Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

07.08.2008.                Nr.90/TA-2069

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā". Likumprojektu izstrādāja Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (atbildīgā amatpersona - Piruška 67142663, elina.piruska@eps.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 6 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta sēdes protokola Nr.55  54.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā

 

Izdarīt Valsts informācijas sistēmu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2002, 76.nr.; 2005, 98.nr.; 2007, 98.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 1.panta 8.punktu šādā redakcijā:

 

"8) valsts informācijas sistēmu savietotājs – centralizēts informācijas tehnoloģiju kopums, ar kura palīdzību tiek nodrošināta integrētas valsts informācijas sistēmas izveide un darbība;".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministre

elektroniskās pārvaldes lietās

S.Bāliņa


Likumprojekta „Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Lai nodrošinātu vienotas un standartiem atbilstošas tehniskās platformas izmantošanu, nodrošinot valsts informācijas sistēmu darbību integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros, Valsts informācijas sistēmu likumā (turpmāk – Likums) 2007.gada 31.maijā tika pieņemti grozījumi.

Saskaņā ar minētajiem grozījumiem Likuma 1.pants tika papildināts ar 8.punktu, kurā sniegts valsts informācijas sistēmu savietotāja (turpmāk – Savietotājs) termina skaidrojums.

Likumā sniegtais Savietotāja termina skaidrojums pašlaik rada Likuma 4.panta sestajā daļā minētās Savietotāju izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtības, kā arī kārtības, kādā nodrošināma valsts informācijas sistēmas funkcionalitāte integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros, izmantojot Savietotāju, nepareizas piemērošanas risku.

Saskaņā ar šobrīd esošo Likuma 1.panta 8.punkta redakciju valsts informācijas sistēmu (turpmāk – Sistēma) var uzskatīt par Savietotāja sastāvdaļu, kas, savukārt, neatbilst Savietotāja būtībai. Savietotājs nav konkrētas Sistēmas sastāvdaļa, kā arī konkrēta Sistēma (vai tās daļa) neietilpst Savietotājā.

Savietotājs sastāv no informācijas tehnoloģijām, kuras paredzēts lietot centralizēti, lai ar to palīdzību nodrošinātu Sistēmas darbību vienota informācijas lauka uzturēšanai integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros.

3. Normatīvā akta projekta būtība

Grozījums Likumā ir nepieciešams, lai precizētu Likuma 1.panta 8.punkta redakciju, nodrošinot tās tulkošanu atbilstoši Savietotāja būtībai. Tāpēc Likuma 1.panta 8.punktā nepieciešams noteikt, ka Savietotājs ir centralizēts informācijas tehnoloģiju kopums, ar kura palīdzību tiek nodrošināta integrētas valsts informācijas sistēmas izveide un darbība.

4. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

2008.

Nākamie trīs gadi

2009.

2010.

2011.

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav attiecināms

2. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

 

4. Atbilstības izvērtējuma tabula                                                 1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Konsultācijas nav notikušas

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jauna institūcija netiks radīta.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu?

Tiesību akts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, informācija par grozījumiem Valsts informācijas sistēmu likumā tiks publicēta Sekretariāta mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo?

Nav attiecināms

4. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

S. Bāliņa

V. Krievāns

G. Puidīte

I. Burmistrovs

V. Ķeņģis

30.06.2008. 16:06

965

E. Piruška

67142663, elina.piruska@eps.gov.lv