Likuma “Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā” projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811             tālr. 6708 7318, fakss 6708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 22.oktobris

Nr.9/2 – 2 – 164 – (9/08)

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījums likumā ”Par privātajiem pensiju fondiem”” (Nr.821/Lp9) izskatīšanu 2.lasījumā.

         

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 2 lapām.

 

 

 

Godbijībā,

komisijas priekšsēdētājs                                                          K.Leiškalns

 


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Grozījums likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"

(Nr.821/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 6 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Grozījums likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"

 

1

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu „Grozījums” ar vārdu „Grozījumi”.

Atbalstīts

Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"

 

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.; 1999, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 2., 9.nr.; 2005, 7., 8., 24.nr.) šādu grozījumu:

2

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta ievaddaļu pēc skaitļiem un saīsinājuma „2005, 7., 8., 24.nr.” ar skaitļiem un saīsinājumu „2008, 13.nr.”.

 

Atbalstīts

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.; 1999, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 2., 9.nr.; 2005, 7., 8., 24.nr.; 2008, 13.nr.) šādus grozījumus:

28.pants. Privāto pensiju fondu darbības valsts uzraudzība

(9) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu par atteikšanos izsniegt licenci, tās apturēšanu vai anulēšanu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Papildināt 28.pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā."

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

Juridiskais birojs

Papildināt likuma 28.panta desmitās daļas grozījumu tekstu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 28.panta desmito daļu šādā redakcijā:

„(10) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.”

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšliku-mā Nr.4

 

 

Atbalstīts

1. Papildināt 28.pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.”

Pārejas noteikumi

 

5

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

„12. Ja pieteikums par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu administratīvajai rajona tiesai iesniegts līdz 2009.gada 1.janvārim, lēmumu par iesniegto pieteikumu pieņem, kā arī ierosināto administratīvo lietu izskata un tiesas nolēmumu šajā lietā pieņem un pārsūdz saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.”

Atbalstīts

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

„12. Ja pieteikums par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu administratīvajai rajona tiesai iesniegts līdz 2009.gada 1.janvārim, lēmumu par iesniegto pieteikumu pieņem, kā arī ierosināto administratīvo lietu izskata un tiesas nolēmumu šajā lietā pieņem un pārsūdz saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.”

 

 

6

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar noteikumu par spēkā stāšanos šādā redakcijā:

 „Likums stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.”

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.