Likuma “Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā” projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 30.oktobris

Nr.9/2 – 2 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā” (Nr.789/Lp9) izskatīšanu 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 13 lapām.

 

 

 

Godbijībā,

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā

(Nr.789/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 10 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Krājaizdevu sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 10.nr.; 2004, 2.nr.; 2007, 15.nr.) šādus grozījumus:

1

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta ievaddaļu pēc skaitļiem un saīsinājuma „2007, 15.nr.” ar skaitļiem un saīsinājumu „2008, 13.nr.”.

Atbalstīts

Izdarīt Krājaizdevu sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 10.nr.; 2004, 2.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt likumu ar 2.1 pantu šādā redakcijā:

"2.1 pants. Neizpaužamas ziņas

(1) Ziņas par krājaizdevu sabiedrības biedra darījumiem, kuras krājaizdevu sabiedrība iegūst, sniedzot finanšu pakalpojumus, ir neizpaužamas ziņas, kas nesatur valsts noslēpumu.

(2) Ziņas par biedra kontiem un veiktajiem darījumiem sniedz pašam krājaizdevu sabiedrības biedram un viņa likumīgajam pārstāvim.

(3) Krājaizdevu sabiedrības rīcībā esošās neizpaužamās ziņas valsts institūcijai, valsts amatpersonai, citai iestādei un amatpersonai sniedz Kredītiestāžu likumā noteiktajā kārtībā."

 

 

 

1. Papildināt likumu ar 2.1 pantu šādā redakcijā:

“2.1 pants. Neizpaužamas ziņas

(1) Ziņas par krājaizdevu sabiedrības biedra darījumiem, kuras krājaizdevu sabiedrība iegūst, sniedzot finanšu pakalpojumus, ir neizpaužamas ziņas, kas nesatur valsts noslēpumu.

(2) Ziņas par krājaizdevu sabiedrības biedra kontiem un veiktajiem darījumiem sniedz pašam biedram un viņa likumīgajam pārstāvim.

(3) Krājaizdevu sabiedrības rīcībā esošās neizpaužamās ziņas valsts institūcijai, valsts amatpersonai, citai iestādei un amatpersonai sniedz Kredītiestāžu likumā noteiktajā kārtībā.”

5.pants. Krājaizdevu sabiedrības biedri

(1) Par vienas krājaizdevu sabiedrības biedriem var būt pilngadīgas rīcībspējīgas fiziskās personas, kuras vai nu dzīvo vienas pašvaldības teritorijā ar pastāvīgo iedzīvotāju skaitu līdz 10 000 iedzīvotāju, vai ir nekustamā īpašuma īpašnieki, vai veic komercdarbību vai aroddarbību šajā teritorijā. Krājaizdevu sabiedrības biedrs var būt arī tā pašvaldība, kuras iedzīvotāji ir attiecīgās krājaizdevu sabiedrības biedri. Lauku apdzīvotajās teritorijās var veidot vienu krājaizdevu sabiedrību, ja vairākas blakus esošās pašvaldības noslēgušas attiecīgu sadarbības līgumu.

(3) Par vienas krājaizdevu sabiedrības biedriem var būt pilngadīgas rīcībspējīgas fiziskās personas, kuras ir vienas korporācijas (profesionālas biedrības) vai profesionālas radošas sabiedriskās organizācijas, vai arodbiedrības, vai sporta sabiedriskās organizācijas dalībnieki. Šādas krājaizdevu sabiedrības biedrs var būt arī attiecīgā sabiedriskā vai arodorganizācija.

2.  5.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus un skaitli "ar pastāvīgo iedzīvotāju skaitu līdz 10 000 iedzīvotāju";

papildināt trešo daļu aiz vārdiem "vai arodbiedrības" ar vārdiem iekavās "(arodbiedrību apvienības)";

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Par vienas krājaizdevu sabiedrības biedru var būt kapitālsabiedrība, kuras dalībnieki ir fiziskas personas, vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ja krājaizdevu sabiedrības vienam vai vairākiem biedriem pieder vairāk nekā 50 procentu balsstiesību šādu sabiedrību pamatkapitālā.

(6) Šā panta piektajā daļā minētajiem biedriem – juridiskajām personām – nav balsstiesību krājaizdevu sabiedrībā.

(7) Krājaizdevu sabiedrības biedrs zaudē prasījuma tiesības pret krājaiz­devu sabiedrību, ja 60 gadu laikā nav veikti nekādi darījumi ar biedra kontu."

 

 

 

2. 5.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus un skaitli “ar pastāvīgo iedzīvotāju skaitu līdz
10 000 iedzīvotāju”;

papildināt trešo daļu pēc vārdiem “vai arodbiedrības” ar vārdiem “(arodbiedrību apvienības)”;

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(5) Par vienas krājaizdevu sabiedrības biedru var būt kapitālsabiedrība, kuras dalībnieki ir fiziskās personas, vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ja vienam vai vairākiem krājaizdevu sabiedrības biedriem pieder vairāk nekā 50 procentu balsstiesību šādu sabiedrību pamatkapitālā.

(6) Šā panta piektajā daļā minētajiem biedriem — juridiskajām personām — nav balsstiesību krājaizdevu sabiedrībā.

(7) Krājaizdevu sabiedrības biedrs zaudē prasījuma tiesības pret krājaizdevu sabiedrību, ja 60 gadu laikā nav veikti nekādi darījumi ar viņa kontu.”

 

11.pants. Komisijas atļaujas

Pirms attiecīgo reģistrācijas ierakstu izdarīšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā krājaizdevu sabiedrībai jāsaņem Komisijas atļauja:

1) valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai revīzijas komisijas priekšsēdētāja maiņai;

2) juridiskās adreses maiņai;

3) nosaukuma maiņai;

4) reorganizācijai;

5) šā likuma 2.panta pirmās daļas 10.punktā minēto darījumu veikšanai.

 

3. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Paziņojumu iesniegšana un Komisijas atļaujas

(1) Krājaizdevu sabiedrībai jāsaņem Komisijas atļauja, ja:

1) krājaizdevu sabiedrība tiek reorganizēta;

2) šā likuma 2.panta pirmās daļas 10.punktā minēto darījumu veikšanai.

(2) Komisija nosaka iesniedzamos dokumentus un kārtību, kādā tā izvērtē krājaizdevu sabiedrības padomes un valdes locekļu, kā arī revīzijas komisijas priekšsēdētāja atbilstību šajā likumā noteiktajām prasībām.

(3) Krājaizdevu sabiedrība Komisijas noteiktajā kārtībā sniedz Komisijai informāciju par krājaizdevu sabiedrības padomes un valdes sastāvu un jaunu krājaizdevu sabiedrības finanšu pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu.

(4) Lai pārliecinātos par krājaizdevu sabiedrības padomes un valdes locekļu, kā arī revīzijas komisijas priekšsēdētāja atbilstību šajā likumā noteiktajām prasībām, Komisijai ir tiesības uzaicināt attiecīgās personas uz pārrunām.

(5) Komisijai 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas ir tiesības neatļaut krājaizdevu sabiedrības padomes un valdes locekļiem vai revīzijas komisijas priekšsēdētājam sākt pildīt viņu pienākumus, ja minētās personas neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām vai Komisija nevar pārliecināties par viņu atbilstību šajā likumā noteiktajām prasībām.

(6) Krājaizdevu sabiedrībai ne vēlāk kā 15 dienas pirms attiecīgā lēmuma pieņemšanas rakstveidā jāpaziņo Komisijai par nodomu mainīt krājaizdevu sabiedrības nosaukumu vai juridisko adresi. Ja septiņu dienu laikā pēc krājaizdevu sabiedrības paziņojuma saņemšanas Komisija nav pamatoti iebildusi pret nosaukuma vai juridiskās adreses maiņu, uzskatāms, ka Komisija ir devusi atļauju krājaizdevu sabiedrības nosaukuma vai juridiskās adreses maiņai."

2

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3.panta (likuma 11.panta pirmās daļas) ievaddaļu un 1.punktu šādā redakcijā:

„(1) Krājaizdevu sabiedrībai ir nepieciešama Komisijas atļauja:

1) krājaizdevu sabiedrības reorganizācijai;”

 

Atbalstīts

3. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Paziņojumu iesniegšana un Komisijas atļaujas

(1) Krājaizdevu sabiedrībai ir nepieciešama Komisijas atļauja:

1) krājaizdevu sabiedrības reorganizācijai;

2) šā likuma 2.panta pirmās daļas 10.punktā minēto darījumu veikšanai.

(2) Komisija nosaka iesniedzamos dokumentus un kārtību, kādā tā izvērtē krājaizdevu sabiedrības padomes un valdes locekļu, kā arī revīzijas komisijas priekšsēdētāja atbilstību šā likuma prasībām.

(3) Krājaizdevu sabiedrība Komisijas noteiktajā kārtībā sniedz Komisijai informāciju par krājaizdevu sabiedrības padomes un valdes sastāvu un jaunu krājaizdevu sabiedrības finanšu pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu.

(4) Lai pārliecinātos par krājaizdevu sabiedrības padomes un valdes locekļu, kā arī revīzijas komisijas priekšsēdētāja atbilstību šā likuma prasībām, Komisijai ir tiesības uzaicināt attiecīgās personas uz pārrunām.

(5) Komisijai 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas ir tiesības neatļaut krājaizdevu sabiedrības padomes un valdes locekļiem vai revīzijas komisijas priekšsēdētājam sākt pildīt viņu pienākumus, ja minētās personas neatbilst šā likuma prasībām vai Komisija nevar pārliecināties par to atbilstību šā likuma prasībām.

(6) Krājaizdevu sabiedrībai ne vēlāk kā 15 dienas pirms attiecīgā lēmuma pieņemšanas rakstveidā jāpaziņo Komisijai par nodomu mainīt krājaizdevu sabiedrības nosaukumu vai juridisko adresi. Ja Komisija septiņu dienu laikā pēc krājaizdevu sabiedrības paziņojuma saņemšanas nav pamatoti iebildusi pret nosaukuma vai juridiskās adreses maiņu, uzskatāms, ka Komisija ir devusi atļauju krājaizdevu sabiedrības nosaukuma vai juridiskās adreses maiņai.”

13.pants. Krājaizdevu sabiedrības darbībai izsniegtās speciālās atļaujas (licences) anulēšanas pamats

Komisija var anulēt krājaizdevu sabiedrībai izsniegto speciālo atļauju (licenci), ja:

3) krājaizdevu sabiedrība neievēro Komisijas noteiktos darbības ierobežojumus, tajā skaitā pastiprinātās uzraudzības kārtībā noteiktos darbības ierobežojumus;

4. Izslēgt 13.panta 3.punktā vārdus "tajā skaitā pastiprinātās uzraudzības kārtībā noteiktos darbības ierobežojumus".

 

 

 

4. Izslēgt 13.panta 3.punktā vārdus “tajā skaitā pastiprinātās uzraudzības kārtībā noteiktos darbības ierobežojumus”.

 

15.pants. Krājaizdevu sabiedrības pamatkapitāls

(2) Bijušā biedra prasījumu tiesības pret krājaizdevu sabiedrību par paju izmaksu noilgst, ja piecu gadu laikā pēc paju izmaksas beigu termiņa paja nav izņemta un ieinteresētā persona nav pieteikusi nekādus prasījumus par paju izmaksu. Pēc termiņa izbeigšanās neizņemtās pajas kļūst par krājaizdevu sabiedrības īpašumu.

5. Aizstāt 15.panta otrajā daļā vārdu "piecu" ar skaitli "60".

 

 

 

5. Aizstāt 15.panta otrajā daļā vārdu “piecu” ar skaitli “60”.

 

18.pants. Krājaizdevu sabiedrības darbība ar kredītlīnijām

Krājaizdevu sabiedrība ir tiesīga ar Latvijas Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienības starpniecību saņemt un apkalpot kredītlīnijas no kredītiestādēm, ārvalstu un starptautiskajām finanšu iestādēm un kredītiestādēm, kā arī saņemt aizdevumus no pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem.

6. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Krājaizdevu sabiedrības darbība ar kredītiem

Krājaizdevu sabiedrība ir tiesīga saņemt kredītu tikai no Latvijas Republikā vai ārvalstī reģistrētas bankas vai krājaizdevu sabiedrības, Latvijas Republikā reģistrētas krājaizdevu sabiedrību biedrības vai nodibinājuma vai no valsts un pašvaldību fondiem."

 

 

 

6. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

“18.pants. Krājaizdevu sabiedrības darbība ar kredītiem

Krājaizdevu sabiedrība ir tiesīga saņemt kredītu tikai no Latvijas Republikā vai ārvalstī reģistrētas bankas vai krājaizdevu sabiedrības, Latvijas Republikā reģistrētas krājaizdevu sabiedrību biedrības vai nodibinājuma vai no valsts un pašvaldību fondiem.”

20.pants. Krājaizdevu sabiedrības darbību regulējošās prasības

(3) Krājaizdevu sabiedrības ieguldījumi kustamā un nekustamā īpašumā nedrīkst pārsniegt krājaizdevu sabiedrības pašu kapitālu. Šie nosacījumi neattiecas uz īpašumiem, ko krājaizdevu sabiedrība pārņēmusi kā neatmaksātu kredītu nodrošinājumu.

(6) Krājaizdevu sabiedrība ir tiesīga saviem biedriem aizdevumos neizsniegtos līdzekļus noguldīt tikai kredītiestādēs.

 

7.  20.pantā:

izslēgt trešo daļu;

aizstāt sestajā daļā vārdu "kredītiestādēs" ar vārdiem "Latvijas Republikā vai ārvalstī reģistrētā bankā vai krājaizdevu sabiedrībā".

 

 

 

7. 20.pantā:

izslēgt trešo daļu;

aizstāt sestajā daļā vārdu “kredītiestādēs” ar vārdiem “Latvijas Republikā vai ārvalstī reģistrētā bankā vai krājaizdevu sabiedrībā”.

 

22.pants. Krājaizdevu sabiedrības pārvaldes īpašie noteikumi

(1) Krājaizdevu sabiedrībā tās statūtos noteiktajā kārtībā izveidojama arī kredītkomiteja.

(2) Par krājaizdevu sabiedrības kredītkomitejas locekli nedrīkst būt valdes un revīzijas komisijas loceklis. Par savu darbu kredītkomiteja sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā sniedz pārskatu krājaizdevu sabiedrības kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei) un valdei.

8. Papildināt 22.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Krājaizdevu sabiedrība, kuras biedru skaits pārsniedz 500, statūtos var noteikt, ka biedru pilnvaroto sapulcei ir visas kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošajos likumos noteiktās biedru pilnsapulces tiesības."

3

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 8.pantā (likuma 22.panta trešajā daļā) vārdus „biedru pilnsapulces” ar vārdiem „biedru kopsapulces”.

 

Atbalstīts

8. Papildināt 22.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Krājaizdevu sabiedrība, kuras biedru skaits pārsniedz 500, statūtos var noteikt, ka biedru pilnvaroto sapulcei ir visas kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošajos likumos noteiktās biedru kopsapulces tiesības.”

 

 


 

24.pants. Krājaizdevu sabiedrības darbības uzraudzības organizācija

Lai nodrošinātu krājaizdevu sabiedrību drošu darbību, stabilitāti un attīstību, krājaizdevu sabiedrību uzraudzību veic Komisija saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 24. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.".

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 24. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.”

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšliku-mā Nr.5

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

9. Papildināt 24.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.”

 

25.pants. Pastiprinātās uzraudzības piemērošana

(1) Pastiprinātās uzraudzības kārtība tiek piemērota šādos gadījumos:

1) krājaizdevu sabiedrība pārkāpj krājaizdevu sabiedrību darbību regulējošās prasības, un tās valde regulāri nespēj nodrošināt šo prasību izpildi;

2) Komisija ir pieņēmusi lēmumu par krājaizdevu sabiedrības maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu tiesā.

(2) Pastiprinātās uzraudzības kārtībā Komisija ir tiesīga veikt šādas darbības:

1) ierobežot vai aizliegt krājaizdevu sabiedrībai sniegt saviem biedriem atsevišķus pakalpojumus;

2) aizliegt krājaizdevu sabiedrībai ieguldīt līdzekļus mazlikvīdos aktīvos.

(3) Lai kontrolētu pastiprinātās uzraudzības kārtībā noteikto prasību izpildi, Komisija ir tiesīga iecelt savu pilnvarnieku.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir atbildīga par zaudējumiem, kas krājaizdevu sabiedrībai radušies Komisijas pilnvarnieka vainas dēļ.

9. Izslēgt 25.pantu.

 

 

 

10. Izslēgt 25.pantu.

27.1 pants. Dalība Kredītu reģistrā

(6) Ja krājaizdevu sabiedrība nepilda šā panta pirmās daļas prasības vai nepamatoti pieprasa Kredītu reģistrā esošās ziņas, Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt tai soda naudu līdz 5000 latiem.

10. Izslēgt 27.1 panta sesto daļu.

 

 

 

11. Izslēgt 27.1 panta sesto daļu.

 

11. Papildināt likumu ar VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII nodaļa

Atbildība par normatīvo aktu pārkāpumiem

31.pants. Krājaizdevu sabiedrības darbības ierobežošana

(1) Ja Komisija konstatē, ka krājaizdevu sabiedrība neievēro šā likuma, Komisijas izdoto tiesību aktu vai tieši piemērojamo Eiropas Savienības institūciju izdoto normatīvo aktu prasības, vai Komisija secina, ka krājaizdevu sabiedrības stratēģija, procedūras un pasākumi nenodrošina pietiekamu risku pārvaldīšanu, tā pieprasa, lai krājaizdevu sabiedrība nekavējoties veiktu nepieciešamos pasākumus šādas situācijas novēršanai.

 

 

 

12. Papildināt likumu ar VIII nodaļu šādā redakcijā:

“VIII nodaļa

Atbildība par normatīvo aktu pārkāpumiem

31.pants. Krājaizdevu sabiedrības darbības ierobežošana

(1) Ja Komisija konstatē, ka krājaizdevu sabiedrība neievēro šā likuma, Komisijas izdoto tiesību aktu vai tieši piemērojamo Eiropas Savienības institūciju izdoto normatīvo aktu prasības, vai Komisija secina, ka krājaizdevu sabiedrības stratēģija, procedūras un pasākumi nenodrošina pietiekamu risku pārvaldīšanu, tā pieprasa, lai krājaizdevu sabiedrība nekavējoties veiktu nepieciešamos pasākumus šādas situācijas novēršanai.

 

 (2) Papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajam Komisija ir tiesīga īstenot vienu vai vairākus šādus pasākumus:

1) brīdināt krājaizdevu sabiedrību;

2) daļēji vai pilnīgi apturēt krājaizdevu sabiedrības finanšu pakalpojumu sniegšanu;

3) izdot pamatotus rakstveida rīkojumus, kas adresēti krājaizdevu sabiedrības pārraudzības institūcijām un izpildinstitūcijām, kā arī šo institūciju vadītājiem un locekļiem un kas nepieciešami, lai ierobežotu vai pārtrauktu krājaizdevu sabiedrības darbību, kas apdraud vai varētu apdraudēt šīs krājaizdevu sabiedrības stabilitāti, maksātspēju vai reputāciju;

4)  uzlikt šajā likumā paredzētās soda naudas.

6

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 11.pantā (likuma 31.panta otrās daļas 3.punktā) vārdu „pamatotus” kā lieku.

 

Atbalstīts

 (2) Papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajam Komisija ir tiesīga īstenot vienu vai vairākus šādus pasākumus:

1) brīdināt krājaizdevu sabiedrību;

2) daļēji vai pilnīgi apturēt krājaizdevu sabiedrības finanšu pakalpojumu sniegšanu;

3) izdot rakstveida rīkojumus, kas adresēti krājaizdevu sabiedrības pārraudzības institūcijām un izpildinstitūcijām, kā arī šo institūciju vadītājiem un locekļiem un kas nepieciešami, lai ierobežotu vai pārtrauktu krājaizdevu sabiedrības darbību, kas apdraud vai varētu apdraudēt šīs krājaizdevu sabiedrības stabilitāti, maksātspēju vai reputāciju;

4)  uzlikt šajā likumā paredzētās soda naudas.

 

(3) Komisijas izdotā administratīvā akta pārsūdzēšana par šajā pantā minētajiem jautājumiem neaptur tā izpildi.

 

 

 

(3) Par šajā pantā minētajiem jautājumiem Komisijas izdota administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

 

32.pants. Soda naudas apmērs

(1) Ja krājaizdevu sabiedrība nepilda šā likuma 27.1 panta pirmajā daļā minētās prasības vai nepamatoti pieprasa Kredītu reģistrā esošās ziņas, Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt krājaizdevu sabiedrībai soda naudu līdz 5000 latu.

 

 

 

32.pants. Soda naudas apmērs

(1) Ja krājaizdevu sabiedrība nepilda šā likuma 27.1 panta pirmās daļas prasības vai nepamatoti pieprasa Kredītu reģistrā esošās ziņas, Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt krājaizdevu sabiedrībai soda naudu līdz 5000 latu.

 

 (2) Par citām darbībām, kuru rezultātā ir pārkāptas šā likuma vai no tā izrietošo normatīvo aktu vai tieši piemērojamo Eiropas Savienības institūciju izdoto normatīvo aktu prasības, Komisija ir tiesīga uzlikt krājaizdevu sabiedrībai soda naudu līdz 5000 latu.

7

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 11.pantā (likuma 32.panta otrajā daļā) vārdus „šā likuma vai no tā izrietošo normatīvo aktu” ar vārdiem „šā likuma vai saskaņā ar to izdoto normatīvo aktu”.

Atbalstīts

(2) Par citām darbībām, kuru rezultātā ir pārkāptas šā likuma vai saskaņā ar to izdoto normatīvo aktu vai tieši piemērojamo Eiropas Savienības institūciju izdoto normatīvo aktu prasības, Komisija ir tiesīga uzlikt krājaizdevu sabiedrībai soda naudu līdz 5000 latu.

 

(3) Šajā likumā minētās soda naudas ieskaitāmas valsts budžetā."

 

 

 

(3) Šajā likumā minētās soda naudas ieskaitāmas valsts budžetā.”

Pārejas noteikumi

1. Likuma 13.panta 7.punkts un 30.panta devītās daļas 1.punkts stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Fizisko personu noguldījumu garantiju likumā.

2. Līdz brīdim, kad stāsies spēkā Komisijas normatīvie noteikumi un rīkojumi, krājaizdevu sabiedrībām saistoši ir Latvijas Bankas normatīvi.

3. Līdz aroddarbības likuma spēkā stāšanās dienai ar šajā likumā lietoto terminu "aroddarbība" saprot "individuālo darbu".

4. Krājaizdevu sabiedrībām izsniegtās speciālās atļaujas (licences) kredītiestādes darbībai, kuras izsniegtas, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, atzīstamas par spēkā esošām.

5. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.septembrim iesniedz Saeimai grozījumus Kredītiestāžu likumā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā, nodokļu likumos un citos likumos, kas saistīti ar šā likuma spēkā stāšanos.

6. Šā likuma 27.1 pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

7. Grozījumi šā likuma 23.pantā piemērojami pārskatiem, kuri iesniegti Valsts ieņēmumu dienestam 2008.gada 1.jūlijā vai vēlāk.

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Līdz 2010.gada 30.jūnijam par vienas krājaizdevu sabiedrības biedru bez balsstiesībām var būt zemnieka vai zvejnieka saimniecība, ja krājaizdevu sabiedrības biedram pieder 100 procenti attiecīgās saimniecības daļu."

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 12.pantā (Pārejas noteikumu 8.punktā) vārdus un skaitļus „Līdz 2010. gada 30.jūnijam” ar vārdiem „Līdz zemnieku un zvejnieku saimniecību tiesiskā regulējuma nodrošināšanai atbilstoši Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumam”.

 

 

Atbalstīts

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

“8. Līdz zemnieku un zvejnieku saimniecību tiesiskā regulējuma nodrošināšanai atbilstoši Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumam par vienas krājaizdevu sabiedrības biedru bez balsstiesībām var būt zemnieka vai zvejnieka saimniecība, ja krājaizdevu sabiedrības biedram pieder 100 procenti attiecīgās saimniecības daļu.

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt Pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

 „9. Šā likuma 24. panta otrās daļas noteikumi nav piemērojami administratīvajam procesam tiesā, kas uzsākts pirms šīs normas spēkā stāšanās.”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

 „9. Grozījumi šā likuma 24.pantā par tā papildināšanu ar otro daļu (attiecībā uz administratīvā akta pārsūdzēšanu  Administratīvajā apgabaltiesā) stājas spēkā 2009. gada 1.janvārī. Ja pieteikums par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu administratīvajai rajona tiesai iesniegts līdz 2009.gada 1.janvārim, lēmumu par iesniegto pieteikumu pieņem, kā arī ierosināto administratīvo lietu izskata un tiesas nolēmumu šajā lietā pieņem un pārsūdz saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšliku-mā Nr.10

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Grozījumi šā likuma 24.pantā par tā papildināšanu ar otro daļu (attiecībā uz administratīvā akta pārsūdzēšanu Administratīvajā apgabaltiesā) stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī. Ja pieteikums par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu administratīvajai rajona tiesai iesniegts līdz 2009.gada 1.janvārim, lēmumu par iesniegto pieteikumu pieņem, kā arī ierosināto administratīvo lietu izskata un tiesas nolēmumu šajā lietā pieņem un pārsūdz saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.”