Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

30.06.2008.                Nr.90/TA-1359

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Par 1919.gada Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas 1997.gada 19.jūnija grozījumu dokumentu". Likumprojektu izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Vītola 67021570, Liga.Vitola@lm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 8 lp.

3. Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas 1997.gada 19.jūnija grozījumu dokuments angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā uz 4 lp.

4. Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija sēdes protokola Nr.44    44.§ izraksts uz 1 lp.

5. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidenta vietā –

satiksmes ministrs                                                      A.Šlesers

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

 

Par 1919.gada Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas

1997.gada 19.jūnija grozījumu dokumentu

 

1.pants. 1919.gada Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas 1997.gada 19.jūnija grozījumu dokuments (turpmāk – konstitūcijas grozījumu dokuments) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Konstitūcijas grozījumu dokumentā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija.

 

3.pants. Konstitūcijas grozījumu dokuments stājas spēkā Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas 36.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms konstitūcijas grozījumu dokuments angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministre

I.Purne


Likumprojekta “Par Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas 1997. gada grozījumu dokumentu”

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts izstrādāts, lai izpildītu saistības pret Starptautisko darba organizāciju (turpmāk – SDO).

2.Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas Republika SDO iestājās 1921.gadā. Vienlaikus ar iestāšanos šajā organizācijā, Latvijai kā vienai no organizācijas dalībvalstīm kļuva saistoša SDO konstitūcija (turpmāk – konstitūcija) un tajā ietvertie nosacījumi.

Konstitūcija izstrādāta 1919.gadā laika periodā starp janvāri un aprīli. Tajā tiek regulēti tādi jautājumi kā dalībvalstu iestāšanās, izstāšanās no organizācijas, atpakaļuzņemšana, organizācijas struktūra, Starptautiskā darba konference un ar to saistītie jautājumi, pieņemto konvenciju ratifikācija, ziņojumu par ratificētajām konvencijām sniegšanas kārtība u.c. jautājumi.

1997.gada 19.jūnijā SDO ģenerālkonference pieņēma konstitūcijas 1997. gada grozījumu dokumentu (turpmāk – konstitūcijas grozījumi). Pagaidām konstitūcijas grozījumi vēl nav stājušies spēkā. Saskaņā ar konstitūcijas 36.pantu konferencē pieņemtie konstitūcijas grozījumi stājas spēkā, kad to ir ratificējušas vai pieņēmušas divas trešdaļas organizācijas dalībvalstu, ieskaitot piecas no desmit dalībvalstīm, kuras ir pārstāvētas organizācijas Administratīvajā padomē kā augstākā industriālā nozīmīguma dalībvalstis. Attiecīgi, lai konstitūcijas grozījumi stātos spēkā, tos ir jāratificē 121 organizācijas dalībvalstij.

Šobrīd konstitūcijas grozījumus ir ratificējušas/pieņēmušas 104 dalībvalstis. Līdz ar to kopējais nepieciešamais ratifikācijas rakstu/pieņemšanas aktu skaits vēl nav saņemts. Lai konstitūcijas grozījumi stātos spēkā, tos vēl ir jāratificē vai jāpieņem vismaz 17 dalībvalstīm. 6 augstākā industriālā nozīmīguma dalībvalstis konstitūcijas grozījumus jau ir ratificējušas/pieņēmušas. Turklāt SDO ģenerālsekretārs ir mudinājis Latviju šo dokumentu ratificēt.

 

3.Normatīvā akta projekta būtība

Ar likumprojektu „Par Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas 1997. gada grozījumu dokumentu” tiek pieņemti un apstiprināti 1997.gada 19.jūnija SDO konstitūcijas grozījumi.

Konstitūcijas grozījumi paredz papildināt konstitūcijas 19.pantu, kas regulē konvenciju un rekomendāciju pieņemšanu un dalībvalstu pienākumus šajā sakarā. Saskaņā ar konstitūcijas grozījumiem pēc Administratīvās padomes ierosinājuma Starptautiskā darba konference ar divu trešdaļu klātesošo pārstāvju balsu vairākumu var atcelt jebkuru konvenciju, kas pieņemta saskaņā ar šā panta noteikumiem, ja atklājas, ka konvencija ir zaudējusi savu mērķi vai nav vairs noderīga, lai sasniegtu organizācijas mērķus. Tātad norādītā norma pilnvaro Starptautisko darba konferenci atcelt tās konvencijas, kuras tā ir atzinusi par novecojušām.

Novecojošo konvenciju atcelšanas mērķis konstitūcijas grozījumu izpr atnē ir pilnībā izbeigt visas no novecojušām konvencijām izrietošās tiesiskās sekas. Dalībvalstīm, kas ir ratificējušas novecojušu konvenciju, līdz ar to nebūs vairs saistoša šī konvencija un nebūs jāveic tās denonsācija, kā arī zudīs pienākums iesniegt ziņojumus organizācijai saskaņā ar konstitūcijas 22.pantu. Savukārt organizācijas uzraudzības institūcijām vairs nebūs jāuzrauga un jāpārbauda konvencijas ieviešana.

 

4.Cita informācija

Konstitūcijas grozījumi apstiprināmi Saeimā bez to iepriekšējas parakstīšanas.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1.Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2.Ekonomiskā ietekme:

2.1.makroekonomiskā vide;

2.2.preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3.cenas;

2.4.eksporta un importa apjoms;

2.5.konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 

Nav attiecināms.

3.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms.

4.Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

 

5. 5.Sociālā ietekme:

5.1.sociālās situācijas izmaiņas;

5.2.nodarbinātība

 

Nav attiecināms.

 

6.Ietekme uz vidi:

6.1.dabas resursu lietošana;

6.2.ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3.darbības radītie atkritumi;

6.4.ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5.ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6.ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7.cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

Nav attiecināms.

 

7.Cita ietekme

Citas ietekmes nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

n+1

n+2

n+3

1

2

3

4

5

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1.valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2.speciālais budžets;

1.3.pašvaldību budžets

 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

2.Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1.valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2.speciālais budžets;

2.3.pašvaldību budžets 

 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

3.Finansiālā ietekme:

3.1.valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2.speciālais budžets;

3.3.pašvaldību budžets 

 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

5.Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms.

6.Cita informācija 

 

Citas informācijas nav.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Jaunus normatīvos aktus papildus šim likumprojektam nav nepieciešams izdot.

2.Cita informācija

Ja Starptautiskā darba konference ir atcēlusi kādu Latvijai saistošu SDO konvenciju, par šo konvenciju atbildīgā nozares ministrija izvērtē nepieciešamību veikt grozījumus ar konvenciju saistītajos nacionālajos tiesību aktos.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1.Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

2.Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Tā kā Latvija ir SDO dalībvalsts, un tā ir ratificējusi šīs organizācijas konstitūciju, tai ir pienākums pieņemt lēmumu par pievienošanos konstitūcijas grozījumiem. Turklāt Latvija ir saņēmusi SDO ģenerālsekretāra mudinājumu ratificēt konstitūcijas grozījumus.

 

3.Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Ratificējot konstitūcijas grozījumus, Latvija būs izpildījusi konstitūcijas 36.pantā noteikto konstitūcijas spēkā stāšanās procedūru.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

5.Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

6.Cita informācija

Citas informācijas nav.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1.Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas. Konstitūcijas grozījumi neskar indivīdu tiesības un pienākumus. Tie regulē Latvijas un SDO savstarpējās saistības.

Latvija ir saņēmusi SDO ģenerālsekretāra mudinājumu ratificēt konstitūcijas grozījumus.

2.Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3.Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Konsultācijas un sabiedrības informēšanas pasākumi nav izmantoti.

4.Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

5.Cita informācija

Nav attiecināms.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpildei nav nepieciešama jaunu institūciju veidošana, kā arī netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2.Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Ārlietu ministrija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” paziņo par konstitūcijas grozījumiem.

Tāpat Ārlietu ministrija informē par tām konvencijām, kas, pamatojoties uz SDO konstitūcijas grozījumiem, Starptautiskajā darba konferencē atceltas.

3.Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms.

4.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

Labklājības ministre                                                                  I. Purne

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

R.Beinarovičs

E.Korčagins

Z.Uzuliņa

L.Vītola

 

 

 

08.05.2008 10:51

1208

L.Vītola

67021570, Liga.Vitola@lm.gov.lv

                            

 

 

Instrument for the Amendment of the Constitution of the International Labour Organization

 

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Eighty-fifth Session on June 1997, and

Having decided upon the adoption of an amendment to the Constitution of the International Labour Organisation, a question which is included in the seventh item on the agenda of the Session;

adopts, this nineteenth day of June of the year one thousand nine hundred and ninety-seven, the following instrument for the amendment of the Constitution of the International Labour Organisation, which may be cited as the Constitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment, 1997:

Article 1

As from the date of the coming into force of this Instrument of Amendment, article 19 of the Constitution of the International Labour Organisation shall be amended by the insertion after paragraph 8 of the following new paragraph:

"9. Acting on a proposal of the Governing Body, the Conference may, by a majority of two-thirds of the votes cast by the delegates present, abrogate any Convention adopted in accordance with the provisions of this article if it appears that the Convention has lost its purpose or that it no longer makes a useful contribution to attaining the objectives of the Organisation."

Article 2

Two copies of this Instrument of Amendment shall be authenticated by the signatures of the President of the Conference and of the Director-General of the International Labour Office. One of these copies shall be deposited in the archives of the International Labour Office and the other shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations. The Director-General will communicate a certified copy of the Instrument to all the Members of the International Labour Organisation.

 

Article 3

1. The formal ratifications or acceptances of this Instrument of Amendment shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office, who shall notify the Members of the Organisation of the receipt thereof.

2. This Instrument of Amendment will come into force in accordance with the provisions of article 36 of the Constitution of the International Labour Organisation.

3. On the coming into force of this Instrument, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation and the Secretary-General of the United Nations.

 

 

Labklājības

ministre

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

I.Purne

R.Beinarovičs

E.Korčagins

Z.Uzuliņa

L.Vītola

 

 

 

 

 

 

08.05. 2008 10:56

434

L.Vītola, 67021570

Liga.Vitola@lm.gov.lv

 

 


                            

 

Par Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas 1997. gada grozījumu dokumentu

 

 

Starptautiskās darba organizācijas ģenerālkonference,

 

ko Ženēvā sasaukusi Starptautiskā darba biroja Administratīvā padome un kas 1997. gada jūnijā sanākusi uz savu astoņdesmit piekto sesiju,

 

nolēmusi pieņemt Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas grozījumus, kas ir sesijas darba kārtības septītais jautājums,

 

tūkstoš deviņi simti deviņdesmit septītā gada deviņpadsmitajā jūnijā pieņem šo Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas grozījumu dokumentu, kas pazīstams kā Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas 1997. gada grozījumu dokuments.

 

1. pants

 

No grozījumu dokumenta spēkā stāšanās dienas Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas 19. pants tiek grozīts, aiz 8. punkta iekļaujot tajā šādu jaunu punktu:

 

“9. Pēc Administratīvās padomes ierosinājuma konference ar divu trešdaļu klātesošo pārstāvju balsu vairākumu var anulēt jebkuru konvenciju, kas pieņemta saskaņā ar šā panta noteikumiem, ja atklājas, ka šī konvencija ir zaudējusi savu mērķi vai nav vairs noderīga, lai sasniegtu Organizācijas mērķus.”

 

2. pants

 

Šā grozījumu dokumenta divu eksemplāru autentiskumu apliecina konferences priekšsēdētāja un Starptautiskā darba biroja ģenerāldirektora paraksts. Vienu no šiem eksemplāriem deponē Starptautiskā darba biroja arhīvos, bet otru saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas statūtu 102. pantu nosūta Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram reģistrācijai. Ģenerāldirektors visām Starptautiskās darba organizācijas dalībvalstīm nosūta šā dokumenta apstiprinātu kopiju.

 

 

 

 

3. pants

 

1. Šā grozījumu dokumenta oficiālie ratifikācijas raksti un pieņemšanas akti tiek nosūtīti Starptautiskā darba biroja ģenerāldirektoram, kas paziņo Organizācijas dalībvalstīm par to saņemšanu.

 

2. Šis grozījumu dokuments stājas spēkā saskaņā ar Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas 36. panta noteikumiem.

 

3. Starptautiskā darba biroja ģenerāldirektors paziņo par šā dokumenta stāšanos spēkā visām Starptautiskās darba organizācijas dalībvalstīm un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram.

 

 

Labklājības

ministre

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

I.Purne

R.Beinarovičs

E.Korčagins

Z.Uzuliņa

L.Vītola

 

 

 

 

 

 

08.05.2008 10:54

276

L.Vītola, 67021570

Liga.Vitola@lm.gov.lv