Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

19.08.2008.                Nr.90/TA-2117

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Par Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvenciju un tās grozījumiem". Likumprojektu izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Munča 67095558, Marika.Munca@fm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 9 lp.

3. Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvencija un Muitas sadarbības padomes ieteikums grozījumu veikšanai Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvencijā angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā uz  31 lp.

4. Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.59   7.§ izraksts uz 1 lp.

5. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidenta vietā –

satiksmes ministrs                                                      A.Šlesers

 

 

 

 

 

 

 

Babkina 67082851


Likumprojekts

 

Par Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvenciju un tās grozījumiem

 

1.pants. 1950.gada 15.decembra Muitas sadarbības padomes nodibi­nāšanas konvencija (turpmāk – Konvencija) un Muitas sadarbības padomes 2007.gada 30.jūnija ieteikums grozījumu veikšanai Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvencijā (turpmāk – Grozījumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti. 

 

2.pants. Konvencijā un Grozījumos paredzēto saistību izpildi koordinē Finanšu ministrija.

 

3.pants. Saskaņā ar Konvencijas 18.pantu Konvenciju Latvijā piemēro ar 1992.gada 22.jūniju.

 

4.pants. Grozījumi stājas spēkā Konvencijas 20.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

5.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija un Grozījumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministra vietā –

iekšlietu ministrs

M.Segliņš


ANOTĀCIJA

Likumprojektam

„Par Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvenciju un tās grozījumiem”

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

 

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Muitas sadarbības padome (turpmāk – Padome), kas 1994. gadā pārdēvēta par Pasaules muitas organizāciju, tika izveidota 1952. gadā. Šobrīd Pasaules muitas organizācija apvieno 166 valstu muitu administrācijas. Tā ir vienīgā vadības līmeņa vispasaules organizācija, kuras kompetencē ir muitas jautājumi un tās mērķis ir palīdzēt tās dalībniekiem sekmīgi veikt muitas uzdevumus maksājumu iekasēšanā, administrēšanā un sabiedrības aizsardzībā.

1950.gada 15.decembrī Briselē tika parakstīta un 1952.gada 4.novembrī spēkā stājās Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvencija (turpmāk tekstā – Konvencija). Konvencija tika izstrādāta, lai nodrošinātu valstu, kuras tai pievienojušās, muitas sistēmu saskaņu un vienotību augstākā pakāpē, kā arī to problēmu pētīšanu un risināšanu, kas raksturīgas muitas tehnikas un muitas likumdošanas izstrādei un pilnveidošanai. Konvencijas mērķis ir veicināt sadarbību starp tās dalībniecēm muitas jautājumos.

1992.gada 8.maijā Latvijas Republikas Ministru padomē tika parakstīts Pievienošanās dokuments Konvencijai. Saskaņā ar Konvencijas XVIII panta (b) daļu, pievienošanās dokumenti jāiesniedz Beļģijas Ārlietu ministrijai, kas informē visus parakstītājus un dalībvalstu valdības, kā arī ģenerālsekretāru par katra šāda dokumenta saņemšanu. Konvencijas XVIII panta (c) daļa paredz, ka attiecībā uz valstīm, kas pievienojas šai Konvencijai, tā stājas spēkā līdz ar pievienošanās dokumenta iesniegšanu. Tas nozīmē, ka Latvijas Republikai Konvencija ir saistoša kopš 1992.gada 22.jūnija, kad Beļģijas Ārlietu ministrijā tika iesniegts Latvijas Republikas Ministru Padomes Pievienošanās dokuments šai Konvencijai.  Ministru Padome nosūtīja pievienošanās dokumentu depozitārijam, neizpildot nepieciešamās iekšējās procedūras, tādejādi Konvencija netika iekļauta Latvijas Republikas tiesību sistēmā, taču Konvencija Latvijā bija jāpiemēro visos jautājumos, kurus Konvencija regulē (ņemot vērā Konvencijas XVIII panta (c) daļā noteikto).

Ar likumprojektu tiek novērsta  neatbilstība Latvijas Republikas tiesību sistēmā, izpildot normatīvajos aktos noteikto procedūru, kas nepieciešama, lai Konvencija tiktu iekļauta Latvijas Republikas nacionālo tiesību hierarhijā.

 

2007.gada 3.septembrī Latvijas Republika saņēma Pasaules Muitas organizācijas (oficiālais nosaukums – Muitas sadarbības padome; Customs Co-operation Council (CCC)) vēstuli ar informāciju, ka Padome ir pieņēmusi  grozījumus Konvencijā. Grozījumi tika veikti Konvencijas VIII un XVIII pantā un tie nosaka kārtību, kādā Muitas vai Ekonomiskās savienības dalībvalstis var kļūt par Konvencijas dalībniecēm, tādejādi kļūstot par Pasaules Muitas organizācijas dalībniecēm.

Saskaņā ar Konvencijas XX pantā noteikto kārtību, Padome  va r ieteikt Konvencijas līgumslēdzējpusēm veikt Konvencijā grozījumus. Ja līgumslēdzējpuse, šajā gadījumā – Latvijas Republika piekrīt piedāvātajiem grozījumiem, tad par grozījumu pieņemšanu rakstiski jāinformē Beļģijas Ārlietu ministrija. Grozījumi Konvencijā spēkā stāsies  trīs mēnešus pēc tam, kad Beļģijas Ārlietu ministrija būs saņēmusi no visām Konvencijas līgumslēdzējpusēm paziņojumus par grozījumu Konvencijā pieņemšanu.

 

Eiropas Savienība kļuva par Pasaules Muitas Organizācijas locekli no 2007. gada 1. jūlija. Minētais lēmums pievienoties Pasaules Muitas organizācijai akcentē Eiropas Savienības lomas un kompetences starptautisko atzīšanu muitas politikas jomā, un dotais fakts faktiski pilnveido starptautiskās muitas sadarbību. Tas pastiprina Eiropas Savienības spēju sasniegt mūsdienīgas muitas politikas īstenošanas mērķi, apvienojot pienācīgu ārējās robežas kontroli ar tirdzniecības vienkāršošanu un attīstību.

 

 

 

3. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

Ar likumprojektu „Par Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvenciju un tās grozījumiem” Konvencija tiks apstiprināta nacionālā līmenī, ievērojot prasības, ko nosaka likums „Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” (jo iepriekš tas tika nosacīti darīts izpildvaras līmenī, bez konkrēta tiesību akta – tikai parakstot pievienošanās dokumentu), kā arī  tiks nodrošināta pievienošanās grozījumiem Konvencijā. Ar likumprojektu tiks apstiprināts, ka Latvija piekrīt Padomes piedāvātajiem grozījumiem Konvencijā un pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā Beļģijas Ārlietu ministrijai tiks nosūtīts paziņojums par grozījumu pieņemšanu.

Konvencijas VIII pantā veiktie grozījumi paredz īpašu balsošanas kārtību valstīm, kas ir Muitas vai Ekonomiskās savienības dalībvalstis, savukārt XVIII pantā veiktie grozījumi paredz, ka jebkura Muitas un Ekonomiskā savienība kā starptautiska organizācija var kļūt par Konvencijas dalībvalsti, iesniedzot pieprasījumu apstiprināšanai Padomē. Konvencijas kontekstā Muitas un Ekonomiskā savienība nozīmē tādu savienību, ko veido valstis, kas pilnvarotas pieņemt sev saistošus noteikumus attiecībā uz Konvencijā ietvertajiem jautājumiem, un ir kompetentas pieņemt lēmumus saskaņā ar to iekšējām procedūrām, lai pievienotos Konvencijai.

Ņemot vērā to, ka Latvija ir Eiropas Savienības kā Muitas un Ekonomiskās savienības dalībvalsts un muitas jautājumi ir Eiropas Savienības ekskluzīvajā kompetencē, kā arī to, ka Latvijas dalība Eiropas Savienībā var ietekmēt Muitas sadarbības padomes kompetencē esošus jautājumus, kas cita starpā ir likumdošanas ceļā izšķirami jautājumi, saskaņā ar likuma „Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” 9.panta 1) apakšpunktu Konvencijā veiktie grozījumi Latvijas Republikā ir apstiprināmi ar likumu.

 

 

 

4. Cita informācija

 

Nav attiecināms.


II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

 

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 

Likumprojekta pieņemšana nodrošinās Konvencijas dalībnieču valstu muitas sistēmu saskaņu un vienotību, veicinās muitas pārvalžu sadarbību, kā arī nodrošinās īpašu balsošanas kārtību valstīm, kas ir Muitas vai Ekonomiskās savienības dalībvalstis. Likumprojekts paredz, ka jebkura Muitas vai Ekonomikas savienība kā starptautiska organizācija var kļūt par Konvencijas dalībvalsti.

 

 

 

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms.

 

 

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

 

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

Nav attiecināms.

 

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

Nav attiecināms.

 

7. Cita ietekme

 

Nav attiecināms.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst.latu)

 

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

 

n+1

n+2

n+3

 

1

2

3

4

5

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

 

 

 

 

neietekmē

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

 

neietekmē

 

 

 

 

 

 

 

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

 

 

 

 

 

 

neietekmē

 

 

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

neietekmē

 

 

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms.

 

6. Cita informācija 

Saskaņā ar Konvencijas XII pantu, katrs dalībnieks pats sedz izmaksas, kas saistītas ar delegācijas dalību Padomē, Pastāvīgajā tehniskajā komitejā un jebkādās citās Padomes komitejās.

 

Biedra nauda Muitas sadarbības padomē tiek maksāta no kārtējam gadam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem 15,4 tūkst. latu apmērā Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 „Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām” apakšprogrammā 41.03.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”  plānotajiem līdzekļiem.

Papildu valsts budžeta līdzekļi biedra naudas nomaksai nav nepieciešami.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nav attiecināms.

2. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Konvencijas noteikumi atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem muitas politikas jomā.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

 

Ņemot vērā to, ka Latvijas Republika formāli ir pievienojusies Konvencijai, tā veic savas saistības atbilstoši Konvencijā minētajam.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Nav attiecināms.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Muitas sadarbības padomes konvencija (publicēta Latvijas Vēstnesī 2003.gada 27.februārī, Nr.27).

 

2.tabula

 

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Konvencija Latvijas Republikā piemērojama tieši.

 

 

 

 

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

 

6.Cita informācija

Nav attiecināms.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

 

Nav attiecināms.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

 

Nav notikušas.

5.Cita informācija

 

Nav attiecināms.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lai nodrošinātu likuma izpildi, nav nepieciešama jaunu institūciju izveide vai esošo institūciju funkciju paplašināšana.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Tiesību akts tiks publicēts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un būs ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

Tiesību akts būs pieejams bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīdam ir tiesības apstrīdēt augstāk stāvošā institūcijā vai pārsūdzēt tiesā amatpersonu lēmumus, kas pieņemti Konvencijas regulētajā sfērā.

4.Cita informācija

 

Nav attiecināms.

 
Finanšu ministrs                                                                                A.Slakteris

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Bičevskis
E.Strazdiņa
M.Radeiko
M.Munča

17.06.2008.  10:30

1576

M.Munča

67095559, Marika.Munca@fm.gov.lv

 

 

 

 

Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvencija

Parakstīta Briselē 1950. gada 15. decembrī

Stājusies spēkā 1952. gada 4. Novembrī

 

Valdības, kas parakstījušas šo Konvenciju,

uzskatot, ka ir ieteicams nodrošināt šo valstu muitas sistēmu saskaņu un vienotību augstākā pakāpē un jo īpaši izpētīt problēmas, kas raksturīgas ar šo saistītās muitas tehnikas un muitas likumdošanas izstrādei un pilnveidošanai,

būdamas pārliecinātas, ka starptautiskās tirdzniecības interesēs būs veicināt sadarbību starp valdībām šajos jautājumus, paturot prātā iesaistītos ekonomiskos un tehniskos aspektus,

ir noslēgušas šādu vienošanos:

 

I pants

Ar šo tiek izveidota Muitas sadarbības padome (turpmāk saukta "Padome").

 

II pants

(a) Padomes dalībnieki ir:

(i) šīs Konvencijas līgumslēdzējpuses;

(ii) jebkuras atsevišķas muitas teritorijas valdība, kuru rekomendē Līgumslēdzējpuse, kas ir atbildīga par formālu tās diplomātisko attiecību realizāciju, un kura ir autonoma savu ārējo komerciālo attiecību vadības jomā, un kuras kā atsevišķa dalībnieka uzņemšanu apstiprina Padome.

(b) Jebkuras atsevišķas Muitas teritorijas valdība, kura ir Padomes dalībniece saskaņā ar iepriekšējo (a) (ii) paragrāfu, zaudē savu dalībnieka statusu, tiklīdz Padome ir saņēmusi paziņojumu par dalības pārtraukšanu no Līgumslēdzējpuses, kura ir atbildīga par formālu tās diplomātisko attiecību realizāciju.

(c) Katrs dalībnieks ieceļ vienu delegātu un vienu vai vairākus vietniekus, kas būs viņa pārstāvji Padomē. Šiem pārstāvjiem var palīdzēt konsultanti.

(d) Padome var ļaut ne-dalībvalstu valdību vai starptautisko organizāciju pārstāvjiem piedalīties novērotāju statusā.

 

III pants

Tiek noteiktas sekojošas Padomes funkcijas:

(a) risināt visus jautājumus saistībā ar sadarbību muitas jautājumos, par kuriem līgumslēdzējpuses ir vienojušās atbilstoši šīs Konvencijas vispārīgajiem mērķiem;

(b) pētīt ar šo saistītos Muitas sistēmu tehniskos aspektus, kā arī ekonomiskos faktorus ar mērķi ieteikt dalībniekiem praktiskus līdzekļus, kā panākt iespējami augstāka līmeņa saskaņu un vienotību;

(c) sagatavot Konvenciju projektus un labojumus pie Konvencijām un rekomendēt to pieņemšanu ieinteresētajām valdībām;

(d) sniegt rekomendācijas, lai nodrošinātu vienotu interpretāciju un pielietojumu Konvencijām, kas pieņemtas tās darba rezultātā, kā arī tām, kas saistītas ar Preču klasifikācijas nomenklatūru muitas tarifos un preču vērtības noteikšanu muitas vajadzībām, ko sagatavojusi Eiropas Muitas apvienības izpētes grupa, kā arī šajā sakarā veikt tādas funkcijas, kādas tai noteiktas šajās konvencijās saskaņā ar šeit ietvertajiem nosacījumiem;

(e) darbojoties samierinātāja kapacitātē, sniegt rekomendācijas strīdu atrisināšanai par (d) paragrāfā uzskaitīto Konvenciju interpretāciju un pielietošanu saskaņā ar šo Konvenciju nosacījumiem; strīdā iesaistītās puses var iepriekš vienoties pieņemt Padomes rekomendācijas kā saistošas;

(f) nodrošināt informāciju par Muitas noteikumu un procedūru apriti;

(g) pēc savas iniciatīvas vai pēc lūguma nodrošināt ieinteresētajām valdībām informāciju vai padomu par Muitas jautājumiem šīs Konvencijas vispārīgo mērķu ietvaros, kā arī sniegt ar to saistītas rekomendācijas;

(h) sadarboties ar citām starpvaldību organizācijām savā kompetencē ietilpstošo jautājumu jomā.

 

IV pants

Padomes dalībnieki nodrošina Padomei jebkādu tās pieprasīto informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama tās funkciju izpildei, ar nosacījumu, ka nevienam no dalībniekiem netiks pieprasīts izpaust konfidenciālu informāciju, kuras izpaušana būtu saistīta ar tās valsts likumdošanas piemērošanu vai kura kā citādi būtu pretrunās ar sabiedrības interesēm vai kaitētu jebkura uzņēmuma, personas vai privātpersonas komerciālajām interesēm.

 

V pants

Padomes darbu novērtē Pastāvīgā tehniskā komiteja un Ģenerālsekretārs.

 

VI pants

(a) katru gadu Padome no dalībnieku delegātu vidus ievēlē priekšsēdētāju un ne mazāk kā divus vicepriekšsēdētājus.

(b) Tā pieņem pati savus Kārtības noteikumus ar vismaz divu trešdaļu dalībnieku balsu piekrišanu.

(c) Tā izveido Nomenklatūras komiteju, kā to nosaka Konvencija par Preču klasifikācijas nomenklatūru muitas tarifos un Vērtēšanas komiteju, kā to nosaka Konvencija par Preču vērtības noteikšanu muitas vajadzībām. Tā izveido arī citas tādas komitejas, kuras vēlamas saistībā ar III pantā (d) nosauktajām Konvencijām vai jebkādiem citiem mērķiem tās kompetences ietvaros.

(d) Tā nosaka uzdevumus Pastāvīgajai tehniskajai komitejai, kā arī tai deleģējamās pilnvaras.

(e) Tā apstiprina savu ikgadējo budžetu, kontrolē izdevumus un dod Ģenerālsekretariātam norādījumus, kādus uzskata par nepieciešamiem saistībā ar savu finansu jautājumiem.

 

VII pants

(a) Padomes galvenā mītne ir Briselē.

(b) Saskaņā ar Padomes lēmumu Padome, Pastāvīgā tehniskā komiteja un citas Padomes izveidotās komitejas var tikties arī citā vietā, kas nav Padomes galvenā mītne.

(c) Padome tiekas vismaz divas reizes gadā. Tās pirmā tikšanās notiek ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šīs Konvencijas stāšanās spēkā.

 

VIII pants

(a) Katram Padomes dalībniekam ir viena balss, izņemot gadījumus, kad dalībniekam nav nevienas balss jautājumos, kuri attiecas uz jebkuru III pantā (d) nosaukto konvenciju, kas ir spēkā un kas neattiecas uz šo dalībnieku, interpretāciju, lietošanu vai izmainīšanu.

(b) Izņemot gadījumus, kuri paredzēti VI pantā (b), Padomes lēmumus pieņem ar divu trešdaļu klātesošo un balsot tiesīgo dalībnieku balsu vairākumu. Padome nav tiesīga pieņemt lēmumu jebkādā jautājumā, ja nepiedalās vismaz puse no dalībniekiem, kam ir balsstiesības šajā jautājumā.

 

IX pants

(a) Padome veido attiecības ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, tās galvenajiem orgāniem, institūcijām un specializētajām aģentūrām, kā arī citām starpvaldību organizācijām tādā veidā, lai vislabāk nodrošinātu attiecīgo uzdevumu izpildi.

(b) Padome var slēgt vienošanās, kas nepieciešamas, lai atvieglotu konsultācijas un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, kas ir ieinteresētas tās kompetencē esošajos jautājumos.

X pants

(a) Pastāvīgo tehnisko komiteju izveido no Padomes dalībnieku pārstāvju vidus. Katrs Padomes dalībnieks var izvirzīt vienu delegātu un vienu vai vairākus vietniekus, kas pārstāvētu šo dalībnieku Komitejā. Par pārstāvjiem izvirza amatpersonas, kas specializējušās Muitas tehnisko jautājumu risināšanā.

(b) Pastāvīgā Tehniskā komiteja tiekas ne retāk kā četras reizes gadā.

 

XI pants

(a) Padome ieceļ ģenerālsekretāru un ģenerālsekretāra vietnieku un nosaka to funkcijas, pienākumus, darba noteikumus un darba līguma nosacījumus.

(b) Ģenerālsekretārs ieceļ ģenerālsekretariāta darbiniekus. Ģenerālsekretariāta izveidošanu un darbinieku pieņemšanas nosacījumus apstiprina Padome.

 

XII pants

(a) Katrs dalībnieks pats sedz izmaksas, kas saistītas ar delegācijas dalību Padomē, Pastāvīgajā tehniskajā komitejā un jebkādās citās Padomes komitejās.

(b) Padomes izmaksas sedz dalībnieki saskaņā ar Padomes noteiktajām proporcijām.

(c) Padome var anulēt jebkura dalībnieka balsstiesības, ja tas nav samaksājis biedru naudu trīs mēnešu laikā pēc tās aprēķina saņemšanas.

(d) Katrs dalībnieks maksā ikgadējo biedru naudu pilnā apmērā par finansu gadu, kura laikā tas kļūst par Padomes dalībnieku, kā arī par finansu gadu, kura laikā stājas spēkā tā paziņojums par izstāšanos no Padomes.

 

XIII pants

(a) Visu dalībnieku teritorijās Padomei ir tādas likumīgas tiesības, kādas noteikts šīs Konvencijas pielikumā un kādas ir nepieciešamas tās funkciju izpildei.

(b) Padomei, dalībnieku pārstāvjiem, konsultantiem un ekspertiem, kas iecelti, lai palīdzētu viņiem, kā arī Padomes amatpersonām ir tādas privilēģijas un imunitāte, kā tas noteikts šīs Konvencijas pielikumā.

(c) Šīs Konvencijas pielikums ir tās neatņemama sastāvdaļa, un uzskatāms, ka jebkāda atsauce uz šo Konvenciju ietver atsauci arī uz pielikumu.

 

XIV pants

Līgumslēdzējpuses pieņem Protokola par Eiropas Muitas savienības Izpētes grupu, kas tika nodots parakstīšanai Briselē tajā pat dienā, kad šī Konvencija, nosacījumus. Nosakot iemaksu apjomu saskaņā ar XII (b) pantu, Padome ņems vērā dalību Izpētes grupā.

 

XV pants

Šī Konvencija nododama parakstīšanai līdz 1951. gada 31. martam.

 

XVI pants

(a) Šī Konvencija ir pakļauta ratifikācijai.

(b) Ratifikācijas dokumenti tiek nodoti Beļģijas Ārlietu ministrijai, kas informē visus parakstītājus un dalībvalstu valdības, kā arī ģenerālsekretāru par katra šāda dokumenta saņemšanu.

 

XVII pants

(a) Kad ratifikācijas dokumentus ir iesniegušas septiņas no Konvenciju parakstījušajām valdībām, šī Konvencija stājas spēkā attiecībā uz šīm valstīm.

(b) Attiecībā uz pārējām valdībām, kas šīs Konvencijas ratifikāciju iesniedz vēlāk, Konvencija stājas spēkā līdz ar ratifikācijas dokumenta iesniegšanu.

 

XVIII pants

(a) Jebkuras citas valsts, kas nav šīs Konvencijas parakstītāja, valdība var pievienoties Konvencijai, sākot ar 1951. gada 1. aprīli.

(b) Pievienošanās dokumenti jāiesniedz Beļģijas Ārlietu ministrijai, kas informē visus parakstītājus un dalībvalstu valdības, kā arī ģenerālsekretāru par katra šāda dokumenta saņemšanu.

(c) Attiecībā uz valdībām, kas pievienojas šai Konvencijai, tā stājas spēkā līdz ar pievienošanās dokumenta iesniegšanu, taču ne agrāk, kā tā stājusies spēkā atbilstoši XVII panta (a) paragrāfam.

 

XIX pants

Šī Konvencija ir beztermiņa, taču pēc tam, kad ir pagājuši pieci gadi kopš tās stāšanās spēkā atbilstoši XVII panta (a) paragrāfam, jebkura līgumslēdzējpuse var no tās izstāties. Izstāšanās stājas spēkā vienu gadu pēc tam, kad Beļģijas Ārlietu ministrija ir saņēmusi paziņojumu par izstāšanos. Beļģijas Ārlietu ministrija informē visus parakstītājus un dalībvalstu valdības, kā arī ģenerālsekretāru par katra paziņojuma par izstāšanos saņemšanu.

XX pants

(a) Padome var ieteikt Līgumslēdzējpusēm izdarīt izmaiņas šajā Konvencijā.

(b) Visas Līgumslēdzējpuses, kas piekrīt izmaiņām, rakstiski par to informē Beļģijas Ārlietu ministriju par izmaiņu pieņemšanu, un Beļģijas Ārlietu ministrija informē visus parakstītājus un dalībvalstu valdības, kā arī ģenerālsekretāru par katra paziņojuma par izmaiņu pieņemšanu saņemšanu.

(c) Izmaiņas stājas spēkā trīs mēnešus pēc tam, kad Beļģijas Ārlietu ministrija ir saņēmusi paziņojumus par izmaiņu pieņemšanu no visām Līgumslēdzējpusēm. Kad izmaiņas ir pieņēmušas visas Līgumslēdzējpuses, Beļģijas Ārlietu ministrija informē visus parakstītājus un dalībvalstu valdības, kā arī ģenerālsekretāru par izmaiņu pieņemšanu un datumu, kad izmaiņas stāsies spēkā.

(d) Pēc tam, kad izmaiņas ir stājušās spēkā, neviena valdība nevar ratificēt šo Konvenciju vai pievienoties tai, nepieņemot arī šādas izmaiņas.

Apliecinot augstāk teikto, visi, kam ir attiecīgs pienācīgs pilnvarojums no savu valstu valdībām, ir parakstījuši šo Konvenciju.

Noslēgta Briselē tūkstoš deviņi simti piecdesmitā gada decembra piecpadsmitajā dienā angļu un franču valodās, kurās teksti ir autentiski, vienā oriģinālā, kas glabājams Beļģijas valdības arhīvā, kurš nodos apliecinātas kopijas katram parakstītājam un valdībām, kas pievienojas Konvencijai.

 

 

Pielikums Konvencijai

par muitas sadarbības padomes izveidošanu

Padomes likumīgās pilnvaras, privilēģijas un imunitāte

 

I pants

DEFINĪCIJAS

1. sadaļa

Šajā Pielikumā:

(a) III panta ietvaros vārdi "manta un īpašums" ietver arī īpašumus un fondus, ko pārvalda Padome, izpildot savas konstitucionālās funkcijas;

(b) V panta ietvaros uzskatāms, ka izteiciens "Dalībnieku pārstāvji" ietver visus delegāciju pārstāvjus, vietniekus, konsultantus, tehniskos ekspertus un sekretārus.

 

II pants

JURIDISKĀ PERSONA

2. sadaļa

Padomei ir juridiskās personas statuss. Tā var:

(a) slēgt līgumus,

(b) iegūt un realizēt kustamo un nekustamo īpašumu,

(c) ierosināt tiesas procesus.

Šajos jautājumos Padomes vārdā darbojas ģenerālsekretārs.

 

III pants

MANTA, FONDI UN ĪPAŠUMI

3. sadaļa

Padome, tās manta un īpašumi neatkarīgi no tā, kur tie atrodas un kas tos pārvalda, bauda imunitāti attiecībā pret jebkādas formas tiesas procesiem, izņemot gadījumus, kad tā pati ir skaidri attiekusies no šādas imunitātes.

4. sadaļa

Padomes telpas ir neaizskaramas.

Padomes manta un īpašumi, neatkarīgi no tā, kur tie atrodas un kas tos pārvalda, bauda imunitāti attiecībā pret pārmeklēšanu, rekvizīciju, ekspro priāciju, kā arī pret jebkādas citas formas iejaukšanos izpildu, administratīvas, juridiskas vai likumdošanas darbības rezultātā.

5. sadaļa

Padomes arhīvs un visi dokumenti, kuri tai pieder vai kuri atrodas tās pārvaldībā, ir neaizskarami neatkarīgi no tā, kur tie atrodas.

6. sadaļa

Neievērojot nekāda veida finansu kontroles, noteikumu vai moratoriju noteiktos ierobežojumus:

(a) Padomei var būt jebkāda valūta un tā var darboties ar bankas kontiem jebkādā valūtā;

(b) Padome var brīvi pārvest savus finansu līdzekļus no vienas valsts uz citu vai jebkuras valsts iekšienē un konvertēt savā rīcībā esošo valūtu jebkādā citā valūtā.

7. sadaļa

Realizējot savas tiesības saskaņā ar 6. sadaļas nosacījumiem, Padome pienācīgi ievēro jebkādus protestus, ko iesniedzis jebkurš no tās dalībniekiem, un apmierina šos protestus tiktāl, cik to iespējams izdarīt, nekaitējot Padomes interesēm.

8. sadaļa

Uz Padomi, tās īpašumiem, ienākumiem un citu mantu:

(a) neattiecas nekādi tiešie nodokļi; tomēr ar to tiek saprasts, ka Padome nepieprasīs atbrīvošanu no nodokļiem, kas nepārsniedz tādus maksājumus, kādus piemēro sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem;

(b) neattiecas muitas nodevas, kā arī importa un eksporta aizliegumi un ierobežojumi attiecībā uz mantām, ko Padome importē vai eksportē ar mērķi izmantot savām dienesta vajadzībām; tomēr ar šo tiek saprasts, ka atbilstoši šādam izņēmuma statusam importētās preces netiks pārdotas valstī, kurā tās importētas, izņemot nosacījumu, kad tam piekritusi attiecīgās valsts valdība;

(c) neattiecas nekādas muitas nodevas, kā arī importa un eksporta aizliegumi un ierobežojumi attiecībā uz tās publikācijām.

9. sadaļa

Lai arī Padome parasti nepretendēs uz atbrīvojumu no akcīzes nodevas un nodokļiem par kustamās un nekustamās mantas pārdošanu, kas ir iekļauti maksājamā cenā, tomēr gadījumos, kad Padome dienesta vajadzībām iegādājas būtiskas lietas, kuras ir apliktas vai apliekamas ar šādiem nodokļiem un nodevām, Padomes dalībnieki visos gadījumos, kad vien tas ir iespējams, veiks nepieciešamās administratīvās darbības, lai panāktu atbrīvošanu no šādas nodevas vai nodokļa vai arī tā atmaksu.

 

IV pants

KOMUNIKĀCIJAS IESPĒJAS

10. sadaļa

Visu dalībnieku teritorijās Padomei dienesta komunikāciju vajadzībām ir statuss, kas ir tikpat labvēlīgs, kādu attiecīgais dalībnieks piešķir jebkurai citai valdībai, ieskaitot pēdējā diplomātisko misiju, attiecībā uz prioritātēm, tarifiem un nodokļiem uz pastu, telegrammām, telegrāfa sūtījumiem, radiogrammām, telefotogrāfijām, telefona un citām komunikācijām, kā arī preses tarifiem informācijas sniegšanai presē un radio.

11. sadaļa

Uz Padomes oficiālo korespondenci un citām oficiālajām komunikācijām nedrīkst attiecināt cenzūru.

Nekas šajā sadaļā nav tulkojams tādējādi, lai kavētu pieņemt piemērotus drošības pasākumus, kurus nosaka vienošanās starp Padomi un jebkuru no tās dalībniekiem.

 

V pants

DALĪBNIEKU PĀRSTĀVJI

12. sadaļa

Uz dalībnieku pārstāvjiem Padomes sanāksmēs, Pastāvīgajā Tehniskajā komitejā un Padomes komitejās, kamēr viņi pilda savus pienākumus un braucienu laikā uz un no sanāksmju norises vietām, attiecas šādas privilēģijas un imunitāte:

(a) imunitāte attiecībā uz personisku arestu vai aizturēšanu un personiskās bagāžas konfiskāciju, kā arī saistībā ar runātiem vai rakstītiem vārdiem un visām darbībām, kas veiktas, pildot dienesta pienākumus attiecībā uz jebkāda veida tiesas procesiem;

(b) visu dokumentu neaizskaramība;

(c) tiesības izmantot kodus un saņemt dokumentus vai korespondenci ar kurjeru vai aizzīmogotā aploksnē;

(d) izņēmuma statuss viņiem pašiem un viņu dzīvesbiedriem(ēm) attiecībā uz imigrācijas ierobežojumiem vai ārzemnieku reģistrāciju valstī, uz kuru viņi dodas vai kuru šķērso, pildot savus dienesta pienākumus;

(e) tādi pat atvieglojumi attiecībā uz valūtas vai konvertācijas ierobežojumiem, kādi pienākas ārzemju valdības vai īslaicīgu oficiālo misiju pārstāvjiem;

(f) tāda pat imunitāte un atvieglojumi attiecībā uz viņu personisko bagāžu, kādi pienākas diplomātisko misiju līdzvērtīga ranga pārstāvjiem.

13. sadaļa

Lai nodrošinātu dalībnieku pārstāvju Padomes, Pastāvīgās Tehniskās komitejas un Padomes komiteju sanāksmēs drošību, arī turpmāk piešķirama pilnīga runas brīvība un pilnīga neatkarība, pildot dienesta pienākumus, imunitāte attiecībā uz tiesas procesiem saistībā ar runātiem vai rakstītiem vārdiem un visām darbībām, kas veiktas, pildot dienesta pienākumus, neatkarīgi no tā, ka attiecīgās personas vairs nav iesaistītas šādu pienākumu pildīšanā.

14. sadaļa

Dalībnieku pārstāvjiem privilēģijas un imunitāte tiek piešķirtas nevis tādēļ, lai šīs personas gūtu personisku labumu, bet gan lai nodrošinātu viņu neatkarību, pildot dienesta pienākumus saistībā ar Padomi. Līdz ar to dalībniekiem ir ne tikai tiesības, bet tiek uzlikts par pienākumu atteikt savu pārstāvju imunitāti jebkurā gadījumā, kad saskaņā ar dalībnieka uzskatu imunitāte kavētu tiesvedību un kad no tās var atteikties, nenodarot kaitējumu mērķim, kura dēļ imunitāte tika piešķirta.

15. sadaļa

12. un 13. sadaļas nosacījumi nav attiecināmi uz tās valsts varas institūcijām, kuras pilsonis attiecīgā amatpersona ir vai kuras pārstāvis tas ir vai ir bijis.

 

VI pants

PADOMES AMATPERSONAS

16. sadaļa

Padome nosaka amatpersonu kategorijas, uz kurās attiecināms šis pants.

Ģenerālsekretārs paziņo Padomes dalībniekiem to amatpersonu vārdus, kuras ir iekļautas šajās kategorijās.

17. sadaļa

Padomes amatpersonas:

(a) Bauda imunitāti saistībā ar runātiem vai rakstītiem vārdiem un visām darbībām, kas veiktas, pildot dienesta pienākumus un savu attiecīgo pilnvaru ietvaros attiecībā uz jebkāda veida tiesas procesiem;

(b) Ir atbrīvotas no aplikšanas ar nodokļiem saistībā ar algām un cita veida atalgojumu, ko viņiem izmaksā Padome;

(c) Bauda imunitāti kopā ar saviem dzīvesbiedriem(ēm) un no viņiem atkarīgajiem radiniekiem attiecībā uz imigrācijas ierobežojumiem un ārzemnieku reģistrāciju;

(d) Bauda tādas pat privilēģijas attiecībā uz valūtas konvertācijas iespējām, kādas pienākas diplomātisko misiju līdzvērtīga ranga pārstāvjiem;

(e) Izmanto, kopā ar saviem dzīvesbiedriem(ēm) un no viņiem atkarīgajiem radiniekiem tādas pat repatriācijas iespējas starptautisko krīžu laikā kā diplomātisko misiju līdzvērtīga ranga pārstāvji;

(f) Izmanto iespējas, pirmoreiz stājoties amatā attiecīgajā valstī, importēt savas mēbeles un mantas, nemaksājot nodokli, kā arī atgriezt šādas mēbeles un citas mantas savā mītnes zemē, beidzot pildīt savus pienākumus, arī nemaksājot par to nodokli.

18. sadaļa

Papildus privilēģijām un imunitātei, kāda noteikta 17. sadaļā, Padomes ģenerālsekretāram, kā arī viņa dzīvesbiedram(ei) un bērniem, kas nav sasnieguši 21 gada vecumu, tiek piešķirtas privilēģijas, imunitāte, izņēmuma statuss un atvieglojumi, kādus saskaņā ar starptautisko likumdošanu piešķir diplomātisko misiju vadītājiem.

Ģenerālsekretāra vietniekam tiek piešķirtas privilēģijas, imunitāte, izņēmuma statuss un atvieglojumi, kādus piešķir diplomātisko misiju līdzvērtīga ranga pārstāvjiem.

19. sadaļa

Amatpersonām privilēģijas un imunitāte tiek piešķirtas nevis tādēļ, lai šīs personas gūtu personisku labumu, bet gan Padomes interesēs. Ģenerālsekretāram ir tiesības un pienākums atteikt jebkuras amatpersonas imunitāti jebkurā gadījumā, kad saskaņā ar viņa uzskatu imunitāte kavētu tiesvedību un kad no tās var atteikties, nenodarot kaitējumu mērķim, kura dēļ imunitāte tika piešķirta. Ģenerālsekretāra gadījumā tiesības atteikt imunitāti ir Padomei.

 

VII pants

EKSPERTI PADOMES MISIJĀS

20. sadaļa

Ekspertiem (citi eksperti, nevis amatpersonas, uz kurām attiecas VI pants), kas veic misijas, piešķir tādas privilēģijas, imunitāti un atvieglojumus, kādi viņiem nepieciešami neatkarības nodrošināšanai, izpildot savus pienākumus misijas laikā, ieskaitot saistībā ar misiju pārbraucienos pavadīto laiku. Viņiem tiek piešķirta:

(a) imunitāte attiecībā pret personisku arestu vai aizturēšanu un bagāžas konfiskāciju;

(b) imunitāte attiecībā uz jebkāda veida tiesas procesiem saistībā ar runātiem vai rakstītiem vārdiem un visām darbībām, kas veiktas, pildot misijas pienākumus un savu attiecīgo pilnvaru ietvaros;

(c) visu dokumentu neaizskaramība.

21. sadaļa

Ekspertiem privilēģijas un imunitāte tiek piešķirtas nevis tādēļ, lai šīs personas gūtu personisku labumu, bet gan Padomes interesēs. Ģenerālsekretāram ir tiesības un pienākums atteikt jebkura eksperta imunitāti jebkurā gadījumā, kad saskaņā ar viņa uzskatu imunitāte kavētu tiesvedību un kad no tās var atteikties, nenodarot kaitējumu Padomes interesēm.

 

VIII pants

PRIVILĒĢIJU ĻAUNPRĀTĪGA IZMANTOŠANA

22. sadaļa

Dalībnieku pārstāvjiem Padomes sanāksmēs, Pastāvīgajā Tehniskajā komitejā un Padomes komitejās, kamēr viņi pilda savus pienākumus un braucienu laikā uz un no sanāksmju norises vietām, kā arī amatpersonām, uz kurām attiecas 16. un 20. sadaļas nosacījumi, teritoriālās institūcijas nepieprasīs izbraukt no valsts, kurā tie pilda savus dienesta pienākumus saistībā ar jebkādām darbībām oficiālas amatpersonas statusā. Tomēr gadījumos, kad kāda no šādām personām, veicot šajā valstī darbības, kas neietilpst viņas dienesta pienākumos, ir ļaunprātīgi izmantojusi uzturēšanās privilēģijas, šīs valsts valdība var pieprasīt šādai amatpersonai izbraukt no valsts ar nosacījumu, ka:

(i) Padomes dalībnieku pārstāvjiem vai personām, kam pienākas diplomātiskā imunitāte saskaņā ar 18. sadaļas nosacījumiem, netiks pieprasīts izbraukt no valsts citādāk kā tikai saskaņā ar diplomātisko procedūru, kas piemērojama diplomātiskajiem vēstniekiem, kas akreditēti šajā valstī;

(ii) Gadījumos, kas atteicas uz amatpersonām, uz kurām neattiecas 18. sadaļas nosacījumi, rīkojums izbraukt no valsts netiks izsniegts bez attiecīgās valsts ārlietu ministra apstiprinājuma, pie tam šādu apstiprinājumu var dot tikai pēc konsultācijām ar Padomes ģenerālsekretāru, un gadījumos, kad pret šādu amatpersonu piemēro izraidīšanas procedūru, Padomes ģenerālsekretāram ir tiesības piedalīties šādā procedūrā tās personas, pret kuru uzsākta lieta, vārdā.

23. sadaļa

Ģenerālsekretārs pastāvīgi sadarbojas ar Padomes dalībnieku attiecīgajām institūcijām, lai atvieglotu tiesvedības pienācīgu administrāciju, nodrošinātu politisko nosacījumu ievērošanu un novērstu jebkādu ļaunprātību notikšanu saistībā ar privilēģijām, imunitāti un atvieglojumiem, kas uzskaitīti šajā Pielikumā.

 

IX pants

STRĪDU ATRISINĀŠANA

24. sadaļa

Padome izstrādā nosacījumus par piemērotiem atrisinājumiem šādos gadījumos:

(a) strīdi, kas rodas saistībā ar līgumiem, vai citi privāta rakstura strīdi, kuros iesaistīta Padome;

(b) strīdi, kuros iesaistīta kāda Padomes amatpersona, kas savas ieņemamā amata dēļ bauda imunitāti, ja vien imunitāte nav atteikta saskaņā ar 19. un 21. sadaļas nosacījumiem.

 

X pants

PAPILDU VIENOŠANĀS

25. sadaļa

Padome var noslēgt ar jebkuru līgumslēdzējpusi vai līgumslēdzējpusēm papildu vienošanās, kas izmaina šī Pielikuma nosacījumus tādā mērā, cik tas attiecas uz šo līgumslēdzējpusi vai šīm līgumslēdzējpusēm.

 

 

 Finanšu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Slakteris
M.Bičevskis
E.Strazdiņa
M.Radeiko
M.Munča

 

17.06.2008      11:00

3054

M.Munča

7095559, Marika.Munca@fm.gov.lv

 

 

 

 

Muitas sadarbības padomes ieteikums grozījumu veikšanai Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvencijā

 

Muitas sadarbības padome,

 

Apzinoties Muitas vai Ekonomisko savienību pieaugošo nozīmi pasaulē un īpaši ar tirdzniecību saistītajos jautājumos,

 

Ņemot vērā to, ka Muitas vai Ekonomiskās savienības ir aktīvas dalībnieces Organizācijas darbā,

 

Atzīstot vienas Muitas vai Ekonomiskās savienības likumīgo vēlēšanos izvirzīt savu kandidatūru Organizācijas biedra pozīcijai un iespēju, ka arī  citas savienības varētu izteikt šādu vēlēšanos nākotnē,

 

Paturot prātā, ka, lai Muitas vai Ekonomiskā savienība kļūtu par organizācijas biedru, ir nepieciešams veikt grozījumus Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvencijā,

 

Iesaka visām Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvencijas līgumslēdzējpusēm izdarīt šādus grozījumus Konvencijā:

 

Grozīt Konvencijas VIII panta (a) punktu un turpmāk to lasīt šādi:

VIII PANTS

 

(a) Katram Padomes dalībniekam, izņemot Muitas vai Ekonomiskā savienības dalībniekus, uz kuriem attiecas specifiski padomes noteikumi, ir viena balss, izņemot gadījumus, kad dalībniekam nav nevienas balss jautājumos, kuri attiecas uz jebkuru III panta (d) punktā minēto konvenciju, kas ir spēkā un kas neattiecas uz šo dalībnieku, interpretāciju, lietošanu vai izmainīšanu.

 

Papildināt XVIII pantu ar jaunu (d) apakšpunktu un turpmāk XVIII pantu lasīt šādi:

XVIII PANTS

 

(a) Jebkuras citas valsts, kas nav šīs Konvencijas parakstītāja, valdība var pievienoties Konvencijai, sākot ar 1951. gada 1. aprīli.

 

(b) Pievienošanās dokumenti jāiesniedz Beļģijas Ārlietu ministrijai, kas informē visus parakstītājus un dalībvalstu valdības, kā arī ģenerālsekretāru par katra šāda dokumenta saņemšanu.

 

(c) Attiecībā uz valdībām, kas pievienojas šai Konvencijai, tā stājas spēkā līdz ar pievienošanās dokumenta iesniegšanu, taču ne agrāk, kā tā stājusies spēkā atbilstoši XVII panta (a) punktam.

 

(d) Atbilstoši iepriekšminētajiem (a), (b) un (c) punktiem ikviena Muitas vai Ekonomiskā savienība var kļūt par šīs konvencijas līgumslēdzējpusi. Lai Muitas vai Ekonomiskā savienība kļūtu par līgumslēdzējpusi, tai vispirms ir jāiesniedz pieprasījums apstiprināšanai Padomē. Šīs Konvencijas kontekstā „Muitas vai Ekonomiskā savienība” nozīmē savienību, ko veido valstis, kas pilnvarotas pieņemt sev saistošus noteikumus attiecībā uz šajā Konvencijā ietvertajiem jautājumiem un ir kompetentas pieņemt lēmumus saskaņā ar to iekšējām procedūrām, lai pievienotos šai Konvencijai.    

 

 

 Finanšu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Slakteris
M.Bičevskis
E.Strazdiņa
M.Radeiko
M.Munča

 

17.06.2008      11:00

342

M.Munča

7095559, Marika.Munca@fm.gov.lv

 

 

 

 

Convention establishing a Customs Co-operation Council

signed in Brussels on December 15, 1950
came into force on November 4, 1952

 

The Governments signatory to the present Convention, Considering it advisable to secure the highest degree of harmony and uniformity in their Customs systems and especially to study the problems inherent in the development and improvement of Customs technique and Customs legislation in connection therewith,

Convinced that it will be in the interest of international trade to promote co- operation between Governments in these matters, bearing in mind the economic and technical factors involved therein,

Have agreed as follows :

ARTICLE I

A Customs Co- operation Council (hereinafter referred to as "the Council") is hereby set up.

 

ARTICLE II

(a) The Members of the Council shall be :

(i) the Contracting Parties to the present Convention;

(ii) the Government of any separate Customs territory which is proposed by a Contracting Party having responsibility for the formal conduct of its diplomatic relations, which is autonomous in the conduct of its external commercial relations and whose admission as a separate Member is approved by the Council.

(b) Any Government of any separate Customs territory, which is a Member of the Council under paragraph (a) (ii) above, shall cease to be a Member on notification to the Council of the withdrawal of its membership by the Contracting Party having responsibility for the formal conduct of its diplomatic relations.

(c) Each Member shall nominate one delegate and one or more alternates to be its representatives on the Council. These representatives may be assisted by advisers.

(d) The Council may admit representatives of non- Member Governments or of international organizations in the capacity of observers.

 

ARTICLE III

The functions of the Council shall be :

(a) to study all questions relating to co- operation in Customs matters which the Contracting Parties agree to promote in conformity with the general purposes of the present Convention;

(b) to examine the technical aspects, as well as the economic factors related thereto, of Customs systems with a view to proposing to its Members practical means of attaining the highest possible degree of harmony and uniformity;

(c) to prepare draft Conventions and amendments to Conventions and to recommend their adoption by interested Governments;

(d) to make recommendations to ensure the uniform interpretation and application of the Conventions concluded as a result of its work as well as those concerning the Nomenclature for the Classification of Goods in Customs Tariffs and the Valuation of Goods for Customs Purposes prepared by the European Customs Union Study Group and, to this end, to perform such functions as may be expressly assigned to it in those Conventions in accordance with the provisions thereof;

(e) to make recommendations, in a conciliatory capacity, for the settlement of disputes concerning the interpretation or application of the Conventions referred to in paragraph (d) above in accordance with the provisions of those Conventions; the parties in dispute may agree in advance to accept the recommendations of the Council as binding;

(f) to ensure the circulation of information regarding Customs regulations and procedures; (g) on its own initiative or on request, to furnish to interested Governments information or advice on Customs matters within the general purposes of the present Convention and to make recommendations thereon;

(h) to co- operate with other inter- governmental organizations as regards matters within its competence.

 

ARTICLE IV

The Members of the Council shall supply to the Council any information and documentation requested by it which is necessary for the execution of its functions provided that no Member shall be required to divulge confidential information, the disclosure of which would impede the enforcement of its laws, or which would otherwise be contrary to the public interest or prejudice the legitimate commercial interests of any enterprise, public or private.

 

ARTICLE V

The Council shall be assisted by a Permanent Technical Committee and a General Secretariat.

 

ARTICLE VI

(a) The Council shall elect annually, from among the delegates of Members, a Chairman and not less than two Vice- Chairmen. (b) It shall establish its own Rules of Procedure by a majority of not less than two- thirds of its Members.

(c) It shall establish a Nomenclature Committee as provided in the Convention on Nomenclature for the Classification of Goods in Customs Tariffs and a Valuation Committee as provided in the Convention on the Valuation of Goods for Customs Purposes. It shall also establish such other committees as may be desirable for the purposes of the Conventions referred to in Article III (d) or for any other purposes within its competence.

(d) It shall determine the tasks to be assigned to the Permanent Technical Committee and the powers to be delegated to it.

(e) It shall approve its annual budget, control its expenditure and give such directions as it may consider desirable regarding its finances to the General Secretariat.

 

ARTICLE VII

(a) The Headquarters of the Council shall be in Brussels.

(b) The Council, the Permanent Technical Committee and any committees established by the Council may meet elsewhere than at the Headquarters of the Council, if the Council so decides.

(c) The Council shall meet at least twice a year. Its first meeting shall take place not later than three months after the entry into force of the present Convention.

 

ARTICLE VIII

(a) Each Member of the Council shall have one vote except that a Member shall not have a vote on any question relating to the interpretation, application or amendment of any of the Conventions referred to in Article III (d) which is in force and which does not apply to that Member.

(b) Except as provided in Article VI (b) the decisions of the Council shall be taken by a majority of two- thirds of the Members present and entitled to vote. The Council shall not take a decision on any matter unless more than half of the Members entitled to vote on that matter are present.

 

ARTICLE IX

(a) The Council shall establish such relations with the United Nations, its principal organs, subsidiary bodies and specialized agencies, and any other inter- governmental organizations, as may best assure collaboration in the achievement of their respective tasks.

(b) The Council may make arrangements necessary to facilitate consultation and cooperation with non- governmental organizations interested in matters within its competence.

 

ARTICLE X

(a) The Permanent Technical Committee shall be composed of representatives of the Members of the Council. Each Member of the Council may nominate one delegate and one or more alternates to be its representatives on the Committee. Representatives shall be officials specialized in technical Customs matters. They may be assisted by experts.

(b) The Permanent Technical Committee shall meet not less than four times a year.

 

ARTICLE XI

(a) The Council shall appoint a Secretary General and a Deputy Secretary General whose functions, duties, conditions of service and terms of office shall be determined by the Council.

(b) The Secretary General shall appoint the staff of the General Secretariat. The establishment and staff regulations shall be approved by the Council.

 

ARTICLE XII

(a) Each Member shall bear the expenses of its own delegation to the Council, to the Permanent Technical Committee and to any committees of the Council.

(b) The expenses of the Council shall be borne by its Members in accordance with a scale to be determined by the Council.

(c) The Council may deprive of its voting rights any Member which does not pay its contribution within three months of being notified of the amount thereof. (d) Each Member shall pay its full annual contribution for the financial year during which it becomes a Member of the Council and for the financial year during which its notice of withdrawal becomes effective.

ARTICLE XIII

(a) The Council shall enjoy, in the territory of each of its Members, such legal capacity, as defined in the Annex to the present Convention, as may be necessary for the exercise of its functions.

(b) The Council, the representatives of Members, the advisers and experts appointed to assist them, and the officials of the Council shall enjoy the privileges and immunities specified in the Annex to the present Convention.

(c) The Annex to the present Convention shall form an integral part thereof, and any reference to the Convention shall be deemed to include a reference to the Annex.

 

ARTICLE XIV

The Contracting Parties accept the provisions of the Protocol concerning the European Customs Union Study Group opened for signature at Brussels on the same date as the present Convention. In determining the scale of contributions provided for in Article XII (b), the Council shall take into consideration membership of the Study Group.

 

ARTICLE XV

The present Convention shall be open for signature until 31 March, 1951.

 

ARTICLE XVI

(a) The present Convention shall be subject to ratification.

(b) Instruments of ratification shall be deposited with the Belgian Ministry of Foreign Affairs, which shall notify all signatory and acceding Governments and the Secretary General of each such deposit.

 

ARTICLE XVII

(a) When instruments of ratification have been deposited by seven of the signatory Governments, the present Convention shall come into force between them.

(b) For each signatory Government ratifying thereafter the present Convention shall come into force upon deposit of its instrument of ratification.

 

ARTICLE XVIII

(a) The Government of any State which is not a signatory to the present Convention may accede thereto as from 1 April, 1951.

(b) Instruments of accession shall be deposited with the Belgian Ministry of Foreign Affairs, which shall notify all signatory and acceding Governments and the Secretary General of each such deposit.

(c) The present Convention shall come into force for any acceding Government on the deposit of its instrument of accession, but not before it comes into force in accordance with paragraph (a) of Article XVII.

 

ARTICLE XIX

The present Convention is of unlimited duration, but at any time after the expiry of five years from its entry into force under paragraph (a) of Article XVII, any Contracting Party may withdraw therefrom. Withdrawal shall take effect one year after the date of receipt by the Belgian Ministry of Foreign Affairs of the notification of withdrawal. The Belgian Ministry of Foreign Affairs shall notify each withdrawal to all signatory and acceding Governments and to the Secretary General.

 

ARTICLE XX

(a) The Council may recommend amendments to the present Convention to the Contracting Parties.

(b) Any Contracting Party accepting an amendment shall notify the Belgian Ministry of Foreign Affairs in writing of its acceptance and the Belgian Ministry of Foreign Affairs shall notify all signatory and acceding Governments and the Secretary General of the receipt of the notice of acceptance.

(c) An amendment shall come into force three months after receipt by the Belgian Ministry of Foreign Affairs of notice of acceptance by all the Contracting Parties. When any amendment has been accepted by all the Contracting Parties the Belgian Ministry of Foreign Affairs shall notify all signatory and acceding Governments and the Secretary General of such acceptance and of the date on which the amendment will come into force.

(d) After an amendment has come into force, no Government may ratify or accede to the present Convention unless it also accepts the amendment.

In witness whereof the undersigned, having been duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.

Done at Brussels on the fifteenth day of December, nineteen hundred and fifty (December 15, 1950) in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single original, which shall be deposited in the archives of the Government of Belgium which shall transmit certified copies thereof to each signatory and acceding Government.

 

 

ANNEX

TO THE CONVENTION ESTABLISHING A CUSTOMS CO- OPERATION COUNCIL

 

LEGAL CAPACITY, PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE COUNCIL

 

ARTICLE I

 

DEFINITIONS

Section 1.

In this Annex :

(a) For the purposes of Article III, the words "property and assets" shall also include property and funds administered by the Council in furtherance of its constitutional functions;

(b) For the purposes of Article V, the expression "representatives of Members" shall be deemed to include all representatives, alternates, advisers, technical experts and secretaries of delegations.

 

ARTICLE II

JURIDICAL PERSONALITY

Section 2.

The Council shall possess juridical personality. It shall have the capacity :

(a) to contract,

(b) to acquire and dispose of immovable and movable property,

(c) to institute legal proceedings.

In these matters the Secretary General shall act on behalf of the Council.

 

ARTICLE III

PROPERTY, FUNDS AND ASSETS

Section 3.

The Council, its property and assets, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process except in so far as in any particular case it has expressly waived its immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution.

Section 4.

The premises of the Council shall be inviolable. The property and assets of the Council, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference whether by executive, administrative, judicial or legislative action.

Section 5.

The archives of the Council and in general all documents belonging to it or held by it, shall be inviolable, wherever located.

Section 6.

Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria of any kind :

(a) the Council may hold currency of any kind and operate accounts in any currency;

(b) the Council may freely transfer its funds from one country to another or within any country and convert any currency held by it into any other currency.

Section 7.

The Council shall, in exercising its rights under Section 6 above, pay due regard to any representations made by any of its Members and shall give effect to such representations in so far as it considers that this can be done without detriment to the interests of the Council.

Section 8.

The Council, its assets, income and other property shall be :

(a) exempt from all direct taxes; it is understood, however, that the Council will not claim exemption from taxes which are, in fact, no more than charges for public utility services;

(b) exempt from Customs duties and prohibitions and restrictions on imports and exports in

respect of articles imported or exported by the Council for its official use; it is understood, however, that articles imported under such exemption will not be sold in the country into which they are imported, except under conditions agreed by the Government of that country;

9 January 1967 (c) exempt from all Customs duties and prohibitions and restrictions on imports and exports

in respect of its publications.

Section 9.

While the Council will not, as a general rule, claim exemption from excise duties and from taxes on the sale of movable and immovable property which form part of the price to be paid, nevertheless when the Council is making important purchases for official use of property on which such duties and taxes have been charged or are chargeable, Members of the Council will, whenever possible make appropriate administrative arrangements for the remission or return of the amount of duty or tax.

 

ARTICLE IV

FACILITIES IN RESPECT OF COMMUNICATIONS

Section 10.

The Council shall enjoy, in the territory of each of its Members, for its official communications, treatment not less favourable than that accorded by that Member to any other Government including the latter's diplomatic mission, in the matter of priorities, rates and taxes on mails, cables, telegrams, radiograms, telephotos, telephone and other communications, and press rates for information to the press and radio.

Section 11.

No censorship shall be applied to the official correspondence and other official communications of the Council.

Nothing in this section shall be construed to preclude the adoption of appropriate security precautions to be determined by agreement between the Council and any of its Members.

 

ARTICLE V

REPRESENTATIVES OF MEMBERS

Section 12.

Representatives of Members at meetings of the Council, the Permanent Technical Committee and committees of the Council shall, while exercising their functions and during their journeys to and from the place of meeting, enjoy the following privileges and immunities :

(a) immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage, and in respect of words spoken or written and all acts done by them in their official capacity, immunity from legal process of every kind;

(b) inviolability for all papers and documents;

(c) the right to use codes and to receive papers or correspondence by courier or in sealed bags;

(d) exemption in respect of themselves and their spouses from immigration restrictions or aliens' registration in the State which they are visiting or through which they are passing in the exercise of their functions;

(e) the same facilities in respect of currency or exchange restrictions as are accorded to representatives of foreign Governments or temporary official missions;

(f) the same immunities and facilities in respect of their personal baggage as are accorded to members of comparable rank of diplomatic missions.

Section 13.

In order to secure for the representatives of Members at meetings of the Council, the Permanent Technical Committee and committees of the Council complete freedom of speech and complete independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their duties shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no longer engaged in the discharge of such duties.

Section 14.

Privileges and immunities are accorded to the representatives of Members, not for the personal benefit of the individuals themselves, but in order to safeguard the independent exercise of their functions in connection with the Council. Consequently, a Member not only has the right but is under a duty to waive the immunity of its representatives in any case where, in the opinion of the Members, the immunity would impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the purpose for which the immunity is accorded.

Section 15.

The provisions of Sections 12 and 13 are not applicable in relation to the authorities of a State of which the person is a national or of which he is or has been a representative.

 

ARTICLE VI

OFFICIALS OF THE COUNCIL

Section 16.

The Council will specify the categories of officials to which this Article shall apply. The Secretary General shall communicate to the Members of the Council the names of the officials included in these categories.

Section 17.

Officials of the Council shall :

(a) be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity and within the limits of their authority;

(b) be exempt from taxation in respect of the salaries and emoluments paid to them by the Council;

(c) be immune, together with their spouses and relatives dependent on them, from immigration restrictions and aliens' registration;

(d) be accorded the same privileges in respect of exchange facilities as are accorded to officials of comparable rank of diplomatic missions;

(e) be given, together with their spouses and relatives dependent on them, the same repatriation facilities in time of international crises as officials of comparable rank of diplomatic missions;

(f) have the right to import free of duty their furniture and effects at the time of first taking up their post in the country in question, and to return such furniture and effects free of duty to their country of domicile on the termination of their functions.

Section 18.

In addition to the privileges and immunities specified in Section 17, the Secretary General of the Council shall be accorded in respect of himself, his spouse and children under the age of 21, the privileges, immunities, exemptions and facilities accorded to heads of diplomatic missions in conformity with international law.

The Deputy Secretary General shall enjoy the privileges, immunities, exemptions and facilities accorded to diplomatic representatives of comparable rank.

Section 19.

Privileges and immunities are granted to officials in the interest of the Council only and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Secretary General shall have the right and the duty to waive the immunity of any official in any case where, in his opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interest of the Council. In the case of the Secretary General, the Council shall have the right to waive the immunity.

 

ARTICLE VII

EXPERTS ON MISSIONS FOR THE COUNCIL

Section 20.

Experts (other than officials coming within the scope of Article VI) performing missions for the Council, shall be accorded such privileges, immunities and facilities as are necessary for the independent exercise of their functions during the period of their missions, including the time spent on journeys in connection with their missions. In particular they shall be accorded :

(a) immunity from personal arrest or detention and from seizure of their baggage;

(b) in respect of words spoken or written or things done by them in the performance of their mission and within the limits of their authority, immunity from legal process of every kind;

(c) inviolability for all papers and documents.

Section 21.

Privileges, immunities and facilities are granted to experts in the interests of the Council and not for the personal benefit of the individual concerned. The Secretary General shall have the right and the duty to waive the immunity of any expert in any case where, in his opinion, the immunity would impede the course of justice and it can be waived without prejudice to the interests of the Council.

 

ARTICLE VIII

ABUSES OF PRIVILEGES

Section 22.

Representatives of Members at meetings of the Council, the Permanent Technical Committee and committees of the Council, while exercising their functions and during their journeys to and from the place of meeting, and officials within the meaning of Section 16 and Section 20, shall not be required by the territorial authorities to leave the country in which they are performing their functions on account of any activities by them in their official capacity. In the case, however, of abuse of privileges of residence committed by any such person in activities in that country outside his official functions, he may be required to leave by the Government of that country provided that :

(i) Representatives of Members of the Council, or persons who are entitled to diplomatic immunity under Section 18, shall not be required to leave the country otherwise than in accordance with the diplomatic procedure applicable to diplomatic envoys accredited to that country.

(ii) In the case of an official to whom Section 18 is not applicable, no order to leave the country shall be issued other than with the approval of the Foreign Minister of the country in question, and such approval shall be given only after consultation with the Secretary General of the Council, and if expulsion proceedings are taken against an official, the Secretary General of the Council shall have the right to appear in such proceedings on behalf of the person against whom they are instituted.

Section 23.

The Secretary General shall co- operate at all times with the appropriate authorities of Members of the Council to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police regulations and prevent the occurrence of any abuses in connection with the privileges, immunities and facilities enumerated in the present Annex.

 

ARTICLE IX

SETTLEMENT OF DISPUTES

Section 24.

The Council shall make provision for appropriate modes of settlement of :

(a) disputes arising out of contracts or other disputes of a private character to which the Council is a party;

(b) disputes involving any official of the Council who by reason of his official position enjoys immunity, if immunity has not been waived in accordance with the provisions of Sections 19 and 21.

 

ARTICLE X

SUPPLEMENTARY AGREEMENTS

Section 25.

The Council may conclude with any Contracting Party or Contracting Parties supplementary agreements adjusting the provisions of the present Annex so far as that Contracting Party or those Contracting Parties are concerned.

&nb sp;

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Slakteris
M.Bičevskis
E.Strazdiņa
M.Radeiko
M.Munča

 

 

17.06.2008      11:05

4037

M.Munča

7095559, Marika.Munca@fm.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommendation of the Customs Co-operation Council concerning the amendment of the Convention establishing a Customs Co-operation CouncilThe Customs Co-operation Council,

 

RECOGNIZING the increasingly significant role played by Customs or Economic Unions in word affairs, and particularly in matters pertaining to trade,

 

NOTING that certain Customs or Economic Unions are active participants in the work of the Organization,

 

ACKNOWLEDGING the legitimate desire of one Customs or Economic Union to place this participation on a formal footing by becoming a Member of the Organization, and the possibility that others may wish to do so in the future,

 

BEARING IN MIND that in order for a Customs or Economic Union to become a Member, an amendment must be made to the Convention establishing a Customs Co-operation Council,

 

BEARING IN MIND also the provisions of Article XX of the Convention establishing a Customs Co-operation Council, concerning the amendment of that Convention,

 

RECOMMENDS to all Contracting Parties to the Convention establishing a Customs Co-operation Council, the following amendments to that Convention:

 

Amend Article VIII (a) of the Convention to read as follows:

 

ARTICLE VIII

(a)  With the exception of Customs or Economic Union Members, for which the Council shall make specific provisions, each Member of the Council shall have one vote except that a Member shall not have a vote on any question relating to the interpretation, application or amendment of any of the Conventions referred to in Article III (d) which is in force and which does not apply to that Member.

 

 

Insert a new sub-paragraph (d) in Article XVIII of the Convention, which will then read as follows:

ARTICLE XVIII

(a) The Government of any State which is not a signatory to the present Convention may accede thereto as from 1 April, 1951.

(b) Instruments of accession shall be deposited with the Belgian Ministry of Foreign Affairs, which shall notify all signatory and acceding Governments and the Secretary General of each such deposit.

(c) The present Convention shall come into force for any acceding Government on the deposit of its instrument of accession, but not before it comes into force in accordance with paragraph (a) of Article XVII.

(d) Any Customs or Economic Union may become, in accordance with paragraphs (a), (b) and (c) above, a Contracting Party to this Convention. Any request from a Customs or Economic Union to become a Contracting Party shall first be submitted to the Council for approval. For the purpose of this Convention, „Customs or Economic Union” means a Union constituted by, and composed of, States which has competence to adopt its own regulations that are binding on those States in respect of matters governed by this Convention, and has competence to decide, in accordance with its internal procedures, to accede to this Convention.

 

 

 Finanšu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Slakteris
M.Bičevskis
E.Strazdiņa
M.Radeiko
M.Munča

 

 

17.06.2008      11:05

482

M.Munča

7095559, Marika.Munca@fm.gov.lv