Iesniedz Agrārās,vides un

 

 

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā” (Reģ. nr. 782/Lp9).

 

 

Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta

otrajam lasījumam uz …. lpp.

 

 

                    Ar cieņu,

                    komisijas priekšsēdētāja

 

 

                                                                   Anna Seile

                                                                  

         


 

 

Iesniedz Agrārās,vides un

reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                                Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                               

 

Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā

(reģ. nr. 782)

 

 

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Pr.nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(15)

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Mēslošanas līdzekļu aprites likums

Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā

 

 

 

Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā

 

 Izdarīt Mēslošanas līdzekļu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 5., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Mēslošanas līdzekļu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 5., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

3.pants. Likuma piemērošanas izņēmumi

 

 

 

 

 

(1) Šis likums neattiecas uz:

 

 

 

 

 

1) notekūdeņu dūņām, ja tās lieto par mēslošanas līdzekli, kura izmantošanu reglamentē normatīvie akti par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli;

 

 

 

 

 

2) neapstrādātiem organiskajiem mēslošanas līdzekļiem un neapstrādātiem kaļķošanas materiāliem;

 

 

 

 

 

 

3) mikrobioloģiskajiem mēslošanas līdzekļiem;

 

 

 

 

 

4) substrātiem;

 

 

 

 

 

5) eksportējamiem un tranzītā pārvadājamiem mēslošanas līdzekļiem.

1.  3.pantā:

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) mēslošanas līdzekļiem, kuriem piemēro kādu no muitas procedūrām, izņemot muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā.";

1

Atbildīgā komisija

1. Izteikt 3. panta pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

 

"5) mēslošanas līdzekļiem, kuriem piemēro kādu no muitas procedūrām, izņemot tos mēslošanas līdzekļus, kuriem piemēro muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā.".

 

 

Atbalstīt

1. 3.pantā:

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) mēslošanas līdzekļiem, kuriem piemēro kādu no muitas procedūrām, izņemot tos mēslošanas līdzekļus, kuriem piemēro muitas procedūru — laišana brīvā apgrozībā.”;

 

(2) Uz mēslošanas līdzekļiem, kuriem ir marķējums “EK mēslošanas līdzeklis” (turpmāk — EK marķējums), attiecas tikai šā likuma 4.panta pirmās daļas 1.punkta “f” apakšpunkts un 2.punkts, 4.panta otrā daļa, 5.panta pirmās daļas 2.punkts, 9.panta pirmās daļas 7. un 8.punkts un otrās daļas 5.punkts, kā arī 14.pants.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Uz mēslošanas līdzekļiem, kuriem ir marķējums "EK mēslošanas līdzeklis" (turpmāk – EK marķējums), attiecas tikai šā likuma 4.panta pirmās daļas 1.punkta "d", "f" un "g" apakšpunkts un 2.punkts, 4.panta otrā un trešā daļa, 5.panta pirmā, otrā, trešā un ceturtā daļa, 7.pants, 9.panta pirmās daļas 7., 8., 9. un 10.punkts un otrās daļas 1., 2. un 5.punkts, kā arī 14.pants."

 

2

Atbildīgā komisija

Izteikt 3. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Uz mēslošanas līdzekļiem, kuriem ir marķējums "EK mēslošanas līdzeklis" (turpmāk – EK marķējums), attiecas šā likuma noteikumi par:

1) nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju mēslošanas līdzekļos (4.panta pirmās daļas 1.punkta "d" apakšpunkts);

2) mēslošanas līdzekļu uzraudzību, kontroli un uzskaiti, kā arī detonācijas testu vai to kopiju saņemšanu un informācijas sniegšanu (4.panta pirmās daļas 1.punkta "f" apakšpunkts, 4. panta trešā daļa, 9.panta pirmās daļas 7., 8., 9. un 10.punkts un otrās daļas 1., 2. un 5.punkts );

 

 

Atbalstīt

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Uz mēslošanas līdzekļiem, kuriem ir marķējums “EK mēslošanas līdzeklis” (turpmāk — EK marķējums), attiecas šā likuma noteikumi par:

1) nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju mēslošanas līdzekļos (4.panta pirmās daļas 1.punkta “d” apakšpunkts);

2) mēslošanas līdzekļu uzraudzību, kontroli un uzskaiti, kā arī detonācijas testu vai to kopiju saņemšanu un informācijas sniegšanu (4.panta pirmās daļas 1.punkta “f” apakšpunkts, 4.panta trešā daļa, 9.panta pirmās daļas 7., 8., 9. un 10.punkts un otrās daļas 1., 2. un 5.punkts);

 

 

 

 

3) mēslošanas līdzekļu kvalitātes atbilstības novērtēšanas kārtību, veicot uzraudzību un kontroli (4.panta pirmās daļas 1.punkta "g" apakšpunkts);

 

3) mēslošanas līdzekļu kvalitātes atbilstības novērtēšanas kārtību, veicot uzraudzību un kontroli (4.panta pirmās daļas 1.punkta “g” apakšpunkts);

 

 

 

4) mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu ņemšanu, kā arī paraugu ņemšanas un sagatavošanas kārtību (4.panta pirmās daļas 2.punkts)

 

4) mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu ņemšanu, kā arī paraugu ņemšanas un sagatavošanas kārtību (4.panta pirmās daļas 2.punkts);

 

 

 

5) neatbilstības gadījumu paziņošanu Eiropas Komisijai (4.panta otrā daļa),

 

5) neatbilstības gadījumu paziņošanu Eiropas Komisijai (4.panta otrā daļa);

 

 

 

6) darbību veicēja pienākumiem (5.panta pirmā, otrā, trešā un ceturtā daļa)

 

6) darbību veicēja pienākumiem (5.panta pirmā, otrā, trešā un ceturtā daļa);

 

 

 

7) rīcību ar nekvalitatīviem mēslošanas līdzekļiem ( 7.pants);

 

7) rīcību ar nekvalitatīviem mēslošanas līdzekļiem (7.pants);

 

 

 

 8) valsts uzraudzības un kontroles izdevumu segšanu(14.pants).”

 

8) valsts uzraudzības un kontroles izdevumu segšanu (14.pants).”

4.pants. Valsts institūciju kompetence mēslošanas līdzekļu aprites jomā

 

 

 

 

 

(1) Ministru kabinets izdod:

 

 

 

 

 

1) mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes, atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumus, kuros nosaka:

2.  4.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā: 

"1) mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumus, kuros nosaka:";

 

 

Redakcionāli

precizēts

2. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“1) mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumus, kuros nosaka:”;

a) mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes un tirdzniecības prasības,

 

 

 

 

 

b) mēslošanas līdzekļu reģistrācijas nosacījumus un kārtību,

 

 

 

 

 

c) pieļaujamās novirzes no deklarētās mēslošanas līdzekļa kvalitātes,

 

 

 

 

 

d) nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju mēslošanas līdzekļos,

 

 

 

 

 

e) prasības mēslošanas līdzekļu etiķetei un iepakojumam,

 

 

 

 

 

f) mēslošanas līdzekļu uzraudzības un kontroles kārtību,

 

 

 

 

 

g) mēslošanas līdzekļu kvalitātes atbilstības novērtēšanas kārtību, veicot uzraudzību un kontroli,

 

 

 

 

 

h) kārtību, kādā tiek saņemta atļauja to mēslošanas līdzekļu tirdzniecībai vai ievešanai, kuri nav iekļauti mēslošanas līdzekļu valsts reģistrā (turpmāk — reģistrs) vai kuri neatbilst deklarētajai kvalitātei vai kvalitātes prasībām, vai identifikācijas prasībām;

papildināt pirmās daļas 1.punkta "h" apakšpunktu aiz vārda "iekļauti" ar vārdiem "Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas";

 

 

 

 

papildināt pirmās daļas 1.punkta “h” apakšpunktu pēc vārda “iekļauti” ar vārdiem “Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas”;

 

2) prasības attiecībā uzmēslošanas līdzekļu kontroles paraugu ņemšanu, kā arī paraugu ņemšanas un sagatavošanas kārtību.

 

 

 

 

 

(2) Ja no Valsts augu aizsardzības dienesta (turpmāk — dienests) saņemta informācija, ka mēslošanas līdzeklis, kuram ir EK marķējums, neatbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra regulā (EK) Nr.2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem (turpmāk — regula Nr.2003/2003), Zemkopības ministrija par neatbilstības gadījumiem ziņo Eiropas Komisijai.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Muitas iestādes nodrošina šajā likumā noteikto prasību izpildes uzraudzību un kontroli attiecībā uz mēslošanas līdzekļu ievešanu no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk – trešās valstis)."

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Muitas iestādes nodrošina šajā likumā noteikto prasību izpildes uzraudzību un kontroli attiecībā uz mēslošanas līdzekļu ievešanu no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk — trešās valstis).”

 

5.pants. Darbību veicēja pienākumi

 

 

 

 

 

(1) Mēslošanas līdzekļu ražotājs, šo līdzekļu maisījumu gatavotājs, iepakotājs un ievedējs iesniedz dienestam:

 

 

 

 

 

1) iesniegumu par tirdzniecībai ražotā, iepakotā vai ievestā mēslošanas līdzekļa vai sagatavotā maisījuma (izņemot individuālo pasūtījumu) reģistrāciju;

3.  5.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā: 

"1) iesniegumu par tirdzniecībai ražotā, iepakotā vai ievestā mēslošanas līdzekļa vai sagatavotā maisījuma (izņemot individuālu pasūtījumu) reģistrāciju vai iesniegumu par mēslošanas līdzekļu ar EK marķējumu uzskaiti;";

3

Atbildīgā komisija

Aizstāt 5. panta pirmās daļas 1. punktā vārdus “mēslošanas līdzekļu” ar vārdiem “mēslošanas līdzekļa”.

Atbalstīt

3. 5.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) iesniegumu par tirdzniecībai ražotā, iepakotā vai ievestā mēslošanas līdzekļa vai sagatavotā maisījuma (izņemot individuālu pasūtījumu) reģistrāciju vai iesniegumu par mēslošanas līdzekļa ar EK marķējumu uzskaiti;”;

2) katru gadu līdz 31.janvārim — ziņas par iepriekšējā gadā tirdzniecībai ražotajiem vai ievestajiem mēslošanas līdzekļiem (ar EK marķējumu vai bez tā) vai sagatavotajiem to maisījumiem (norāda mēslošanas līdzekļa veidu, nosaukumu un daudzumu).

 

 

 

 

 

 

(2) Darbību veicējs nodrošina dienesta inspektoram pieeju mēslošanas līdzekļu ražošanas, uzglabāšanas, iepakošanas un tirdzniecības telpām, transportlīdzekļiem, kā arī mēslošanas līdzekļu uzskaites dokumentiem un pavaddokumentiem un sniedz pieprasīto informāciju par mēslošanas līdzekļu apriti.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 

 

 

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ražotājs, ievedējs vai mehāniskā maisījuma gatavotājs Latvijā pirms vienkāršā vai kombinētā amonija nitrāta mēslošanas līdzekļa ar augstu slāpekļa saturu (amonija nitrāta slāpeklis ir virs 28 % no mēslošanas līdzekļa masas) (turpmāk – amonija nitrāta mēslošanas līdzeklis ar augstu slāpekļa saturu) reģistrēšanas vai atļaujas saņemšanas iesniedz dienestā detonācijas testu vai tā kopiju un mēslošanas līdzekļa ražotāja garantijas vēstuli vai tās kopiju par ražotā mēslošanas līdzekļa atbilstību regulas Nr.2003/2003 prasībām attiecībā uz detonācijas testu.

 

 

 

 

 

 

Amonija nitrāta mēslošanas līdzeklim ar augstu slāpekļa saturu ar EK marķējumu detonācijas testu vai tā kopiju iesniedz dienestā pirms minētā līdzekļa ievešanas.

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Atbildīgā komisija

Izteikt 5. panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

“(3) Ražotājs, ievedējs vai mehāniskā maisījuma gatavotājs pirms tāda vienkāršā vai kombinētā mēslošanas līdzekļa, kurā amonija nitrāta slāpeklis ir virs 28 % no mēslošanas līdzekļa masas (turpmāk — amonija nitrāta mēslošanas līdzeklis ar augstu slāpekļa saturu), reģistrēšanas Latvijā vai attiecīgās šā likuma 8.panta otrajā daļā minētās atļaujas saņemšanas iesniedz dienestam detonācijas testu vai tā kopiju un mēslošanas līdzekļa ražotāja garantijas vēstuli vai tās kopiju par ražotā mēslošanas līdzekļa atbilstību regulas Nr.2003/2003 prasībām attiecībā uz detonācijas testu.

 

 

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Izteikt 5. panta trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Amonija nitrāta mēslošanas līdzeklim ar augstu slāpekļa saturu ar EK marķējumu detonācijas testu vai tā kopiju iesniedz dienestā pirms tā iekļaušanas dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā.”

Atbalstīt

 

 

 

< ![if !supportEmptyParas]> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

redakcionāli

precizēts

“(3) Ražotājs, ievedējs vai mehāniskā maisījuma gatavotājs pirms tāda vienkāršā vai kombinētā mēslošanas līdzekļa, kurā amonija nitrāta slāpeklis ir virs 28 % no mēslošanas līdzekļa masas (turpmāk — amonija nitrāta mēslošanas līdzeklis ar augstu slāpekļa saturu), reģistrēšanas Latvijā vai attiecīgās šā likuma 8.panta otrajā daļā minētās atļaujas saņemšanas iesniedz dienestam detonācijas testu vai tā kopiju un mēslošanas līdzekļa ražotāja garantijas vēstuli vai tās kopiju par ražotā mēslošanas līdzekļa atbilstību regulas Nr.2003/2003 prasībām attiecībā uz detonācijas testu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amonija nitrāta mēslošanas līdzeklim ar augstu slāpekļa saturu, kuram ir EK marķējums, detonācijas testu vai tā kopiju iesniedz dienestam pirms šā mēslošanas līdzekļa iekļaušanas dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā.

 

(4) Darbību veicējs, ievedot mēslošanas līdzekļus no trešajām valstīm un piemērojot muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā, Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādei uzrāda mēslošanas līdzekļa reģistrācijas apliecību (izņemot gadījumu, ja mēslošanas līdzekli Latvijā reģistrējis trešās valsts ražotājs) vai likuma 8.panta otrajā daļā minēto atļauju ievešanai. Mēslošanas līdzekļiem ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis" uzrāda identifikācijas marķējumu, kas noformēts saskaņā ar regulas Nr.2003/2003 nosacījumiem par iepakojumu vai etiķeti, vai attiecīgos pavaddokumentus.

 

6

Atbildīgā komisija

. Izteikt 5. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 

“(4) Darbību veicējs, ievedot mēslošanas līdzekli no trešās valsts un piemērojot tam muitas procedūru — laišana brīvā apgrozībā, muitas iestādei uzrāda mēslošanas līdzekļa reģistrācijas apliecību (izņemot gadījumu, kad mēslošanas līdzekli Latvijā reģistrējis ražotājs no trešās valsts) vai attiecīgu šā likuma 8.panta otrajā daļā minēto atļauju mēslošanas līdzekļa ievešanai. Mēslošanas līdzekļiem ar EK marķējumu uzrāda identifikācijas marķējumu, kas noformēts saskaņā ar regulas Nr.2003/2003 nosacījumiem attiecībā uz iepakojumu vai etiķeti, vai attiecīgos pavaddokumentus.”

 

 

 

 

Atbalstīt

(4) Darbību veicējs, ievedot mēslošanas līdzekli no trešās valsts un piemērojot tam muitas procedūru — laišana brīvā apgrozībā, muitas iestādei uzrāda mēslošanas līdzekļa reģistrācijas apliecību (izņemot gadījumu, kad mēslošanas līdzekli Latvijā reģistrējis ražotājs no trešās valsts) vai attiecīgu šā likuma 8.panta otrajā daļā minēto atļauju mēslošanas līdzekļa ievešanai. Mēslošanas līdzekļiem ar EK marķējumu uzrāda identifikācijas marķējumu, kas noformēts saskaņā ar regulas Nr.2003/2003 nosacījumiem attiecībā uz iepakojumu vai etiķeti, vai attiecīgos pavaddokumentus.

 

(5) Minerālmēslu mehāniskā maisījuma gatavotājs Latvijā veic uzskaiti par maisījuma sastāvdaļām un to izcelsmi, papildus pēc individuāla pasūtījuma sagatavotajiem maisījumiem – par katra pasūtījuma apjomu."

 

 

7

Atbildīgā komisija Izteikt 5. panta piekto daļu šādā redakcijā:

 

‘(5) Minerālmēslu mehāniskā maisījuma gatavotājs Latvijā veic uzskaiti par maisījuma sastāvdaļām un to izcelsmi, bet, ja minerālmēslu mehāniskais maisījums Latvijā tiek sagatavots pēc individuāla
pasūtījuma, — papildus arī uzskaiti par katra šāda maisījuma apjomu.”

Atbalstīt

(5) Minerālmēslu mehāniskā maisījuma gatavotājs Latvijā veic uzskaiti par maisījuma sastāvdaļām un to izcelsmi, bet, ja minerālmēslu mehāniskais maisījums Latvijā tiek sagatavots pēc individuāla
pasūtījuma, — papildus arī uzskaiti par katra šāda maisījuma apjomu.”

8.pants. Mēslošanas līdzekļu reģistrācija un atļauju izsniegšana

 

 

 

 

 

(1) Ražot, iepakot, gatavot maisījumus tirdzniecībai, kā arī ievest un tirgot drīkst tikai reģistrā iekļautos mēslošanas līdzekļus, izņemot šā panta otrās daļas 2., 3., 4., 5. un 6.punktā paredzētos gadījumus.

4. Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Ražot, iepakot, ievest un tirgot drīkst reģistrā iekļautos mēslošanas līdzekļus un mēslošanas līdzekļus saskaņā ar šā panta otrajā daļā minētajām atļaujām atbilstoši normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības prasībām. Tirdzniecībai Latvijā mehāniskos maisījumus (t.sk. pēc individuālā pasūtījuma gatavotos) var gatavot no mēslošanas līdzekļiem, kas ir marķēti ar EK marķējumu, un reģistrā iekļautiem mēslošanas līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības prasībām."

 

8

Atbildīgā komisija

Izteikt 8. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ražot, iepakot, ievest un tirgot drīkst reģistrā iekļautos mēslošanas līdzekļus un tos mēslošanas līdzekļus, kuriem izsniegta attiecīga šā panta otrajā daļā minētā atļauja. Mehāniskos maisījumus tirdzniecībai var gatavot no mēslošanas līdzekļiem ar EK marķējumu un reģistrā iekļautajiem mēslošanas līdzekļiem, ievērojot normatīvo aktu prasības attiecībā uz mēslošanas līdzekļa identifikāciju, kvalitātes atbilstības novērtēšanu un tirdzniecību. Šis nosacījums attiecas arī uz mēslošanas līdzekļu mehāniskajiem maisījumiem, kas tiek izgatavoti pēc individuāla pasūtījuma.”

 

Atbalstīt

4. Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ražot, iepakot, ievest un tirgot drīkst reģistrā iekļautos mēslošanas līdzekļus un tos mēslošanas līdzekļus, kuriem izsniegta attiecīga šā panta otrajā daļā minētā atļauja. Mehāniskos maisījumus tirdzniecībai var gatavot no mēslošanas līdzekļiem ar EK marķējumu un reģistrā iekļautajiem mēslošanas līdzekļiem, ievērojot normatīvo aktu prasības attiecībā uz mēslošanas līdzekļa identifikāciju, kvalitātes atbilstības novērtēšanu un tirdzniecību. Šis nosacījums attiecas arī uz mēslošanas līdzekļu mehāniskajiem maisījumiem, kas tiek izgatavoti pēc individuāla pasūtījuma.”

 

(2) Dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības prasībām izsniedz šādas atļaujas:

 

 

 

 

 

1) reģistrēta mēslošanas līdzekļa tirdzniecībai, ja testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajai kvalitātei;

 

 

 

 

 

2) tāda mēslošanas līdzekļa tirdzniecībai vai ievešanai, kas nav minēts normatīvajos aktos par mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības prasībām;

 

 

 

 

 

3) nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem;

 

 

 

 

 

4) mēslošanas līdzekļa ievešanai testēšanai un reģistrācijai;

 

 

 

 

 

5) testēšanai un reģistrācijai ievesta mēslošanas līdzekļa attiecīgās partijas tirdzniecībai;

 

 

 

 

 

6) mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai, ja mēslošanas līdzekļa partija neatbilst normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļiem noteiktajām kvalitātes prasībām.

 

 

 

 

 

 

9.pants. Dienesta funkcijas un tiesības mēslošanas līdzekļu aprites jomā

 

 

 

 

 

(1) Dienests:

 

 

 

 

 

1) pieņem, izskata un izvērtē iesniegumus par mēslošanas līdzekļu reģistrāciju un ar tiem saistītos dokumentus;

 

 

 

 

 

2) izsniedz un anulē mēslošanas līdzekļu reģistrācijas apliecības;

 

 

 

 

 

3) kārto reģistru un nodrošina tā datu aktualizāciju;

 

 

 

 

 

4) izsniedz atļaujas mēslošanas līdzekļu ievešanai vai tirdzniecībai saskaņā ar šā likuma 8.pantu;

 

 

 

 

 

5) uzrauga un kontrolē mēslošanas līdzekļu apriti;

 

 

 

 

 

6) ne retāk kā reizi gadā ņem analīzēm mēslošanas līdzekļu bezmaksas kontrolparaugus mēslošanas līdzekļa atbilstības novērtēšanai. Kontrolparaugus ņem nepieciešamajā daudzumā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļiem;

5.  9.pantā:

svītrot pirmās daļas 6.punktā vārdus "ne retāk kā reizi gadā";

 

 

 

 

5. 9.panta pirmajā daļā:

izslēgt 6.punktā vārdus “ne retāk kā reizi gadā”;

 

7) uzrauga un kontrolē mēslošanas līdzekļus, kuriem ir EK marķējums, saskaņā ar regulu Nr.2003/2003, kā arī saņem detonācijas testus visu tipu amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar augstu slāpekļa saturu (virs 28 procentiem), kurus laiž tirgū ar EK marķējumu;

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7) uzrauga, kontrolē un veic uzskaiti par mēslošanas līdzekļiem, kuriem ir EK marķējums, saskaņā ar regulu Nr.2003/2003, kā arī saņem detonācijas testus vai to kopijas visu tipu amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar augstu slāpekļa saturu, kurus laiž tirgū ar EK marķējumu;";

 

 

Ŗedakcionāli precizēts

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

“7) veic to mēslošanas līdzekļu uzraudzību, kontroli un uzskaiti, kuriem ir EK marķējums, saskaņā ar regulu Nr.2003/2003, kā arī saņem detonācijas testus vai to kopijas visu tipu amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar augstu slāpekļa saturu, kurus laiž tirgū ar EK marķējumu;”;

8) rakstveidā informē Zemkopības ministriju, ja mēslošanas līdzeklis, kuram ir EK marķējums, neatbilst regulas Nr.2003/2003 prasībām, kas attiecas uz mēslošanas līdzekļa tipu un deklarēto barības vielu saturu, vai ir iemesls uzskatīt, ka tas var radīt risku cilvēku, dzīvnieku vai augu veselībai vai videi.

 

 

 

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

papildināt daļu ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

 

"9) Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajai muitas pārvaldei par trešajās valstīs ražotajiem mēslošanas līdzekļiem, kam viens no aprites posmiem ir ievešana, sniedz šādu informāciju:

 

 

Redakcionāli precizēts

“9) sniedz Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajai muitas pārvaldei par trešajās valstīs ražotajiem mēslošanas līdzekļiem, kuriem viens no aprites posmiem ir ievešana, šādu informāciju:

 

a) piecu darbadienu laikā par pieteiktajiem mēslošanas līdzekļiem ar EK marķējumu un trešās valsts ražotāja Latvijā reģistrētajiem mēslošanas līdzekļiem,

9

Atbildīgā komisija Izteikt 9. panta pirmās daļas 9. punkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:

‘’a) piecu darbadienu laikā par uzskaitei pieteiktajiem mēslošanas līdzekļiem ar EK marķējumu un ražotāja reģistrēajtiem mēslošanas līdzekļiem.

 

Atbalstīt

a) piecu darbadienu laikā — par uzskaitei pieteiktajiem mēslošanas līdzekļiem ar EK marķējumu un ražotāja reģistrētajiem mēslošanas līdzekļiem,

 

 

b) katru mēnesi līdz piektajam datumam par iepriekšējā mēnesī reģistrētajiem vai anulētajiem mēslošanas līdzekļiem vai izsniegtajām atļaujām;

 

10

Atbildīgā komisija Izteikt 9. panta pirmās daļas 9. punkta “b” apakšpunktu šādā redakcijā:

‘b) katru mēnesi līdz piektajam datumam — par iepriekšējā mēnesī reģistrētajiem mēslošanas līdzekļiem, par tiem mēslošanas līdzekļiem, attiecībā uz kuriem izsniegta šā likuma 8.panta otrajā daļā minētā atļauja, kā arī par mēslošanas līdzekļiem, kuriem anulēta reģistrācijas apliecība;’’ .

 

 

 

Atbalstīt

b) katru mēnesi līdz piektajam datumam — par iepriekšējā mēnesī reģistrētajiem mēslošanas līdzekļiem, par tiem mēslošanas līdzekļiem, attiecībā uz kuriem izsniegta šā likuma 8.panta otrajā daļā minētā atļauja, kā arī par mēslošanas līdzekļiem, kuriem anulēta reģistrācijas apliecība;

 

10) norādot identificēšanai nepieciešamās ziņas, no Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes var pieprasīt informāciju par mēslošanas līdzekļiem, kuriem piemērota muitas procedūra – laišana brīvā apgrozībā."

 

 

 

10) norādot identificēšanai nepieciešamās ziņas, no Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes var pieprasīt informāciju par mēslošanas līdzekļiem, kuriem piemērota muitas procedūra — laišana brīvā apgrozībā.”

(2) Dienesta inspektoriem ir tiesības:

 

 

 

 

 

1) pieprasīt un bez maksas saņemt no darbību veicēja informāciju, kas nepieciešama uzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļiem;

 

 

 

 

 

2) kontrolēt iepakojuma, marķējuma, etiķetes un pavaddokumentu atbilstību normatīvajos aktos par mēslošanas līdzekļiem noteiktajām prasībām, kas jāievēro mēslošanas līdzekļu ražošanas, uzglabāšanas, iepakošanas un tirdzniecības vietās un attiecīgajos transportlīdzekļos;

 

 

 

 

 

3) apturēt līdz neatbilstības novēršanai vai aizliegt mēslošanas līdzekļa tirdzniecību vai cita veida izplatīšanu, ja persona neievēro normatīvajos aktos par mēslošanas līdzekļiem noteiktās prasības;

 

 

 

 

 

4) noteikt termiņu, kādā darbību veicējam jānovērš konstatētie pārkāpumi;

 

 

 

 

 

5) likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu un uzlikt administratīvo sodu par darbībām ar mēslošanas līdzekļiem (ar EK marķējumu vai bez tā);

 

 

 

 

 

6) iesniegt tiesībaizsardzības iestādēm materiālus par personām, kuru rīcība rada būtisku kaitējumu patērētāju tiesībām un interesēm, kā arī cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi.

 

 

 

 

 

11.pants. Reģistrācijas apliecības anulēšana un atjaunošana

 

 

 

 

 

(1) Reģistrācijas apliecību anulē:

 

 

 

 

 

1) pēc mēslošanas līdzekļa ražotāja, iepakotāja, mēslošanas līdzekļu maisījumu gatavotāja vai ievedēja iesnieguma saņemšanas, ja viņš ir izbeidzis darbības ar mēslošanas līdzekļiem;

 

 

 

 

 

2) ar attiecīgu dienesta lēmumu, ja ražotais vai ievestais mēslošanas līdzeklis neatbilst normatīvajos aktos par mēslošanas līdzekļiem noteiktajām prasībām;

 

 

 

 

 

3) ja nav samaksāta valsts nodeva par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju.

6. Izteikt 11.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) ja persona divus gadus pēc kārtas nav sniegusi šā likuma 5.panta pirmās daļas 2.apakšpunktā minēto informāciju." 

 

 

 

Redakcionāli precižets

6. Izteikt 11.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) ja persona divus gadus pēc kārtas nav sniegusi šā likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktā minēto informāciju.” 

 

(2) Ja reģistrācijas apliecība ir anulēta, pēc tās anulēšanas cēloņu novēršanas šā panta pirmajā daļā minētā persona var iesniegt iesniegumu par mēslošanas līdzekļa iekļaušanu reģistrā.

 

 

 

 

 

14.pants. Valsts uzraudzības un kontroles izdevumu samaksa

Izdevumus par mēslošanas līdzekļu (ar EK marķējumu vai bez tā) valsts uzraudzību un kontroli sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

 

 

11

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:

“Izdevumus par mēslošanas līdzekļu valsts uzraudzību un kontroli sedz no valsts budžeta līdzekļiem, izņemot, ja mēslošanas līdzekļu identifikācijas,kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecību prasību regulējošie normatīvie akti paredz citādāk.”

Atbalstīt,

redakcionāli precizēts

7. Izteikt 14.panta tekstu šādā redakcijā:

“Izdevumus par mēslošanas līdzekļu valsts uzraudzību un kontroli sedz no valsts budžeta līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības prasības regulējošie normatīvie akti paredz citādi.”

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Mēslošanas līdzekļu aprites likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 23.nr.; 2002, 23.nr.).

 

 

 

 

 

2. Līdz 2006.gada 1.septembrim Ministru kabinets izdod šā likuma 4.panta pirmajā daļā minētos noteikumus.

 

 

 

 

 

3. Līdz šā likuma 4.panta pirmajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.septembrim piemērojami Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumi Nr.247 “Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 17.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 5., 18.nr.), ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

4. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.septembrim izdod šā likuma 16.pantā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumi Nr.285 “Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju un maksāšanas kārtību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 18.nr.), ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

 

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5. Ievedēji, kas līdz 2008.gada 1.septembrim reģistrējuši vienkāršā vai kombinētā amonija nitrāta mēslošanas līdzekli ar augstu slāpekļa saturu, līdz 2008.gada 31.decembrim iesniedz dienestā mēslošanas līdzekļa ražotāja garantijas vēstuli vai tās kopiju par mēslošanas līdzekļa atbilstību regulas Nr.2003/2003 prasībām attiecībā uz detonācijas testu."

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Izteikt pārejas noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Ievedēji, kas līdz 2008.gada 1.novembrim reģistrējuši vienkāršā vai kombinētā amonija nitrāta mēslošanas līdzekli ar augstu slāpekļa saturu, līdz 2009.gada 30. jūnijam iesniedz dienestā mēslošanas līdzekļa ražotāja garantijas vēstuli vai tās kopiju par mēslošanas līdzekļa atbilstību regulas Nr.2003/2003 prasībām attiecībā uz detonācijas testu."

Atbalstīt

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“5. Ievedēji, kas līdz 2008.gada 1.novembrim reģistrējuši vienkāršā vai kombinētā amonija nitrāta mēslošanas līdzekli ar augstu slāpekļa saturu, līdz 2009.gada 30.jūnijam iesniedz dienestam mēslošanas līdzekļa ražotāja garantijas vēstuli vai tās kopiju par šā mēslošanas līdzekļa atbilstību regulas Nr.2003/2003 prasībām attiecībā uz detonācijas testu.

 

 

13

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Papildināt pārejas noteikumus ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Mēslošanas līdzekļu ražotājs, šo līdzekļu maisījumu gatavotājs, iepakotājs vai ievedējs iesniedz dienestam šā likuma 5. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto iesniegumu par  mēslošanas līdzekļu ar EK marķējumu uzskaiti, sākot ar 2010. gada 1. janvāri.”

Atbalstīt

6. Mēslošanas līdzekļu ražotājs, šo līdzekļu maisījumu gatavotājs, iepakotājs vai ievedējs iesniedz dienestam šā likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto iesniegumu par mēslošanas līdzekļu ar EK marķējumu uzskaiti, sākot ar 2010.gada 1.janvāri.

 

 

14

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Papildināt pārejas noteikumus ar 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Šā likuma 5. panta trešās daļas prasība attiecībā uz amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar augstu slāpekļa saturu ar EK marķējumu stājas spēkā, sākot ar 2010. gada 1. janvāri.

Atbalstīt,

redakcionāli precizēts

7. Šā likuma 5.panta trešās daļas prasība attiecībā uz amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar augstu slāpekļa saturu, kuriem ir EK marķējums, stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

 

 

15

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Papildināt pārejas noteikumus ar 8. punktu šādā redakcijā:

“” 8. Dienests, sākot ar 2010. gada 1. janvāri:

Atbalstīt,

redakcionāli precizēts

8. Dienests ar 2010.gada 1.janvāri:

 

 

 

8.1. veic šā likuma 9. panta pirmās daļas 7. punktā noteikto uzskaiti par mēslošanas līdzekļiem ar EK marķējumu;

 

1) veic šā likuma 9.panta pirmās daļas 7.punktā noteikto uzskaiti par mēslošanas līdzekļiem ar EK marķējumu;

 

 

 

8.2.sniedz šā likuma 9. panta pirmās daļas 9. punktā noteikto informāciju par mēslošanas līdzekļiem ar EK marķējumu.”

 

2) sniedz šā likuma 9.panta pirmās daļas 9.punktā noteikto informāciju par mēslošanas līdzekļiem ar EK marķējumu.”