Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

23.07.2008.                Nr.90/TA-1636

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Augu aizsardzības likumā". Likumprojektu izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Grosbārdis 67027206, Raivis.Grosbardis@zm.gov.lv).

Minēto likumprojektu lūdzam atzīt par steidzamu.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 2 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 7 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija sēdes protokola Nr.51  27.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi Augu aizsardzības likumā

 

Izdarīt Augu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.; 2004, 8.nr.; 2005, 12.nr.; 2006, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 5.pantu ar 18., 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

 

"18) noteikumus par kārtību, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi, nosakot augu karantīnas un kaitīgos organismus, par kuru apkarošanu un izplatības ierobežošanu maksājama kompensācija, tās lielumu un izmaksas kārtību;

19) noteikumus par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem un tā aprites kārtību, nosakot tās personas atzīšanas kārtību, kura veic vīrustestēšanu un izsniedz atzinumu par to, vai pavairošanas materiāls ir vīrusbrīvs vai vīrustestēts;

20) noteikumus par kārtību, kādā dienests veic references laboratorijas funkcijas kaitīgo organismu laboratoriskajā diagnostikā, nosakot references laboratorijas akreditācijas kārtību, funkcijas un pienākumus."

 

2. Aizstāt 17.panta piektajā daļā vārdus "citu kaitīgo organismu" ar vārdiem "augiem sevišķi bīstamu organismu".

 

3. Papildināt 18.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Invazīvo augu sugu zinātniskiem un pētniecības mērķiem drīkst ievest vai audzēt, ja ir saņemta Valsts augu aizsardzības dienesta atļauja."

 

4. Izteikt 19.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Zinātniskās pētniecības iestādes pēc saskaņošanas ar Valsts augu aizsardzības dienestu veic pētījumus par augu karantīnas organismiem, augiem sevišķi bīstamiem organismiem un fitosanitārajiem pasākumiem minēto organismu izplatīšanās ierobežošanai."

 

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

 


"11. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.novembrim izdod šā likuma 5.panta 18. un 19.punktā minētos noteikumus.

 

12. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.janvārim izdod šā likuma 5.panta 20.punktā minētos noteikumus."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze


Likumprojekta “Grozījumi Augu aizsardzības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Normatīvais akts nepieciešams, lai izpildītu Deklarācijas par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 5.78. punktu „Ieviesīsim efektīvu lauksaimniecības un mežsaimniecības risku vadības sistēmu” un Valdības rīcības plāna „Deklarācijas par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību” 5.78.4. punktu „Izstrādāt nepieciešamos normatīvos aktus bīstamāko augu karantīnas organismu izplatības ierobežošanas vai apkarošanas pasākumu īstenošanai.”

 

2. Paš reizējās situācijas raksturojums

Grozījumi Augu aizsardzības likumā nepieciešami, lai paredzētu deleģējumus Ministru kabinetam izdot šādus normatīvos aktus:

1. noteikumus par kārtību, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi, nosakot augu karantīnas un kaitīgos organismus, par kuru apkarošanu un izplatības ierobežošanu maksājama kompencācija, tās lielumu un izmaksas kārtību;

2. noteikumus par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem un tā aprites kārtību, nosakot tās personas atzīšanas kārtību, kura veic vīrustestēšanu un izsniedz atzinumu par to, vai pavairošanas materiāls ir vīrusbrīvs vai vīrustestēts;

3. noteikumus par kārtību, kādā dienests veic references laboratorijas funkcijas kaitīgo organismu laboratoriskajā diagnostikā.

Augu karantīnas organismi ir kaitīgie organismi ar iespējamu ekonomisko ietekmi noteiktā teritorijā, kas patlaban nav sastopami vai ir ierobežoti izplatīti attiecīgajā teritorijā un tiek aktīvi apkaroti.

Saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 12.panta otro daļu un 18.panta otrās daļas 3.punktu augu karantīnas organisms ir jāiznīcina, kā arī jāiznīcina ar šo slimību iespējamie inficētie augi.

Augu karantīnas organismu izplatīšanās vai ieviešanās novēršanai ir svarīgi laikus konstatēt perēkļus un iznīcināt inficētos un iespējami inficētos saimniekaugus. Tādējādi ir svarīgi radīt sabiedrības atsaucību un vēlmi nevis slēpt, bet uzrādīt iespējamos inficētos saimniekaugus, kā arī radīt ieinteresētību iznīcināt inficētos vai iespējami inficētos saimniekaugus.

Bez tam arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek izmaksātas kompensācijas par sevišķi bīstamu augu karantīnas organismu izplatības ierobežošanu, kā arī radīti mehānismi šādu kompensāciju izmaksai.

Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē paredz, ka valsts var maksāt kompensācijas, ja valsts realizētie pasākumi nodara zaudējumus.

Augu karantīnas slimības un kaitēkļi ietekmē augkopības nozari, tāpēc saskaņā ar Deklarācijas par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 5.78. punktu „Ieviesīsim efektīvu lauksaimniecības un mežsaimniecības risku vadības sistēmu” un Valdības rīcības plāna „Deklarācijas par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību” 5.78.4. punktu „Izstrādāt nepieciešamos normatīvos aktus bīstamāko augu karantīnas organismu izplatības ierobežošanas vai apkarošanas pasākumu īstenošanai” Zemkopības ministrijas uzdevums ir izstrādāt sistēmu, kā valsts rīkosies gadījumos, kad nepieciešams personām izmaksāt kompensācijas par sevišķi bīstamu augu karantīnas organismu izplatības ierobežošanu.

Zemkopības ministrija nevar paredzēt konkrētu augu karantīnas organismu iespējamo izplatību un šādu karantīnas organismu atklāšanas gadījumu skaitu.

2007.gadā tika atklāts bīstams augu karantīnas organisms un tā izplatības ierobežošanas sekmēšanai, valdība nolēma piešķirt finanšu līdzekļus kompensācijām personām. Tomēr valstī nav normatīvā akta, kas noteiktu šāda piešķirtā finansējuma administrēšanu (kur persona var iesniegt pieteikumu, kas to izskata, kā šo finansējumu persona var saņemt).

Ministrija jau ir sagatavojusi noteikumu projektu, kas paredz vispārēju kompensāciju izmaksas kārtību.

Noteikumu projekts paredz, ka piešķirtā finansējuma administrētājs būs Lauku atbalsta dienests.

Augu aizsardzības likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts paredz Valsts augu aizsardzības dienestam pildīt references laboratorjas funkcijas, bet valstī nav noteikta kārtība, kādā šīs funkcijas tiek pildītas.

2007.gada 25.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekta „Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība" (protokols Nr.4 §34), lai šos noetikumus izdotu, nepieciešams precizēt Ministru kabinetam doto deleģējumu „nosakot tās personas atzīšanas kārtību, kura veic vīrustestēšanu un izsniedz atzinumu par to, vai pavairošanas materiāls ir vīrusbrīvs vai vīrustestēts”.

Pažreiz Augu aizsardzības likums nosaka, ka  ar Valsts augu aizsardzības dienestu jāsaskaņo zinātniskie projekti par visiem kaitīgajiem projektiem. Tā kā, veicot zinātniskos projektus ar kaitīgajiem organismiem, nepastāv fitosanitārais risks, jānosaka, ka ar dienestu jāsaskaņo zinātniskie projekti tikai par augu karantīnas organismiem un sevišķi bīstamiem kaitīgajiem organismiem.

Augu aizsardzības likuma 18.1panta otrā daļa nosaka, ka Latvijā aizliegts ievest invazīvo augu sugu sarakstā iekļautās augu sugas,. trešā daļa nosaka, ka Latvijā aizliegts audzēt invazīvo augu sugu sarakstā iekļautās augu sugas. Normatīvajos aktos jāparedz, ka invazīvo augu sugu zinātniskiem un pētnieciskiem mērķiem drīkst ievest vai audzēt, ja ir saņemta Valsts augu aizsardzības dienesta atļauja.

 

3. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz Ministru kabinetam deleģējumu izdot šādus noteikumus:

1) noteikumus par kārtību, kādā piešķir un persona saņem kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi;

2) noteikumus par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem un aprites kārtību, nosakot tās personas atzīšanas kārtību, kura veic vīrustestēšanu un izsniedz atzinumu par to, vai materiāls ir vīrusbrīvs vai vīrustestēts;

3) noteikumus par kārtību, kādā dienests veic references laboratorijas funkcijas augiem kaitīgo organismu laboratoriskajā diagnostikā.

Tiesību akta projekts paredz:

1) invazīvo augu sugu zinātniskiem un pētnieciskiem mērķiem drīkst ievest vai audzēt, ja ir saņemta Valsts augu aizsardzības dienesta atļauja.

2) precizē Valsts augu aizsardzības dienesta kompetenci pētījumos par kaitīgajiem organismiem.

 

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

 Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Noteikumi par kārtību, kādā piešķir un persona saņem kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi, paredzēs kompensāciju saņemšanas iespēju par izpildītajiem fitosanitārajiem pasākumiem, tādējādi sekmējot fitosanitāro pasākumu izpildi, kas savukārt veicinās augu karantīnas organismu izplatības ierobežošanu.

Augu karantīnas organismu izplatības gadījumā tiek samazināta augkopības produkcijas konkurētspēja un nodarīti zaudējumi augkopības produkcijas ražotājiem. 

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Noteikumi par kārtību, kādā piešķir un persona saņem kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi, paredzēs kompensāciju saņemšanas iespēju par izpildītajiem fitosanitārajiem pasākumiem, tādējādi sekmējot fitosanitāro pasākumu izpildi, kas savukārt veicinās augu karantīnas organismu izplatības ierobežošanu.

Augu karantīnas organismu izplatības gadījumā tiek samazināta augkopības produkcijas konkurētspēja un nodarīti zaudējumi augkopības produkcijas ražotājiem.

Ministru kabineta noteikumu projekts neradīs papildus administratīvo slogu uzņēmējam.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms.

7. Cita ietekme

Nav attiecināms.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst. Ls

Rādītāji

2008.gads

Turpmākie trīs gadi

n+1

n+2

n+3

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

 

 

0

 

 

255,0

 

 

192,9

 

 

152,9

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

 

 

0

 

 

-255,0

 

 

-192,9

 

 

-152,9

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nepieciešamais finansējums normatīvo aktu ieviešanai būs norādīts Ministru kabineta noteikumos

Nepieciešamais finansējums normatīvo aktu ieviešanai būs norādīts Ministru kabineta noteikumos

Nepieciešamais finansējums normatīvo aktu ieviešanai būs norādīts Ministru kabineta noteikumos

Nepieciešamais finansējums normatīvo aktu ieviešanai būs norādīts Ministru kabineta noteikumos

6. Cita informācija

Ministru kabineta noteikumiem par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem un aprites kārtību, nosakot tās personas atzīšanas kārtību, kura veic vīrustestēšanu un izsniedz atzinumu par to, vai materiāls ir vīrusbrīvs vai vīrustestēts 2009.gadam pieprasīts finansējums Ls135,0 tūkstoši latu apjomā (noteikumu projekts izsludināts 25.01.2007 Valsts sekretāru sanāksmē (protokols Nr.4 §34).

Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā dienests veic references laboratorijas funkcijas augiem kaitīgo organismu laboratoriskajā diagnostikā ieviešanai 2009.gadam aprēķināts finansējums 120 tūkstoši latu apjomā.

Valsts augu aizsardzības dienestam papildus finansējums, kas nepieciešams noteikumu par kārtību, kādā dienests veic references laboratorijas funkcijas augiem kaitīgo organismu laboratoriskajā diagnostikā ieviešanai, un finansējums, kas nepieciešams noteikumu par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem un aprites kārtību, nosakot tās personas atzīšanas kārtību, kura veic vīrustestēšanu un izsniedz atzinumu par to, vai materiāls ir vīrusbrīvs vai vīrustestēts ir iekļauts Zemkopības ministrijas jauno politikas iniciatīvu sarakstā 2009. - 2011.gadam „Augkopības jomas uzraudzības nodrošināšana, samazinot karantīnas organismu izpaltības risku”, kuras ievaros paredzēts veikt augu un augu produktu, koksnes, augu karantīnas organismu (bakteriālo iedegu, kartupeļu gaišās gredzenpuves u.c.), ģenētiski modificēto organismu un mēslošanas plānu monitoringu,     riska analīzi kaitīgo organismu izplatībai, kā arī nepieciešamību pilnveidot sistēmu kaitīgo organismu diagnostikai un monitoringam.

Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu  Ministru kabineta noteikumu projektos paredzēto funkciju izpildei 2009.gadā un turpmākajos gados lemjams Ministru kabinetā, sagatavojot vidējā termiņa valsts budžeta projektu kopā ar visu ministriju  un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem.

Valsts augu aizsardzības dienests  nevar aprēķināt iespējamo finansējumu, kas nepieciešams noteikumiem par kārtību, kādā piešķir kompensācijas par fitosanitāro pasākumu izpildi, jo tas atkarīgs vai attiecīgajā gadā tiks atklāts augu karantīnas organisms un cik daudz būs perēkļu.

Katrā konkrētajā gadījumā (konkrēts karantīnas organisms un finansējums) attiecīgajā gadā, pēc pasākumu veikšanas, būtu jāizskata jautājums par finansējuma avotu/

Iespējamie Finansējuma avoti:

-         Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogramma "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

-          ZM budžeta apakšprogramma 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)”

-   sniedzot priekšlikumus par nepieciešamo finansējumu grozījumiem likumā par valsts budžetu konkrētajam gadam”.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Zemkopības ministrija būs atbildīga par šādu normatīvo aktu izstrādi:

1. noteikumiem par kārtību, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi  (līdz 2008.gada 1.septembrim);

2. noteikumiem par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem un tā aprites kārtību. Noteikumu projekts ir izstrādāts un atrodas Valsts kancelejā;

3. noteikumiem par kārtību, kādā dienests veic references laboratorijas funkcijas kaitīgo organismu laboratoriskajā diagnostikā (līdz 2010.gada 1.janvārim).

 

2. Cita informācija

Nav attiecināms.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

 

 

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Notika konsultācijas ar Latvijas augļkopju asociāciju un Latvijas stādu audzētāju apvienību.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojektā ietverto normu turpmākai virzībai gūts atbalsts.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpildei netiks izveidotas jaunas institūcijas, ieviešanu nodrošinās Valsts augu aizsardzības dienests.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv un normatīvo aktu informācijas sistēmā www.NAIS.lv

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

Zemkopības ministrs                                                       M.Roze

 

 

 

&nb sp;

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

D.Lucaua

 

 

S.Dumbrovska

 

 

M.Salenieks

 

 

R.Grosbārdis

 

 

26.05.2008. 10:12

2032

R.Grosbārdis

67027206, Raivis.Grosbardis@zm.gov.lv