R ī g ā

 

 

 

 

R ī g ā

 

2008.gada 6.augustā   Nr. 9/10-

Saeimas Prezidijam

 

 

 

          Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā Sociālo un darba lietu komisijas izstrādāto likumprojektu „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”.

 

 

Pielikumā:   likumprojekts uz 1 lapas

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                                 A.Barča

 

 

 

 


 

 

Likumprojekts

 

„Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”

 

 

Izdarīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 14., 18.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 13.nr.; 2007, 12.,15. nr.; 2008, 3. nr.) šādus grozījumus:

 

1. 35.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Pašvaldība no pamatbudžeta izmaksā pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu.”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Pašvaldība ir tiesīga izmaksāt arī citus pabalstus, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta.”;

papildināt pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Pašvaldība piešķir un izmaksā dzīvokļa pabalstu, reglamentējot to pašvaldības saistošajos noteikumos.”.

 

2. Papildināt likumu ar jaunu 39.1 pantu šādā redakcijā:

„39.1 Dzīvokļa pabalsts

(1) Personai (ģimenei) ir tiesības pieprasīt un saņemt dzīvokļa pabalstu pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā.

(2) Dzīvokļa pabalstu piešķir, izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus.

(3) Pabalstu var pārskaitīt dzīvokļa izīrētāja vai komunālo pakalpojumu sniedzēja kontā vai izmaksāt pabalsta saņēmējam kurināmā iegādei.”

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.oktobrī.