Sociālo un darba lietu komisija

 

 

 

 

Rīgā

 

2008.gada 19.novembrī.

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija 12.novembra sēdē izskatīja likumprojektu Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (nr.785/ Lp9).

Likumprojektu Komisija atbalstīja otrajam lasījumam un lūdz iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā.

Pielikumā: Likumprojekta salīdzinošā tabula uz 9 lapām.

 

 

Patiesā cieņā,

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                                          A.Barča

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā ‘’Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam’’ (Nr.785/Lp9)

 

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

(8)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

Grozījums likumā ‘’Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam’’

1.

Sociālo un darba lietu komisija

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu ‘’Grozījums’’ ar vārdu ‘’Grozījumi’’

 

Atbalstīts

Grozījumi likumā ‘’Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam’’

 

Izdarīt likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2006, 1., 14.nr.; 2007, 24.nr.) šādu grozījumu:

2.

Sociālo un darba lietu komisija

 Aizstāt likumprojekta ievaddaļā vārdus ,, šādu grozījumu’’ ar vārdiem ‘’šādus grozījumus’’

Atbalstīts

Izdarīt likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2006, 1., 14.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Līdzekļi bezdarba apdrošināšanas pakalpojumu un nodarbinātības pasākumu finansēšanai

(1) Šā likuma 2.pantā noteiktos bezdarba apdrošināšanas pakalpojumus finansē no valsts sociālās apdrošināšanas nodarbinātības speciālā budžeta (turpmāk - nodarbinātības speciālais budžets).

(2) Nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļus, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktā nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu kopējā apmēra, izmanto arī Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteikto aktīvo nodarbinātības pasākumu finansēšanai, kā arī stipendijām un īres un transporta izdevumu kompensācijām bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un stipendijām neformālās izglītības ieguves laikā.

(3) Līdz 2006.gada 31.decembrim no nodarbinātības speciālā budžeta tiek finansēti arī Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktie bezdarba samazināšanas preventīvie pasākumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Svītrot 4.panta otrajā daļā vārdus "un īres un transporta izdevumu kompensācijām".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 4.panta otrajā daļā vārdus "un īres un transporta izdevumu kompensācijām".

 

 

7.pants. Bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšana

(1) Bezdarbniekam, kurš pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas ir bijis darba ņēmējs, bezdarbnieka pabalsta apmēru nosaka proporcionāli apdrošināšanas stāžam un atbilstoši ienākumiem, no kuriem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" tiek veiktas iemaksas bezdarba gadījumam (turpmāk arī - apdrošināšanas iemaksu alga):

1) ar apdrošināšanas stāžu no viena gada līdz deviņiem gadiem (ieskaitot) - 50 procentu apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas;

2) ar apdrošināšanas stāžu no desmit līdz deviņpadsmit gadiem (ieskaitot) - 55 procentu apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas;

3) ar apdrošināšanas stāžu no divdesmit līdz divdesmit deviņiem gadiem (ieskaitot) - 60 procentu apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas;

4) ar apdrošināšanas stāžu virs trīsdesmit gadiem - 65 procentu apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

(2) Bezdarbniekam, par kuru pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas no valsts pamatbudžeta, un šā likuma 5.panta trešajā daļā noteiktajiem bezdarbniekiem pabalstu nosaka 60 procentu apmērā no bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra.

 

(3) Bezdarbniekam, par kuru pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam par kādu iemaksu perioda daļu ir veicis pats pabalsta pieprasītājs un viņa darba devējs, bet par pārējo daļu - valsts, piešķiramā bezdarbnieka pabalsta apmēru nosaka:

1) proporcionāli apdrošināšanas stāžam un atkarībā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas - ja bezdarbnieks iemaksu perioda beigās piederējis pie šā panta pirmajā daļā noteiktās personu kategorijas;

2) 60 procentu apmērā no bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra, - ja bezdarbnieks iemaksu perioda beigās piederējis pie šā panta otrajā daļā noteiktās personu kategorijas.

(4) Bezdarbniekam, par kuru pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam vienlaikus ir veicis gan pats pabalsta pieprasītājs un viņa darba devējs, gan valsts, bezdarbnieka pabalstu piešķir 60 procentu apmērā no bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 7.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3)Bezdarbniekam, par kuru tieši pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veikusi valsts, bet par pārējo iemaksu perioda daļu gan pats pabalsta pieprasītājs un viņa darba devējs, gan valsts, piešķiramā bezdarbnieka pabalsta apmēru nosaka saskaņā ar šā panta pirmo daļu. Šādā gadījumā bezdarbnieka pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par šā panta otrajā daļā noteikto.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 7.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„(3)Bezdarbniekam, par kuru tieši pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veikusi valsts, bet par pārējo iemaksu perioda daļu gan pats pabalsta pieprasītājs un viņa darba devējs, gan valsts, piešķiramā bezdarbnieka pabalsta apmēru nosaka saskaņā ar šā panta pirmo daļu. Šādā gadījumā bezdarbnieka pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par šā panta otrajā daļā noteikto.”;

 

(5)…..

 

4.

Labklājības ministre I.Purne

Papildināt likuma 7.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Bezdarbniekam, kurš pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas nav  bijis darba ņēmējs un par kuru iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta, bezdarbnieka pabalsta apmēru nosaka:

1) saskaņā ar šā panta pirmo daļu, ja iemaksas veiktas no slimības pabalsta vai no maternitātes pabalsta;

2) 60 procentu apmērā no bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra, ja iemaksas veiktas no vecāku pabalsta 50 latiem.”

 

 

Atbalstīts

papildināt ar piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Bezdarbniekam, kurš pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas nav  bijis darba ņēmējs un par kuru iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta, bezdarbnieka pabalsta apmēru nosaka:

1) saskaņā ar šā panta pirmo daļu, ja iemaksas veiktas no slimības pabalsta vai no maternitātes pabalsta;

2) 60 procentu apmērā no bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra, ja iemaksas veiktas no vecāku pabalsta 50 latiem.”

9.pants. Bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums

(1) Bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums atkarībā no bezdarbnieka apdrošināšanas stāža ir šāds:

1) bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no viena gada līdz deviņiem gadiem (ieskaitot) — četri mēneši;

2) bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 19 gadiem (ieskaitot) — seši mēneši;

3) bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 20 gadiem (ieskaitot) — deviņi mēneši.

(2) Bezdarbniekam, par kuru pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas no valsts pamatbudžeta, un šā likuma 5.panta trešajā daļā noteiktajiem bezdarbniekiem bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums ir deviņi mēneši.

(3) Ja 12 mēnešu periodā personai bezdarbnieka pabalsts tiek piešķirts atkārtoti, to piešķir, ņemot vērā iepriekšējo šajā periodā piešķirto bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgumu.

(4) Bezdarbnieka pabalstu atkarībā no bezdarba ilguma izmaksā šādā apmērā:

1) bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no viena gada līdz deviņiem gadiem (ieskaitot):

a) pirmos divus mēnešus — pilnā apmērā,

b) pēdējos divus mēnešus — 75 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta;

2) bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 19 gadiem (ieskaitot):

a) pirmos divus mēnešus — pilnā apmērā,

b) nākamos divus mēnešus — 75 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta,

c) pēdējos divus mēnešus — 50 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta;

3) bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 20 gadiem (ieskaitot) un šā panta otrajā daļā noteiktajiem bezdarbniekiem:

a) pirmos trīs mēnešus — pilnā apmērā,

b) nākamos trīs mēnešus — 75 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta,

c) pēdējos trīs mēnešus — 50 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 9.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja 12 mēnešu periodā personai bezdarbnieka pabalsts tiek piešķirts atkārtoti, to piešķir, ņemot vērā šajā periodā iepriekš piešķirto bezdarbnieka pabalstu saņemšanas ilgumu dienās un ar bezdarbnieka pabalstu saņemšanas ilgumu saistīto pabalsta apmēra procentuālais sadalījums.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Izteikt 9.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja 12 mēnešu periodā personai bezdarbnieka pabalsts tiek piešķirts atkārtoti, to piešķir, ņemot vērā šajā periodā iepriekš piešķirto bezdarbnieka pabalstu saņemšanas ilgumu dienās un ar bezdarbnieka pabalstu saņemšanas ilgumu saistīto pabalsta apmēra procentuālo sadalījumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.pants. Ieturējumi no bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta

(1) Ieturējumus no bezdarbnieka pabalsta var izdarīt, pamatojoties uz:

1) tiesas nolēmumiem un citu institūciju (amatpersonu) nolēmumiem, kurus izpilda normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktora vai viņa pilnvarotas amatpersonas lēmumu, lai piedzītu tās bezdarbnieka pabalsta summas, kas bezdarbniekam pārmaksātas viņa vainas dēļ, ja viņš sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nav paziņojis par pārmaiņām, kuras ietekmē tiesības uz pabalstu. Šajā gadījumā katru mēnesi ieturami ne vairāk kā 10% no izmaksājamā pabalsta apmēra un ieturētās summas ieskaitāmas nodarbinātības speciālajā budžetā.

(2) Ieturējumus no apbedīšanas pabalsta neizdara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

„16.pants. Ieturējumi un nepamatoti izmaksāto bezdarbnieka pabalsta summu atgūšana

(1) Ieturējumus no bezdarbnieka pabalsta var izdarīt, pamatojoties uz:

1) tiesas nolēmumiem un citu institūciju (amatpersonu) nolēmumiem, kurus izpilda normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmumu, lai piedzītu tās bezdarbnieka pabalsta summas, kas personai pārmaksātas tās vainas dēļ, ja šī persona sniegusi nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nav paziņojusi par pārmaiņām, kuras ietekmē tiesības uz pabalstu.

(2) Ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra konstatē, ka personai bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laikā ir bijis vai ir darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statuss un līdz ar to šī persona nepamatoti saņēmusi  bezdarbnieka pabalstu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pieņem lēmumu par šajā periodā pārmaksātās bezdarbnieka pabalsta summas atgūšanu no personas, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta informāciju par periodiem, kuros persona ir reģistrēta kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais.

(3) Šā panta pirmās daļas 2.punktā un otrajā daļā minētajā gadījumā katru mēnesi ieturami ne vairāk kā 10procenti no izmaksājamā bezdarbnieka pabalsta apmēra un ieturētās summas ieskaitāmas nodarbinātības speciālajā budžetā.

(4) Ieturējumus no apbedīšanas pabalsta neizdara.”

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

„16.pants. Ieturējumi un nepamatoti izmaksāto bezdarbnieka pabalsta summu atgūšana

(1) Ieturējumus no bezdarbnieka pabalsta var izdarīt, pamatojoties uz:

1) tiesas nolēmumiem un citu institūciju (amatpersonu) nolēmumiem, kurus izpilda normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmumu, lai piedzītu tās bezdarbnieka pabalsta summas, kas personai pārmaksātas tās vainas dēļ, ja šī persona sniegusi nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nav paziņojusi par pārmaiņām, kuras ietekmē tiesības uz pabalstu.

(2) Ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra konstatē, ka personai bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laikā ir bijis vai ir darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statuss un līdz ar to šī persona nepamatoti saņēmusi bezdarbnieka pabalstu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pieņem lēmumu par šajā periodā pārmaksātās bezdarbnieka pabalsta summas atgūšanu no personas, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta informāciju par periodiem, kuros persona ir reģistrēta kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais.

(3) Šā panta pirmās daļas 2.punktā un otrajā daļā minētajā gadījumā katru mēnesi ieturami ne vairāk kā 10procenti no izmaksājamā bezdarbnieka pabalsta apmēra un ieturētās summas ieskaitāmas nodarbinātības speciālajā budžetā.

(4) Ieturējumus no apbedīšanas pabalsta neizdara.”

 Pašreiz nav spēkā, jo ar 2007.gada 8.novembra grozījumiem, stāsies spēkā 2009.gada 1.janvārī.

16.1 pants. Izmaksātā bezdarbnieka pabalsta atmaksāšana

Ja, izpildot attiecīgo tiesas spriedumu, no darba devēja par labu personai tiek piedzīta un izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu attiecīgajā bezdarbnieka pabalsta saņemšanas periodā, personai ir pienākums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atmaksāt valsts sociālās apdrošināšanas nodarbinātības speciālajā budžetā saņemtā bezdarbnieka pabalsta summu.”

 

7.

 

Labklājības ministre I.Purne

 Uzskatīt 16.1pantu tekstu par pirmo daļu un papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra konstatē, ka personai bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laikā ir bijis vai ir darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statuss un līdz ar to viņa nepamatoti saņēmusi bezdarbnieka pabalstu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pieņem lēmumu par šajā periodā piešķirtā bezdarbnieka pabalsta atgūšanu no personas, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta informāciju par periodiem, kuros persona ir reģistrēta kā pašnodarbinātais vai darba ņēmējs.”

Daļēji atbalstīts

un iekļauts

Komisijas priekšlikumā Nr. 6

 

 

Pārejas noteikumi

1.Šā likuma 4.panta otrā daļa stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

2…….;

3…….;

…….;

10…..

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministre I.Purne Papildināt pārejas noteikumus ar 10. punktu šādā redakcijā:

‘’10. Šā likuma 8.panta piektajā daļā paredzētais kalendāra dienas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas ierobežojums, kas noteikts saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālo apmēru, netiek piemērots apdrošināšanas iemaksu algai, kas gūta laikā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 10. punktu šādā redakcijā:

‘’10. Šā likuma 8.panta piektajā daļā paredzētais kalendāra dienas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas ierobežojums, kas noteikts saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālo apmēru, netiek piemērots apdrošināšanas iemaksu algai, kas gūta laikā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim.”

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.