Rīgā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

23.07.2008. Nr.90/TA-1707

Saeimas Prezidijam

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Par Eiropas Savienības Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju lēmumu, lai saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību XXI pantu noslēgtu attiecīgus nolīgumus ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju (Ķīnas Taipeju), Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīna), Indiju, Japānu, Korejas Republiku, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm par grozījumiem un nepieciešamajām kompensācijas korekcijām, kas jāveic pēc Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās Eiropas Savienībai". Likumprojektu izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Ābele 67013141, Gatis.Abele@em.gov.lv).

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 9 lp.

3. Eiropas Savienības Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju lēmums, lai saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību XXI pantu noslēgtu attiecīgus nolīgumus ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju (Ķīnas Taipeju), Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīna), Indiju, Japānu, Korejas Republiku, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm par grozījumiem un nepieciešamajām kompensācijas korekcijām, kas jāveic pēc Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās Eiropas Savienībai, un attiecīgie nolīgumi, kas pievienoti šim lēmumam angļu valodā, un to tulkojums latviešu valodā uz 371 lp.

4. Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija sēdes protokola Nr.51  9.§ izraksts uz 1 lp.

5. Diskete.

 

 

Ministru prezidents I.Godmanis

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

Likumprojekts

 

Par Eiropas Savienības Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju lēmumu, lai saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas
Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību XXI pantu noslēgtu attiecīgus nolīgumus ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju
(Ķīnas Taipeju), Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīna),
Indiju, Japānu, Korejas Republiku, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm par grozījumiem un nepieciešamajām kompensācijas korekcijām, kas jāveic pēc Čehijas Republikas,
Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas,
Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas,
Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas,
Slovākijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās Eiropas Savienībai

1.pants. Eiropas Savienības Padomē (turpmāk – Padome) sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju lēmums, lai saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību XXI pantu noslēgtu attiecīgus nolīgumus ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju (Ķīnas Taipeju), Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīna), Indiju, Japānu, Korejas Republiku, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm par grozījumiem un nepieciešamajām kompensācijas korekcijām, kas jāveic pēc Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās Eiropas Savienībai (turpmāk – Lēmums), un attiecīgie nolīgumi, kas pievienoti šim Lēmumam, ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Nolīgumi stājas spēkā Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmuma 2.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Lēmums un tam pievienotie nolīgumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

 

Ekonomikas ministrs

K.Gerhards

 

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME

Briselē, 2007. gada 23. jūlijā

(OR. en)

Starpiestāžu dokuments:

2007/0055 (ACC)

8123/07

WTO 60

SERVICES 27

 

 

 

 

TIESĪBU AKTI UN CITI DOKUMENTI

 1. Temats:
 • Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums, lai saskaņā ar VVPT XXI pantu noslēgtu attiecīgus nolīgumus ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju (Ķīnas Taipeju), Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīna), Indiju, Japānu, Korejas Republiku, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm par grozījumiem un nepieciešamajām kompensācijas korekcijām, kas jāveic pēc Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās Eiropas Savienībai
 • PADOMES UN PADOMĒ SANĀKUŠO

  DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJU LĒMUMS

  (... gada ...),

  lai saskaņā ar VVPT XXI pantu noslēgtu attiecīgus nolīgumus

  ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu,

  Taivānas, Penhu, Kinmenas

  un Macu atsevišķo muitas teritoriju (Ķīnas Taipeju),

  Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīna), Indiju, Japānu,

  Korejas Republiku, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un

  Amerikas Savienotajām Valstīm

  par grozījumiem un nepieciešamajām kompensācijas korekcijām,

  kas jāveic pēc Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas,

  Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas,

  Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas,

  Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas,

  Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes

  pievienošanās Eiropas Savienībai

  EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME UN PADOMĒ SANĀKUŠIE EIROPAS KOPIENAS DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI,

  ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. panta 1., 5. un 6. punktu, 71. pantu un 80. panta 2. punktu saistībā ar 300. panta 2. un 3. punktu,

   

  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

  ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu ,

  tā kā:

  (1) Līgums par Norvēģijas Karalistes, Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanos Eiropas Savienībai stājās spēkā 1995. gada 1. janvārī .

  (2) Līgums par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai stājās spēkā 2004. gada 1. maijā .

  (3) Saskaņā ar Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (turpmāk – "VVPT") XX pantu PTO dalībnieki sagatavo to īpašo saistību sarakstu, ko tie uzņemas saskaņā ar VVPT III daļu.

   

  (4) Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu (turpmāk – "Eiropas Kopiena") pašreizējais saraksts attiecas vienīgi uz īpašajām saistībām, kas attiecas uz divpadsmit dalībvalstīm, kā tas bija 1994. gadā. To dalībvalstu atsevišķos īpašo saistību sarakstus, kuras Eiropas Kopienai pievienojās 1995. un 2004. gadā (turpmāk – "jaunās dalībvalstis"), pieņēma pirms to pievienošanās.

  (5) Lai nodrošinātu, inter alia, to, ka uz jaunajām dalībvalstīm attiecas ierobežojumi, kas ir iekļauti Eiropas Kopienas īpašo saistību sarakstā, un lai nodrošinātu atbilstību acquis communautaire, vajadzēja grozīt vai atsaukt dažas īpašās saistības, kas ir iekļautas Eiropas Kopienas īpašo saistību sarakstā un jauno dalībvalstu īpašo saistību sarakstos.

  (6) Lai sagatavotu konsolidētu sarakstu, Eiropas Kopiena 2004. gada 28. maijā saskaņā ar VVPT V pantu iesniedza paziņojumu, ar kuru paziņoja savu nolūku saskaņā ar VVPT V panta 5. punktu un VVPT XXI panta 1. punkta b) apakšpunktu grozīt un atsaukt dažas īpašās saistības, kas ir iekļautas jauno dalībvalstu īpašo saistību sarakstā.

  (7) Pēc paziņojuma iesniegšanas un saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu astoņpadsmit PTO dalībnieces (Argentīna, Austrālija, Brazīlija, Kanāda, Ķīna, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķā muitas teritorija (Ķīnas Taipeja), Kolumbija, Kuba, Ekvadora, Honkonga (Ķīna), Indija, Japāna, Korejas Republika, Jaunzēlande, Filipīnas, Šveice, Urugvaja un Amerikas Savienotās Valstis; turpmāk – "iesaistītie PTO dalībnieki") iesniedza interešu pieteikumus.

   

  (8) Komisija risināja sarunas ar iesaistītajiem PTO dalībniekiem. Šo sarunu iznākumā tika panākta vienošanās par kompensācijas korekcijām saistībā ar 2004. gada 28. maijā paziņotajiem grozījumiem un atsaukumiem.

  (9) Pēc sarunu pabeigšanas saskaņā ar Padomes 2006. gada 26. jūlija secinājumiem Komisija tika pilnvarota parakstīt attiecīgus nolīgumus ar visiem iesaistītajiem PTO dalībniekiem. Šie nolīgumi attiecas gan uz Eiropas Kopienas paziņotajiem grozījumiem un atsaukumiem, gan kompensācijas korekcijām, kas saistītas ar šādiem grozījumiem un atsaukumiem. Lai sāktu apstiprināšanas procedūru, kas ir paredzēta spēkā esošajos PTO noteikumos, Komisija 2006. gada 14. septembrī nosūtīja PTO Sekretariātam konsolidētā saraksta projektu. Apstiprināšanu pabeidza 2006. gada 15. decembrī.

  (10) Nolīgumos ietverti grozījumi, kas attiecas uz pakalpojumu tirdzniecību transporta nozarē un dažās nozarēs, kas minētas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 133. panta 6. punktā. Minētie grozījumi ir apmierinošs un līdzsvarots sarunu iznākums,

   

  IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

  1. pants

  Ar šo Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā tiek apstiprināti nolīgumi ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju (Ķīnas Taipeju), Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīna), Indiju, Japānu, Korejas Republiku, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm par grozījumiem un nepieciešamajām kompensācijas korekcijām saskaņā ar XXI pantu (VVPT), kas jāveic pēc Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās Eiropas Savienībai.

  Nolīgumu teksti ir pievienoti šim lēmumam.

   

  2. pants

  Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas būtu tiesīgas paust Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu piekrišanu tam, ka nolīgumi ir tām saistoši, un paziņot PTO dienu, kad stājas spēkā nolīgumos paredzētie grozījumi un korekcijas.

  3. pants

  Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

  Briselē,

  Priekšsēdētājs

   

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Argentīnas, no otras puses, kopīgā vēstule atbilstoši Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) XXI panta īstenošanas procedūru 5. punktam
  (S/L/80, 1999. gada 29. oktobrī)

  attiecībā uz

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu (turpmāk – EK) VVPT saistību sarakstos ierosinātajām izmaiņām, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes pievienošanos Eiropas Savienībai

  EK 2004. gada 28. maijā un 2005. gada 4. aprīlī atbilstoši VVPT V pantam iesniedza divus attiecīgus paziņojumus (kas tika izplatīti kā 2004. gada 11. jūnija dokuments S/SECRET/8 un 2005. gada 12. aprīļa dokuments S/SECRET/9), paziņojot par savu nodomu grozīt vai atsaukt īpašās saistības, kas iekļautas paziņojumiem pievienotajā sarakstā, atbilstoši VVPT V panta 5. punktam un saskaņā ar VVPT XXI panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem.

  Pēc katra paziņojuma iesniegšanas Argentīna iesniedza divas attiecīgas prasības atbilstoši VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktam (S/L/175 attiecībā uz S/SECRET/8 un S/L/228 attiecībā uz S/SECRET/9). EK un Argentīna uzsāka sarunas saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu par S/SECRET/8 un S/SECRET/9.

  Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/8 iekļauto paziņojumu, sākotnējo sarunu periodu, kam bija jābeidzas 2004. gada 26. oktobrī, (savstarpēji vienojoties) pagarināja piecas reizes (līdz 2005. gada 26. aprīlim, 2006. gada 27. februārim, 2006. gada 1. jūnijam, 2006. gada 1. jūlijam un 17. jūlijam). Šo sarunu gaitā EK un Argentīna ir vienojušās par kompensācijas korekcijām attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 iekļautajiem atsaukumiem un grozījumiem.

  Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/9 iekļauto paziņojumu, līdz sarunām atvēlētā perioda beigām vienošanās starp EK un Argentīnu netika panākta, un līdz S/L/80 7. punktā noteiktajam termiņam neviena dalībvalsts, uz ko attiecas minētais dokuments, šo jautājumu neiesniedza izskatīšanai šķīrējtiesā. Saskaņā ar VVPT XXI panta 3. punkta b) apakšpunktu un pēc S/L/80 20.–22. punktā paredzēto procedūru pabeigšanas EK drīkst īstenot dokumentā S/SECRET/9 ierosinātos grozījumus un atsaukumus.

  Šai vēstulei pievienotajā ziņojumā par sarunu rezultātiem ir iekļauti 1) ierosinātie grozījumi iepriekšminētajos paziņojumos, 2) saskaņotie kompensējošie pielāgojumi attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 paziņotajiem grozījumiem vai atsaukumiem un 3) īpašo saistību konsolidētā saraksta projekts, kas izveidots, apvienojot EK un dalībvalstu esošos saistību sarakstus un iekļaujot tajā gan saistību grozījumus vai atsaukumus, par kuriem EK ir paziņojusi dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9, gan kompensējošos pielāgojumus, par kuriem ir vienojusies EK un Argentīna.

  Šī vēstule un tai pievienotais ziņojuma I un II pielikums ir VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētais nolīgums starp EK un Argentīnu attiecībā uz S/SECRET/8.1 Nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai mainītu II panta izņēmumu sarakstus attiecībā uz EK un dalībvalstīm. Šo nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai ietekmētu VVPT VIII pantā noteiktās pušu tiesības un pienākumus.

  Atbilstoši S/L/80 20. līdz 22. punktā minētajām procedūrām EK līdz 2006. gada 14. septembrim nodod konsolidētā saraksta projektu sekretariātam izplatīšanai un apstiprināšanai, ja vien visas dalībvalstis, uz ko attiecas minētais dokuments, ir parakstījušas nolīgumu vai ja ir beidzies S/L/80 7. punktā paredzētais periods un nav pieprasīta šķīrējtiesa. Sarunu rezultātiem jāstājas spēkā pēc apstiprināšanas procedūru pabeigšanas un EK norādītā datumā pēc tam, kad beigušās EK iekšējās apstiprināšanas procedūras, ko EK cenšas, cik vien iespējams, paātrināt. Dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9 ierosinātie grozījumi un atsaukumi nestājas spēkā, līdz nav stājušies spēkā visi II pielikumā norādītie kompensējošie pielāgojumi.

  Danilo Nuči [Danilo Nucci]
  pilnvarotā lietveža pienākumu izpildītājs
  Eiropas Komisijas
  Pastāvīgā delegācija
  Pasaules Tirdzniecības organizācijā

  Alberto Huans Dimons [Alberto Juan Dumont]
  vēstnieks
  pastāvīgais pārstāvis
  Argentīnas Pastāvīgā misija
  Pasaules Tirdzniecības organizācijā

   

  Ziņojums par sarunu rezultātiem, kas notikušas atbilstoši Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) XXI panta 2. punkta a) apakšpunktam

  attiecībā uz

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu (turpmāk – EK) VVPT saistību sarakstos ierosinātajām izmaiņām, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes pievienošanos Eiropas Savienībai

  Atbilstoši VVPT XXI panta īstenošanas procedūru 5. punktam (1999. gada 29. oktobra dokuments S/L/80) EK iesniedz šādu ziņojumu.

  1. EK 2004. gada 28. maijā un 2005. gada 4. aprīlī atbilstoši VVPT V pantam iesniedza divus attiecīgus paziņojumus (kas tika izplatīti kā 2004. gada 11. jūnija dokuments S/SECRET/8 un 2005. gada 12. aprīļa dokuments S/SECRET/9), paziņojot par savu nodomu grozīt vai atsaukt īpašās saistības, kas iekļautas paziņojumiem pievienotajā sarakstā (turpmāk – "ierosinātie grozījumi"), atbilstoši VVPT V panta 5. punktam un saskaņā ar VVPT XXI panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem. Ierosinātie grozījumi ir iekļauti I pielikumā.

  2. Pēc dokumentā S/SECRET/8 iekļautā paziņojuma iesniegšanas un saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu astoņpadsmit PTO dalībvalstis (Amerikas Savienotās Valstis, Argentīna, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Filipīnas, Honkonga (Ķīna), Indija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kolumbija, Koreja, Kuba, Ķīna, Ķīnas Taipeja, Šveice un Urugvaja) ir iesniegušas attiecīgu prasību.

  3. Pēc dokumentā S/SECRET/9 iekļautā paziņojuma iesniegšanas un saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu četrpadsmit PTO dalībvalstis (Amerikas Savienotās Valstis, Argentīna, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Honkonga (Ķīna), Indija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kolumbija, Koreja, Ķīna, un Urugvaja) ir iesniegušas attiecīgu prasību.

  4. Argentīna iesniedza divas attiecīgas prasības saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu (S/L/175 attiecībā uz S/SECRET/8 un S/L/228 attiecībā uz S/SECRET/9). EK un Argentīna uzsāka sarunas saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu par S/SECRET/8 un S/SECRET/9.

  5. Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/8 iekļauto paziņojumu, sākotnējo sarunu periodu, kam bija jābeidzas 2004. gada 26. oktobrī, (savstarpēji vienojoties) pagarināja piecas reizes (līdz 2005. gada 26. aprīlim, 2006. gada 27. februārim, 2006. gada 1. jūnijam, 2006. gada 1. jūlijam un 17. jūlijam).

  6. Šo sarunu gaitā EK un Argentīna ir vienojušās par kompensācijas korekcijām attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 iekļautajiem atsaukumiem un grozījumiem. Šī ziņojuma I un II pielikums un kopīgā vēstule, kurai tas pievienots, ir VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētais nolīgums starp EK un Argentīnu attiecībā uz S/SECRET/8.1 Nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai mainītu II panta izņēmumu sarakstus attiecībā uz EK un dalībvalstīm. Šo nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai ietekmētu VVPT VIII pantā noteiktās pušu tiesības un pienākumus.

  7. Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/9 iekļauto paziņojumu, līdz sarunām atvēlētā perioda beigām vienošanās starp EK un Argentīnu netika panākta, un līdz S/L/80 7. punktā noteiktajam termiņam neviena dalībvalsts, uz kuru attiecas minētais dokuments, šo jautājumu neiesniedza izskatīšanai šķīrējtiesā. Saskaņā ar VVPT XXI panta 3. punkta b) apakšpunktu un pēc S/L/80 20.–22. punktā paredzēto procedūru pabeigšanas EK drīkst īstenot dokumentā S/SECRET/9 ierosinātos grozījumus un atsaukumus.

  8. Ņemot vērā iepriekšminēto, ierosinātie grozījumi un saskaņotās kompensācijas korekcijas ir iekļautas EK VVPT konsolidētā saraksta projektā, kas izveidots, apvienojot EK un dalībvalstu esošos saistību sarakstus un iekļaujot tajā gan saistību grozījumus vai atsaukumus, par kuriem EK ir paziņojusi dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9, gan kompensējošos pielāgojumus, par kuriem ir vienojusies EK un Argentīna.

  9. Atbilstoši S/L/80 20. līdz 22. punktā minētajām procedūrām EK līdz 2006. gada 14. septembrim nodod konsolidētā saraksta projektu sekretariātam izplatīšanai un apstiprināšanai, ja vien visas dalībvalstis, uz ko attiecas minētais dokuments, ir parakstījušas nolīgumu vai ja ir beidzies S/L/80 7. punktā paredzētais periods un nav pieprasīta šķīrējtiesa. Sarunu rezultātiem jāstājas spēkā pēc apstiprināšanas procedūru pabeigšanas un EK norādītā datumā pēc tam, kad beigušās EK iekšējās apstiprināšanas procedūras, ko EK cenšas, cik vien iespējams, paātrināt. Dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9 ierosinātie grozījumi un atsaukumi nestājas spēkā, līdz nav stājušies spēkā visi II pielikumā norādītie kompensējošie pielāgojumi.

  I  PIELIKUMS

  A) Dokumentā S/SECRET/8 paziņotie grozījumi:

  Horizontālās saistības

  Nozaru saistības

  B) Dokumentā S/SECRET/9 paziņotie grozījumi:

  Horizontālās saistības

  Nozaru saistības

   

  II  PIELIKUMS

  EK KOMPENSĀCIJA

  Saīsinājumi norādēm uz dalībvalstīm:

  AT

  Austrija

  BE

  Beļģija

  CY

  Kipra

  CZ

  Čehijas Republika

  DE

  Vācija

  DK

  Dānija

  EE

  Igaunija

  EL

  Grieķija

  ES

  Spānija

  FI

  Somija

  FR

  Francija

  HU

  Ungārija

  IE

  Īrija

  IT

  Itālija

  LT

  Lietuva

  LU

  Luksemburga

  LV

  Latvija

  MT

  Malta

  NL

  Nīderlande

  PL

  Polija

  PT

  Portugāle

  SE

  Zviedrija

  SI

  Slovēnija

  SK

  Slovākijas Republika

  UK

  Apvienotā Karaliste

   

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Austrālijas, no otras puses, kopīgā vēstule atbilstoši Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) XXI panta īstenošanas procedūru 5. punktam
  (S/L/80, 1999. gada 29. oktobrī)

  attiecībā uz

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu (turpmāk – EK) VVPT saistību sarakstos ierosinātajām izmaiņām, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes pievienošanos Eiropas Savienībai

  EK 2004. gada 28. maijā un 2005. gada 4. aprīlī atbilstoši VVPT V pantam iesniedza divus attiecīgus paziņojumus (kas tika izplatīti kā 2004. gada 11. jūnija dokuments S/SECRET/8 un 2005. gada 12. aprīļa dokuments S/SECRET/9), paziņojot par savu nodomu grozīt vai atsaukt īpašās saistības, kas iekļautas paziņojumiem pievienotajā sarakstā, atbilstoši VVPT V panta 5. punktam un saskaņā ar VVPT XXI panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem.

  Pēc katra paziņojuma iesniegšanas Austrālija iesniedza divas attiecīgas prasības saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu (S/L/164 attiecībā uz S/SECRET/8 un S/L/225 attiecībā uz S/SECRET/9). EK un Austrālija uzsāka sarunas saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu par S/SECRET/8 un S/SECRET/9.

  Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/8 iekļauto paziņojumu, sākotnējo sarunu periodu, kam bija jābeidzas 2004. gada 26. oktobrī, (savstarpēji vienojoties) pagarināja piecas reizes (līdz 2005. gada 26. aprīlim, 2006. gada 27. februārim, 2006. gada 1. jūnijam, 2006. gada 1. jūlijam un 17. jūlijam). Šo sarunu gaitā EK un Austrālija ir vienojušās par kompensācijas korekcijām attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 iekļautajiem atsaukumiem un grozījumiem.

  Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/9 iekļauto paziņojumu, līdz sarunām atvēlētā perioda beigām vienošanās starp EK un Austrāliju netika panākta, un līdz S/L/80 7. punktā noteiktajam termiņam neviena dalībvalsts, uz ko attiecas minētais dokuments, šo jautājumu neiesniedza izskatīšanai šķīrējtiesā. Saskaņā ar VVPT XXI panta 3. punkta b) apakšpunktu un pēc S/L/80 20.–22. punktā paredzēto procedūru pabeigšanas EK drīkst īstenot dokumentā S/SECRET/9 ierosinātos grozījumus un atsaukumus.

  Šai vēstulei pievienotajā ziņojumā par sarunu rezultātiem ir iekļautas 1) ierosinātās izmaiņas iepriekšminētajos paziņojumos, 2) saskaņotie kompensējošie pielāgojumi par dokumentā S/SECRET/8 paziņotajiem grozījumiem vai atsaukumiem un 3) īpašo saistību konsolidētā saraksta projekts, kas izveidots, apvienojot EK un dalībvalstu esošos saistību sarakstus un iekļaujot tajā gan saistību grozījumus vai atsaukumus, par kuriem EK ir paziņojusi dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9, gan kompensējošos pielāgojumus, par kuriem ir vienojusies EK un Austrālija.

  Šī vēstule un tai pievienotais ziņojuma I un II pielikums ir VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētais nolīgums starp EK un Austrāliju attiecībā uz S/SECRET/8.1 Nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai mainītu II panta izņēmumu sarakstus attiecībā uz EK un dalībvalstīm. Šo nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai ietekmētu VVPT VIII pantā noteiktās pušu tiesības un pienākumus.

  Atbilstoši S/L/80 20. līdz 22. punktā minētajām procedūrām EK līdz 2006. gada 14. septembrim nodod konsolidētā saraksta projektu sekretariātam izplatīšanai un apstiprināšanai, ja vien visas dalībvalstis, uz ko attiecas minētais dokuments, ir parakstījušas nolīgumu vai ja ir beidzies S/L/80 7. punktā paredzētais periods un nav pieprasīta šķīrējtiesa. Sarunu rezultātiem jāstājas spēkā pēc apstiprināšanas procedūru pabeigšanas un EK norādītā datumā pēc tam, kad beigušās EK iekšējās apstiprināšanas procedūras, ko EK cenšas, cik vien iespējams, paātrināt. Dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9 ierosinātie grozījumi un atsaukumi nestājas spēkā, līdz nav stājušies spēkā visi II pielikumā norādītie kompensējošie pielāgojumi.

  Danilo Nuči [Danilo Nucci]
  Pilnvarotā lietveža pienākumu izpildītājs
  Eiropas Komisijas
  Pastāvīgā delegācija
  PTO

  V. E. Brūss Gospers [Bruce Gosper]
  vēstnieks
  pastāvīgais pārstāvis
  Austrālijas Pastāvīgā misija
  PTO

   

  Ziņojums par sarunu rezultātiem, kas notikušas atbilstoši Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) XXI panta 2. punkta a) apakšpunktam

  attiecībā uz

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu (turpmāk – EK) VVPT saistību sarakstos ierosinātajām izmaiņām, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes pievienošanos Eiropas Kopienai

  Atbilstoši VVPT XXI panta īstenošanas procedūru 5. punktam (1999. gada 29. oktobra dokuments S/L/80) EK iesniedz šādu ziņojumu.

  1. EK 2004. gada 28. maijā un 2005. gada 4. aprīlī atbilstoši VVPT V pantam iesniedza divus attiecīgus paziņojumus (kas tika izplatīti kā 2004. gada 11. jūnija dokuments S/SECRET/8 un 2005. gada 12. aprīļa dokuments S/SECRET/9), paziņojot par savu nodomu grozīt vai atsaukt īpašās saistības, kas iekļautas paziņojumiem pievienotajā sarakstā (turpmāk – "ierosinātie grozījumi"), atbilstoši VVPT V panta 5. punktam un saskaņā ar VVPT XXI panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem. Ierosinātie grozījumi ir iekļauti I pielikumā.

  2. Pēc dokumentā S/SECRET/8 iekļautā paziņojuma iesniegšanas un saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu astoņpadsmit PTO dalībvalstis (Amerikas Savienotās Valstis, Argentīna, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Filipīnas, Honkonga (Ķīna), Indija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kolumbija, Koreja, Kuba, Ķīna, Ķīnas Taipeja, Šveice un Urugvaja) ir iesniegušas attiecīgu prasību.

  3. Pēc dokumentā S/SECRET/9 iekļautā paziņojuma iesniegšanas un saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu četrpadsmit PTO dalībvalstis (Amerikas Savienotās Valstis, Argentīna, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Honkonga (Ķīna), Indija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kolumbija, Koreja, Ķīna, un Urugvaja) ir iesniegušas attiecīgu prasību.

  4. Austrālija iesniedza divas attiecīgas prasības saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu (S/L/164 attiecībā uz S/SECRET/8 un S/L/225 attiecībā uz S/SECRET/9). EK un Austrālija uzsāka sarunas saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu par S/SECRET/8 un S/SECRET/9.

  5. Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/8 iekļauto paziņojumu, sākotnējo sarunu periodu, kam bija jābeidzas 2004. gada 26. oktobrī, (savstarpēji vienojoties) pagarināja piecas reizes (līdz 2005. gada 26. aprīlim, 2006. gada 27. februārim, 2006. gada 1. jūnijam, 2006. gada 1. jūlijam un 17. jūlijam).

  6. Šo sarunu gaitā EK un Austrālija ir vienojušās par kompensācijas korekcijām attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 iekļautajiem atsaukumiem un grozījumiem. Šī ziņojuma I un II pielikums un kopīgā vēstule, kurai tas pievienots, ir VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētais nolīgums starp EK un Austrāliju attiecībā uz S/SECRET/8.1 Nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai mainītu II panta izņēmumu sarakstus attiecībā uz EK un dalībvalstīm. Šo nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai ietekmētu VVPT VIII pantā noteiktās pušu tiesības un pienākumus.

  7. Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/9 iekļauto paziņojumu, līdz sarunām atvēlētā perioda beigām vienošanās starp EK un Austrāliju netika panākta, un līdz S/L/80 7. punktā noteiktajam termiņam neviena dalībvalsts, uz ko attiecas minētais dokuments, šo jautājumu neiesniedza izskatīšanai šķīrējtiesā. Saskaņā ar VVPT XXI panta 3. punkta b) apakšpunktu un pēc S/L/80 20.–22. punktā paredzēto procedūru pabeigšanas EK drīkst īstenot dokumentā S/SECRET/9 ierosinātos grozījumus un atsaukumus.

  8. Ņemot vērā iepriekšminēto, ierosinātie grozījumi un saskaņotās kompensācijas korekcijas ir iekļautas EK VVPT konsolidētā saraksta projektā, kas izveidots, apvienojot EK un dalībvalstu esošos saistību sarakstus un iekļaujot tajā gan saistību grozījumus vai atsaukumus, par kuriem EK ir paziņojusi dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9, gan kompensējošos pielāgojumus, par kuriem ir vienojusies EK un Austrālija.

  9. Atbilstoši S/L/80 20. līdz 22. punktā minētajām procedūrām EK līdz 2006. gada 14. septembrim nodod konsolidētā saraksta projektu sekretariātam izplatīšanai un apstiprināšanai, ja vien visas dalībvalstis, uz ko attiecas minētais dokuments, ir parakstījušas nolīgumu vai ja ir beidzies S/L/80 7. punktā paredzētais periods un nav pieprasīta šķīrējtiesa. Sarunu rezultātiem jāstājas spēkā pēc apstiprināšanas procedūru pabeigšanas un EK norādītā datumā pēc tam, kad beigušās EK iekšējās apstiprināšanas procedūras, ko EK cenšas, cik vien iespējams, paātrināt. Dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9 ierosinātie grozījumi un atsaukumi nestājas spēkā, līdz nav stājušies spēkā visi II pielikumā norādītie kompensējošie pielāgojumi.

  I  PIELIKUMS

  A) Dokumentā S/SECRET/8 paziņotie grozījumi:

  Horizontālās saistības

  Nozaru saistības

  B) Dokumentā S/SECRET/9 paziņotie grozījumi:

  Horizontālās saistības

  Nozaru saistības

  II  PIELIKUMS

  EK KOMPENSĀCIJA

  Saīsinājumi norādēm uz dalībvalstīm:

  AT

  Austrija

  BE

  Beļģija

  CY

  Kipra

  CZ

  Čehijas Republika

  DE

  Vācija

  DK

  Dānija

  EE

  Igaunija

  EL

  Grieķija

  ES

  Spānija

  FI

  Somija

  FR

  Francija

  HU

  Ungārija

  IE

  Īrija

  IT

  Itālija

  LT

  Lietuva

  LU

  Luksemburga

  LV

  Latvija

  MT

  Malta

  NL

  Nīderlande

  PL

  Polija

  PT

  Portugāle

  SE

  Zviedrija

  SI

  Slovēnija

  SK

  Slovākijas Republika

  UK

  Apvienotā Karaliste

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Brazīlijas, no otras puses, kopīgā vēstule atbilstoši Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) XXI panta īstenošanas procedūru 5. punktam
  (S/L/80, 1999. gada 29. oktobris)

  attiecībā uz

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu (turpmāk – EK) VVPT saistību sarakstos ierosinātajām izmaiņām, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes pievienošanos Eiropas Savienībai

  EK 2004. gada 28. maijā un 2005. gada 4. aprīlī atbilstoši VVPT V pantam iesniedza divus attiecīgus paziņojumus (kas tika izplatīti kā 2004. gada 11. jūnija dokuments S/SECRET/8 un 2005. gada 12. aprīļa dokuments S/SECRET/9), paziņojot par savu nodomu grozīt vai atsaukt īpašās saistības, kas iekļautas paziņojumiem pievienotajā sarakstā, atbilstoši VVPT V panta 5. punktam un saskaņā ar VVPT XXI panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem.

  Pēc katra paziņojuma iesniegšanas Brazīlija iesniedza divas attiecīgas prasības atbilstoši VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktam (S/L/171 attiecībā uz S/SECRET/8 un S/L/224 attiecībā uz S/SECRET/9). EK un Brazīlija uzsāka sarunas saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu par S/SECRET/8 un S/SECRET/9.

  Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/8 iekļauto paziņojumu, sākotnējo sarunu periodu, kam bija jābeidzas 2004. gada 26. oktobrī, (savstarpēji vienojoties) pagarināja piecas reizes (līdz 2005. gada 26. aprīlim, 2006. gada 27. februārim, 2006. gada 1. jūnijam, 2006. gada 1. jūlijam un 17. jūlijam). Šo sarunu gaitā EK un Brazīlija ir vienojušās par kompensācijas korekcijām attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 iekļautajiem atsaukumiem un grozījumiem.

  Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/9 iekļauto paziņojumu, līdz sarunām atvēlētā perioda beigām vienošanās starp EK un Brazīliju netika panākta, un līdz S/L/80 7. punktā noteiktajam termiņam neviena dalībvalsts, uz kuru attiecas minētais dokuments, šo jautājumu neiesniedza izskatīšanai šķīrējtiesā. Saskaņā ar VVPT XXI panta 3. punkta b) apakšpunktu un pēc S/L/80 20.–22. punktā paredzēto procedūru pabeigšanas EK drīkst īstenot dokumentā S/SECRET/9 ierosinātos grozījumus un atsaukumus.

  Šai vēstulei pievienotajā ziņojumā par sarunu rezultātiem ir iekļauti 1) ierosinātie grozījumi iepriekšminētajos paziņojumos, 2) saskaņotie kompensējošie pielāgojumi attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 paziņotajiem grozījumiem vai atsaukumiem un 3) īpašo saistību konsolidētā saraksta projekts, kas izveidots, apvienojot EK un dalībvalstu esošos saistību sarakstus un iekļaujot tajā gan saistību grozījumus vai atsaukumus, par kuriem EK ir paziņojusi dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9, gan kompensējošos pielāgojumus, par kuriem ir vienojusies EK un Brazīlija.

  Šī vēstule un tai pievienotais ziņojuma I un II pielikums ir VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētais nolīgums starp EK un Brazīliju attiecībā uz S/SECRET/8.1 Nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai mainītu II panta izņēmumu sarakstus attiecībā uz EK un dalībvalstīm. Šo nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai ietekmētu VVPT VIII pantā noteiktās pušu tiesības un pienākumus.

  Atbilstoši S/L/80 20. līdz 22. punktā minētajām procedūrām EK līdz 2006. gada 14. septembrim nodod konsolidētā saraksta projektu sekretariātam izplatīšanai un apstiprināšanai, ja vien visas dalībvalstis, uz ko attiecas minētais dokuments, ir parakstījušas nolīgumu vai ja ir beidzies S/L/80 7. punktā paredzētais periods un nav pieprasīta šķīrējtiesa. Sarunu rezultātiem jāstājas spēkā pēc apstiprināšanas procedūru pabeigšanas un EK norādītā datumā pēc tam, kad beigušās EK iekšējās apstiprināšanas procedūras, ko EK cenšas, cik vien iespējams, paātrināt. Dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9 ierosinātie grozījumi un atsaukumi nestājas spēkā, līdz nav stājušies spēkā visi II pielikumā norādītie kompensējošie pielāgojumi.

  Danilo Nuči [Danilo Nucci]
  Pilnvarotā lietveža pienākumu izpildītājs
  Eiropas Komisijas
  Pastāvīgā delegācija
  Pasaules Tirdzniecības organizācijā

  Klodoaldo Hagnijs [Clodoaldo Hugueney]
  vēstnieks
  pastāvīgais pārstāvis
  Brazīlijas Pastāvīgā misija
  Pasaules Tirdzniecības organizācijā

   

  Ziņojums par sarunu rezultātiem, kas notikušas atbilstoši Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) XXI panta 2. punkta a) apakšpunktam

  attiecībā uz

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu (turpmāk – EK) VVPT saistību sarakstos ierosinātajām izmaiņām, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes pievienošanos Eiropas Kopienai

  Atbilstoši VVPT XXI panta īstenošanas procedūru 5. punktam (1999. gada 29. oktobra dokuments S/L/80) EK iesniedz šādu ziņojumu.

  1. EK 2004. gada 28. maijā un 2005. gada 4. aprīlī atbilstoši VVPT V pantam iesniedza divus attiecīgus paziņojumus (kas tika izplatīti kā 2004. gada 11. jūnija dokuments S/SECRET/8 un 2005. gada 12. aprīļa dokuments S/SECRET/9), paziņojot par savu nodomu grozīt vai atsaukt īpašās saistības, kas iekļautas paziņojumiem pievienotajā sarakstā (turpmāk – "ierosinātie grozījumi"), atbilstoši VVPT V panta 5. punktam un saskaņā ar VVPT XXI panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem. Ierosinātie grozījumi ir iekļauti I pielikumā.

  2. Pēc dokumentā S/SECRET/8 iekļautā paziņojuma iesniegšanas un saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu astoņpadsmit PTO dalībvalstis (Amerikas Savienotās Valstis, Argentīna, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Filipīnas, Honkonga (Ķīna), Indija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kolumbija, Koreja, Kuba, Ķīna, Ķīnas Taipeja, Šveice un Urugvaja) ir iesniegušas attiecīgu prasību.

  3. Pēc dokumentā S/SECRET/9 iekļautā paziņojuma iesniegšanas un saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu četrpadsmit PTO dalībvalstis (Amerikas Savienotās Valstis, Argentīna, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Honkonga (Ķīna), Indija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kolumbija, Koreja, Ķīna, un Urugvaja) ir iesniegušas attiecīgu prasību.

  4. Brazīlija iesniedza divas attiecīgas prasības saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu (S/L/171 attiecībā uz S/SECRET/8 un S/L/224 attiecībā uz S/SECRET/9). EK un Brazīlija uzsāka sarunas saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu par S/SECRET/8 un S/SECRET/9.

  5. Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/8 iekļauto paziņojumu, sākotnējo sarunu periodu, kam bija jābeidzas 2004. gada 26. oktobrī, (savstarpēji vienojoties) pagarināja piecas reizes (līdz 2005. gada 26. aprīlim, 2006. gada 27. februārim, 2006. gada 1. jūnijam, 2006. gada 1. jūlijam un 17. jūlijam).

  6. Šo sarunu gaitā EK un Brazīlija ir vienojušās par kompensācijas korekcijām attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 iekļautajiem atsaukumiem un grozījumiem. Šī ziņojuma I un II pielikums un kopīgā vēstule, kurai tas pievienots, ir VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētais nolīgums starp EK un Brazīliju attiecībā uz S/SECRET/8.1 Nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai mainītu II panta izņēmumu sarakstus attiecībā uz EK un dalībvalstīm. Šo nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai ietekmētu VVPT VIII pantā noteiktās pušu tiesības un pienākumus.

  7. Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/9 iekļauto paziņojumu, līdz sarunām atvēlētā perioda beigām vienošanās starp EK un Brazīliju netika panākta, un līdz S/L/80 7. punktā noteiktajam termiņam neviena dalībvalsts, uz kuru attiecas minētais dokuments, šo jautājumu neiesniedza izskatīšanai šķīrējtiesā. Saskaņā ar VVPT XXI panta 3. punkta b) apakšpunktu un pēc S/L/80 20.–22. punktā paredzēto procedūru pabeigšanas EK drīkst īstenot dokumentā S/SECRET/9 ierosinātos grozījumus un atsaukumus.

  8. Ņemot vērā iepriekšminēto, ierosinātie grozījumi un saskaņotās kompensācijas korekcijas ir iekļautas EK VVPT konsolidētā saraksta projektā, kas izveidots, apvienojot EK un dalībvalstu esošos saistību sarakstus un iekļaujot tajā gan saistību grozījumus vai atsaukumus, par kuriem EK ir paziņojusi dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9, gan kompensējošos pielāgojumus, par kuriem ir vienojusies EK un Brazīlija.

  9. Atbilstoši S/L/80 20. līdz 22. punktā minētajām procedūrām EK līdz 2006. gada 14. septembrim nodod konsolidētā saraksta projektu sekretariātam izplatīšanai un apstiprināšanai, ja vien visas dalībvalstis, uz ko attiecas minētais dokuments, ir parakstījušas nolīgumu vai ja ir beidzies S/L/80 7. punktā paredzētais periods un nav pieprasīta šķīrējtiesa. Sarunu rezultātiem jāstājas spēkā pēc apstiprināšanas procedūru pabeigšanas un EK norādītā datumā pēc tam, kad beigušās EK iekšējās apstiprināšanas procedūras, ko EK cenšas, cik vien iespējams, paātrināt. Dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9 ierosinātie grozījumi un atsaukumi nestājas spēkā, līdz nav stājušies spēkā visi II pielikumā norādītie kompensējošie pielāgojumi.

   < /P>

  I  PIELIKUMS

  A) Dokumentā S/SECRET/8 paziņotie grozījumi:

  Horizontālās saistības

  Nozaru saistības

  B) Dokumentā S/SECRET/9 paziņotie grozījumi:

  Horizontālās saistības

  Nozaru saistības

  II  PIELIKUMS

  EK KOMPENSĀCIJA

  Saīsinājumi norādēm uz dalībvalstīm:

  AT

  Austrija

  BE

  Beļģija

  CY

  Kipra

  CZ

  Čehijas Republika

  DE

  Vācija

  DK

  Dānija

  EE

  Igaunija

  EL

  Grieķija

  ES

  Spānija

  FI

  Somija

  FR

  Francija

  HU

  Ungārija

  IE

  Īrija

  IT

  Itālija

  LT

  Lietuva

  LU

  Luksemburga

  LV

  Latvija

  MT

  Malta

  NL

  Nīderlande

  PL

  Polija

  PT

  Portugāle

  SE

  Zviedrija

  SI

  Slovēnija

  SK

  Slovākijas Republika

  UK

  Apvienotā Karaliste

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Kanādas, no otras puses, kopīgā vēstule atbilstoši Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) XXI panta īstenošanas procedūru 5. punktam
  (S/L/80, 1999. gada 29. oktobris)

  attiecībā uz

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu (turpmāk – EK) VVPT saistību sarakstos ierosinātajām izmaiņām, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes pievienošanos Eiropas Savienībai

  EK 2004. gada 28. maijā un 2005. gada 4. aprīlī atbilstoši VVPT V pantam iesniedza divus attiecīgus paziņojumus (kas tika izplatīti kā 2004. gada 11. jūnija dokuments S/SECRET/8 un 2005. gada 12. aprīļa dokuments S/SECRET/9), paziņojot par savu nodomu grozīt vai atsaukt īpašās saistības, kas iekļautas paziņojumiem pievienotajā sarakstā, atbilstoši VVPT V panta 5. punktam un saskaņā ar VVPT XXI panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem.

  Pēc katra paziņojuma iesniegšanas Kanāda iesniedza divas attiecīgas prasības atbilstoši VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktam (S/L/165 attiecībā uz S/SECRET/8 un S/L/216 attiecībā uz S/SECRET/9). EK un Kanāda uzsāka sarunas saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu par S/SECRET/8 un S/SECRET/9.

  Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/8 iekļauto paziņojumu, sākotnējo sarunu periodu, kam bija jābeidzas 2004. gada 26. oktobrī, (savstarpēji vienojoties) pagarināja piecas reizes (līdz 2005. gada 26. aprīlim, 2006. gada 27. februārim, 2006. gada 1. jūnijam, 2006. gada 1. jūlijam un 17. jūlijam). Šo sarunu gaitā EK un Kanāda ir vienojušās par kompensācijas korekcijām attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 iekļautajiem atsaukumiem un grozījumiem.

  Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/9 iekļauto paziņojumu, līdz sarunām atvēlētā perioda beigām vienošanās starp EK un Kanādu netika panākta, un līdz S/L/80 7. punktā noteiktajam termiņam neviena dalībvalsts, uz ko attiecas minētais dokuments, šo jautājumu neiesniedza izskatīšanai šķīrējtiesā. Saskaņā ar VVPT XXI panta 3. punkta b) apakšpunktu un pēc S/L/80 20.–22. punktā paredzēto procedūru pabeigšanas EK drīkst īstenot dokumentā S/SECRET/9 ierosinātos grozījumus un atsaukumus.

  Šai vēstulei pievienotajā ziņojumā par sarunu rezultātiem ir iekļauti 1) ierosinātie grozījumi iepriekšminētajos paziņojumos, 2) saskaņotie kompensējošie pielāgojumi attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 paziņotajiem grozījumiem vai atsaukumiem un 3) īpašo saistību konsolidētā saraksta projekts, kas izveidots, apvienojot EK un dalībvalstu esošos saistību sarakstus un iekļaujot tajā gan saistību grozījumus vai atsaukumus, par kuriem EK ir paziņojusi dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9, gan kompensējošos pielāgojumus, par kuriem ir vienojusies EK un Kanāda.

  Šī vēstule un tai pievienotais ziņojuma I un II pielikums ir VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētais nolīgums starp EK un Kanādu attiecībā uz S/SECRET/8.1 Nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai mainītu II panta izņēmumu sarakstus attiecībā uz EK un dalībvalstīm. Šo nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai ietekmētu VVPT VIII pantā noteiktās pušu tiesības un pienākumus.

  Atbilstoši S/L/80 20. līdz 22. punktā minētajām procedūrām EK līdz 2006. gada 14. septembrim nodod konsolidētā saraksta projektu sekretariātam izplatīšanai un apstiprināšanai, ja vien visas dalībvalstis, uz ko attiecas minētais dokuments, ir parakstījušas nolīgumu vai ja ir beidzies S/L/80 7. punktā paredzētais periods un nav pieprasīta šķīrējtiesa. Sarunu rezultātiem jāstājas spēkā pēc apstiprināšanas procedūru pabeigšanas un EK norādītā datumā pēc tam, kad beigušās EK iekšējās apstiprināšanas procedūras, ko EK cenšas, cik vien iespējams, paātrināt. Dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9 ierosinātie grozījumi un atsaukumi nestājas spēkā, līdz nav stājušies spēkā visi II pielikumā norādītie kompensējošie pielāgojumi.

  Danilo Nuči [Danilo Nucci]
  Pilnvarotā lietveža pienākumu izpildītājs
  Eiropas Komisijas
  Pastāvīgā delegācija
  Pasaules Tirdzniecības organizācijā

  Dons Stīvensons [Don Stephenson]
  vēstnieks
  pastāvīgais pārstāvis
  Kanādas Pastāvīgā misija
  Pasaules Tirdzniecības organizācijā

   

   

  Ziņojums par sarunu rezultātiem, kas notikušas atbilstoši Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) XXI panta 2. punkta a) apakšpunktam

  attiecībā uz

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu (turpmāk – EK) VVPT saistību sarakstos ierosinātajām izmaiņām, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes pievienošanos Eiropas Kopienai

  Atbilstoši VVPT XXI panta īstenošanas procedūru 5. punktam (1999. gada 29. oktobra dokuments S/L/80) EK iesniedz šādu ziņojumu.

  1. EK 2004. gada 28. maijā un 2005. gada 4. aprīlī atbilstoši VVPT V pantam iesniedza divus attiecīgus paziņojumus (kas tika izplatīti kā 2004. gada 11. jūnija dokuments S/SECRET/8 un 2005. gada 12. aprīļa dokuments S/SECRET/9), paziņojot par savu nodomu grozīt vai atsaukt īpašās saistības, kas iekļautas paziņojumiem pievienotajā sarakstā (turpmāk – "ierosinātie grozījumi"), atbilstoši VVPT V panta 5. punktam un saskaņā ar VVPT XXI panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem. Ierosinātie grozījumi ir iekļauti I pielikumā.

  2. Pēc dokumentā S/SECRET/8 iekļautā paziņojuma iesniegšanas un saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu astoņpadsmit PTO dalībvalstis (Amerikas Savienotās Valstis, Argentīna, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Filipīnas, Honkonga (Ķīna), Indija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kolumbija, Koreja, Kuba, Ķīna, Ķīnas Taipeja, Šveice un Urugvaja) ir iesniegušas attiecīgu prasību.

  3. Pēc dokumentā S/SECRET/9 iekļautā paziņojuma iesniegšanas un saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu četrpadsmit PTO dalībvalstis (Amerikas Savienotās Valstis, Argentīna, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Honkonga (Ķīna), Indija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kolumbija, Koreja, Ķīna, un Urugvaja) ir iesniegušas attiecīgu prasību.

  4. Kanāda iesniedza divas attiecīgas prasības saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu (S/L/165 attiecībā uz S/SECRET/8 un S/L/216 attiecībā uz S/SECRET/9). EK un Kanāda uzsāka sarunas saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu par S/SECRET/8 un S/SECRET/9.

  5. Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/8 iekļauto paziņojumu, sākotnējo sarunu periodu, kam bija jābeidzas 2004. gada 26. oktobrī, (savstarpēji vienojoties) pagarināja piecas reizes (līdz 2005. gada 26. aprīlim, 2006. gada 27. februārim, 2006. gada 1. jūnijam, 2006. gada 1. jūlijam un 17. jūlijam).

  6. Šo s arunu gaitā EK un Kanāda ir vienojušās par kompensācijas korekcijām attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 iekļautajiem atsaukumiem un grozījumiem. Šī ziņojuma I un II pielikums un kopīgā vēstule, kurai tas pievienots, ir VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētais nolīgums starp EK un Kanādu attiecībā uz S/SECRET/8. Nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai mainītu II panta izņēmumu sarakstus attiecībā uz EK un dalībvalstīm. Šo nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai ietekmētu VVPT VIII pantā noteiktās pušu tiesības un pienākumus.

  7. Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/9 iekļauto paziņojumu, līdz sarunām atvēlētā perioda beigām vienošanās starp EK un Kanādu netika panākta, un līdz S/L/80 7. punktā noteiktajam termiņam neviena dalībvalsts, uz kuru attiecas minētais dokuments, šo jautājumu neiesniedza izskatīšanai šķīrējtiesā. Saskaņā ar VVPT XXI panta 3. punkta b) apakšpunktu un pēc S/L/80 20.–22. punktā paredzēto procedūru pabeigšanas EK drīkst īstenot dokumentā S/SECRET/9 ierosinātos grozījumus un atsaukumus.

  8. Ņemot vērā iepriekšminēto, ierosinātie grozījumi un saskaņotās kompensācijas korekcijas ir iekļautas EK VVPT konsolidētā saraksta projektā, kas izveidots, apvienojot EK un dalībvalstu esošos saistību sarakstus un iekļaujot tajā saistību grozījumus vai atsaukumus, par kuriem EK ir paziņojusi dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9, gan kompensējošos pielāgojumus, par kuriem ir vienojusies EK un Kanāda.

  9. Atbilstoši S/L/80 20. līdz 22. punktā minētajām procedūrām EK līdz 2006. gada 14. septembrim nodod konsolidētā saraksta projektu sekretariātam izplatīšanai un apstiprināšanai, ja vien visas dalībvalstis, uz ko attiecas minētais dokuments, ir parakstījušas nolīgumu vai ja ir beidzies S/L/80 7. punktā paredzētais periods un nav pieprasīta šķīrējtiesa. Sarunu rezultātiem jāstājas spēkā pēc apstiprināšanas procedūru pabeigšanas un EK norādītā datumā pēc tam, kad beigušās EK iekšējās apstiprināšanas procedūras, ko EK cenšas, cik vien iespējams, paātrināt. Dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9 ierosinātie grozījumi un atsaukumi nestājas spēkā, līdz nav stājušies spēkā visi II pielikumā norādītie kompensējošie pielāgojumi.

  I  PIELIKUMS

  A) Dokumentā S/SECRET/8 paziņotie grozījumi:

  Horizontālās saistības

  Nozaru saistības

   

  B) Dokumentā S/SECRET/9 paziņotie grozījumi:

  Horizontālās saistības

  Nozaru saistības

   

  II  PIELIKUMS

  EK KOMPENSĀCIJA

  Saīsinājumi norādēm uz dalībvalstīm:

  AT

  Austrija

  BE

  Beļģija

  CY

  Kipra

  CZ

  Čehijas Republika

  DE

  Vācija

  DK

  Dānija

  EE

  Igaunija

  EL

  Grieķija

  ES

  Spānija

  FI

  Somija

  FR

  Francija

  HU

  Ungārija

  IE

  Īrija

  IT

  Itālija

  LT

  Lietuva

  LU

  Luksemburga

  LV

  Latvija

  MT

  Malta

  NL

  Nīderlande

  PL

  Polija

  PT

  Portugāle

  SE

  Zviedrija

  SI

  Slovēnija

  SK

  Slovākijas Republika

  UK

  Apvienotā Karaliste

   

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Ķīnas, no otras puses, kopīgā vēstule atbilstoši Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) XXI panta īstenošanas procedūru 5. punktam
  (S/L/80, 1999. gada 29. oktobris)

  attiecībā uz

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu (turpmāk – EK) VVPT saistību sarakstos ierosinātajām izmaiņām, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes pievienošanos Eiropas Savienībai

  EK 2004. gada 28. maijā un 2005. gada 4. aprīlī atbilstoši VVPT V pantam iesniedza divus attiecīgus paziņojumus (kas tika izplatīti kā 2004. gada 11. jūnija dokuments S/SECRET/8 un 2005. gada 12. aprīļa dokuments S/SECRET/9), paziņojot par savu nodomu grozīt vai atsaukt īpašās saistības, kas iekļautas paziņojumiem pievienotajā sarakstā, atbilstoši VVPT V panta 5. punktam un saskaņā ar VVPT XXI panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem.

  Pēc katra paziņojuma iesniegšanas Ķīna iesniedza divas attiecīgas prasības atbilstoši VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktam (S/L/178 attiecībā uz S/SECRET/8 un S/L/220 attiecībā uz S/SECRET/9). EK un Ķīna uzsāka sarunas saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu par S/SECRET/8 un S/SECRET/9.

  Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/8 iekļauto paziņojumu, sākotnējo sarunu periodu, kam bija jābeidzas 2004. gada 26. oktobrī, (savstarpēji vienojoties) pagarināja piecas reizes (līdz 2005. gada 26. aprīlim, 2006. gada 27. februārim, 2006. gada 1. jūnijam, 2006. gada 1. jūlijam un 17. jūlijam). Šo sarunu gaitā EK un Ķīna ir vienojušās par kompensācijas korekcijām attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 iekļautajiem atsaukumiem un grozījumiem.

  Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/9 iekļauto paziņojumu, līdz sarunām atvēlētā perioda beigām vienošanās starp EK un Ķīnu netika panākta, un līdz S/L/80 7. punktā noteiktajam termiņam neviena dalībvalsts, uz kuru attiecas minētais dokuments, šo jautājumu neiesniedza izskatīšanai šķīrējtiesā. Saskaņā ar VVPT XXI panta 3. punkta b) apakšpunktu un pēc S/L/80 20.–22. punktā paredzēto procedūru pabeigšanas EK drīkst īstenot dokumentā S/SECRET/9 ierosinātos grozījumus un atsaukumus.

  Šai vēstulei pievienotajā ziņojumā par sarunu rezultātiem ir iekļauti 1) ierosinātie grozījumi iepriekšminētajos paziņojumos, 2) saskaņotie kompensējošie pielāgojumi attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 paziņotajiem grozījumiem vai atsaukumiem un 3) īpašo saistību konsolidētā saraksta projekts, kas izveidots, apvienojot EK un dalībvalstu esošos saistību sarakstus un iekļaujot tajā gan saistību grozījumus vai atsaukumus, par kuriem EK ir paziņojusi dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9, gan kompensējošos pielāgojumus, par kuriem ir vienojusies EK un Ķīna.

  Šī vēstule un tai pievienotais ziņojuma I un II pielikums ir VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētais nolīgums starp EK un Ķīnu attiecībā uz S/SECRET/8.1 Nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai mainītu II panta izņēmumu sarakstus attiecībā uz EK un dalībvalstīm. Šo nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai ietekmētu VVPT VIII pantā noteiktās pušu tiesības un pienākumus.

  Atbilstoši S/L/80 20. līdz 22. punktā minētajām procedūrām EK līdz 2006. gada 14. septembrim nodod konsolidētā saraksta projektu sekretariātam izplatīšanai un apstiprināšanai, ja vien visas dalībvalstis, uz ko attiecas minētais dokuments, ir parakstījušas nolīgumu vai ja ir beidzies S/L/80 7. punktā paredzētais periods un nav pieprasīta šķīrējtiesa. Sarunu rezultātiem jāstājas spēkā pēc apstiprināšanas procedūru pabeigšanas un EK norādītā datumā pēc tam, kad beigušās EK iekšējās apstiprināšanas procedūras, ko EK cenšas, cik vien iespējams, paātrināt. Dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9 ierosinātie grozījumi un atsaukumi nestājas spēkā, līdz nav stājušies spēkā visi II pielikumā norādītie kompensējošie pielāgojumi.

  Danilo Nuči [Danilo Nucci]
  Pilnvarotā lietveža pienākumu izpildītājs
  Eiropas Komisijas
  Pastāvīgā delegācija
  Pasaules Tirdzniecības organizācijā

  Dons Stefensons [Don Stephenson]
  vēstnieks
  Ķīnas Tautas Republikas
  pastāvīgais pārstāvis
  Pasaules Tirdzniecības organizācijā

   

  Ziņojums par sarunu rezultātiem, kas notikušas atbilstoši Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) XXI panta 2. punkta a) apakšpunktam

  attiecībā uz

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu (turpmāk – EK) VVPT saistību sarakstos ierosinātajām izmaiņām, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Mal tas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes pievienošanos Eiropas Kopienai

  Atbilstoši VVPT XXI panta īstenošanas procedūru 5. punktam (1999. gada 29. oktobra dokuments S/L/80) EK iesniedz šādu ziņojumu.

  1. EK 2004. gada 28. maijā un 2005. gada 4. aprīlī atbilstoši VVPT V pantam iesniedza divus attiecīgus paziņojumus (kas tika izplatīti kā 2004. gada 11. jūnija dokuments S/SECRET/8 un 2005. gada 12. aprīļa dokuments S/SECRET/9), paziņojot par savu nodomu grozīt vai atsaukt īpašās saistības, kas iekļautas paziņojumiem pievienotajā sarakstā (turpmāk – "ierosinātie grozījumi"), atbilstoši VVPT V panta 5. punktam un saskaņā ar VVPT XXI panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem. Ierosinātie grozījumi ir iekļauti I pielikumā.

  2. Pēc dokumentā S/SECRET/8 iekļautā paziņojuma iesniegšanas un saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu astoņpadsmit PTO dalībvalstis (Amerikas Savienotās Valstis, Argentīna, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Filipīnas, Honkonga (Ķīna), Indija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kolumbija, Koreja, Kuba, Ķīna, Ķīnas Taipeja, Šveice un Urugvaja) ir iesniegušas attiecīgu prasību.

  3. Pēc dokumentā S/SECRET/9 iekļautā paziņojuma iesniegšanas un saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu četrpadsmit PTO dalībvalstis (Amerikas Savienotās Valstis, Argentīna, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Honkonga (Ķīna), Indija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kolumbija, Koreja, Ķīna, un Urugvaja) ir iesniegušas attiecīgu prasību.

  4. Ķīna iesniedza divas attiecīgas prasības saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu (S/L/178 attiecībā uz S/SECRET/8 un S/L/220 attiecībā uz S/SECRET/9). EK un Ķīna uzsāka sarunas saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu par S/SECRET/8 un S/SECRET/9.

  5. Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/8 iekļauto paziņojumu, sākotnējo sarunu periodu, kam bija jābeidzas 2004. gada 26. oktobrī, (savstarpēji vienojoties) pagarināja piecas reizes (līdz 2005. gada 26. aprīlim, 2006. gada 27. februārim, 2006. gada 1. jūnijam, 2006. gada 1. jūlijam un 17. jūlijam).

  6. Šo sarunu gaitā EK un Ķīna ir vienojušās par kompensācijas korekcijām attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 iekļautajiem atsaukumiem un grozījumiem. Šī ziņojuma I un II pielikums un kopīgā vēstule, kurai tas pievienots, ir VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētais nolīgums starp EK un Ķīnu attiecībā uz S/SECRET/8.1 Nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai mainītu II panta izņēmumu sarakstus attiecībā uz EK un dalībvalstīm. Šo nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai ietekmētu VVPT VIII pantā noteiktās pušu tiesības un pienākumus.

  7. Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/9 iekļauto paziņojumu, līdz sarunām atvēlētā perioda beigām vienošanās starp EK un Ķīnu netika panākta, un līdz S/L/80 7. punktā noteiktajam termiņam neviena dalībvalsts, uz kuru attiecas minētais dokuments, šo jautājumu neiesniedza izskatīšanai šķīrējtiesā. Saskaņā ar VVPT XXI panta 3. punkta b) apakšpunktu un pēc S/L/80 20.–22. punktā paredzēto procedūru pabeigšanas EK drīkst īstenot dokumentā S/SECRET/9 ierosinātos grozījumus un atsaukumus.

  8. Ņemot vērā iepriekšminēto, ierosinātie grozījumi un saskaņotās kompensācijas korekcijas ir iekļautas EK VVPT konsolidētā saraksta projektā, kas izveidots, apvienojot EK un dalībvalstu esošos saistību sarakstus un iekļaujot tajā gan saistību grozījumus vai atsaukumus, par kuriem EK ir paziņojusi dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9, gan kompensējošos pielāgojumus, par kuriem ir vienojusies EK un Ķīna.

  9. Atbilstoši S/L/80 20. līdz 22. punktā minētajām procedūrām EK līdz 2006. gada 14. septembrim nodod konsolidētā saraksta projektu sekretariātam izplatīšanai un apstiprināšanai, ja vien visas dalībvalstis, uz ko attiecas minētais dokuments, ir parakstījušas nolīgumu vai ja ir beidzies S/L/80 7. punktā paredzētais periods un nav pieprasīta šķīrējtiesa. Sarunu rezultātiem jāstājas spēkā pēc apstiprināšanas procedūru pabeigšanas un EK norādītā datumā pēc tam, kad beigušās EK iekšējās apstiprināšanas procedūras, ko EK cenšas, cik vien iespējams, paātrināt. Dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9 ierosinātie grozījumi un atsaukumi nestājas spēkā, līdz nav stājušies spēkā visi II pielikumā norādītie kompensējošie pielāgojumi.

  I  PIELIKUMS

  A) Dokumentā S/SECRET/8 paziņotie grozījumi:

  Horizontālās saistības

  Nozaru saistības

  B) Dokumentā S/SECRET/9 paziņotie grozījumi:

  Horizontālās saistības

  Nozaru saistības

   

  II  PIELIKUMS

  EK KOMPENSĀCIJA

  Saīsinājumi norādēm uz dalībvalstīm:

  AT

  Austrija

  BE

  Beļģija

  CY

  Kipra

  CZ

  Čehijas Republika

  DE

  Vācija

  DK

  Dānija

  EE

  Igaunija

  EL

  Grieķija

  ES

  Spānija

  FI

  Somija

  FR

  Francija

  HU

  Ungārija

  IE

  Īrija

  IT

  Itālija

  LT

  Lietuva

  LU

  Luksemburga

  LV

  Latvija

  MT

  Malta

  NL

  Nīderlande

  PL

  Polija

  PT

  Portugāle

  SE

  Zviedrija

  SI

  Slovēnija

  SK

  Slovākijas Republika

  UK

  Apvienotā Karaliste

   

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķās muitas teritorijas, no otras puses, kopīgā vēstule atbilstoši Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) XXI panta īstenošanas procedūru 5. punktam
  (S/L/80, 1999. gada 29. oktobris)

  attiecībā uz

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu (turpmāk – EK) VVPT saistību sarakstos ierosinātajām izmaiņām, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes pievienošanos Eiropas Savienībai

  EK 2004. gada 28. maijā un 2005. gada 4. aprīlī atbilstoši VVPT V pantam iesniedza divus attiecīgus paziņojumus (kas tika izplatīti kā 2004. gada 11. jūnija dokuments S/SECRET/8 un 2005. gada 12. aprīļa dokuments S/SECRET/9), paziņojot par savu nodomu grozīt vai atsaukt īpašās saistības, kas iekļautas paziņojumiem pievienotajā sarakstā, atbilstoši VVPT V panta 5. punktam un saskaņā ar VVPT XXI panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem.

  Pēc pirmā paziņojuma iesniegšanas Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķā muitas teritorija iesniedza prasību saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu (S/L/169) attiecībā uz S/SECRET/8. Attiecībā uz S/SECRET/9 prasība netika iesniegta. EK un Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķā muitas teritorija uzsāka sarunas saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu par S/SECRET/8.

  Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/8 iekļauto paziņojumu, sākotnējo sarunu periodu, kam bija jābeidzas 2004. gada 26. oktobrī, (savstarpēji vienojoties) pagarināja piecas reizes (līdz 2005. gada 26. aprīlim, 2006. gada 27. februārim, 2006. gada 1. jūnijam, 2006. gada 1. jūlijam un 17. jūlijam). Šo sarunu gaitā EK un Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķā muitas teritorija ir vienojušās par kompensācijas korekcijām attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 iekļautajiem atsaukumiem un grozījumiem.

  Šai vēstulei pievienotajā ziņojumā par sarunu rezultātiem ir iekļauti 1) ierosinātie grozījumi iepriekšminētajos paziņojumos, 2) saskaņotie kompensējošie pielāgojumi attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 paziņotajiem grozījumiem vai atsaukumiem un 3) īpašo saistību konsolidētā saraksta projekts, kas izveidots, apvienojot EK un dalībvalstu esošos saistību sarakstus un iekļaujot tajā saistību grozījumus vai atsaukumus, par kuriem EK ir paziņojusi dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9, gan kompensējošos pielāgojumus, par kuriem ir vienojusies EK un Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķā muitas teritorija.

  Šī vēstule un tai pievienotais ziņojuma I un II pielikums ir VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētais nolīgums starp EK un Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju attiecībā uz S/SECRET/8.1 Nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai mainītu II panta izņēmumu sarakstus attiecībā uz EK un dalībvalstīm. Šo nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai ietekmētu VVPT VIII pantā noteiktās pušu tiesības un pienākumus.

  Atbilstoši S/L/80 20. līdz 22. punktā minētajām procedūrām EK līdz 2006. gada 14. septembrim nodod konsolidētā saraksta projektu sekretariātam izplatīšanai un apstiprināšanai, ja vien visas dalībvalstis, uz ko attiecas minētais dokuments, ir parakstījušas nolīgumu vai ja ir beidzies S/L/80 7. punktā paredzētais periods un nav pieprasīta šķīrējtiesa. Sarunu rezultātiem jāstājas spēkā pēc apstiprināšanas procedūru pabeigšanas un EK norādītā datumā pēc tam, kad beigušās EK iekšējās apstiprināšanas procedūras, ko EK cenšas, cik vien iespējams, paātrināt. Dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9 ierosinātie grozījumi un atsaukumi nestājas spēkā, līdz nav stājušies spēkā visi II pielikumā norādītie kompensējošie pielāgojumi.

  Danilo Nuči [Danilo Nucci]
  Pilnvarotā lietveža pienākumu izpildītājs
  Eiropas Komisijas
  Pastāvīgā delegācija
  Pasaules Tirdzniecības organizācijā

  Ji Fu Lins [Yi-Fu Lin]
  pastāvīgais pārstāvis
  Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķās muitas teritorijas
  Pastāvīgā misija PTO

   

  Ziņojums par sarunu rezultātiem, kas notikušas atbilstoši Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) XXI panta 2. punkta a) apakšpunktam

  attiecībā uz

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu (turpmāk – EK) VVPT saistību sarakstos ierosinātajām izmaiņām, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes pievienošanos Eiropas Kopienai

  Atbilstoši VVPT XXI panta īstenošanas procedūru 5. punktam (1999. gada 29. oktobra dokuments S/L/80) EK iesniedz šādu ziņojumu.

  1. EK 2004. gada 28. maijā un 2005. gada 4. aprīlī atbilstoši VVPT V pantam iesniedza divus attiecīgus paziņojumus (kas tika izplatīti kā 2004. gada 11. jūnija dokuments S/SECRET/8 un 2005. gada 12. aprīļa dokuments S/SECRET/9), paziņojot par savu nodomu grozīt vai atsaukt īpašās saistības, kas iekļautas paziņojumiem pievienotajā sarakstā (turpmāk – "ierosinātie grozījumi"), atbilstoši VVPT V panta 5. punktam un saskaņā ar VVPT XXI panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem. Ierosinātie grozījumi ir iekļauti I pielikumā.

  2. Pēc dokumentā S/SECRET/8 iekļautā paziņojuma iesniegšanas un saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu astoņpadsmit PTO dalībvalstis (Amerikas Savienotās Valstis, Argentīna, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Filipīnas, Honkonga (Ķīna), Indija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kolumbija, Koreja, Kuba, Ķīna, Ķīnas Taipeja, Šveice un Urugvaja) ir iesniegušas attiecīgu prasību.

  3. Pēc dokumentā S/SECRET/9 iekļautā paziņojuma iesniegšanas un saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu četrpadsmit PTO dalībvalstis (Amerikas Savienotās Valstis, Argentīna, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Honkonga (Ķīna), Indija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kolumbija, Koreja, Ķīna, un Urugvaja) ir iesniegušas attiecīgu prasību.

  4. Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķā muitas teritorija iesniedza prasību saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu (S/L/169) attiecībā uz S/SECRET/8. Attiecībā uz S/SECRET/9 prasība netika iesniegta. EK un Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķā muitas teritorija uzsāka sarunas saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu par S/SECRET/8.

  5. Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/8 iekļauto paziņojumu, sākotnējo sarunu periodu, kam bija jābeidzas 2004. gada 26. oktobrī, (savstarpēji vienojoties) pagarināja piecas reizes (līdz 2005. gada 26. aprīlim, 2006. gada 27. februārim, 2006. gada 1. jūnijam, 2006. gada 1. jūlijam un 17. jūlijam).

  6. Šo sarunu gaitā EK un Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķā muitas teritorija ir vienojušās par kompensācijas korekcijām attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 iekļautajiem atsaukumiem un grozījumiem. Šī ziņojuma I un II pielikums un kopīgā vēstule, kurai tas pievienots, ir VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētais nolīgums starp EK un Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju attiecībā uz S/SECRET/8.1 Nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai mainītu II panta izņēmumu sarakstus attiecībā uz EK un dalībvalstīm. Šo nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai ietekmētu VVPT VIII pantā noteiktās pušu tiesības un pienākumus.

  7. Ņemot vērā iepriekšminēto, ierosinātie grozījumi un saskaņotās kompensācijas korekcijas ir iekļautas EK VVPT konsolidētā saraksta projektā, kas izveidots, apvienojot EK un dalībvalstu esošos saistību sarakstus un iekļaujot tajā gan saistību grozījumus vai atsaukumus, par kuriem EK ir paziņojusi dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9, gan kompensējošos pielāgojumus, par kuriem ir vienojusies EK un Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķā muitas teritorija.

  8. Atbilstoši S/L/80 20. līdz 22. punktā minētajām procedūrām EK līdz 2006. gada 14. septembrim nodod konsolidētā saraksta projektu sekretariātam izplatīšanai un apstiprināšanai, ja vien visas dalībvalstis, uz ko attiecas minētais dokuments, ir parakstījušas nolīgumu vai ja ir beidzies S/L/80 7. punktā paredzētais periods un nav pieprasīta šķīrējtiesa. Sarunu rezultātiem jāstājas spēkā pēc apstiprināšanas procedūru pabeigšanas un EK norādītā datumā pēc tam, kad beigušās EK iekšējās apstiprināšanas procedūras, ko EK cenšas, cik vien iespējams, paātrināt. Dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9 ierosinātie grozījumi un atsaukumi nestājas spēkā, līdz nav stājušies spēkā visi II pielikumā norādītie kompensējošie pielāgojumi.

   

  I  PIELIKUMS

  A) Dokumentā S/SECRET/8 paziņotie grozījumi:

  Horizontālās saistības

  Nozaru saistības

   

  B) Dokumentā S/SECRET/9 paziņotie grozījumi:

  Horizontālās saistības

  Nozaru saistības

   

  II  PIELIKUMS

  EK KOMPENSĀCIJA

  Saīsinājumi norādēm uz dalībvalstīm:

  AT

  Austrija

  BE

  Beļģija

  CY

  Kipra

  CZ

  Čehijas Republika

  DE

  Vācija

  DK

  Dānija

  EE

  Igaunija

  EL

  Grieķija

  ES

  Spānija

  FI

  Somija

  FR

  Francija

  HU

  Ungārija

  IE

  Īrija

  IT

  Itālija

  LT

  Lietuva

  LU

  Luksemburga

  LV

  Latvija

  MT

  Malta

  NL

  Nīderlande

  PL

  Polija

  PT

  Portugāle

  SE

  Zviedrija

  SI

  Slovēnija

  SK

  Slovākijas Republika

  UK

  Apvienotā Karaliste

   

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Kolumbijas, no otras puses, kopīgā vēstule atbilstoši Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) XXI panta īstenošanas procedūru 5. punktam
  (S/L/80, 1999. gada 29. oktobris)

  attiecībā uz

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu (turpmāk – EK) VVPT saistību sarakstos ierosinātajām izmaiņām, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes pievienošanos Eiropas Savienībai

  EK 2004. gada 28. maijā un 2005. gada 4. aprīlī atbilstoši VVPT V pantam iesniedza divus attiecīgus paziņojumus (kas tika izplatīti kā 2004. gada 11. jūnija dokuments S/SECRET/8 un 2005. gada 12. aprīļa dokuments S/SECRET/9), paziņojot par savu nodomu grozīt vai atsaukt īpašās saistības, kas iekļautas paziņojumiem pievienotajā sarakstā atbilstoši VVPT V panta 5. punktam un saskaņā ar VVPT XXI panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem.

  Pēc katra paziņojuma iesniegšanas Kolumbija iesniedza divas attiecīgas prasības atbilstoši VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktam (S/L/176 attiecībā uz S/SECRET/8 un S/L/223 attiecībā uz S/S ECRET/9). EK un Kolumbija uzsāka sarunas saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu attiecībā uz S/SECRET/8 un S/SECRET/9.

  Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/8 iekļauto paziņojumu, sarunu sākotnējo periodu, kam bija jābeidzas 2004. gada 26. oktobrī, (savstarpēji vienojoties) pagarināja piecas reizes (līdz 2005. gada 26. aprīlim, 2006. gada 27. februārim, 2006. gada 1. jūnijam, 2006. gada 1. jūlijam un 17. jūlijam). Šo sarunu gaitā EK un Kolumbija ir vienojušās par kompensācijas korekcijām attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 iekļautajiem atsaukumiem un grozījumiem.

  Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/9 iekļauto paziņojumu, līdz sarunām atvēlētā perioda beigām vienošanās starp EK un Kolumbiju netika panākta, un līdz S/L/80 7. punktā noteiktajam termiņam neviena dalībvalsts, uz kuru attiecas minētais dokuments, šo jautājumu neiesniedza izskatīšanai šķīrējtiesā. Saskaņā ar VVPT XXI panta 3. punkta b) apakšpunktu un pēc S/L/80 20.–22. punktā paredzēto procedūru pabeigšanas EK drīkst īstenot dokumentā S/SECRET/9 ierosinātos grozījumus un atsaukumus.

  Šai vēstulei pievienotajā ziņojumā par sarunu rezultātiem ir iekļauti 1) ierosinātie grozījumi iepriekšminētajos paziņojumos, 2) saskaņotie kompensējošie pielāgojumi attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 paziņotajiem grozījumiem vai atsaukumiem un 3) īpašo saistību konsolidētā saraksta projekts, kas izveidots, apvienojot EK un dalībvalstu esošos saistību sarakstus un iekļaujot tajā gan saistību grozījumus vai atsaukumus, par kuriem EK ir paziņojusi dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9, gan kompensējošos pielāgojumus, par kuriem ir vienojusies EK un Kolumbija.

  Šī vēstule un tai pievienotais ziņojuma I un II pielikums ir VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētais nolīgums starp EK un Kolumbiju attiecībā uz S/SECRET/8.1 Nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai mainītu II panta izņēmumu sarakstus attiecībā uz EK un dalībvalstīm. Šo nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai ietekmētu VVPT VIII pantā noteiktās pušu tiesības un pienākumus.

  Atbilstoši S/L/80 20. līdz 22. punktā minētajām procedūrām EK līdz 2006. gada 14. septembrim nodod konsolidētā saraksta projektu sekretariātam izplatīšanai un apstiprināšanai, ja vien visas dalībvalstis, uz ko attiecas minētais dokuments, ir parakstījušas nolīgumu vai ja ir beidzies S/L/80 7. punktā paredzētais periods un nav pieprasīta šķīrējtiesa. Sarunu rezultātiem jāstājas spēkā pēc apstiprināšanas procedūru pabeigšanas un EK norādītā datumā pēc tam, kad beigušās EK iekšējās apstiprināšanas procedūras, ko EK cenšas, cik vien iespējams, paātrināt. Dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9 ierosinātie grozījumi un atsaukumi nestājas spēkā, līdz nav stājušies spēkā visi II pielikumā norādītie kompensējošie pielāgojumi.

  Danilo Nuči [Danilo Nucci]
  Pilnvarotā lietveža pienākumu izpildītājs
  Eiropas Komisijas
  Pastāvīgā delegācija
  Pasaules Tirdzniecības organizācijā

  Klaudija Uribe [Claudia Uribe]
  vēstniece
  pastāvīgā pārstāve
  Kolumbijas Pastāvīgā misija
  Pasaules Tirdzniecības organizācijā

   

   

  Ziņojums par sarunu rezultātiem, kas notikušas atbilstoši Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) XXI panta 2. punkta a) apakšpunktam

  attiecībā uz

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu (turpmāk – EK) VVPT saistību sarakstos ierosinātajām izmaiņām, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes pievienošanos Eiropas Kopienai

  Atbilstoši VVPT XXI panta īstenošanas procedūru 5. punktam (1999. gada 29. oktobra dokuments S/L/80) EK iesniedz šādu ziņojumu.

  1. EK 2004. gada 28. maijā un 2005. gada 4. aprīlī atbilstoši VVPT V pantam iesniedza divus attiecīgus paziņojumus (kas tika izplatīti kā 2004. gada 11. jūnija dokuments S/SECRET/8 un 2005. gada 12. aprīļa dokuments S/SECRET/9), paziņojot par savu nodomu grozīt vai atsaukt īpašās saistības, kas iekļautas paziņojumiem pievienotajā sarakstā (turpmāk – "ierosinātie grozījumi"), atbilstoši VVPT V panta 5. punktam un saskaņā ar VVPT XXI panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem. Ierosinātie grozījumi ir iekļauti I pielikumā.

  2. Pēc dokumentā S/SECRET/8 iekļautā paziņojuma iesniegšanas un saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu astoņpadsmit PTO dalībvalstis (Amerikas Savienotās Valstis, Argentīna, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Filipīnas, Honkonga (Ķīna), Indija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kolumbija, Koreja, Kuba, Ķīna, Ķīnas Taipeja, Šveice un Urugvaja) ir iesniegušas attiecīgu prasību.

  3. Pēc dokumentā S/SECRET/9 iekļautā paziņojuma iesniegšanas un saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu četrpadsmit PTO dalībvalstis (Amerikas Savienotās Valstis, Argentīna, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Honkonga (Ķīna), Indija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kolumbija, Koreja, Ķīna, un Urugvaja) ir iesniegušas attiecīgu prasību.

  4. Kolumbija iesniedza divas attiecīgas prasības saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu (S/L/176 attiecībā uz S/SECRET/8 un S/L/223 attiecībā uz S/SECRET/9). EK un Kolumbija uzsāka sarunas saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu par S/SECRET/8 un S/SECRET/9.

  5. Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/8 iekļauto paziņojumu, sākotnējo sarunu periodu, kam bija jābeidzas 2004. gada 26. oktobrī, (savstarpēji vienojoties) pagarināja piecas reizes (līdz 2005. gada 26. aprīlim, 2006. gada 27. februārim, 2006. gada 1. jūnijam, 2006. gada 1. jūlijam un 17. jūlijam).

  6. Šo sarunu gaitā EK un Kolumbija ir vienojušās par kompensācijas korekcijām attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 iekļautajiem atsaukumiem un grozījumiem. Šī ziņojuma I un II pielikums un kopīgā vēstule, kurai tas pievienots, ir VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētais nolīgums starp EK un Kolumbiju attiecībā uz S/SECRET/8.1 Nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai mainītu II panta izņēmumu sarakstus attiecībā uz EK un dalībvalstīm. Šo nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai ietekmētu VVPT VIII pantā noteiktās pušu tiesības un pienākumus.

  7. Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/9 iekļauto paziņojumu, līdz sarunām atvēlētā perioda beigām vienošanās starp EK un Kolumbiju netika panākta, un līdz S/L/80 7. punktā noteiktajam termiņam neviena dalībvalsts, uz kuru attiecas minētais dokuments, šo jautājumu neiesniedza izskatīšanai šķīrējtiesā. Saskaņā ar VVPT XXI panta 3. punkta b) apakšpunktu un pēc S/L/80 20.–22. punktā paredzēto procedūru pabeigšanas EK drīkst īstenot dokumentā S/SECRET/9 ierosinātos grozījumus un atsaukumus.

  8. Ņemot vērā iepriekšminēto, ierosinātie grozījumi un saskaņotās kompensācijas korekcijas ir iekļautas EK VVPT konsolidētā saraksta projektā, kas izveidots, apvienojot EK un dalībvalstu esošos saistību sarakstus un iekļaujot tajā gan saistību grozījumus vai atsaukumus, par kuriem EK ir paziņojusi dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9, gan kompensējošos pielāgojumus, par kuriem ir vienojusies EK un Kolumbija.

  9. Atbilstoši S/L/80 20. līdz 22. punktā minētajām procedūrām EK līdz 2006. gada 14. septembrim nodod konsolidētā saraksta projektu sekretariātam izplatīšanai un apstiprināšanai, ja vien visas dalībvalstis, uz ko attiecas minētais dokuments, ir parakstījušas nolīgumu vai ja ir beidzies S/L/80 7. punktā paredzētais periods un nav pieprasīta šķīrējtiesa. Sarunu rezultātiem jāstājas spēkā pēc apstiprināšanas procedūru pabeigšanas un EK norādītā datumā pēc tam, kad beigušās EK iekšējās apstiprināšanas procedūras, ko EK cenšas, cik vien iespējams, paātrināt. Dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9 ierosinātie grozījumi un atsaukumi nestājas spēkā, līdz nav stājušies spēkā visi II pielikumā norādītie kompensējošie pielāgojumi.

  I  PIELIKUMS

  A) Dokumentā S/SECRET/8 paziņotie grozījumi:

  Horizontālās saistības

  Nozaru saistības

  B) Dokumentā S/SECRET/9 paziņotie grozījumi:

  Horizontālās saistības

  Nozaru saistības

   

  II  PIELIKUMS

  EK KOMPENSĀCIJA

  Saīsinājumi norādēm uz dalībvalstīm:

  AT

  Austrija

  BE

  Beļģija

  CY

  Kipra

  CZ

  Čehijas Republika

  DE

  Vācija

  DK

  Dānija

  EE

  Igaunija

  EL

  Grieķija

  ES

  Spānija

  FI

  Somija

  FR

  Francija

  HU

  Ungārija

  IE

  Īrija

  IT

  Itālija

  LT

  Lietuva

  LU

  Luksemburga

  LV

  Latvija

  MT

  Malta

  NL

  Nīderlande

  PL

  Polija

  PT

  Portugāle

  SE

  Zviedrija

  SI

  Slovēnija

  SK

  Slovākijas Republika

  UK

  Apvienotā Karaliste

   

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Kubas, no otras puses, kopīgā vēstule atbilstoši Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) XXI panta īstenošanas procedūru 5. punktam
  (S/L/80, 1999. gada 29. oktobris)

  attiecībā uz

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu (turpmāk – EK) VVPT saistību sarakstos ierosinātajām izmaiņām, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes pievienošanos Eiropas Savienībai

  EK 2004. gada 28. maijā un 2005. gada 4. aprīlī atbilstoši VVPT V pantam iesniedza divus attiecīgus paziņojumus (kas tika izplatīti kā 2004. gada 11. jūnija dokuments S/SECRET/8 un 2005. gada 12. aprīļa dokuments S/SECRET/9), paziņojot par savu nodomu grozīt vai atsaukt īpašās saistības, kas iekļautas paziņojumiem pievienotajā sarakstā, atbilstoši VVPT V panta 5. punktam un saskaņā ar VVPT XXI panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem.

  Pēc pirmā paziņojuma iesniegšanas Kuba iesniedza prasību saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu (S/L/174) attiecībā uz S/SECRET/8. Attiecībā uz S/SECRET/9 prasība netika iesniegta. EK un Kuba uzsāka sarunas saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu par S/SECRET/8.

  Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/8 iekļauto paziņojumu, sākotnējo sarunu periodu, kam bija jābeidzas 2004. gada 26. oktobrī, (savstarpēji vienojoties) pagarināja piecas reizes (līdz 2005. gada 26. aprīlim, 2006. gada 27. februārim, 2006. gada 1. jūnijam, 2006. gada 1. jūlijam un 17. jūlijam). Šo sarunu gaitā EK un Kuba ir vienojušās par kompensācijas korekcijām attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 iekļautajiem atsaukumiem un grozījumiem.

  Šai vēstulei pievienotajā ziņojumā par sarunu rezultātiem ir iekļauti 1) ierosinātie grozījumi iepriekšminētajos paziņojumos, 2) saskaņotie kompensējošie pielāgojumi attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 paziņotajiem grozījumiem vai atsaukumiem un 3) īpašo saistību konsolidētā saraksta projekts, kas izveidots, apvienojot EK un dalībvalstu esošos saistību sarakstus un iekļaujot tajā gan saistību grozījumus vai atsaukumus, par kuriem EK ir paziņojusi dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9, gan kompensējošos pielāgojumus, par kuriem ir vienojusies EK un Kuba.

  Šī vēstule un tai pievienotais ziņojuma I un II pielikums ir VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētais nolīgums starp EK un Kubu attiecībā uz S/SECRET/8.1 Nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai mainītu II panta izņēmumu sarakstus attiecībā uz EK un dalībvalstīm. Šo nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai ietekmētu VVPT VIII pantā noteiktās pušu tiesības un pienākumus.

  Atbilstoši S/L/80 20. līdz 22. punktā minētajām procedūrām EK līdz 2006. gada 14. septembrim nodod konsolidētā saraksta projektu sekretariātam izplatīšanai un apstiprināšanai, ja vien visas dalībvalstis, uz ko attiecas minētais dokuments, ir parakstījušas nolīgumu vai ja ir beidzies S/L/80 7. punktā paredzētais periods un nav pieprasīta šķīrējtiesa. Sarunu rezultātiem jāstājas spēkā pēc apstiprināšanas procedūru pabeigšanas un EK norādītā datumā pēc tam, kad beigušās EK iekšējās apstiprināšanas procedūras, ko EK cenšas, cik vien iespējams, paātrināt. Dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9 ierosinātie grozījumi un atsaukumi nestājas spēkā, līdz nav stājušies spēkā visi II pielikumā norādītie kompensējošie pielāgojumi.

  Danilo Nuči [Danilo Nucci]
  Pilnvarotā lietveža pienākumu izpildītājs
  Eiropas Komisijas
  Pastāvīgā delegācija
  Pasaules Tirdzniecības organizācijā

  Huans Antonio Fernandess Palasjoss [Juan Antonio Fernandez Palacios]
  vēstnieks
  pastāvīgais pārstāvis
  Kubas Pastāvīgā misija
  Pasaules Tirdzniecības organizācijā

  Ziņojums par sarunu rezultātiem, kas notikušas atbilstoši Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) XXI panta 2. punkta a) apakšpunktam

  attiecībā uz

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu (turpmāk – EK) VVPT saistību sarakstos ierosinātajām izmaiņām, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes pievienošanos Eiropas Kopienai

  Atbilstoši VVPT XXI panta īstenošanas procedūru 5. punktam (1999. gada 29. oktobra dokuments S/L/80) EK iesniedz šādu ziņojumu.

  1. EK 2004. gada 28. maijā un 2005. gada 4. aprīlī atbilstoši VVPT V pantam iesniedza divus attiecīgus paziņojumus (kas tika izplatīti kā 2004. gada 11. jūnija dokuments S/SECRET/8 un 2005. gada 12. aprīļa dokuments S/SECRET/9), paziņojot par savu nodomu grozīt vai atsaukt īpašās saistības, kas iekļautas paziņojumiem pievienotajā sarakstā (turpmāk – "ierosinātie grozījumi"), atbilstoši VVPT V panta 5. punktam un saskaņā ar VVPT XXI panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem. Ierosinātie grozījumi ir iekļauti I pielikumā.

  2. Pēc dokumentā S/SECRET/8 iekļautā paziņojuma iesniegšanas un saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu astoņpadsmit PTO dalībvalstis (Amerikas Savienotās Valstis, Argentīna, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Filipīnas, Honkonga (Ķīna), Indija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kolumbija, Koreja, Kuba, Ķīna, Ķīnas Taipeja, Šveice un Urugvaja) ir iesniegušas attiecīgu prasību.

  3. Pēc dokumentā S/SECRET/9 iekļautā paziņojuma iesniegšanas un saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu četrpadsmit PTO dalībvalstis (Amerikas Savienotās Valstis, Argentīna, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Honkonga (Ķīna), Indija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kolumbija, Koreja, Ķīna, un Urugvaja) ir iesniegušas attiecīgu prasību.

  4. Kuba iesniedza prasību saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu (S/L/174) attiecībā uz S/SECRET/8. Attiecībā uz S/SECRET/9 prasība netika iesniegta. EK un Kuba uzsāka sarunas saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu par S/SECRET/8.

  5. Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/8 iekļauto paziņojumu, sākotnējo sarunu periodu, kam bija jābeidzas 2004. gada 26. oktobrī, (savstarpēji vienojoties) pagarināja piecas reizes (līdz 2005. gada 26. aprīlim, 2006. gada 27. februārim, 2006. gada 1. jūnijam, 2006. gada 1. jūlijam un 17. jūlijam).

  6. Šo sarunu gaitā EK un Kuba ir vienojušās par kompensācijas korekcijām attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 iekļautajiem atsaukumiem un grozījumiem. Šī ziņojuma I un II pielikums un kopīgā vēstule, kurai tas pievienots, ir VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētais nolīgums starp EK un Kubu attiecībā uz S/SECRET/8.1 Nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai mainītu II panta izņēmumu sarakstus attiecībā uz EK un dalībvalstīm. Šo nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai ietekmētu VVPT VIII pantā noteiktās pušu tiesības un pienākumus.

  7. Ņemot vērā iepriekšminēto, ierosinātie grozījumi un saskaņotās kompensācijas korekcijas ir iekļautas EK VVPT konsolidētā saraksta projektā, kas izveidots, apvienojot EK un dalībvalstu esošos saistību sarakstus un iekļaujot tajā gan saistību grozījumus vai atsaukumus, par kuriem EK ir paziņojusi dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9, gan kompensējošos pielāgojumus, par kuriem ir vienojusies EK un Kuba.

  8. Atbilstoši S/L/80 20. līdz 22. punktā minētajām procedūrām EK līdz 2006. gada 14. septembrim nodod konsolidētā saraksta projektu sekretariātam izplatīšanai un apstiprināšanai, ja vien visas dalībvalstis, uz ko attiecas minētais dokuments, ir parakstījušas nolīgumu vai ja ir beidzies S/L/80 7. punktā paredzētais periods un nav pieprasīta šķīrējtiesa. Sarunu rezultātiem jāstājas spēkā pēc apstiprināšanas procedūru pabeigšanas un EK norādītā datumā pēc tam, kad beigušās EK iekšējās apstiprināšanas procedūras, ko EK cenšas, cik vien iespējams, paātrināt. Dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9 ierosinātie grozījumi un atsaukumi nestājas spēkā, līdz nav stājušies spēkā visi II pielikumā norādītie kompensējošie pielāgojumi.

   

  I  PIELIKUMS

  A) Dokumentā S/SECRET/8 paziņotie grozījumi:

  Horizontālās saistības

  Nozaru saistības

  B) Dokumentā S/SECRET/9 paziņotie grozījumi:

  Horizontālās saistības

  Nozaru saistības

   

  II  PIELIKUMS

  EK KOMPENSĀCIJA

  Saīsinājumi norādēm uz dalībvalstīm:

  AT

  Austrija

  BE

  Beļģija

  CY

  Kipra

  CZ

  Čehijas Republika

  DE

  Vācija

  DK

  Dānija

  EE

  Igaunija

  EL

  Grieķija

  ES

  Spānija

  FI

  Somija

  FR

  Francija

  HU

  Ungārija

  IE

  Īrija

  IT

  Itālija

  LT

  Lietuva

  LU

  Luksemburga

  LV

  Latvija

  MT

  Malta

  NL

  Nīderlande

  PL

  Polija

  PT

  Portugāle

  SE

  Zviedrija

  SI

  Slovēnija

  SK

  Slovākijas Republika

  UK

  Apvienotā Karaliste

   

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Ekvadoras, no otras puses, kopīgā vēstule atbilstoši Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) XXI panta īstenošanas procedūru 5. punktam
  (S/L/80, 1999. gada 29. oktobris)

  attiecībā uz

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu (turpmāk – EK) VVPT saistību sarakstos ierosinātajām izmaiņām, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes pievienošanos Eiropas Savienībai

  EK 2004. gada 28. maijā un 2005. gada 4. aprīlī atbilstoši VVPT V pantam iesniedza divus attiecīgus paziņojumus (kas tika izplatīti kā 2004. gada 11. jūnija dokuments S/SECRET/8 un 2005. gada 12. aprīļa dokuments S/SECRET/9), paziņojot par savu nodomu grozīt vai atsaukt īpašās saistības, kas iekļautas paziņojumiem pievienotajā sarakstā, atbilstoši VVPT V panta 5. punktam un saskaņā ar VVPT XXI panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem.

  Pēc katra paziņojuma iesniegšanas Ekvadora iesniedza divas attiecīgas prasības atbilstoši VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktam (S/L/172 attiecībā uz S/SECRET/8 un S/L/229 attiecībā uz S/SECRET/9). EK un Ekvadora uzsāka sarunas saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu par S/SECRET/8 un S/SECRET/9.

  Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/8 iekļauto paziņojumu, sākotnējo sarunu periodu, kam bija jābeidzas 2004. gada 26. oktobrī, (savstarpēji vienojoties) pagarināja piecas reizes (līdz 2005. gada 26. aprīlim, 2006. gada 27. februārim, 2006. gada 1. jūnijam, 2006. gada 1. jūlijam un 17. jūlijam). Šo sarunu gaitā EK un Ekvadora ir vienojušās par kompensācijas korekcijām attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 iekļautajiem atsaukumiem un grozījumiem.

  Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/9 iekļauto paziņojumu, līdz sarunām atvēlētā perioda beigām vienošanās starp EK un Ekvadoru netika panākta, un līdz S/L/80 7. punktā noteiktajam termiņam neviena dalībvalsts, uz kuru attiecas minētais dokuments, šo jautājumu neiesniedza izskatīšanai šķīrējtiesā. Saskaņā ar VVPT XXI panta 3. punkta b) apakšpunktu un pēc S/L/80 20.–22. punktā paredzēto procedūru pabeigšanas EK drīkst īstenot dokumentā S/SECRET/9 ierosinātos grozījumus un atsaukumus.

  Šai vēstulei pievienotajā ziņojumā par sarunu rezultātiem ir iekļauti 1) ierosinātie grozījumi iepriekšminētajos paziņojumos, 2) saskaņotie kompensējošie pielāgojumi attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 paziņotajiem grozījumiem vai atsaukumiem un 3) īpašo saistību konsolidētā saraksta projekts, kas izveidots, apvienojot EK un dalībvalstu esošos saistību sarakstus un iekļaujot tajā gan saistību grozījumus vai atsaukumus, par kuriem EK ir paziņojusi dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9, gan kompensējošos pielāgojumus, par kuriem ir vienojusies EK un Ekvadora.

  Šī vēstule un tai pievienotais ziņojuma I un II pielikums ir VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētais nolīgums starp EK un Ekvadoru attiecībā uz S/SECRET/8.1 Nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai mainītu II panta izņēmumu sarakstus attiecībā uz EK un dalībvalstīm. Šo nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai ietekmētu VVPT VIII pantā noteiktās pušu tiesības un pienākumus.

  Atbilstoši S/L/80 20. līdz 22. punktā minētajām procedūrām EK līdz 2006. gada 14. septembrim nodod konsolidētā saraksta projektu sekretariātam izplatīšanai un apstiprināšanai, ja vien visas dalībvalstis, uz ko attiecas minētais dokuments, ir parakstījušas nolīgumu vai ja ir beidzies S/L/80 7. punktā paredzētais periods un nav pieprasīta šķīrējtiesa. Sarunu rezultātiem jāstājas spēkā pēc apstiprināšanas procedūru pabeigšanas un EK norādītā datumā pēc tam, kad beigušās EK iekšējās apstiprināšanas procedūras, ko EK cenšas, cik vien iespējams, paātrināt. Dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9 ierosinātie grozījumi un atsaukumi nestājas spēkā, līdz nav stājušies spēkā visi II pielikumā norādītie kompensējošie pielāgojumi.

  Danilo Nuči [Danilo Nucci]
  Pilnvarotā lietveža pienākumu izpildītājs
  Eiropas Komisijas
  Pastāvīgā delegācija
  Pasaules Tirdzniecības organizācijā

  Eva Garsija Favre [Eva Garcia Fabre]
  vēstniece
  pastāvīgā pārstāve
  Ekvadoras Pastāvīgā misija
  Pasaules Tirdzniecības organizācijā

   

  Ziņojums par sarunu rezultātiem, kas notikušas atbilstoši Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) XXI panta 2. punkta a) apakšpunktam

  attiecībā uz

  Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu (turpmāk – EK) VVPT saistību sarakstos ierosinātajām izmaiņām, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes pievienošanos Eiropas Kopienai

  Atbilstoši VVPT XXI panta īstenošanas procedūru 5. punktam (1999. gada 29. oktobra dokuments S/L/80) EK iesniedz šādu ziņojumu.

  1. EK 2004. gada 28. maijā un 2005. gada 4. aprīlī atbilstoši VVPT V pantam iesniedza divus attiecīgus paziņojumus (kas tika izplatīti kā 2004. gada 11. jūnija dokuments S/SECRET/8 un 2005. gada 12. aprīļa dokuments S/SECRET/9), paziņojot par savu nodomu grozīt vai atsaukt īpašās saistības, kas iekļautas paziņojumiem pievienotajā sarakstā (turpmāk – "ierosinātie grozījumi"), atbilstoši VVPT V panta 5. punktam un saskaņā ar VVPT XXI panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem. Ierosinātie grozījumi ir iekļauti I pielikumā.

  2. Pēc dokumentā S/SECRET/8 iekļautā paziņojuma iesniegšanas un saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu astoņpadsmit PTO dalībvalstis (Amerikas Savienotās Valstis, Argentīna, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Filipīnas, Honkonga (Ķīna), Indija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kolumbija, Koreja, Kuba, Ķīna, Ķīnas Taipeja, Šveice un Urugvaja) ir iesniegušas attiecīgu prasību.

  3. Pēc dokumentā S/SECRET/9 iekļautā paziņojuma iesniegšanas un saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu četrpadsmit PTO dalībvalstis (Amerikas Savienotās Valstis, Argentīna, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Honkonga (Ķīna), Indija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kolumbija, Koreja, Ķīna, un Urugvaja) ir iesniegušas attiecīgu prasību.

  4. Ekvadora iesniedza divas attiecīgas prasības saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu (S/L/172 attiecībā uz S/SECRET/8 un S/L/229 attiecībā uz S/SECRET/9). EK un Ekvadora uzsāka sarunas saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu par S/SECRET/8 un S/SECRET/9.

  5. Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/8 iekļauto paziņojumu, sākotnējo sarunu periodu, kam bija jābeidzas 2004. gada 26. oktobrī, (savstarpēji vienojoties) pagarināja piecas reizes (līdz 2005. gada 26. aprīlim, 2006. gada 27. februārim, 2006. gada 1. jūnijam, 2006. gada 1. jūlijam un 17. jūlijam).

  6. Šo sarunu gaitā EK un Ekvadora ir vienojušās par kompensācijas korekcijām attiecībā uz dokumentā S/SECRET/8 iekļautajiem atsaukumiem un grozījumiem. Šī ziņojuma I un II pielikums un kopīgā vēstule, kurai tas pievienots, ir VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētais nolīgums starp EK un Ekvadoru attiecībā uz S/SECRET/8.1 Nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai mainītu II panta izņēmumu sarakstus attiecībā uz EK un dalībvalstīm. Šo nolīgumu nedrīkst interpretēt, lai ietekmētu VVPT VIII pantā noteiktās pušu tiesības un pienākumus.

  7. Attiecībā uz procedūru, kas tika uzsākta ar dokumentā S/SECRET/9 iekļauto paziņojumu, līdz sarunām atvēlētā perioda beigām vienošanās starp EK un Ekvadoru netika panākta, un līdz S/L/80 7. punktā noteiktajam termiņam neviena dalībvalsts, uz kuru attiecas minētais dokuments, šo jautājumu neiesniedza izskatīšanai šķīrējtiesā. Saskaņā ar VVPT XXI panta 3. punkta b) apakšpunktu un pēc S/L/80 20.–22. punktā paredzēto procedūru pabeigšanas EK drīkst īstenot dokumentā S/SECRET/9 ierosinātos grozījumus un atsaukumus.

  8. Ņemot vērā iepriekšminēto, ierosinātie grozījumi un saskaņotās kompensācijas korekcijas ir iekļautas EK VVPT konsolidētā saraksta projektā, kas izveidots, apvienojot EK un dalībvalstu esošos saistību sarakstus un iekļaujot tajā gan saistību grozījumus vai atsaukumus, par kuriem EK ir paziņojusi dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9, gan kompensējošos pielāgojumus, par kuriem ir vienojusies EK un Ekvadora.

  9. Atbilstoši S/L/80 20. līdz 22. punktā minētajām procedūrām EK līdz 2006. gada 14. septembrim nodod konsolidētā saraksta projektu sekretariātam izplatīšanai un apstiprināšanai, ja vien visas dalībvalstis, uz ko attiecas minētais dokuments, ir parakstījušas nolīgumu vai ja ir beidzies S/L/80 7. punktā paredzētais periods un nav pieprasīta šķīrējtiesa. Sarunu rezultātiem jāstājas spēkā pēc apstiprināšanas procedūru pabeigšanas un EK norādītā datumā pēc tam, kad beigušās EK iekšējās apstiprināšanas procedūras, ko EK cenšas, cik vien iespējams, paātrināt. Dokumentos S/SECRET/8 un S/SECRET/9 ierosinātie grozījumi un atsaukumi nestājas spēkā, līdz nav stājušies spēkā visi II pielikumā norādītie kompensējošie pielāgojumi.

  I  PIELIKUMS

  A) Dokumentā S/SECRET/8 paziņotie grozījumi:

  Horizontālās saistības