Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

2008. gada 15. oktobrī

9/5 - 2

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

             Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā ”Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā”” (Nr.783/Lp9) otrajam lasījumam.

 

 

            Pielikumā:  likumprojekta tabula , 5 ­lp.

                             

                               

 

                     Ar cieņu

 

 

 

                                                                    Jānis Strazdiņš

          Izglītības, kultūras un zinātnes

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                               Likumprojekts  otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un
cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā"

(Nr.783/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

(0)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

 

Saeimas Kārtības ruļļa 95.panta kārtībā priekšlikumi

nav iesniegti.

 

 

Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un
cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā

Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un
cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā"

 

 

 

Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un
cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā"

 

Izdarīt likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 2002, 2.nr.; 2004, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 2002, 2.nr.; 2004, 13.nr.) šādus grozījumus: 

II nodaļa
Patologanatomiska un tiesu medicīniskā izmeklēšana

5.pants. Patologanatomiskās izmeklēšanas noteikumi

Miruša cilvēka patologanatomisko izmeklēšanu (sekciju) var izdarīt, ja viņš dzīves laikā to rakstveidā atļāvis. Ja mirušais cilvēks dzīves laikā rakstveidā aizliedzis pēc savas nāves izdarīt patologanatomisko izmeklēšanu, tā atļauta tikai 6.pantā minētajos gadījumos.

Gadījumos, kad mirušā cilvēka griba nav zināma un mirušajam nav tuvu piederīgo, jautājumu par patologanatomiskās izmeklēšanas izdarīšanu izlemj ārstniecības iestādes nodaļas vadītājs, ja cilvēks miris ārstniecības iestādē, vai ārstējošais ārsts vai ārsts, kas konstatējis nāves faktu, ja cilvēks miris ārpus ārstniecības iestādes.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.12.2001. likumu un 02.06.2004. likumu)

6.pants. Patologanatomiskā un tiesu medicīniskā izmeklēšana, neņemot vērā miruša cilvēka gribu

Neņemot vērā miruša cilvēka dzīves laikā izteikto gribu, patologanatomiskā izmeklēšana obligāti izdarāma, ja:

— iespējamais nāves cēlonis ir infekcijas slimība;

— nāves cēlonis ir dzīves laikā nediagnosticēta slimība vai nediagnosticēti profilaktisko pasākumu, ārstēšanas vai slimības sarežģījumi;

— nedzīvi dzimuša bērna svars pārsniedz 500 gramus.

Neņemot vērā miruša cilvēka dzīves laikā izteikto gribu, tiesu medicīniskā izmeklēšana obligāti izdarāma, ja:

— nedzīvi dzimuša bērna svars pārsniedz 500 gramus;

— tiesu medicīnisko izmeklēšanu pieprasa izziņas izdarītājs, izmeklētājs vai prokurors.

(2001.gada 6.decembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.06.2004 likumu)

7.pants. Nāves fakta konstatēšana

Kārtību, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai, nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.12.2001. likumu un 02.06.2004. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

             "7.1 pants. Kremācija

Tiesības veikt kremāciju – miruša cilvēka ķermeņa sadedzināšanu speciālās krāsnīs – ir komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci).

Ministru kabinets nosaka komersantu licencēšanas kārtību kremācijas veikšanai, kā arī kārtību, kādā maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, un valsts nodevas apmēru.

Dokumentus, kas nepieciešami, lai veiktu miruša cilvēka kremāciju, dokumentu iesniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā veic kremāciju un kārto ar to saistīto lietvedību, nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

1. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

             "7.1 pants. Kremācija

Tiesības veikt kremāciju – miruša cilvēka ķermeņa sadedzināšanu speciālās krāsnīs – ir komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci).

Ministru kabinets nosaka komersantu licencēšanas kārtību kremācijas veikšanai, kā arī kārtību, kādā maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, un valsts nodevas apmēru.

Dokumentus, kas nepieciešami, lai veiktu miruša cilvēka kremāciju, dokumentu iesniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā veic kremāciju un kārto ar to saistīto lietvedību, nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

(2001.gada 6.decembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.06.2004. likumu)

 

1. Personas pasē līdz 2001.gada 31.decembrim izdarītajai atzīmei par personas aizliegumu vai atļauju izmantot sava ķermeņa audus un orgānus pēc nāves ir juridisks spēks, iekams nav saņemta jauna pase vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei nav iesniegts personas rakstveida iesniegums, ar kuru tā aizliedz vai atļauj izmantot savu ķermeni vai ķermeņa audus un orgānus pēc nāves.

 

2. Ministru kabinets līdz 2004.gada 30.novembrim izdod šā likuma 7., 12. un 14.pantā minētos noteikumus.

 

3. Līdz attiecīgu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 30.novembrim ir spēkā Veselības ministrijas 2003.gada 3.oktobra rīkojums Nr.278 "Par cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā", ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Speciālās atļaujas (licences) kremācijas veikšanai, kuras komersantiem izsniegtas līdz 2008.gada 30.novembrim, ir derīgas līdz attiecīgās licences termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.decembrim."

 

 

 

 

        2. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

 

          "4. Speciālās atļaujas (licences) kremācijas veikšanai, kuras komersantiem izsniegtas līdz 2008.gada  30.novembrim, ir derīgas līdz attiecīgās licences termiņa beigām, bet ne ilgāk kā  līdz 2009.gada 1.decembrim."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.decembrī.

 

 

 

        Likums stājas spēkā 2008.gada 1.decembrī.