Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

23.07.2008.                Nr.90/TA-1629

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". Likumprojektu izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Grosbārdis 67027206, Raivis.Grosbardis@zm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 3 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 5 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija sēdes protokola Nr.51  28.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 51.2 panta pirmo daļu aiz vārdiem "pasākumu neveikšanu" ar vārdiem "par nereģistrēšanos kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu datubāzē un invazīvo augu audzēšanas prasību pārkāpšanu".

 

2. Izteikt 101.pantu šādā redakcijā:

 

"101.pants. Augu karantīnas prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto fitosanitāro pasākumu neveikšanu augu karantīnas organismu vai kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai vai fitosanitāro prasību neievērošanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot augus, augu produktus vai ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, vai bez konfiskācijas.

Par fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanu, augu un augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, tirdzniecību un pārvietošanu, nereģistrējoties fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot augus, augu produktus vai ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, vai bez konfiskācijas.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot augus, augu produktus vai ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, vai bez konfiskācijas."

 

3. Izteikt 101.1 pantu šādā redakcijā:

 

"101.1 pants. Augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšanas prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos par augu karantīnu noteikto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšanu ar nederīgu augu pasi vai etiķeti vai bez tās –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot augus, augu produktus vai ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, vai bez konfiskācijas.

Par augu pasu sagatavošanu bez atļaujas saņemšanas –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, konfiscējot augus, augu produktus vai ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, vai bez konfiskācijas."

 

4. Papildināt kodeksu ar 101.2 un 101.3 pantu šādā redakcijā:

 

"101.2 pants. Kartupeļu audzēšanas vai realizācijas prasību pārkāpšana

Par kartupeļu realizāciju, ja uz to iepakojuma vai pavaddokumentos nav norādīts personas reģistrācijas numurs fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot augus, augu produktus vai ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, vai bez konfiskācijas.

Par kartupeļu sēklas materiāla neatjaunošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot augus, augu produktus vai ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, vai bez konfiskācijas.

 

101.3 pants. Par augu karantīnas organisma, cita nepazīstama organisma vai to simptomu parādīšanās neziņošanu

Par augu karantīnas organisma, cita nepazīstama organisma vai to simptomu parādīšanās neziņošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

 

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem."

 

5. Izteikt 103.5 pantu šādā redakcijā:

 

"103.5 pants. Sēklu aprites prasību pārkāpšana

Par sēklaudzēšanas, sēklu tirdzniecības, sagatavošanas un glabāšanas prasību pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem."

 

6. Izteikt 230.5 pantu šādā redakcijā:

 

"230.5 pants. Valsts augu aizsardzības dienests

Valsts augu aizsardzības dienests izskata šā kodeksa 51.2, 78.1, 101., 101.1, 101.2, 101.3, 102., 102.1, 102.2, 103., 103.5, 103.7 un 103.8 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts augu aizsardzības dienesta vārdā ir tiesības:

1) Valsts augu aizsardzības dienesta galvenajam inspektoram – uzlikt naudas sodu līdz maksimālajam minētajos pantos paredzētajam naudas sodam un piemērot konfiskāciju;

2) Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas vadītājam – izteikt brīdinājumu, piemērot naudas sodu līdz tūkstoš latiem un konfiskāciju;

3) Valsts augu aizsardzības dienesta vecākajam inspektoram – piemērot naudas sodu līdz divdesmit latiem."

 

 

 

 

< ![if !supportEmptyParas]> 

Zemkopības ministrs

M.Roze


Likumprojekta “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas kārtība”  (VSS – 1021) (noteikumu projekts izsludināts 12.07.2007 Valsts sekretāru sanāksmē (protokols Nr.12 §46)) paredz personai pienākumu reģistrēties Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu datu bāzē un prasības, kas jāievēro audzējot invazīvo augu sugu.

Pašreiz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 101.pantā tiek lietots jēdziens „augu karantīnas prasības”, kas ir ļoti plašs un rada grūtības tā piemērošanā. Tādējādi šis jēdziens tiek aizstāts ar jēdzienu „fitosanitārās prasības”, kura skaidrojums ir sniegts Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr. 218 „Augu karantīnas noteikumi”.

Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumi Nr.218 „Augu karantīnas noteikumi” paredz personas pienākumu reģistrēties fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanu, augu un augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, tirdzniecību un pārvietošanu nereģistrējoties fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā un pienākumu realizējot kartupeļus uz to iepakojuma vai pavaddokumentos norādīts personas reģistrācijas numuru fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā. Tā kā radās grūtības ar termina „augu karantīnas prasības” piemērošanu, nepieciešams konkrēti noteikt atbildību.

Prasība saņemt Valsts augu aizsardzības dienesta atļauja augu pases sagatavošanai tika iestrādāta Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr. 218 „Augu karantīnas noteikumi” 2006.gadā. Tikai 2007.gadā personas sāka izmantot iespēju izgatavot augu pases un šī prasība tika ieviesta.

Prasību par kartupeļu sēklas materiāla atjaunošanu ik gadu ar sertificētas sēklas kartupeļiem paredz Ministru kabineta 2007.gada 29.maija noteikumi Nr.365 "Kartupeļu gaišās gredzenpuves apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība" un šī prasība stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī. 

 

 

 

 

3. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts izstrādāts, lai noteiktu sodus par:

- nereģistrēšanos Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu datu bāzē un invazīvo augu audzēšanas prasību pārkāpšanu;

- fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanu, augu un augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, tirdzniecību, pārvietošanu nereģistrējoties fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā;

- par augu pasu sagatavošanu bez Valsts augu aizsardzības dienesta atļaujas saņemšanas

- Par kartupeļu sēklas materiāla neatjaunošanu ik gadu ar sertificētas sēklas kartupeļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par katupeļu gaišās gredzenpuves apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtību

- par kartupeļu realizāciju, ja uz to iepakojuma vai pavaddokumentos nav norādīts personas reģistrācijas numurs fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā

- par neziņošanu Valsts augu aizsardzības dienestam par augu karantīnas organisma vai cita nepazīstama organisma vai simptomu parādīšanos

Likumprojekts precizē dienesta amatpersonu uzskaitījumu, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus, lai nodrošinātu lēmumu pirmspārbaudi.

 

 

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

 Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 Normatīvas akts ir vērsts uz normatīvajos aktos par augu karantīnu noteikto prasību ievērošanu, kas savukārt ietekmēs fitosanitāro stāvokļi Latvijā un līdz arto augu un augu produktu konkurētspēju. Prognozējams, ka likumprojekts nodrošinās pārkāpumu skaita samazināšanos un atturēs indivīdu no administratīvi sodāmo darbību izdarīšanas.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms.

7. Cita ietekme

Nav attiecināms.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst. Ls

Rādītāji

2008.gads

Turpmākie trīs gadi

n+1

n+2

n+3

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Prognozējams valsts budžeta ieņēmumu pieaugums. Normatīvā akta ietekmi uz valsts budžetu pašreiz nav iespējams prognozēt, jo tas atkarīgs no kompetentās iestādes konstatētajiem pārkāpumiem.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

Prognozējams valsts budžeta ieņēmumu pieaugums. Normatīvā akta ietekmi uz valsts budžetu pašreiz nav iespējams prognozēt, jo tas atkarīgs no kompetentās iestādes konstatētajiem pārkāpumiem.

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

Prognozējams valsts budžeta ieņēmumu pieaugums. Normatīvā akta ietekmi uz valsts budžetu pašreiz nav iespējams prognozēt, jo tas atkarīgs no kompetentās iestādes konstatētajiem pārkāpumiem.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Prognozējams valsts budžeta ieņēmumu pieaugums. Normatīvā akta ietekmi uz valsts budžetu pašreiz nav iespējams prognozēt, jo tas atkarīgs no kompetentās iestādes konstatētajiem pārkāpumiem.

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Prognozējams valsts budžeta ieņēmumu pieaugums. Normatīvā akta ietekmi uz valsts budžetu pašreiz nav iespējams prognozēt, jo tas atkarīgs no kompetentās iestādes konstatētajiem pārkāpumiem.

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav attiecināms.

2. Cita informācija

Nav attiecināms.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpildei netiks izveidotas jaunas institūcijas, ieviešanu nodrošinās Valsts augu aizsardzības dienests.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv un normatīvo aktu informācijas sistēmā www.NAIS.lv

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Savas tiesības indivīds var aizstāvēt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 23.nodaļā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersonu pieņemto lēmumu apstrīdēšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumu Nr.944 „Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums” 11.punktā.

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

 

Zemkopības ministrs                                                       M.Roze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

D.Lucaua

 

 

S.Dumbrovska

 

M.Salenieks

 

R.Grosbārdis

 

 

26.05.2008. 11:42

1304
R.Grosbārdis

67027206, Raivis.Grosbardis@zm.gov.lv