Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

1.LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

07.08.2008.               Nr.90/TA-2132

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā". Likumprojektu izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Medne 67083857, Zane.Medne@fm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 8 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta sēdes protokola Nr.55  19.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā

 

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 10., 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10., 22.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Komisijas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

A.Slakteris


Likumprojekta “Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā”

anotācija

 

 

 

I.      Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1.Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Ministru kabineta 2007.gada 5.decembra rīkojuma Nr.775 „Par Administratīvā procesa efektivizēšanas  koncepciju” 3.punkts.

2.Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 4.panta pirmo daļu  Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) likumā noteiktajos gadījumos izdod administratīvos aktus. Kārtību, kādā Komisija izdod administratīvos aktus, nosaka administratīvo aktu izdošanas kārtību reglamentējošie normatīvie akti.

Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 2.pantu  Komisija ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, kas atbilstoši savam darbības mērķim u uzdevumiem regulē un pārrauga finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību. Komisija lēmumus pieņem koleģiāli un sastāv no īpaša kārtībā ieceltiem kvalificētiem attiecīgās jomas ekspertiem.

Saskaņā ar Tieslietu ministrijas izstrādāto Administratīvā procesa efektivizēšanas koncepciju koleģiālu institūciju, kas pieņem sākotnējo lēmumu un kas ir funkcionāli neatkarīgas un pieņem lēmumu koleģiāli, spējot nodrošināt atklātu un objektīvu procesa norisi un sastāv no īpaša kārtībā ieceltiem kvalificētiem attiecīgās jomas ekspertiem, pieņemtie lēmumi ir jāapstrīd Administratīvajā apgabaltiesā. Līdz ar to Finanšu instrumentu tirgus likumā jānosaka, ka Komisijas izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. 

3.Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz, ka  Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā. Efektivizējot administratīvo procesu, lietas izskatīšana aizņems mazāk laika. Līdz ar to administratīvais tiesas process būs īsāks.  

 

II.   Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1.Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2.Ekonomiskā ietekme:

2.1.makroekonomiskā vide;

2.2.preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3.cenas;

2.4.eksporta un importa apjoms;

2.5.konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms.

3.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Likumprojekts paredz, ka  Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā. Efektivizējot administratīvo procesu, lietas izskatīšana aizņems mazāk laika. Līdz ar to administratīvais tiesas process būs īsāks.  

4.Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Likumprojektā ietvertie grozījumi ir vērsti uz administratīvā procesa vienkāršošanu un efektivizēšanu, tādējādi tie veicinās administratīvo procedūru vienkāršošanu.

5. 5.Sociālā ietekme:

5.1.sociālās situācijas izmaiņas;

5.2.nodarbinātība

Nav attiecināms.

 

6.Ietekme uz vidi:

6.1.dabas resursu lietošana;

6.2.ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3.darbības radītie atkritumi;

6.4.ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5.ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6.ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7.cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

n+1

n+2

n+3

1

2

3

4

5

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1.valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2.speciālais budžets;

1.3.pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

2.Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1.valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2.speciālais budžets;

2.3.pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

3.Finansiālā ietekme:

3.1.valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2.speciālais budžets;

3.3.pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5.Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

 

IV.            Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1.Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Jaunus normatīvos aktus papildus šim likumprojektam nav nepieciešams izdot.

2. 

3.V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1.Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

2.Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

3.Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

3.1.1.1.Nav attiecināms.

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

5.Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

 

V.   Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1.Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas. Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 5.decembra rīkojuma Nr.775 „Par administratīvā procesa efektivizēšanas koncepciju” 3.punktu.

2.Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas. Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 5.decembra rīkojuma Nr.775 „Par administratīvā procesa efektivizēšanas koncepciju” 3.punktu.

3.Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Konsultācijas nav notikušas. Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 5.decembra rīkojuma Nr.775 „Par administratīvā procesa efektivizēšanas koncepciju” 3.punktu.

4.Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas. Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 5.decembra rīkojuma Nr.775 „Par administratīvā procesa efektivizēšanas koncepciju” 3.punktu.

4. 

5.VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas.

Lai efektivizētu administratīvo procesu, likumprojekts paredz, ka  Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā saskaņā ar vispārējām administratīvo procesu regulējošām tiesību normām.

Likuma izpilde iespējama uzreiz pēc tā stāšanās spēkā.

2.Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par normatīvā akta ieviešanu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", izdevumā „Latvijas republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to informācijas sistēmā „NAIS” un bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē  - www.likumi.lv. 

3.Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts paredz, ka  Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā saskaņā ar vispārējām administratīvo procesu regulējošām tiesību normām.

Persona savas tiesības varēs aizstāvēt saskaņā vispārējām administratīvo procesu regulējošām tiesību normām.

 

 

Finanšu ministrs                                                              A. Slakteris

 

 

 

Finanšu

ministrs

 

Valsts

sekretārs

 

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A. Slakteris

M.Bičevskis

E. Strazdiņa

M. Radeiko

Z.Medne

 

2008.06.25. 11:40

1107 vārdi

Z.Medne,

7083857,

Zane.Medne@fm.gov.lv