Iesniedz Tautsaimniecības komisija

 

 

10.12.2008.

9/8-

 

Saeimas Prezidijam

 

Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par autoceļiem”” (Nr.798/Lp9) .

Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta trešajam lasījumam uz .... lpp.

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi likumā „Par autoceļiem”

( Reģ. nr. 798/Lp9 )

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (12)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Likums „Par autoceļiem”

Grozījumi likumā “Par autoceļiem”

     

Grozījumi likumā “Par autoceļiem”

 

Izdarīt likumā “Par autoceļiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1992, 13.nr.; 1994, 5.nr.; 1997, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 12., 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par autoceļiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1992, 13.nr.; 1994, 5.nr.; 1997, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 12., 24.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Autoceļš

(1) Autoceļš ir kompleksa inženierbūve ārpus pilsētas robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem.

 

       

(2) Autoceļu kompleksā ietilpst:

         

zemes klātne, ceļa braucamā daļa, mākslīgās būves (tilti, ceļu pārvadi, tuneļi, estakādes, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas u.c.), ceļu inženierbūves (autobusu pieturvietas un paviljoni, paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvvietas, pasažieru atpūtas laukumi, sniega aizsargsētas, apstādījumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, vertikālais un horizontālais marķējums u.c.).

         

(3) Autoceļu kompleksā ietilpst arī gaisa telpa un zemes dzīles ceļu zemes nodalījuma joslā, ciktāl tas nepieciešams transportlīdzekļu satiksmei un ceļa elementu izmantošanai un aizsardzībai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu, kas stājas spēkā no 04.11.97.)

         
 

1. Papildināt 2.pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(4) Iela ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve pilsētas teritorijā.

(5) Autoceļiem ārpus pilsētas robežām apdzīvotās vietās var piešķirt nosaukumu “iela”, bet tas nemaina autoceļa piederību un tiesisko statusu.

(6) Tranzīta iela ir pašvaldības īpašumā esoša pilsētas iela, kura ir valsts autoceļa sākums vai turpinājums un pa kuru notiek tranzīta satiksme.”

     

1. Papildināt 2.pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(4) Iela ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve pilsētas teritorijā.

(5) Autoceļiem ārpus pilsētas robežām apdzīvotās vietās var piešķirt nosaukumu “iela”, bet tas nemaina autoceļa piederību un tiesisko statusu.

(6) Tranzīta iela ir pašvaldības īpašumā esoša pilsētas iela, kura ir valsts autoceļa sākums vai turpinājums un pa kuru notiek tranzīta satiksme.”

3.pants. Autoceļu iedalījums

(1) Visi Latvijas autoceļi pēc to nozīmes iedalāmi:

         

- valsts autoceļos;

         

- pašvaldību ceļos;

         

- komersantu ceļos;

         

- māju ceļos.

         

(11) Šā likuma izpratnē ar terminu "komersantu ceļi" saprotami arī ceļi, kas pieder uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kā tiesību subjektiem, kā arī citām privāto tiesību juridiskajām personām.

         

(2) Māju ceļš nesavieno citus augstāka līmeņa ceļus.

         

(3) Valsts autoceļi iedalāmi:

         

1) galvenajos autoceļos, kas valsts autoceļu tīklu savieno ar citu valstu galveno ceļu tīklu un galvaspilsētu - ar nozīmīgākajiem rajonu administratīvajiem centriem;

         

2) 1.šķiras autoceļos, kas rajonu administratīvos centrus, kā arī citus valsts nozīmes administratīvos, saimnieciskos un kultūras centrus savieno savā starpā vai ar rajonu administratīvajiem centriem, vai ar galvenajiem vai 1.šķiras autoceļiem;

         

3) 2.šķiras autoceļos, kas pagastu vai novadu administratīvos centrus savieno savā starpā vai ar rajonu administratīvajiem centriem, vai ar citām vietējās nozīmes apdzīvotām vietām, saimnieciskajiem un kultūras centriem, vai ar valsts autoceļiem.

         

(4) Valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstus nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu un 10.05.2007. likumu)

2. Izslēgt 3.panta ceturto daļu.

     

2. Izslēgt 3.panta ceturto daļu.

4.pants. Autoceļu piederība

(1) Valsts autoceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm ir Latvijas Republikas īpašums, kas nodots Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" pārziņā.

         
 

3. Papildināt 4.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Atsevišķos gadījumos ar Ministru kabineta lēmumu valsts autoceļus un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījumu joslas, ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm var nodot pašvaldību pārziņā.”

     

3. Papildināt 4.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Atsevišķos gadījumos ar Ministru kabineta lēmumu valsts autoceļus un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījumu joslas, ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm var nodot pašvaldību pārziņā.”

(2) Hidrotehniskās būves šķērsojoša un to sastāvā ietilpstoša ceļa posma uzturēšanas un rekonstrukcijas noteikumus nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas un attiecīgā resora īpašu vienošanos.

         

(3) Pašvaldību, komersantu un māju ceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, ir attiecīgo pašvaldību, komersantu vai fizisko personu īpašums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu, 10.11.2005. likumu un 10.05.2007. likumu)

1

 

 

 

 

 

 

2

Juridiskais birojs

Izteikt likuma 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pašvaldību ceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, kā arī komersantu un māju ceļi ir attiecīgo pašvaldību, komersantu vai fizisko personu īpašums.”

Atbildīgā komisija

Izteikt likuma 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pašvaldību un komersantu ceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, kā arī māju ceļi ir attiecīgo pašvaldību, komersantu vai fizisko personu īpašums.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā Nr.2

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pašvaldību un komersantu ceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, kā arī māju ceļi ir attiecīgo pašvaldību, komersantu vai fizisko personu īpašums.”

5.pants. Autoceļu lietošanas tiesības

(1) Ceļu lietotājiem ir tiesības transportlīdzekļu satiksmei lietot visus autoceļus, uz kuriem neattiecas īpašs aizliegums, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus un Ministru kabineta noteikumus par autoceļu valsts aizsardzību.

         

(2) Autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, kā arī citos gadījumos, kad braukšana pa autoceļiem kļūst bīstama.

         

(3) Kārtību, kādā uz valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem aizliedzama vai ierobežojama transportlīdzekļu satiksme, nosaka Ministru kabinets.

         

(4) Par komersantu ceļu un māju ceļu lietošanas aizliegumu, ierobežojumiem vai to atcelšanu lemj autoceļa īpašnieks, saskaņojot to ar attiecīgo vietējo pašvaldību.

         

(5) Par valsts autoceļu un pašvaldību ceļu lietošanas aizliegumu vai ierobežošanu ir jāpaziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vietējā laikrakstā.

         

(6) (Izslēgta ar 01.10.97. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu un 10.05.2007. likumu)

         
 

4. Papildināt 5.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Kārtību, kādā tiek veikti lielgabarīta un smagsvara pārvadājumi, nosaka Ministru kabinets.”

     

5. Papildināt 5.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Kārtību, kādā tiek veikti lielgabarīta un smagsvara pārvadājumi, nosaka Ministru kabinets.”

6.pants. Maksa par autoceļu lietošanu

(1) Par valsts un pašvaldību līdzekļiem izbūvētie autoceļi lietojami bez maksas, ja transportlīdzekļa vai tā sastāva izmēri, faktiskā masa vai ass slodze nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktos lielumus.

5. 6.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “faktiskā masa vai ass slodze” ar vārdiem “pilna masa, faktiskā masa vai ass slodze”;

     

6. 6.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “faktiskā masa vai ass slodze” ar vārdiem “pilna masa, faktiskā masa vai ass slodze”;

(2) Ja transportlīdzeklis veic lielgabarīta vai smagsvara pārvadājumu, kurā ar kravu vai pasažieriem vai bez kravas vai pasažieriem pa autoceļu (ielu) braucoša mehāniskā transportlīdzekļa vai tā sastāva izmēri, faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos lielumus, no transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja, valdītāja) par valsts autoceļu lietošanu tiek ņemta maksa, bet par pašvaldību un citu ceļu lietošanu maksu var ņemt, ja tā noteicis ceļa īpašnieks.

         

(3) Maksas apmēru par valsts autoceļu lietošanu un kārtību, kādā veicama samaksa par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem pa valsts autoceļiem, nosaka Ministru kabinets.

         

(4) Maksu var ņemt par tādu autoceļu lietošanu, kas izbūvēti par privātiem līdzekļiem. Šādos gadījumos maksu nosaka autoceļa īpašnieks.

         

(5) Ceļu lietotāju maksājumu elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpējas izmantojamības kārtību nosaka Ministru kabinets.

         

(6) Ja pašvaldību, komersantu un māju ceļi nodoti valsts lietošanā, tad transportlīdzekļi attiecīgos ceļus var izmantot atbilstoši šā panta pirmās daļas noteikumiem, izņemot gadījumus, kad likumā paredzēts citādi.

izslēgt sesto un septīto daļu;

     

izslēgt sesto un septīto daļu.

(7) Latvijas Republikas pierobežas joslā pirms robežkontroles punktiem Terehovā un Grebņevā var tikt izveidoti speciāli maksas stāvlaukumi, kuros valsts nodrošina iebraukšanai atbilstošu secīgu izbraukšanu uz robežkontroles punktiem. Stāvlaukumu izmantošanas kārtību, to izmantošanas maksas apmēru un šīs maksas iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2002.gada 10.oktobra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.10.2006. likumu un 08.11.2007. likumu)

         
 

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Par valsts galveno autoceļu lietošanu transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 12 000 kilogramu un kuri paredzēti tikai kravu autopārvadājumiem, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā tiek iekasēta autoceļu lietošanas nodeva.”

3

Juridiskais birojs

Papildināt 6.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Par valsts galveno autoceļu lietošanu ar transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 12000 kilogramiem un kuri paredzēti tikai kravu autopārvadājumiem, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kartībā maksājama autoceļu lietošanas nodeva.”;

Atbalstīts

 

 

7. Papildināt 6.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Par valsts galveno autoceļu lietošanu ar transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 12 000 kilogramiem un kuri paredzēti tikai kravu autopārvadājumiem, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā maksājama autoceļu lietošanas nodeva.”

II SADAĻA
AUTOCEĻU VALSTS REĢISTRĀCIJA, ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA,
AUTOCEĻU BŪVNIECĪBAS, REKONSTRUKCIJAS UN UZTURĒŠANAS FINANSĒŠANA
         

8.pants. Autoceļu valsts reģistrācija un uzskaite

(1) Visi autoceļi Latvijas Republikā pakļauti valsts reģistrācijai un uzskaitei.

6. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

“8.pants. Autoceļu valsts reģistrācija un uzskaite

(1) Valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstus nosaka Ministru kabinets.

     

8. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

“8.pants. Autoceļu valsts reģistrācija un uzskaite

(1) Valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstus nosaka Ministru kabinets.

(2) Autoceļu valsts reģistrācija un uzskaite veicama Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu, kas stājas spēkā no 04.11.97.)

(2) Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtību nosaka Ministru kabinets.”

     

(2) Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtību nosaka Ministru kabinets.”

18.pants.Komunikāciju izvietošana ceļu zemes nodalījuma joslā

(1) Šķērsot autoceļus ar kanāliem, sakaru un elektropārvades līnijām, cauruļvadiem, dzelzceļiem un citām komunikācijām, ierīkot tās gar ceļiem to zemes nodalījuma joslās, ierīkot aizsprostus, padziļināt upju gultnes pie tiltiem un caurtekām, paaugstināt vai pazemināt uzbērumu dzelzceļa līnijām, kas šķērso valsts autoceļus, var tikai ar Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" atļauju, bet pašvaldību, komersantu vai māju ceļus - ar attiecīgā īpašnieka atļauju, ievērojot šajā likumā noteiktās prasības.

 

4

 

 

 

 

5

Juridiskais birojs

Aizstāt 18.panta pirmajā daļā vārdus “bet pašvaldību, komersantu vai māju ceļus – ar attiecīgā īpašnieka atļauju” ar vārdiem “bet pašvaldību ceļus – ar attiecīgo pašvaldību atļauju”;

Atbildīgā komisija

Aizstāt 18.panta pirmajā daļā vārdus:

“bet pašvaldību, komersantu vai māju ceļus” ar vārdiem “bet pašvaldību vai komersantu ceļus”;

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā Nr.5

 

 

 

 

 

 

 

9. Aizstāt 18.panta pirmajā daļā vārdus “bet pašvaldību, komersantu vai māju ceļus” ar vārdiem “bet pašvaldību vai komersantu ceļus”.

(2) Ja minēto būvju dēļ rodas nepieciešamība izdarīt ceļa pārbūvi, šie darbi jāveic būvētājiem, bet, ja viņi tos neveic, to izdara Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" uz būvētāju rēķina.

         

(3) Visāda veida komunikāciju izvietošana, pārvietošana vai rekonstrukcija ceļu zemes nodalījuma joslā nedrīkst pasliktināt autoceļa, kā arī ceļa elementu ekspluatācijas īpašības un satiksmes drošību.

         

(4) Komunikācijas, kuras atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā un nav saistītas ar ceļu lietošanu, jāuztur kārtībā un ceļu rekonstrukcijas vai rekonstrukcijas gadījumā jāpārbūvē to īpašniekiem par saviem līdzekļiem pēc Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" pieprasījuma.

         

(5) Būvējot ceļus, izdevumus, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu pārbūvi, sedz būvniecības ierosinātājs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.1997. likumu, 10.11.2005. likumu un 10.05.2007. likumu)

         

27.1 pants. Valsts, pašvaldību, komersantu un māju ceļu zemes nodalījuma josla

(1) Autoceļu būvniecībai, uzturēšanai un aizsardzībai tiek noteikta ceļu zemes nodalījuma josla.

 

 

 

 

 

(2) Valsts, pašvaldību, komersantu un māju ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi ir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aizstāt 27.panta otrajā daļā vārdus “Valsts, pašvaldību, komersantu un māju” ar vārdiem “Valsts un pašvaldību”.

6

 

 

 

 

 

7

 

 

8

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 7.pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 27.1 panta nosaukumā un otrajā daļā vārdus: “Valsts, pašvaldību, komersantu un māju” ar vārdiem “Valsts un pašvaldību””;

Juridiskais birojs

Aizstāt 27.1panta pirmajā daļā vārdu “Autoceļu” ar vārdiem “Valsts un pašvaldību autoceļu”;

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 7.pantu šādā redakcijā:

“ 27.1 pantā:

aizstāt panta nosaukumā un otrajā daļā vārdus “Valsts, pašvaldību, komersantu un māju” ar vārdiem “Valsts, pašvaldību un komersantu autoceļu”;

aizstāt pirmajā daļā vārdu “Autoceļu” ar vārdiem “Valsts, pašvaldību un komersantu autoceļu”.

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā Nr.8

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā Nr.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 27.1 pantā:

aizstāt panta nosaukumā un otrajā daļā vārdus “Valsts, pašvaldību, komersantu un māju” ar vārdiem “Valsts, pašvaldību un komersantu autoceļu”;

aizstāt pirmajā daļā vārdu “Autoceļu” ar vārdiem “Valsts, pašvaldību un komersantu autoceļu”.

1) 25 metri - divu brauktuvju autoceļam ar sadalošo joslu līdz 10 metriem;

         

2) 15,5 metri - vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 12,5 metriem līdz 20 metriem;

         

3) 13,5 metri - vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 10,5 metriem līdz 12 metriem;

         

4) 11 metru - vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 8,5 metriem līdz 10 metriem;

         

5) 9,5 metri - vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu līdz 8 metriem.

         

(3) Ja saskaņā ar būvniecības projektu nepieciešams izvietot autoceļa konstrukcijas daļas, ceļu zemes nodalījuma joslas platums var būt lielāks par minimālo platumu.

         

(4) Par valsts vai pašvaldības zemi zem būvēm (ēkām), kas atrodas valsts vai pašvaldību ceļu zemes nodalījuma joslā, nomas maksa netiek ņemta.

(10.05.2007. likuma redakcijā)

         

Pārejas noteikumi
(20.10.2005. likuma redakcijā)

1. Grozījums šā likuma 12.panta ceturtajā daļā stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

         

2. Laika posmā no 2007.gada 1.janvāra līdz dienai, kad stājas spēkā grozījums šā likuma 12.panta ceturtajā daļā, Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtais finansējums kārtējā gadā nedrīkst būt mazāks par plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no transportlīdzekļu ikgadējās nodevas un mazāks par šādu daļu no plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par naftas produktiem:

         

1) 2007.gadā — 65 procenti;

         

2) 2008.gadā — 70 procenti;

         

3) 2009.gadā — 75 procenti.

         

3. (Izslēgts ar 10.05.2007. likumu).

         

4. (Izslēgts ar 10.05.2007. likumu).

         

5. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.septembrim izdod šā likuma 3.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu noteikšanu. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.septembrim piemērojami Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumi Nr.245 "Noteikumi par valsts autoceļu sarakstiem", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(10.05.2007. likuma redakcijā)

 

9

Juridiskais birojs

Izslēgt pārejas noteikumu 5.punktu;

Atbalstīts

11. Pārejas noteikumos:

izslēgt 5.punktu;

6. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.februārim izdod šā likuma 13.1 pantā minētos noteikumus.

(10.05.2007. likuma redakcijā)

         

7. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 12.panta septītajā daļā minētos noteikumus par mērķdotācijas daļas lielumu, kārtību, kādā tā sadalāma starp pašvaldībām, mērķdotācijas izlietošanas kārtību, tās izlietošanas likumības un pareizības kontroles kārtību un kārtību, kādā pašvaldības sniedz pārskatu par mērķdotācijas izlietošanu. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.oktobrim piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumi Nr.217 "Noteikumi par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai piešķirto mērķdotāciju", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(10.05.2007. likuma redakcijā)

         

8. Šā likuma grozījumi attiecībā uz 17. un 20.panta izslēgšanu un 19.panta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2007.gada 1.oktobrī. Līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienai šā likuma 17., 19. un 20.pantā ar terminu "uzņēmumu ceļš" saprotams komersantu ceļš šā likuma 3.panta pirmās un 1.1 daļas izpratnē.

(10.05.2007. likuma redakcijā)

         

9. Līdz šo pārejas noteikumu 8.punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tiem atbilstošus šā likuma 19.panta trešajā daļā (jaunajā redakcijā) minētos noteikumus.

(10.05.2007. likuma redakcijā)

         

10. Šā likuma 27.1pantā minētais ceļu zemes nodalījuma joslas platums ir attiecināms tikai uz tiem pašvaldību, komersantu un māju ceļiem, kuru būvniecība uzsākta pēc šā panta spēkā stāšanās dienas. Līdz šā likuma 27.1 panta spēkā stāšanās dienai uz izbūvētiem pašvaldību, komersantu un māju ceļiem attiecināms tas pašvaldību, komersantu un māju ceļu zemes nodalījuma joslas platums, kas noteikts līdz šā panta spēkā stāšanās dienai. Ja līdz šā likuma 27.1 panta spēkā stāšanās dienai izbūvēta pašvaldības, komersanta un māju ceļa platums ir mazāks par šajā pantā noteikto, to var palielināt, ja autoceļa īpašnieks un autoceļam piegulošo zemju īpašnieks par to savstarpēji ir vienojušies.

(10.05.2007. likuma redakcijā)

 

10

 

 

 

 

11

Juridiskais birojs

Aizstāt pārejas noteikumu 10.punktā vārdus “pašvaldību, komersantu un māju ceļiem” ar vārdiem “pašvaldību ceļiem” un vārdus “pašvaldības, komersanta un māju ceļa” – ar vārdiem “pašvaldības ceļa”;

Atbildīgā komisija

Aizstāt pārejas noteikumu 10.punktā vārdus “pašvaldību, komersantu un māju ceļiem” ar vārdiem “pašvaldību un komersantu ceļiem” un vārdus “pašvaldības, komersanta un māju ceļa” ar vārdiem “pašvaldības un komersanta ceļa”.

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā Nr.11

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt 10.punktā vārdus “pašvaldību, komersantu un māju ceļiem” ar vārdiem “pašvaldību un komersantu ceļiem” un vārdus “pašvaldības, komersanta un māju ceļa” — ar vārdiem “pašvaldības un komersanta ceļa”;

 

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 11., 12., 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

“11. Šā likuma 6.panta astotā daļa stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

12

Juridiskais birojs

Izteikt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto pārejas noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Šā likuma 6.panta astotā daļa stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.”.

Atbalstīts

Izteikt kā 12.punktu

 
 

12. Šā likuma grozījumi par 3.panta ceturtās daļas izslēgšanu un 8.panta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

   

Redakcionāli precizēts

papildināt pārejas noteikumus ar 11., 12., 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

“11. Šā likuma grozījumi par 3.panta ceturtās daļas izslēgšanu un 8.panta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

         

12. Šā likuma 6.panta astotā daļa stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

13. Līdz šo pārejas noteikumu 12.punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tiem atbilstošus šā likuma 8.panta pirmajā un otrajā daļā (jaunajā redakcijā) minētos noteikumus.

     

13. Līdz šo pārejas noteikumu 12.punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tiem atbilstošus šā likuma 8.panta pirmajā un otrajā daļā (jaunajā redakcijā) minētos noteikumus.

 

14. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.panta septītajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2001.gada 6.februāra noteikumi Nr.48 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

     

14. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.panta septītajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2001.gada 6.februāra noteikumi Nr.48 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”