Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

08.07.2008.                   Nr.90/TA-1790

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Zvejniecības likumā". Likumprojektu izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Riekstiņš 67323877, normunds.riekstins@vzp.gov.lv).

Minēto likumprojektu lūdzam atzīt par steidzamu.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 4 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 7 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokola Nr.45  22.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi Zvejniecības likumā

 

Izdarīt Zvejniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 11.nr.; 1997, 22.nr.; 1998, 23.nr.; 2000, 6.nr.; 2001, 23.nr.; 2003, 15., 23.nr.; 2004, 21.nr.; 2005, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 1.pantu ar 11.punktu šādā redakcijā:

 

"11) zivju resursu pārzināšana – zivju resursu izmantošanas (rūpnieciskā zveja, amatierzveja – makšķerēšana, zemūdens medības) pārzināšana, kuru šajā likumā noteiktās kompetences ietvaros veic valsts aģentūra "Latvijas Zivju resursu aģentūra" un pašvaldības, pamatojoties uz konkrētos ūdeņos noteiktiem zivju resursu izmantošanas limitiem, ievērojot zvejas tiesību izmantošanu un zivju resursu ieguvi regulējošos normatīvos aktus."

 

2.  5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Zivju resursu pārvaldīšanas principi ietver zivju resursu tiešu pārvaldīšanu un zivju resursu pārzināšanu, pamatojoties uz resursu uzskaiti, ekspertu novērtējumu un zinātniskajām rekomendācijām.";

 

izteikt trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Zemkopības ministrija nosaka zivsaimniecības nozares politiku zivju resursu pārvaldības jomā, nodrošina nozares tiesību aktu izstrādi un pārrauga Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu, teritoriālo ūdeņu un ekonomiskās zonas ūdeņu zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu un Eiropas Savienības kopējās zivsaimniecības politikas ieviešanu.

(4) Latvijas Zivju resursu aģentūra nodrošina tiešo zivju resursu pārvaldību Latvijas Republikā, tai skaitā nosaka zivju resursu izmantošanas limitus ūdeņos, kas atrodas pašvaldību administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai un kuros zivju resursus pārzina pašvaldība, ievērojot Ministru kabineta noteikto kārtību un prasības par rūpniecisko zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanu.

(5) Ūdeņos, kuri atrodas vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, zivju resursus pārzina saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos."

 

3.  7.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Pašvaldība zvejniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldību administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai un kuros zivju resursus pārzina pašvaldība. Pārējos ūdeņos, kuros Latvijas Republikai ir pieejamas zvejas tiesības, to izmantošanu atbilstoši zvejniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai organizē Latvijas Zivju resursu aģentūra.";

 

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

 

"(8) Zvejas tiesību nomas parauglīgumu apstiprina Latvijas Zivju resursu aģentūra."

 

4. Aizstāt 8.panta trešajā daļā vārdus "Zivsaimniecības pārvaldes" ar vārdiem "Latvijas Zivju resursu aģentūras".

 

5. Aizstāt 9.panta desmitajā daļā vārdus "Zivsaimniecības pārvalde" ar vārdiem "Latvijas Zivju resursu aģentūra".

 

6. Izteikt 10.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Amatierzveja – makšķerēšana un zemūdens medības – veicama sa­skaņā ar makšķerēšanas noteikumiem un citām amatierzveju – makšķerēšanu – regulējošām normām. Pašvaldība izdod saistošos noteikumus licencētai amatierzvejai – makšķerēšanai – tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto amatierzveju – makšķerēšanu – tur paredzēta zvejas tiesību izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām (licencēm)."

 

7. Izteikt 11.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Latvijas Zivju resursu aģentūras rekomendācijas par kopējiem pie­ļaujamiem zvejas limitiem atsevišķiem rūpnieciskās zvejas segmentiem (zveja iekšējos ūdeņos, zveja jūras piekrastē, zveja aiz piekrastes ūdeņiem) tiek saskaņotas ar Zemkopības ministriju un Vides ministriju. Zvejas atļauju (licenci) atbilstoši kompetencei izsniedz Dabas aizsardzības pārvalde vai Jūras vides pārvalde, ievērojot konkrētajiem ūdeņiem Latvijas Zivju resursu aģentūras iedalītos zvejas limitus."

 

8. Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Zveju īpašos nolūkos (zivkopība, aklimatizācija, kontrolzveja, melioratīvā un cita veida zveja) un zinātniskās izpētes nolūkos veic, pama­tojoties uz Latvijas Zivju resursu aģentūrā un Vides ministrijā saskaņotiem ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumiem vai saskaņotām zivsaimniecības programmām, vai projektiem, kas pamatoti ar zinātniskām rekomendācijām, kuras nosaka šādas zvejas nepieciešamību, pēc zvejas atļaujas (licences) saņemšanas Dabas aizsardzības pārvaldē. Zivsaimniecības programmas zvejai īpašos nolūkos, kuras saskaņā ar zinātniskām rekomendācijām paredzēts veikt Latvijas Zivju resursu aģentūras darbības un funkciju nodrošināšanai, papildus saskaņo ar Zemkopības ministriju."

 

9. Izteikt 14.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Informācija par zveju, zvejas pārkāpumiem, zivju izkraušanu, zivju cenām, zvejas kuģu sarakstiem un zvejnieku un zivju pircēju reģistrāciju tiek apkopota Latvijas Zivju resursu aģentūras datorizētajā informācijas sistēmā. Nepieciešamo informāciju sistēmas datu bāzes nodrošināšanai sniedz Valsts vides dienests, Ceļu satiksmes drošības direkcija un Latvijas Zivju resursu aģentūra.

(3) Zemkopības ministrija koordinē šā panta otrajā daļā minētās informācijas nosūtīšanu attiecīgajām Eiropas Savienības institūcijām saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, kā arī pārrauga zvejas kuģu kopējās dzinēju jaudas un kopējās tonnāžas atbilstību Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij noteiktajiem robežlīmeņiem."

 

10.  16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Lai nodrošinātu zivju resursu saglabāšanu un aizsardzību, Latvijas Zivju resursu aģentūra, pamatojoties uz Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, kā arī Latvijas Zivju resursu aģentūras zinātniskajām rekomendācijām vai Dabas aizsardzības pārvaldes rekomendācijām, pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju un Vides ministriju var noteikt zvejas regulēšanas pasākumus uz konkrētu laiku, ierobežot vai pilnīgi apturēt zveju atsevišķos ūdeņos vai to daļā un ierosināt pārtraukt ūdeņos un tauvas joslā tādu darbību, kas negatīvi ietekmē ūdeņu hidroloģisko režīmu, piesārņo ūdeņus vai tauvas joslu, maina ūdenslīmeni ūdenstilpē vai rada citus zivju resursiem nelabvēlīgus apstākļus, kā arī noteikt zvejas regulēšanas un limitēšanas pasākumus ūdeņos vai to daļā, kur tiek veikta zveja zivju atražošanas valsts iepirkuma vajadzībām.";

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Lai saglabātu zivju resursus, kā arī attīstītu rekreācijas nolūkos veicamas darbības pub liskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), Latvijas Zivju resursu aģentūra pēc savas iniciatīvas un pēc saskaņošanas ar attiecīgo pašvaldību, Zemkopības ministriju un Vides ministriju vai uz attiecīgās pašvaldības ierosinājuma pamata un pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju un Vides ministriju var aizliegt rūpniecisko zveju."

 

11. Izteikt 17.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Latvijas Zivju resursu aģentūra atsevišķos gadījumos pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju un Vides ministriju ir tiesīga atļaut izmantot zvejas metodes, rīkus un līdzekļus, kas nav paredzēti attiecīgā zvejas veida noteikumos, norādot tos zvejas atļaujā (licencē), bet, ja zveja paredzēta ūdeņos, kuros zivju resursus pārzina pašvaldība, tas jāsaskaņo arī ar attiecīgo pašvaldību."

 

12. Aizstāt 24.panta otrajā daļā vārdus "Zivsaimniecības pārvalde" ar vārdiem "Latvijas Zivju resursu aģentūra".

 

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 17.punktu šādā redakcijā:

 

"17. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.panta ceturtajā daļā, 7.panta piektajā daļā, 13.panta otrās daļas 1.punktā un 25.panta otrajā daļā minētos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 30.jūnijam ir piemērojami Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumi Nr.433 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze


Likumprojekta „Grozījumi Zvejniecības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Normatīvais akts nepieciešams, lai izpildītu 5.81.8. apakšpunktu Deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību. Atbilstoši Deklarācijai izstrādātajā Valdības rīcības plānā Zemkopības ministrijas rīcībā ir iekļauts  pasākums sakārtot zivsaimniecības valsts pārvaldes institucionālo ietvaru, lai attiecīgi, nodalot politikas plānošanu no tās ieviešanas un īstenošanas.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreiz zivsaimniecības nozarē Zemkopības ministrijas kompetences jomā atbilstoši  Zvejniecības likumam darbojas divas valsts institūcijas – Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvalde (zivju resursu pārvaldība, zvejas regulēšana, zivsaimniecības vienotās informācijas sistēmas nodrošināšana, līgumu, licenču administrēšana u.c.) un valsts aģentūra „Latvijas Zivju resursu aģentūra” (zivsaimnieciskie pētījumi, bioloģisko un zvejniecības datu vākšana, Zivju resursu atražošanas valsts programmas realizēšana). Šobrīd Zemkopības ministrijā nav par zivsaimniecības politikas plānošanu atbildīgas struktūrvienības un tāpēc daudzos gadījumos šādi  uzdevumi tiek daļēji deleģēti Valsts zivsaimniecības pārvaldei. Tomēr šis risinājums neatbilst labai valsts pārvaldes praksei, rada grūtības efektīvai nozares politikas plānošanai. Līdz ar to jautājums būtu jāsakārto, veicot attiecīgas strukturālas izmaiņas.

3. Normatīvā akta projekta būtība

Grozījumu rezultātā tiks nodalītas zivsaimniecības politikas ieviešanas funkcijas no zivsaimniecības politikas veidošanas un pārraudzības funkcijām. Sakarā ar Valsts zivsaimniecības pārvaldes darbības pārtraukšanu likumā vairs nebūs  paredzēta pārvaldes vienošanās ar pašvaldībām par zivju resursu pārzināšanu, bet tiks noteikts, ka šādu pārzināšanu veic pašvaldības to administratīvajās teritorijās.

Lai varētu izveidot par zivsaimniecības valsts politiku atbildīgu departamentu Zemkopības ministrijas sastāvā, kā arī vienkāršotu zivsaimniecības nozares politikas ieviešanas institucionālo sistēmu, ir nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus Zvejniecības likumā. Grozījumu rezultātā no 2009. gada ir paredzēts pārtraukt Valsts zivsaimniecības pārvaldes tālāku darbību, novirzot zvejniecības politikas ieviešanas funkcijas valsts aģentūrai „Latvijas Zivju resursu aģentūra”, bet politikas veidošanas un pārraudzības funkcijas nodot Zemkopības ministrijas veidojamajam Zivsaimniecības politikas departamentam. Šo izmaiņu veikšanai pamatā tiks izmantoti Valsts zivsaimniecības pārvaldes darbības nodrošināšanai valsts budžetā paredzētie finanšu līdzekļi.

Ņemot vērā, ka ar likuma grozījumiem paredzēto strukturālo izmaiņu veikšana ir saistīta ar vairāk kā 20 Ministru kabineta noteikumu grozījumiem un to tālāku praktisku ieviešanu, ir ļoti būtiska šo Zvejniecības likuma grozījumu savlaicīga pieņemšana, tāpēc ir svarīgi nepapildināt šos grozījumus ar citu pantu grozījumu priekšlikumiem, kas neskar institucionālās izmaiņas, kā arī vienoties par sagatavoto grozījumu pieņemšanu paātrinātā kārtībā.

  Savukārt Zvejniecības likumā nepieciešamie grozījumi par citiem jautājumiem būtu jāsagatavo un jāpieņem atsevišķi parastajā likumu grozījumu izskatīšanas un pieņemšanas kārtībā.

Minētās strukturālās izmaiņās neparedz ietekmi uz valsts budžetu, un tās notiks Zemkopības ministrijai un tās institūcijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Vienkāršos un uzlabos uzņēmējdarbības vidi un zvejniecībā pielietojamās administratīvās procedūras, kas tiks iekļautas vienas institūcijas kompetencē.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Noteikumu projekta ietekme uz administratīvajām procedūrām ir adekvāta.

Administratīvais slogs fiziskām personām tiks vienkāršots.

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Palīdzēs nodrošināt ekonomiski stabilas, vidi saudzējošas zivsaimniecības attīstību.

7. Cita ietekme

Nav attiecināms.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

n+1

n+2

n+3

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms.

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmum i;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms.

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms.

Publiskais finansējums

Nav attiecināms.

Tajā skaitā:

 

 

 

 

ES līdzfinansējums (75 %)

Nav attiecināms.

Valsts līdzfinansējums (25 %)

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Līdz 2009.gada 1.janvārim ir jāizdara grozījumi šādos zivsaimniecības nozares normatīvajos aktos, lai nodalītu zvejniecības politikas ieviešanas funkcijas valsts aģentūrai „Latvijas Zivju resursu aģentūra”, bet politikas veidošanas un pārraudzības funkcijas novirzītu Zemkopības ministrijai:

1.Ministru kabineta 19.12.1995. noteikumi Nr.388 „Zivju fonda nolikums”;

 

2.Ministru kabineta 04.03.1997. rīkojums Nr.98 „Par Latvijas Republikas interešu pārstāvniecību Apvienoto Nāciju Organizācijā Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Zvejniecības komisijā”;

 

3.Ministru kabineta 15.12.1998. noteikumi Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos”;

 

4.Ministru kabineta 12.12.2000. noteikumi Nr.433 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (saskaņā ar likumprojekta pārejas noteikumiem šie noteikumi ir spēkā līdz 2009.gada 30.jūnijam un līdz šim datumam jāizdod jauni noteikumi);

 

5.Ministru kabineta 30.01.2001. noteikumi Nr.45 „Mikrolieguma izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi ”;

 

6.Ministru kabineta 27.02.2001. noteikumi Nr.85 „Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi ”;

 

7.Ministru kabineta 08.05.2001. noteikumi Nr.188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība”;

 

8.Ministru kabineta 07.08.2001. noteikumi Nr.359 „Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība”;

 

9.Ministru Kabineta 26.02.2002. noteikumi Nr.86 „Pārtikas padomes nolikums”;

 

10.Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumi Nr.245 „Zemkopības ministrijas nolikums”;

 

11.Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumi Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas kārtība”;

 

12.Ministru kabineta 08.04.2004. noteikumi Nr.276 „Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli”;

 

13.Ministru kabineta 22.04.2004. noteikumi Nr.381 „Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi”;

 

14.Ministru kabineta 14.09.2004. noteikumi Nr.794 „Valsts aģentūras „Latvijas Zivju resursu aģentūra” nolikums”;

 

15.Ministru kabineta 11.01.2005. noteikumi Nr.39 „Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā”;

 

16.Ministru kabineta 25.01.2005. noteikumi Nr.62 „Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums”;

 

17.Ministru kabineta 15.03.2005. noteikumi Nr.192 „Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos”;

 

18.Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumi Nr.1014 „Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība”;

 

19. Ministru kabineta 10.01.2006. noteikumi Nr.31 „Makšķerēšanas noteikumi”;

 

20.Ministru kabineta 29.05.2006. rīkojums Nr.381 „Par Zivju fonda padomes sastāvu”;

 

21.Ministru kabineta 17.04.2007. noteikumi Nr.267 „Eiropas Lauksaimniecības garantijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda administrēšanas kārtība”;

 

22.Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumi Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”;

 

23.Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumi Nr.296 „Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos”;

 

24.Ministru kabineta 01.04.2008. noteikumi Nr.236 „Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība”;

 

25.Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumi Nr. 887 „Valsts zivsaimniecības pārvaldes nolikums” (atzīt par spēku zaudējušu).

2. Cita informācija

Nav attiecināms

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

 

Nav attiecināms

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas notikušas ar  nevalstiskajām organizācijām - Latvijas Zivsaimnieku asociāciju, Kurzemes Zvejnieku asociāciju, Latvijas Zivrūpnieku savienību, Latvijas Pašvaldību savienību,  Latvijas Zvejnieku federāciju, Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociāciju, Nacionālās Zvejniecības ražotāju organizāciju, Latvijas Zivjaudzētāju asociāciju un Latvijas Zivsaimniecības un pārtikas arodbiedrību.

2. Kāda ir šo un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Pirmajā punktā norādītās nevalstiskās organizācijas Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē  pieņēma zināšanai un akceptēja grozījumus Zvejniecības likumā.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes 2008.gada 17.aprīļa sēdē zemkopības ministrs informēja zivsaimniecības nozares   pārstāvjus par grozījumiem Zvejniecības likumā.

4. Konsul tācijas ar ekspertiem

Nav attiecināms

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas. Paplašināsies valsts aģentūras „Latvijas Zivju resursu aģentūra” funkcijas zivsaimniecības politikas ieviešanā un īstenošanā. Zemkopības ministrijā tiks izveidots Zivsaimniecības politikas departaments.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Tiks sagatavota informācija plašsaziņas līdzekļiem.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības tiesā.

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

Zemkopības ministrs                                                           M.Roze

 

Zemkopības ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktora vietniece

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

M.Roze

 

 

D.Lucaua

 

 

V.Lukaševiča

 

 

B.Vecmane

 

 

N.Riekstiņš

 

 

13.06.2008. 9:15

1619

N.Riekstiņš

67323877; normunds.riekstins@vzp.gov.lv