Likumprojekta “Grozījumi Militārā dienesta likumā” anotācija

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

Rīgā

 

30.07.2008.                   Nr.90/TA-1905

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās"". Likumprojektu izstrādāja Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Vikmane 67335077, Jelena.Vikmane@mod.gov.lv).

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 2 lp.

                  2. Likumprojekta anotācija uz 8 lp.

                  3. Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija sēdes protokola Nr.53  5.§ izraksts uz 1 lp.

                  4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

        

 

Stafecka 67082931

 


 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās"

 

Izdarīt likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 6.nr.; 2001, 8.nr.; 2002, 5.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt likumu ar 3.pantu šādā redakcijā:

 

"3.1 pants. Kopējie militārie ātrās reaģēšanas spēki un piedalīšanās tajos

(1) Par ātrās reaģēšanas spēkiem uzskatāmas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības izveidotās kopējās militārās ātrās reaģēšanas vienības, kuras sastāv no jūras, gaisa un sauszemes spēku vienībām ar augstu, vidēju un zemu gatavības pakāpi un kuras var iesaistīt starptautiskajā operācijā.

(2) Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalās kopējās militārajās ātrās reaģēšanas vienībās saskaņā ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dokumentiem, Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem."

 

2. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

 

"6. pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību veidošana līdzdalībai starptautiskajās operācijās un kopējos militārajos ātrās reaģēšanas spēkos, šo vienību finansēšana un sagatavošana

Kārtību, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un kopējos militārajos ātrās reaģēšanas spēkos, nosaka Ministru kabinets."

 

3. Aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi".

 


4. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 6.panta minētie Ministru kabineta noteikumi, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.februārim ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumi Nr.96 "Kārtība, kādā veidojamas, sagatavojamas un finansējamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

V.Veldre


Likumprojekta 

 “Grozījumi likumā „Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās””

anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

  Nav attiecināms

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Likuma Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās normas pašlaik regulē jautājumus, kas saistīti ar starptautiskajām operācijām un piedalīšanos tajās, starptautiskajām mācībām, kā arī tiek atrunāts jautājums par kopējo militāro vienību izveidošanu. Nacionālie bruņotie spēki jau vairākus gadus piedalās NATO ātrās reaģēšanas spēkos (NRF – NATO reaģēšanas spēki, NATO HRF – NATO Augstas reaģēšanas spēki) un nākotnē arī Eiropas Savienības (EUBG – Eiropas kaujas grupa) reaģēšanas spēkos, taču netika definēts statuss NBS vienībām dalībai augstākminēto organizāciju ātrās reaģēšanas spēkos. Ātrās reaģēšanas spēki, gatavības periodu ietvaros, var tikt iesaistītas starptautiskās operācijās. Līdz ar to nepieciešams noteikt kopējo militāro ātrās reaģēšanas spēku statusu un piedalīšanās tajos.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts definē kopējos militāros ātrās reaģēšanas spēkus, nosakot to sastāvu un to izveides mērķi - iespējamo iesaistīšanu starptautiskā operācijā. Tiek noteikts Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanās militārās ātrās reaģēšanas vienībās tiesiskais pamats. Noteikts deleģējums Ministru kabinetam noteikt militāro ātrās reaģēšanas vienību veidošanas, sagatavošanas un finansēšanas nosacījumus

 4. Cita informācija

 

 

Likumprojekta ietvaros nav paredzēta ietekme uz valsts budžetu. Pamatojoties uz likumprojektā noteikto deleģējumu, tiks veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kuru paskaidrojuma rakstā tiks atspoguļota paredzamā ietekme uz valsts budžetu.

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

  Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

  Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

  Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

  Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

  Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

  Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 Kārtējais gads

 Turpmākie trīs gadi

 2009

 2010

2011

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

Nav attiecināms

 6. Cita informācija 

 

2008.gadā saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2008.gadam” ātrās reaģēšanas spēku sagatavošanai budžeta programmas „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” budžeta programmas 22.00.00 „Nacionālie bruņotie spēki” ietvaros piešķirts finansējums budžeta apakšprogrammā 22.10.00 „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” Ls 1 093 726 apjomā un apakšprogrammā 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” Ls 1 517 776 apjomā.

2009.gadā budžeta programmas „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” budžeta programmas 22.00.00 „Nacionālie bruņotie spēki” ietvaros plānots finansējums budžeta apakšprogrammā 22.10.00 „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” Ls 402 052 apjomā un apakšprogrammā 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” Ls 238 954 apjomā.

Turpmākajos gados normatīvā akta projektu Aizsardzības ministrija īstenos atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem programmas „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” ietvaros.

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

 Jāveic grozījumi:

1. Ministru kabineta 24.02.2004 noteikumos „Kārtība, kādā veidojamas, sagatavojamas un finansējamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās”, izdošanas mērķis - noteikt ātrās reaģēšanas spēku veidošanas, sagatavošanas un finansēšanas nosacījumus.

2. Ministru kabineta 08.03.2004 noteikumos Nr.131 „Noteikumi par karavīru dienesta atalgojumu”, grozījumu mērķis - noteikt atalgojuma apjomu, ņemot vērā ātro reaģēšanas vienību gatavības perioda specifiku un atrašanos ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

Normatīvo aktu grozījums paredzēts izstrādāt līdz 2008. gada otrajam ceturksnim.

Atbildīgā ministrija par Ministru kabineta noteikumu izstrādi ir Aizsardzības ministrija.

 2. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

 Pret NATO, atbilstoši NATO NRF koncepcijai.

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Atbilstoši 13.11.2006 Briselē parakstītam Saprašanās memorandam par Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku dalību Eiropas Savienības kaujas grupā (EU BG 2010).

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

  Nav attiecināms

  

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

 Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Nav attiecināms

 6. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

  Nav attiecināms

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  Nav attiecināms

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

  Nav attiecināms

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

  Nav attiecināms

 5. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Jaunas papildu funkcijas valsts pārvaldes iestādēm neradīsies. Normatīvā akta izpildi nodrošinās Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

  Likumprojekts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

  Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Lēmuma apstrīdēšana pirmstiesas strīda izskatīšanas stadijā indivīdam ir iespējama Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijā.

 4. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 

 

 

Aizsardzības ministra vietā

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās                                                                                          O.Kastēns

 

 

Valsts

sekretārs

Juridiskā departamenta direktora p.i.

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

E.Rinkēvičs

 

 

 

S.Vistiņa

 

 

 

I.Kalna

 

 

 

J.Vikmane

 

 

20.06.2008            10:17

1218

J.Vikmane

Tālr.: 67335077; fakss: 67212307

Jelena.Vikmane@mod.gov.lv