Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

 

2008. gada 4.decembrī Nr.9/10-

 

Rīgā

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

           Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” (nr. 807/Lp9)  izskatīšanai trešajā lasījumā.

       Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula uz      lpp.

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                       A.Barča

 


Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”  (Reģ. 807/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma  redakcija

Otrajā  lasījuma redakcija

Nr

Priekšlikumi

(8)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 5.nr.; 2005, 8., 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 3., 12., 24.nr. 2008, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 5.nr.; 2005, 8., 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 3., 12., 24.nr. 2008, 15.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

2) darba ņēmējs:

c) Saeimas deputāts, pašvaldības deputāts, Ministru kabineta loceklis, komercsabiedrības valdes, padomes loceklis, prokūrists, kontrolieris, kā arī cita persona, kura ieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību,

1. Papildināt 1.panta 2.punkta “c” apakšpunktu pēc vārda “kontrolieris” ar vārdiem “Valsts probācijas dienesta brīvprātīgais probācijas darbinieks”.

 

 

 

 

1. Papildināt 1.panta 2.punkta “c” apakšpunktu pēc vārda “kontrolieris” ar vārdiem “Valsts probācijas dienesta brīvprātīgais probācijas darbinieks”.

 

14.pants. Obligāto iemaksu objekts

 

 

 

 

 

(12) Saeimas deputātam, pašvaldības deputātam, Ministru kabineta loceklim, komercsabiedrības valdes loceklim, padomes loceklim, prokūristam, kontrolierim, kā arī citām personām, kuras ieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību, obligāto iemaksu objekts ir noteiktā atlīdzība.

2. 14.pantā:

papildināt divpadsmito daļu pēc vārda “kontrolierim” ar vārdiem “Valsts probācijas dienesta brīvprātīgajam probācijas darbiniekam”;

 

 

 

 

2. 14.pantā:

papildināt divpadsmito daļu pēc vārda “kontrolierim” ar vārdiem “Valsts probācijas dienesta brīvprātīgajam probācijas darbiniekam”;

 

 

papildināt pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

 

“(13) Šā panta piektajā daļā noteiktais obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs netiek piemērots personai, uz kuru attiecas Padomes 1968.gada 29.februāra regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr.259/68, ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, ja Eiropas Savienības pensiju shēmā uzkrātais pensijas kapitāls tiek ieskaitīts Latvijas valsts pensiju sistēmā.”

 

 

 

 

papildināt  pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

“(13) Šā panta piektajā daļā noteiktais obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs netiek piemērots personai, uz kuru attiecas Padomes 1968.gada 29.februāra regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr.259/68, ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, ja Eiropas Savienības pensiju shēmā uzkrātais pensijas kapitāls tiek ieskaitīts Latvijas valsts pensiju sistēmā.”

 

16.1 pants. Maksātāju atbildība par citiem likuma pārkāpumiem

 

 

 

 

 

(1) Ja darba devējs ir nodarbinājis vai nodarbina personu, nenoslēdzot darba, uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līgumu vai darba devējs ir aprēķinājis vai izmaksājis darba ņēmējam ienākumu, no kura bija jāaprēķina obligātās iemaksas, bet šis ienākums nav uzrādīts grāmatvedības uzskaitē vai Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajā ziņojumā par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī un no tā nav aprēķinātas obligātās iemaksas, nodokļu administrācija piedzen no darba devēja obligātās iemaksas četrkāršā apmērā no summas, kas atbilst personai izmaksātajai atlīdzībai, ja tās lielumu ir iespējams noteikt un ja tā ir lielāka par Ministru kabineta noteiktās minimālās darba algas apmēru, vai Ministru kabineta noteiktajam minimālās darba algas apmēram, ja faktiskā atlīdzība ir vienāda vai mazāka par to vai ja faktisko atlīdzību nav iespējams noteikt.

3. Aizstāt 16.panta pirmajā un piektajā daļā vārdus “četrkāršā apmērā” ar vārdiem “un soda naudu trīskāršā obligāto iemaksu apmērā”.

 

1.

Labklājības ministrijas  parlamentārais sekretārs U.Augulis

 

Aizstāt likuma 16.1panta pirmajā daļā vārdus „vai darba devējs ir aprēķinājis vai izmaksājis” ar vārdiem „un darba devējs ir aprēķinājis vai izmaksājis, vai viņam bija jāaprēķina un jāizmaksā” un vārdus „vai Valsts ieņēmumu dienestam” ar vārdiem „un Valsts ieņēmumu dienestam”;

 

Atbalstīts.

3. 16.1pantā:

aizstāt pirmajā un piektajā daļā vārdus “četrkāršā apmērā” ar vārdiem “un soda naudu trīskāršā obligāto iemaksu apmērā”;

aizstāt pirmajā daļā vārdus “vai darba devējs ir aprēķinājis vai izmaksājis” ar vārdiem “un darba devējs ir aprēķinājis vai izmaksājis vai viņam bija jāaprēķina un jāizmaksā” un vārdus “vai Valsts ieņēmumu dienestam” — ar vārdiem “un Valsts ieņēmumu dienestam”;

 

 

 

 

2.

Labklājības ministrijas  parlamentārais sekretārs U.Augulis

 

Papildināt 16.1pantu ar 1.daļu šādā redakcijā:

“(11) Ja darba devējs ir nodarbinājis vai nodarbina personu, noslēdzot darba, uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līgumu, bet tai izmaksātie ienākumi, no kuriem bija jāaprēķina obligātās iemaksas, nav uzrādīti grāmatvedības uzskaitē un Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajā ziņojumā par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī un no tiem  nav aprēķinātas obligātās iemaksas, Valsts ieņēmumu dienests piedzen no darba devēja obligātās iemaksas no summas, kas atbilst personai faktiski izmaksātajai atlīdzībai, un soda naudu trīskāršā obligāto iemaksu apmērā.”;

Atbalstīts, redakcionāli precizējot.

papildināt pantu ar 1.daļu šādā redakcijā:

“(11) Ja darba devējs ir nodarbinājis vai nodarbina personu, noslēdzot darba, uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līgumu, bet tai izmaksātie ienākumi, no kuriem bija jāaprēķina obligātās iemaksas, nav uzrādīti grāmatvedības uzskaitē un Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajā ziņojumā par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī un no šiem ienākumiem nav aprēķinātas obligātās iemaksas, Valsts ieņēmumu dienests piedzen no darba devēja obligātās iemaksas no summas, kas atbilst personai faktiski izmaksātajai atlīdzībai, un soda naudu trīskāršā obligāto iemaksu apmērā.”;

 

(5) Ja šā likuma 1.panta 2.punkta “a” apakšpunktā minētajām personām darba devējs aprēķinājis obligātās iemaksas no darba algas, kas ir mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu, un nav attaisnojoša dokumenta, kas to apstiprina, nodokļu administrācija piedzen no darba devēja obligātās iemaksas četrkāršā apmērā no summas, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajam minimālās darba algas apmēram.

 

 

 

 

 

19.pants. Obligāto iemaksu veikšana no valsts pamatbudžeta un speciālajiem budžetiem

 

 

3.

Labklājības ministrijas  parlamentārais sekretārs U.Augulis

 

Izteikt 19.panta nosaukumu šādā redakcijā:

„19.pants. Obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta un speciālajiem budžetiem”.

Atbalstīts, attiecīgi mainot pantu numerāciju.

4. 19.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“19.pants. Obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta un speciālajiem budžetiem”;

 

 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā:

1) no valsts pamatbudžeta tiek veiktas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai par šā likuma 6.panta ceturtās daļas 2., 6., 7., 8. un 9.punktā minētajām personām;

2) no valsts pamatbudžeta tiek veiktas obligātās iemaksas apdrošināšanai pret bezdarbu par šā likuma 6.panta piektās daļas 2., 4. un 5.punktā minētajām personām;

3) no nodarbinātības speciālā budžeta tiek veiktas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai par šā likuma 6.panta ceturtās daļas 3.punktā minētajām personām;

4) no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta tiek veiktas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai par šā likuma 6.panta ceturtās daļas 4., 5. un 10.punktā minētajām personām un bezdarba apdrošināšanai par šā likuma 6.panta piektās daļas 3. un 6.punktā minētajām personām.

5) no darba negadījumu speciālā budžeta tiek veiktas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai par šā likuma 6.panta ceturtās daļas 4. un 5.punktā minētajām personām un bezdarba apdrošināšanai par šā likuma 6.panta piektās daļas 3.punktā minētajām personām, ja šo personu invaliditātes vai slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs U.Augulis

 

“Papildināt 19.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta vai speciālajiem budžetiem netiek veiktas par mēnesi, par kuru personai ir aprēķinātas vai veiktas obligātās iemaksas kā par darba ņēmēju, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka, ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka vai pašnodarbināto.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.”

 

Atbalstīts.

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta vai speciālajiem budžetiem netiek veiktas par mēnesi, par kuru personai ir aprēķinātas vai veiktas obligātās iemaksas kā par darba ņēmēju, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka, ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka vai pašnodarbināto.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

 

20.pants. Obligāto iemaksu apmēra noteikšana

 

 

 

 

 

 

(5) Ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka aprēķina obligāto iemaksu, reizinot obligāto iemaksu objektu ar šā likuma 18.pantā noteikto obligāto iemaksu likmi, izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu, sākot ar 184.dienu, kopš viņš uzturas Latvijas Republikā, vai ar 367.uzturēšanās dienu, ja personām, kuras ir nosūtītas veikt konkrētu darbu Latvijas Republikas teritorijā uz laika periodu, ne ilgāku par 12 mēnešiem,, darba ilgums pārsniedz 12 mēnešus.

 

 

 

 

 

4. Aizstāt 20.panta piektajā daļā vārdus “ja personām, kuras ir nosūtītas” ar vārdiem “ja personai, kura ir nosūtīta”.

 

 

 

 

5. Aizstāt 20.panta piektajā daļā vārdus “ja personām, kuras ir nosūtītas” ar vārdiem “ja personai, kura ir nosūtīta”.

 

 

 

5.

Labklājības ministrijas  parlamentārais sekretārs U.Augulis

 

Papildināt likumu ar 271.pantu šādā redakcijā:

„27.1pants Sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu pārmaksu atgūšana

(1) Aģentūra, pamatojoties uz tās amatpersonas izpildrīkojumu, veic ieturējumus sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu pārmaksu atgūšanai 10 procentu apmērā no katra Aģentūras piešķirtā sociālās apdrošināšanas pakalpojuma vai valsts sociālā pabalsta, izņemot no bērna piedzimšanas pabalsta, vienreizējā pabalsta pārdzīvojušajam laulātajam un no apbedīšanas pabalsta.

(2) Ja personai nav piešķirti sociālās apdrošināšanas pakalpojumi un valsts sociālie pabalsti vai to izmaksa pārtraukta un ieturējumu veikšana nav iespējama, sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu pārmaksu atgūšanu veic Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

(3) Atgūtās sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu pārmaksas ieskaita attiecīgajā speciālajā budžetā vai valsts pamatbudžetā, no kura finansēts pārmaksātais sociālās apdrošināšanas pakalpojums vai valsts sociālais pabalsts.”.

Daļēji atbalstīts atbildīgās komisijas priekšlik. Nr. 6.

 

 

 

6.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“6. Papildināt likumu ar 27.1 pantu šādā redakcijā:

“27.1 pants. Sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu pārmaksu atgūšana

(1) Aģentūras lēmumu par personai piešķirtā sociālās apdrošināšanas pakalpojuma vai valsts sociālā pabalsta pārmaksas atgūšanu izpilda Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ja personai ir piešķirts sociālās apdrošināšanas pakalpojums vai valsts sociālais pabalsts, Aģentūra veic ieturējumus sociālās apdrošināšanas pakalpojuma vai valsts sociālā pabalsta pārmaksas atgūšanai ne vairāk kā 10 procentu apmērā no katra piešķirtā sociālās apdrošināšanas pakalpojuma vai valsts sociālā pabalsta, izņemot bērna piedzimšanas pabalstu, vienreizējo pabalstu pārdzīvojušajam laulātajam un apbedīšanas pabalstu.

(3) Ja personai nav piešķirts sociālās apdrošināšanas pakalpojums vai valsts sociālais pabalsts vai tā izmaksa pārtraukta, iepriekš piešķirto un izmaksāto sociālās apdrošināšanas pakalpojumu vai valsts sociālo pabalstu pārmaksu atgūst tiesu izpildītājs, pamatojoties uz Aģentūras amatpersonas izpildrīkojumu.

     (4)Atgūtās sociālās  apdrošināšanas pakalpojumu vai valsts sociālo pabalstu  pārmaksas ieskaita attiecīgajā speciālajā budžetā vai valsts pamatbudžetā, no kura finansēts pārmaksātais sociālās apdrošināšanas pakalpojums vai valsts sociālais pabalsts.”

Atbalstīts.

6. Papildināt likumu ar 27.1 pantu šādā redakcijā:

“27.1 pants. Sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu pārmaksu atgūšana

(1) Aģentūras lēmumu par personai piešķirtā sociālās apdrošināšanas pakalpojuma vai valsts sociālā pabalsta pārmaksas atgūšanu izpilda Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ja personai ir piešķirts sociālās apdrošināšanas pakalpojums vai valsts sociālais pabalsts, Aģentūra veic ieturējumus sociālās apdrošināšanas pakalpojuma vai valsts sociālā pabalsta pārmaksas atgūšanai ne vairāk kā 10 procentu apmērā no katra piešķirtā sociālās apdrošināšanas pakalpojuma vai valsts sociālā pabalsta, izņemot bērna piedzimšanas pabalstu, vienreizējo pabalstu pārdzīvojušajam laulātajam un apbedīšanas pabalstu.

(3) Ja personai nav piešķirts sociālās apdrošināšanas pakalpojums vai valsts sociālais pabalsts vai tā izmaksa pārtraukta, iepriekš piešķirto un izmaksāto sociālās apdrošināšanas pakalpojumu vai valsts sociālo pabalstu pārmaksu atgūst tiesu izpildītājs, pamatojoties uz Aģentūras amatpersonas izpildrīkojumu.

          (4)Atgūtās sociālās apdrošināšanas pakalpojumu vai valsts sociālo pabalstu pārmaksas ieskaita attiecīgajā speciālajā budžetā vai valsts pamatbudžetā, no kura finansēts pārmaksātais sociālās apdrošināšanas pakalpojums vai valsts sociālais pabalsts.”

 

Pārejas noteikumi

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 46.punktu šādā redakcijā: „46. Šā likuma 14.panta trīspadsmitā daļa stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.”

7.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izslēgt likumprojekta 5.pantu.

Atbalstīts.

Izslēgts.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

8.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā: ”Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.”

 

Atbalstīts.

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.