Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Nr

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811             tālr. 6708 7318, fakss 6708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 22.oktobris

Nr.9/2 – 2 – 168 – (9/08)

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījums Kredītiestāžu likumā” (Nr.829/Lp9) izskatīšanu 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 2 lapām.

 

 

 

Godbijībā,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījums Kredītiestāžu likumā

(Nr.829/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 6 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Grozījums Kredītiestāžu likumā

1

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu „Grozījums” ar vārdu „Grozījumi”.

Atbalstīts

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

 

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.; 2005, 13., 14.nr.; 2006, 15.nr., 2007, 7., 12.nr.) šādu grozījumu:

2

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta ievaddaļu pēc skaitļiem un saīsinājuma „2007, 7, 12.nr.” ar skaitļiem un saīsinājumu „2008, 14.nr.”.

 

Atbalstīts

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.; 2005, 13., 14.nr.; 2006, 15.nr., 2007, 7., 12.nr.; 2008, 14.nr.) šādus grozījumus:

99.1 pants. (1) Lai panāktu Latvijas kredītiestāžu sektora drošību, stabilitāti un attīstību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic kredītiestāžu uzraudzību.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir pienākums nekavējoties veikt pasākumus saskaņā ar šajā likumā noteikto, lai novērstu kredītiestādes darbībā un kredītiestāžu sektorā trūkumus, kuri apdraud vai varētu apdraudēt kādas kredītiestādes vai visa kredītiestāžu sektora stabilu darbību, traucē pienācīgi veikt darījumus, sniegt finanšu pakalpojumus vai varētu radīt ievērojamus zaudējumus visas valsts tautsaimniecībai.

Papildināt 99.1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā."

3

 

 

 

 

 

 

4

 

Juridiskais birojs

Papildināt likuma 99.1panta trešās daļas grozījumu tekstu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 99.1 panta trešo daļu izsakāma šādā redakcijā:

„(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.”

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšliku-mā Nr.4

 

 

Atbalstīts

1. Papildināt 99.1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.”

Pārejas noteikumi

 

5

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 34.punktu šādā redakcijā:

„34. Ja pieteikums par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu administratīvajai rajona tiesai iesniegts līdz 2009.gada 1.janvārim, lēmumu par iesniegto pieteikumu pieņem, kā arī ierosināto administratīvo lietu izskata un tiesas nolēmumu šajā lietā pieņem un pārsūdz saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.”

Atbalstīts

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 34.punktu šādā redakcijā:

„34. Ja pieteikums par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu administratīvajai rajona tiesai iesniegts līdz 2009.gada 1.janvārim, lēmumu par iesniegto pieteikumu pieņem, kā arī ierosināto administratīvo lietu izskata un tiesas nolēmumu šajā lietā pieņem un pārsūdz saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.”

 

 

6

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar noteikumu par spēkā stāšanos šādā redakcijā:

 „Likums stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.”

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.