Likuma “Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā” projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811             tālr. 6708 7318, fakss 6708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008. gada 22.oktobris

Nr.9/2 – 2 – 166 – (9/08)

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos likumprojekta ”Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā” (Nr.823/Lp9) izskatīšanu 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 3 lapām.

 

 

Godbijībā,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

(Nr.823/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 6 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

1

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu „Grozījums” ar vārdu „Grozījumi”.

Atbalstīts

Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 15.nr.) šādu grozījumu:

2

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta ievaddaļu pēc skaitļiem un saīsinājuma „2007, 15.nr.” ar skaitļiem un saīsinājumu „2008, 14.,15.nr.”.

Atbalstīts

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 14.,15.nr.) šādus grozījumus:

99.pants. (1) Apdrošināšanas darbības valsts uzraudzību un papildu uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzrauga dalībvalstīs izveidoto apdrošināšanas sabiedrību filiāļu, kā arī šo apdrošināšanas sabiedrību apdrošināšanas pakalpojumus, ko tās sniedz dalībvalstīs, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu. Veicot uzraudzību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija sadarbojas un konsultējas ar dalībvalstu apdrošinātāja uzraudzības institūcijām.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt informāciju no dalībvalsts apdrošinātāja filiāles, kā arī pieprasīt, lai tiktu novērsta tās darbības neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Par lēmumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisija paziņo dalībvalsts apdrošinātāja vadībai un mītnes (reģistrācijas) valsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijai. Finanšu un kapitāla tirgus komisija sadarbojas un konsultējas ar dalībvalstu apdrošinātāja uzraudzības institūcijām, lai nodrošinātu dalībvalstu apdrošinātāju darbības uzraudzību Latvijas Republikā.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt informāciju no dalībvalsts apdrošinātāja, kurš, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, sniedz apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā, un prasīt, lai tiktu novērsta tā darbības neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Par lēmumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisija paziņo dalībvalsts apdrošinātāja vadībai un mītnes (reģistrācijas) valsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijai. Finanšu un kapitāla tirgus komisija sadarbojas un konsultējas ar dalībvalstu apdrošinātāja uzraudzības institūcijām, lai nodrošinātu dalībvalstu apdrošinātāju darbības uzraudzību Latvijas Republikā.

Papildināt 99.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā."

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

Juridiskais birojs

Papildināt likuma 99.panta piektās daļas grozījumu tekstu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 99. panta piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.”

 

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšliku-mā Nr.4

 

 

Atbalstīts

1. Papildināt 99.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību."

 

Pārejas noteikumi

 

 

5

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 29. punktu šādā redakcijā:

„29. Ja pieteikums par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu administratīvajai rajona tiesai iesniegts līdz 2009. gada 1. janvārim, lēmumu par iesniegto pieteikumu pieņem, kā arī ierosināto administratīvo lietu izskata un tiesas nolēmumu šajā lietā pieņem un pārsūdz saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.”

Atbalstīts

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 29. punktu šādā redakcijā:

„29. Ja pieteikums par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu administratīvajai rajona tiesai iesniegts līdz 2009. gada 1. janvārim, lēmumu par iesniegto pieteikumu pieņem, kā arī ierosināto administratīvo lietu izskata un tiesas nolēmumu šajā lietā pieņem un pārsūdz saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.”

 

 

6

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar noteikumu par spēkā stāšanos šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.”

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.