Likumprojekts "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

07.08.2008.                Nr.90/TA-2078

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"". Likumprojektu izstrādāja Iekšlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Gorbačova 67219018, inguna.gorbacova@iem.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 8 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta sēdes protokola Nr.55  22.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

 

Izdarīt likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2003, 20.nr.; 2005, 9.nr.; 2007, 12., 24.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 14.panta otro daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

 

"Ja nepieciešams nodrošināt ar dzīvojamo telpu personu, kurai pēc sprieduma stāšanās spēkā neizciestais brīvības atņemšanas soda laiks ir īsāks par sešiem mēnešiem, brīvības atņemšanas iestāde par to paziņo pašvaldībai nekavējoties."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministra vietā –

reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs

E.Zalāns

 

 

Likumprojekta Grozījums likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” izstrādāts, lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu projektā „Papildsoda-policijas kontrole realizēšanas kārtība”, kas izstrādāts atbilstoši Latvijas Sodu izpildes kodeksa 124.panta otrajā daļā paredzētajam deleģējumam, noteiktā regulējuma pilnvērtīgu izpildi.

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 5.punktu ar dzīvojamo telpu nodrošināmas maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Savukārt saskaņā ar minētā likuma 14.panta otro daļu par to, ka personas, kuras atrodas ieslodzījuma vietās, būs jānodrošina ar dzīvojamo telpu, attiecīgās iestādes paziņo pašvaldībām, kuru pienākums ir sniegt šā veida palīdzību un šāds paziņojums izdarāms ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms tam, kad persona tiek atbrīvota no ieslodzījuma vietas.

Iekšlietu ministrija atbilstoši Latvijas Sodu izpildes kodeksa 124.panta otrajā daļā paredzētajam deleģējumam ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu ”Papildsoda – policijas kontrole realizēšanas kārtība”, kas 2008.gada 6.martā izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (prot.Nr.10, 13.§) un paredz noteikt papildsoda – policijas kontrole organizēšanas un Latvijas Sodu izpildes kodeksā noteikto ierobežojumu izpildes kārtību.

Ministru kabineta noteikumu projekta saskaņošanas gaitā Iekšlietu ministrija ir precizējusi to atbilstoši kompetento iestāžu izteiktajiem iebildumiem un paredzējusi tajā kārtību, kā rīkoties gadījumos, ja nepieciešams organizēt papildsoda – policijas kontrole – izpildi personai, kurai pēc sprieduma stāšanās spēkā neizciestais brīvības atņemšanas soda laiks ir īsāks par sešiem mēnešiem, un ja pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas viņu nepieciešams nodrošināt ar dzīvojamo telpu.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumus likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, lai varētu nodrošināt minētā likuma 14.panta otrajā daļā paredzētās prasības, ka pašvaldība par nepieciešamību nodrošināt personu ar dzīvojamo telpu tiek informēta ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms tam, kad viņa tiek atbrīvota no ieslodzījuma vietas, izpildi. 

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts paredz papildināt likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta otro daļu ar jaunu teikumu, kas paredz noteikt, ka gadījumos, ja personu, kurai pēc sprieduma stāšanās spēkā neizciestais brīvības atņemšanas so da laiks ir īsāks par sešiem mēnešiem, nepieciešams nodrošināt ar dzīvojamo telpu, brīvības atņemšanas iestāde par to paziņo pašvaldībai nekavējoties.

Šīs normas mērķis ir nodrošināt savlaicīgu un pilnvērtīgu kontroli par personai piemērotā papildsoda – policijas kontrole izpildi arī tajos gadījumos, kad personai pēc sprieduma stāšanās spēkā neizciestais brīvības atņemšanas soda laiks ir īsāks par sešiem mēnešiem, un to ir nepieciešams nodrošināt ar dzīvojamo telpu.

Brīvības atņemšanas iestādei, savlaicīgi informējot pašvaldību par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu mazturīgo personu, kura tiek atbrīvota no ieslodzījuma vietas, problēmas, kas saistītas ar viņai piemērotā papildsoda – policijas kontrole izpildes uzraudzību, tiks atrisinātas pilnībā.

 4. Cita informācija

     Nav attiecināms

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

 Ar likumprojektu ”Grozījums likumā ”Par dzīvokļa jautājumu risināšanā”” tiks nodrošināta savlaicīga pašvaldības informēšana par to, ka personu, kura pēc soda izciešanas tiks atbrīvota no ieslodzījuma vietas, būs nepieciešms nodrošināt ar dzīvojamo telpu, kā rezultātā persona tiks nodrošināta ar dzīvojamo telpu un tā varēs pilnvērtīgi realizēt tai likumā piešķirtās tiesības.

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

  Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

  Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 Ar likumprojektu ”Grozījums likumā ”Par dzīvokļa jautājumu risināšanā”” tiks nodrošināta savlaicīga pašvaldības informēšana par to, ka personu, kura pēc soda izciešanas tiks atbrīvota no ieslodzījuma vietas, būs nepieciešms nodrošināt ar dzīvojamo telpu, kā rezultātā persona tiks nodrošināta ar dzīvojamo telpu un tā varēs pilnvērtīgi realizēt tai likumā piešķirtās tiesības.

Likumprojekts paredz vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanu personām, neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, etniskās un reģionālās piederības.

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

  Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

n+1

n+2

n+3

1

2

3

4

5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

  Nav attiecināms

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

  Nav attiecināms

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

  Nav attiecināms

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

  Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

  Nav attiecināms

 

 6. Cita informācija 

Likumprojektā paredzētais tiks īstenots iesaistītajām institūcijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt. 

Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virza Ministru kabineta noteikumu projektu ”Papildsoda – policijas kontrole realizēšanas kārtība”, kas paredz noteikt papildsoda – policijas kontrole organizēšanas un Latvijas Sodu izpildes kodeksā noteikto ierobežojumu izpildes kārtību.

 

 2. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

  Nav attiecināms

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

  Nav attiecināms

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

  Nav attiecināms

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

    Nav attiecināms

  2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Nav attiecināms

 

 

  

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

 6. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav notikušas.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi netika veikti.

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas ar ekspertiem nav notikušas

 5. Cita informācija

     Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu valsts institūciju veidošana nav nepieciešama, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

     Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS”.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Normatīvais akts neierobežo indivīda tiesības.

 4. Cita informācija

    Nav attiecināms

 

 

Iekšlietu ministrs                                                                 M.Segliņš

 

Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Juridiskā departamenta

direktors

Par kontroli

atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

R.Bluķis
M.Rāzna
T.Stragova
I.Gorbačova

 

 

 

 

 

27.06.2008. 10:07

1328

I.Gorbačova

7219018, inguna.gorbacova@iem.gov.lv