarbībai ar Maltu un savstarpējai palīdzībai transnacionālās organizētās noziedzības apkarošanā, paredzot konkrētus nodarījumus, ar kuriem jācīnās, kā arī darbības, kas veicamas, lai novērstu organizēto noziedzību.

 Līgums dos iespēju praktiski attīstīt abu valstu sadarbību un tiešus sakarus starp abu pušu kompetentajām tiesību aizsardzības iestādēm, lai informācijas apmaiņa par plānotajiem vai izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem būtu operatīva.

2. Normatīvā akta projekta būtība.

 

Ar šo likumprojektu apstiprināmais Līgums paredz abu valstu kompetento institūciju sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību.

Līgums paredz kārtību, kādā puses apmainās ar informāciju par plānotajiem vai izdarītajiem terorisma aktiem, par personām, kuras piedalās šādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, izdarīšanas metodēm un izmantotajām ierīcēm.

Saskaņā ar Līgumu, puses var apmainīties arī ar informāciju par narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālā apritē iesaistītajām personām; par slēpšanas vietām, transporta līdzekļiem un nelegālās transportēšanas maršrutiem un kanāliem u.c.

Līgums paredz arī personu datu aizsardzību, kas nodoti sadarbības ietvaros.

Lai veicinātu un izvērtētu sadarbību saskaņā ar Līgumu, līgumslēdzējas puses izveido apvienoto komisiju.

3. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II  Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi.

Noslēdzot Līgumu un pildot tajā paredzētās saistības, iespējams mazināt ar terorismu un organizēto noziedzību saistītos finansiālos nodarījumus valsts makroekonomikai.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III  Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

2008

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija.

Likumprojekta īstenošanu iesaistītās institūcijas nodrošinās tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

IV  Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V  Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts?

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts

Rekomendācijas

Atbilst

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI  Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu?

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas?

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)?

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis?

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem.

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 

VII  Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas?

Normatīvā akta izpildei jaunas institūcijas netiks radītas. Iekšlietu ministrija nodrošinās normatīvā akta izpildi.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu?

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un informācija par to tiks ievietota Iekšlietu ministrijas mājas lapā un NAIS.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo?

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Iekšlietu ministrs                                                                       M. Segliņš

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

A. Straume

M. Rāzna

T. Stragova

K. Perehoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.07.2008. 9:44

968

K.Perehoda

67219584, karina.perehoda@iem.gov.lv

 

 


 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN MALTAS VALDĪBAS LĪGUMS

PAR SADARBĪBU CĪŅĀ PRET TERORISMU,

NELEGĀLU NARKOTISKO VIELU, PSIHOTROPO VIELU UN

PREKURSORU APRITI UN ORGANIZĒTO NOZIEDZĪBU

 

Latvijas Republikas valdība un Maltas valdība (turpmāk tekstā "Puses"),

 

Vēloties dot ieguldījumu divpusēju attiecību attīstībā;

 

Būdamas pārliecinātas par divpusējās sadarbības būtisko nozīmi, lai cīnītos pret noziedzību, it īpaši terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību;

 

Nolūkā pastiprināt kopīgos centienus cīņā pret terorismu;

 

Vēloties saskaņot savu darbību cīnoties pret starptautisko organizēto noziedzību;

 

Ievērojot atbilstošas starptautiskās vienošanās;

 

vienojās par sekojošo:

 

1.pants

 

1. Ievērojot Pušu nacionālos normatīvos aktus un saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Puses sadarbojas cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību.

2. Puses sadarbojas it īpaši gadījumos, kad noziedzīgi nodarījumi vai to sagatavošana tiek īstenota vienas Puses valsts teritorijā, bet iegūtā informācija attiecas uz otras Puses valsts teritoriju.

 

2.pants

 

Lai cīnītos pret terorismu, Puses: 

apmainās ar informāciju par plānotajiem vai izdarītajiem terorisma aktiem, par personām, kuras piedalās šādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, izdarīšanas metodēm un izmantotajām ierīcēm;

apmainās ar informāciju par teroristu grupām un šo grupu dalībniekiem, kuri plāno, izdara vai ir izdarījuši noziedzīgus nodarījumus vienas Puses valsts teritorijā, nodarot kaitējumu kādai no Pusēm, kā arī ar informāciju, kas nepieciešama, lai cīnītos pret terorismu un noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud sabiedrisko drošību;

apmainās ar analītiskajiem un citiem materiāliem attiecībā uz terorismu;

apmainās ar pieredzi un zināšanām valsts un sabiedriskās drošības nodrošināšanas jomā;

saskaņā ar Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem pēc vienas no Pusēm pieprasījuma viena Puse vai abas Puses kopīgi veic operatīvos un citus pasākumus.

 

3.pants

 

Lai cīnītos pret nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti, Puses:

 informē viena otru par narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālā apritē iesaistītajām personām; par slēpšanas vietām, transporta līdzekļiem un nelegālās transportēšanas maršrutiem un kanāliem; par narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru izcelsmes vietām un galamērķiem, kā arī par jebkādām citām ar šādiem noziedzīgiem nodarījumiem saistītām ziņām, ciktāl tās ir nepieciešamas, lai cīnītos pret šādiem noziedzīgiem nodarījumiem;

 informē viena otru par narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālās starptautiskās aprites metodēm un citiem atbilstošiem faktiem;

apmainās ar kriminālistisko un kriminoloģisko pētījumu par narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālu apriti rezultātiem;

ja nepieciešams, nodod viena otrai narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru paraugus;

apmainās ar pieredzi narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru legālās aprites kontrolē;

saskaņā ar Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem pēc vienas no Pusēm pieprasījuma viena Puse vai abas Puses kopīgi veic operatīvos un citus pasākumus.

 

4.pants

 

Lai cīnītos pret smagiem noziegumiem, it īpaši organizēto noziedzību, Puses:

informē viena otru par organizētajā noziedzībā iesaistīto personu datiem, viņu sakariem, noziedzīgo organizāciju un grupu struktūru, lietu faktiem (it īpaši par laiku, vietu un izdarīšanas metodi), apdraudējuma objektiem, veiktajiem pasākumiem, kā arī citām atbilstošām ziņām, ciktāl tās ir nepieciešamas un ciktāl tās nav pretrunā ar nododošās Puses izmeklēšanas interesēm, lai cīnītos pret šādiem noziedzīgiem nodarījumiem;

 apmainās ar informāciju un pieredzi par transnacionālu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas metodēm un jaunām formām;

 apmainās ar kriminālistisko un kriminoloģisko pētījumu rezultātiem un pieredzi izmeklēšanas tehnikā un darba metožu un aprīkojuma pielietošanā;

 pēc pieprasījuma nodod viena otrai tas rīcība esošo informāciju un priekšmetu paraugus, kas radušies noziedzīgu nodarījumu rezultātā vai izmantoti, lai izdarītu noziedzīgus nodarījumus;

 veic speciālistu apmaiņu kopējai vai savstarpējai apmācībai, lai iegūtu augstāka līmeņa pieredzi un savstarpēji mācītos cīņā pret noziedzīgiem nodarījumiem izmantotos jaunākos sasniegumus izmeklēšanas tehnikā, aprīkojumā un metodēs;

 saskaņā ar Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem pēc vienas no Pusēm pieprasījuma viena Puse vai abas Puses kopīgi veic operatīvos un citus pasākumus.

 

5.pants

 

Savu nacionālo normatīvo aktu ietvaros, Pušu sadarbība ietver arī apmaiņu ar:

 informāciju par normatīvo aktu noteikumiem, kas attiecas uz šajā Līgumā minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem;

 informāciju par noziedzīgi iegūto līdzekļu identificēšanu un meklēšanu;

 otrai Pusei nepieciešamo informāciju, lai cīnītos ar personu nelikumīgo pārvadāšanu un cilvēku tirdzniecību vai nelegālo darbaspēku.

 

6.pants

 

1. Lai īstenotu šī Līguma noteikumus, Pušu kompetentās iestādes,

no Latvijas Republikas puses:

Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Drošības policija, Valsts robežsardze, Valsts ieņēmumu dienests;

un no Maltas puses:

Tieslietu un iekšlietu ministrija, Ģenerālprokurors un Policijas vadītājs,

savu pilnvaru un kompetences ietvaros sadarbojas viena ar otru tieši.

2. Pušu kompetentās iestādes var precizēt konkrētās sadarbības jomas un sazināšanās formas atsevišķos Protokolos.

3. Puses viena otru informē pa diplomātiskiem kanāliem par kompetento iestāžu kontaktinformāciju un to kompetenci, kas nepieciešama savstarpējai komunikācijai.

4. Puses nekavējoties informē viena otru pa diplomātiskajiem kanāliem par jebkādām izmaiņām Pušu kompetento iestāžu sarakstā, kas noteikts šī panta pirmajā daļā.

5. Ja nav citas vienošanās, komunikācija un informācijas apmaiņa starp abu Pušu kompetentajām iestādēm notiek angļu valodā.

 

7.pants

 

1. Šī Līguma ietvaros sadarbība starp Pušu kompetentām iestādēm notiek, pamatojoties uz pieprasījumiem. Pieprasījumi tiek nosūtīti Pušu kompetentām iestādēm to kompetences ietvaros.

2. Sadarbības pieprasījumi tiek veikti oficiāli rakstveidā un nogādāti ar jebkādu tehnisku līdzekļu starpniecību.

3. Sadarbības pieprasījumos tiek norādīts pieprasītājas iestādes nosaukums, pieprasījuma priekšmets un pamatojums. Pieprasījumiem var tikt pievienoti citi dokumenti, kas attiecas uz pieprasījuma priekšmetu.

4. Ja vienas Puses kompetentā iestāde nespēj atbildēt uz tai iesniegto pieprasījumu, tā pārsūta šo pieprasījumu citai savas Puses kompetentai iestādei un informē par to pieprasītāju iestādi.

 

8. pants

 

Ievērojot Pušu nacionālos normatīvos aktus par personu datu aizsardzību, kas nodoti sadarbības ietvaros, ir spēkā šādi nosacījumi:

datus saņemošā kompetentā iestāde tos drīkst izmantot tikai tādam mērķim un saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kādus ir noteikusi datus nododošā kompetentā iestāde;

 pēc datus nododošās kompetentās iestādes pieprasījuma datus saņemošā kompetentā iestāde sniedz informāciju par nodoto datu izmantošanu un tādējādi sasniegtajiem rezultātiem;

personas datus var nodot tikai Pušu kompetentām iestādēm, kas cīnās pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību. Datus var nodot citām iestādēm tikai ar iepriekšēju rakstisku datus nododošās kompetentās iestādes atļauju;

 pieprasījumus par personas datu nodošanu iesniedz rakstiski kompetentajām iestādēm un tajos norāda pieprasījumu iesniedzošo personu vai iestādi un pieprasījuma iesniegšanas iemeslu un mērķi;          

 datus nododošā kompetentā iestāde rakstiski atbild uz pieprasījumu, informējot pieprasījumu iesniedzošo kompetento iestādi par pieņemto lēmumu izpildīt vai neizpildīt pieprasījumu;

 nododot personas datus, ievēro, ciktāl tas ir iespējams, sekojošus noteikumus:

 (a) datus, kuru pamatā ir personīgie viedokļi vai vērtējums, pārbauda pirms nodošanas un norāda to ticamības vai pareizības pakāpi;

  b) datus, kas vairs nav pareizi vai nav aktuāli nenodod, un gadījumā, ja tiek konstatēts, ka nodotie dati vairs nav pareizi un aktuāli, ir jāinformē datu saņemošā kompetentā iestāde;

kompetentās iestādes reģistrē visus nodotos personas datus, ieskaitot sekojošu:

(a) informāciju par pieprasījumu iesniedzošo iestādi;

(b) pieprasījuma iemeslu un mērķi;

(c) datu nodošanas datumu;

gadījumos, ja ir nepieciešams izmantot personas datus citiem mērķiem nekā tiem, kuri ir norādīti pieprasījumā, datu saņemošā kompetentā iestāde iesniedz jaunu pieprasījumu kompetentajām iestādēm; datus nedrīkst izmantot citiem mērķiem nekā tiem, kuri norādīti sākotnējā pieprasījumā, kamēr nav saņemts rakstisks apstiprinājums par jauno pieprasījumu;

persona, kuras personas dati tiek sniegti, pēc tās lūguma un saskaņā ar datu nododošās Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir jāinformē par šādiem datiem un to iecerēto izmantošanu; valsts drošības un sabiedriskās kārtības interesēs šādas informācijas sniegšana var tikt atteikta;

datus nododošā kompetentā iestāde norāda termiņus datu iznīcināšanai saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Neskatoties uz to, nodotus personas datus iznīcina, ja to glabāšana vairs nav nepieciešama. Katras Puses kompetentās iestādes nekavējoties informē viena otru par datu iznīcināšanu un iznīcināšanas iemesliem. Šī Līguma izbeigšanas gadījumā, saņemtie dati ir iznīcināmi;

kompetentās iestādes reģistrē datu nodošanu, saņemšanu un iznīcināšanu;

kompetentās iestādes veic nodoto personas datu aizsardzību pret neatļautu piekļūšanu, pārveidošanu un atklāšanu.

 

9.pants

 

1. Saskaņā ar Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem Puses aizsargā jebkuras no Pusēm klasificētas informācijas slepenību, ciktāl tas ir nepieciešams saskaņā ar nododošās Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

2. Dokumentus, datus un tehnisko aprīkojumu, kas piegādāti saskaņā ar šo Līgumu, tiek nodoti valstij, kas nav šī Līguma Puse, tikai ar iepriekšēju rakstisku nododošās Puses piekrišanu.

 

10.pants

 

1. Lai veicinātu un izvērtētu sadarbību saskaņā ar šo Līgumu, Puses izveido Apvienoto Komisiju. Puses pa diplomātiskajiem kanāliem paziņo viena otrai par saviem pārstāvjiem, kas iecelti Apvienotās Komisijas sastāvā.

2. Apvienotās Komisijas sanāksmes notiek pēc nepieciešamības pēc jebkuras no Pusēm iniciatīvas. Apvienotās Komisijas sanāksmes notiek pārmaiņus Latvijas Republikā un Maltā.

 

11. pants

 

Katra Puse var pilnībā vai daļēji noraidīt pieprasījumu par palīdzību vai sadarbību, vai arī izvirzīt nosacījumus šāda pieprasījuma izpildei, ja tas apdraud valsts suverenitāti, tās drošību vai pamatintereses, vai ir pretrunā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

 

12.pants

 

Kompetentās iestādes sedz visus parastos izdevumus, kuri tām rodas, izpildot pieprasījumu, bet ārkārtējo izdevumu apmaksas kārtība starp Pušu kompetentajām iestādēm tiek saskaņota atsevišķi.

 

13.pants

 

1. Jebkurš strīds, kas attiecas uz šā Līguma interpretāciju un piemērošanu, tiek risināts tiešu sarunu ceļā vai konsultējoties starp Pušu kompetentām iestādēm to kompetenču ietvaros.

2. Ja šā panta pirmajā daļā norādīto sarunu vai konsultāciju ceļā netiek panākta nekāda vienošanās, strīds tiek risināts pa diplomātiskajiem kanāliem.

 

14.pants

 

Šī Līguma nosacījumi neietekmē citu Latvijas Republikas vai Maltas noslēgto divpusējo vai daudzpusējo starptautisko vienošanās noteikumu piemērošanu.

 

15.pants

 

Puses var izdarīt grozījumus vai papildinājumus šajā Līgumā, noformējot tos kā protokolus, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Šī Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā saskaņā ar šī Līguma 16.panta pirmās daļas nosacījumiem.

 

16.pants

 

1. Šis Līgums stājas spēkā datumā, kad pa diplomātiskiem kanāliem saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums, ar kuru Puses informē viena otru, ka ir izpildītas valstu iekšējās juridiskās procedūras, kas nepieciešamas, lai Līgums stātos spēkā.

2. Katra Puse var izbeigt šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei. Šāda izbeigšana stājas spēkā sestā mēneša pirmajā dienā pēc datuma, kad otra Puse ir saņēmusi šādu paziņojumu.

 

 

Parakstīts Briselē 2008.gada 24.jūlijā divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu un angļu valodā, turklāt abiem tekstiem ir vienāds spēks.

 

 

 

 

Latvijas Republikas

valdības vārdā:

 

 

 

 

______________________

Maltas

valdības vārdā:

 

 

 

 

______________________

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

M. Segliņš

A. Straume

M. Rāzna

T. Stragova

K. Perehoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.07.2008. 08:56

1594

K. Perehoda

67219584; karina.perehoda@iem.gov.lv


LATVIJAS REPUBLIKAS IEKŠLIETU MINISTRIJA

Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.2, Rīga, LV-1026, fakss 67829686, kanceleja@iem.gov.lv, tālrunis 67219263

 

Rīgā

 

2008.g. 01.­­­augustā   Nr. 1-25/168       

Valsts kancelejai

 Par likumprojektu „Par Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību”

 (TA – 633)

 

Saskaņā ar 2008.gada 13.maija Ministru kabineta sēdē nolemto (protokols Nr. 30, 3 §), Iekšlietu ministrija nosūta likumprojektu „Par Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību”, likumprojekta anotāciju, kā arī līguma tekstu latviešu valodā iesniegšanai Saeimā.

Līgums tika parakstīts Briselē, 2008.gada 24.jūlijā, Latvijas Republikas valdības vārdā to parakstīja iekšlietu ministrs Mareks Segliņš, Maltas valdības vārdā Gruzijas tieslietu un iekšlietu ministrs Carmelo Mifsud Bonnici.

 

Pielikumā:

1.     Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību” uz 1 lapas (IEMLik_290708_Malta);

2.     Likumprojekta anotācija uz 5 lapām (IEMAnot_290708_Malta);

3. &nb sp;   Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības līgums par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību, latviešu valodā uz 7 lapām (IEMSl_290708_Malta).

Nosūtīts e-pasts 01.08.2008.(pasts@mk.gov.lv), plkst.12.15

 

Iekšlietu ministrs                                                                       M.Segliņš

 

29.07.2008. 09:42

218

Juridiskā departamenta

Starptautisko līgumu nodaļas

vadītāja K.Perehoda

67219584; fakss: 67219135

e-pasts: karina.perehoda@iem.gov.lv