Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Nr

22.10.2008.

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811             tālr. 6708 7318, fakss 6708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 22.oktobris

Nr.9/2 – 2 – 165 – (9/08)

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā” (Nr.822/Lp9) izskatīšanu 2.lasījumā.

         

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 2 lapām.

 

 

 

Godbijībā,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā

(Nr.822/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 6 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā

1

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu „Grozījums” ar vārdu „Grozījumi”.

Atbalstīts

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

 

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 10., 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10., 22.nr.) šādu grozījumu:

2

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta ievaddaļu pēc skaitļiem un saīsinājuma „2007, 10., 22.nr.” ar skaitļiem un saīsinājumu „2008, 13., 14.nr.”.

Atbalstīts

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 10., 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10., 22.nr.; 2008, 13., 14.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Administratīvo aktu izdošana un apstrīdēšana

(2) Komisijas izdota administratīvā akta tiesiskumu vai Komisijas faktisko rīcību var apstrīdēt saskaņā ar vispārējām administratīvo procesu regulējošajām tiesību normām, ja likums nenosaka citādi.

Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Komisijas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā."

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

Juridiskais birojs

Papildināt likuma 4. panta otrās daļas grozījuma tekstu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa”.

             

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 4. panta otro daļu šādā redakcijā:

 „(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.”

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšliku-mā Nr.4

 

 

Atbalstīts

1. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību."

 

Pārejas noteikumi

 

5

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 43.punktu šādā redakcijā:

„43. Ja pieteikums par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu administratīvajai rajona tiesai iesniegts līdz 2009.gada 1.janvārim, lēmumu par iesniegto pieteikumu pieņem, kā arī ierosināto administratīvo lietu izskata un tiesas nolēmumu šajā lietā pieņem un pārsūdz saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.”

Atbalstīts

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 43.punktu šādā redakcijā:

„43. Ja pieteikums par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu administratīvajai rajona tiesai iesniegts līdz 2009.gada 1.janvārim, lēmumu par iesniegto pieteikumu pieņem, kā arī ierosināto administratīvo lietu izskata un tiesas nolēmumu šajā lietā pieņem un pārsūdz saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.”

 

 

6

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar noteikumu par spēkā stāšanos šādā redakcijā:

 „Likums stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.”

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.