Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

30.06.2008.                Nr.90/TA-1184

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā". Likumprojektu izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Lanka 67027258, Gints.Lanka@zm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 3 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 5 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija sēdes protokola Nr.44   16.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidenta vietā –

satiksmes ministrs                                                      A.Šlesers

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā

 

Izdarīt Mēslošanas līdzekļu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 5., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  3.pantā:

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) mēslošanas līdzekļiem, kuriem piemēro kādu no muitas procedūrām, izņemot muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā.";

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Uz mēslošanas līdzekļiem, kuriem ir marķējums "EK mēslošanas līdzeklis" (turpmāk – EK marķējums), attiecas tikai šā likuma 4.panta pirmās daļas 1.punkta "d", "f" un "g" apakšpunkts un 2.punkts, 4.panta otrā un trešā daļa, 5.panta pirmā, otrā, trešā un ceturtā daļa, 7.pants, 9.panta pirmās daļas 7., 8., 9. un 10.punkts un otrās daļas 1., 2. un 5.punkts, kā arī 14.pants."

 

2.  4.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumus, kuros nosaka:";

 

papildināt pirmās daļas 1.punkta "h" apakšpunktu aiz vārda "iekļauti" ar vārdiem "Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Muitas iestādes nodrošina šajā likumā noteikto prasību izpildes uzraudzību un kontroli attiecībā uz mēslošanas līdzekļu ievešanu no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk – trešās valstis)."

 

3.  5.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) iesniegumu par tirdzniecībai ražotā, iepakotā vai ievestā mēslošanas līdzekļa vai sagatavotā maisījuma (izņemot individuālu pasūtījumu) reģistrāciju vai iesniegumu par mēslošanas līdzekļu ar EK marķējumu uzskaiti;";

 


papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ražotājs, ievedējs vai mehāniskā maisījuma gatavotājs Latvijā pirms vienkāršā vai kombinētā amonija nitrāta mēslošanas līdzekļa ar augstu slāpekļa saturu (amonija nitrāta slāpeklis ir virs 28 % no mēslošanas līdzekļa masas) (turpmāk – amonija nitrāta mēslošanas līdzeklis ar augstu slāpekļa saturu) reģistrēšanas vai atļaujas saņemšanas iesniedz dienestā detonācijas testu vai tā kopiju un mēslošanas līdzekļa ražotāja garantijas vēstuli vai tās kopiju par ražotā mēslošanas līdzekļa atbilstību regulas Nr.2003/2003 prasībām attiecībā uz detonācijas testu. Amonija nitrāta mēslošanas līdzeklim ar augstu slāpekļa saturu ar EK marķējumu detonācijas testu vai tā kopiju iesniedz dienestā pirms minētā līdzekļa ievešanas.

(4) Darbību veicējs, ievedot mēslošanas līdzekļus no trešajām valstīm un piemērojot muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā, Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādei uzrāda mēslošanas līdzekļa reģistrācijas apliecību (izņemot gadījumu, ja mēslošanas līdzekli Latvijā reģistrējis trešās valsts ražotājs) vai likuma 8.panta otrajā daļā minēto atļauju ievešanai. Mēslošanas līdzekļiem ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis" uzrāda identifikācijas marķējumu, kas noformēts saskaņā ar regulas Nr.2003/2003 nosacījumiem par iepakojumu vai etiķeti, vai attiecīgos pavaddokumentus.

(5) Minerālmēslu mehāniskā maisījuma gatavotājs Latvijā veic uzskaiti par maisījuma sastāvdaļām un to izcelsmi, papildus pēc individuāla pasūtījuma sagatavotajiem maisījumiem – par katra pasūtījuma apjomu."

 

4. Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Ražot, iepakot, ievest un tirgot drīkst reģistrā iekļautos mēslošanas līdzekļus un mēslošanas līdzekļus saskaņā ar šā panta otrajā daļā minētajām atļaujām atbilstoši normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības prasībām. Tirdzniecībai Latvijā mehāniskos maisījumus (t.sk. pēc individuālā pasūtījuma gatavotos) var gatavot no mēslošanas līdzekļiem, kas ir marķēti ar EK marķējumu, un reģistrā iekļautiem mēslošanas līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības prasībām."

 

5.  9.pantā:

svītrot pirmās daļas 6.punktā vārdus "ne retāk kā reizi gadā";

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7) uzrauga, kontrolē un veic uzskaiti par mēslošanas līdzekļiem, kuriem ir EK marķējums, saskaņā ar regulu Nr.2003/2003, kā arī saņem detonācijas testus vai to kopijas visu tipu amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar augstu slāpekļa saturu, kurus laiž tirgū ar EK marķējumu;";


papildināt pirmo daļu ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

 

"9) Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajai muitas pārvaldei par trešajās valstīs ražotajiem mēslošanas līdzekļiem, kam viens no aprites posmiem ir ievešana, sniedz šādu informāciju:

a) piecu darbadienu laikā par pieteiktajiem mēslošanas līdzekļiem ar EK marķējumu un trešās valsts ražotāja Latvijā reģistrētajiem mēslošanas līdzekļiem,

b) katru mēnesi līdz piektajam datumam par iepriekšējā mēnesī reģistrētajiem vai anulētajiem mēslošanas līdzekļiem vai izsniegtajām atļaujām;

10) norādot identificēšanai nepieciešamās ziņas, no Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes var pieprasīt informāciju par mēslošanas līdzekļiem, kuriem piemērota muitas procedūra – laišana brīvā apgrozībā."

 

6. Izteikt 11.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) ja persona divus gadus pēc kārtas nav sniegusi šā likuma 5.panta pirmās daļas 2.apakšpunktā minēto informāciju."

 

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5. Ievedēji, kas līdz 2008.gada 1.septembrim reģistrējuši vienkāršā vai kombinētā amonija nitrāta mēslošanas līdzekli ar augstu slāpekļa saturu, līdz 2008.gada 31.decembrim iesniedz dienestā mēslošanas līdzekļa ražotāja garantijas vēstuli vai tās kopiju par mēslošanas līdzekļa atbilstību regulas Nr.2003/2003 prasībām attiecībā uz detonācijas testu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze


Likumprojekta „Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Mēslošanas līdzekļu apritē arvien vairāk nonāk mēslošanas līdzekļi ar marķējumu „Eiropas Kopienas mēslošanas līdzeklis” (turpmāk – „EK mēslošanas līdzeklis”), kas tiek laisti ES iekšējā tirgū saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra regulu Nr. 2003/2003 „Par mēslošanas līdzekļiem” (turpmāk – regula). Šo mēslošanas līdzekļu ražotājus apstiprina Kopienā un ražotājs atbild par mēslošanas līdzekļa atbilstību minētās regulas prasībām.

Spēkā esošais likums neparedz mēslošanas līdzekļu ar marķējumu „EK mēslošanas līdzeklis” reģistrāciju vai uzskaiti. Tas apgrūtina šo mēslošanas līdzekļu uzraudzību un kontroli. Valsts augu aizsardzības dienests 2007.gadā izlases veidā ņemot „EK mēslošanas līdzeklis”, kontroles paraugus un nosūtot testēšanai uz akreditētu laboratoriju, konstatēja, ka 15 no pārbaudītajiem 35 mēslošanas līdzekļiem faktisko rādītāju skaitliskā novirze no marķējumā deklarētās vērtības vai to forma neatbilst regulas prasībām, ko galvenokārt veidoja neprecizitātes un kļūdas marķējuma tulkojumā latviešu valodā, līdz ar to likumā nepieciešamas iekļaut normas, kuras paredz veikt šo mēslošanas līdzekļu uzskaiti.

Spēkā esošais likums neparedz nekādu sadarbību starp Valsts augu aizsardzības dienestu un Valsts ieņēmuma dienesta Galveno muitas pārvaldi, tāpēc nepieciešams likumā iekļaut normas par sadarbību informācijas apmaiņas jomā.

Saskaņā ar regulas 27.pantu katram ražotājam, kurš ražo un laiž tirgū vienkāršo vai kombinēto amonija nitrāta mēslošanas līdzekli ar augstu slāpekļa saturu (amonija nitrāta slāpeklis ir virs 28 % no mēslošanas līdzekļa masas), jānodrošina, lai tiktu veikts detonācijas tests. Tā kā reģistrācija konkrētam amonija nitrāta mēslošanas līdzeklim ar augstu slāpekļa saturu tiek veikta tikai vienreiz, tad kontroles nodrošināšanai likumā būtu jāiekļauj normas, kas garantētu mēslošanas līdzekļa atbilstību minētās regulas prasībām, t.sk. par detonācijas testu.

3. Normatīvā akta projekta būtība

Projekts paredz:

1) veikt uzskaiti par mēslošanas līdzekļiem ar marķējumu „EK mēslošanas līdzeklis”;

2) sadarbības iespējas informācijas apmaiņas jomā starp Valsts augu aizsardzības dienestu un Valsts ieņēmuma dienesta Galveno muitas pārvaldi;

3) nodrošināt regulāru kontroli par mēslošanas līdzekļu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra Regulas (EK) Nr.2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Likumprojekts neskar preču un pakalpojumu ražošanas apjomu, nodarbinātību, bezdarba līmeni, cenas, eksporta apjomu, importa apjomu un konkurences jomu.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Likumprojekts ļauj jebkuram ievedējam ievest mēslošanas līdzekļus bez reģistrācijas, ja tos Valsts augu aizsardzības dienestā ir reģistrējis ražotājs, kurš ražo mēslošanas līdzekli ārpus Latvijas. Tas uzņēmējam ļauj ekonomēt izdevumus un laiku. Likumprojektā ietvertās normas ir tieši orientētas uz administratīvā sloga samazināšanu uzņēmējiem.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Likumprojektam nav ietekmes uz vides piesārņojumu, iedzīvotāju veselību un drošību, dabas resursiem un bioloģisko daudzveidību. Likumprojekts paredz efektīvāku Latvijā pieejamo mēslošanas līdzekļu kontroli, kas, savukārt, var atstāt pozitīvu ietekmi uz vidi un vides aizsardzību.

7. Cita ietekme

Nav attiecināms.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

n-tais gads

 

Turpmākie trīs gadi

n+1

n+2

n+3

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms.

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms.

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nav attiecināms.

2. Cita informācija

Nav attiecināms.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

2003.gada 13.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2003/2003 „Par mēslošanas līdzekļiem”.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

2003.gada 13.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2003/2003 „Par mēslošanas līdzekļiem”.

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

9. un 10.pants

3.pants (5.panta ceturtā daļa)

 

27.pants

3.pants (5.panta trešā daļa)

 

27. un 29.pants

5. pants (9.panta pirmās daļas 7.punkts)

 

29.pants

3.pants (5.panta pirmās daļas 1.punkts)

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas notikušas ar mēslošanas līdzekļu ražotājiem, šo līdzekļu maisījumu gatavotājiem, iepakotājiem, ievedējiem un tirgotājiem.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Projekts ir nosūtīts Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei un Zemnieku saeimai. Iebildumi nav saņemti.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Izstrādājot likumprojektu eksperti tika iekļauti darba grupā.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Šā normatīvā akta izpildes kontroli veiks Valsts augu aizsardzības dienests un muitas iestādes esošā finansējuma ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs” kā arī bezmaksas datu bāzē - www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Savas tiesības indivīds var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā.

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

 

Zemkopības ministrs                                                       M.Roze

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

D.Lucaua

 

 

 

S.Grigaļūna

 

 

M.Salenieks

 

 

G.Lanka

 

16.04.2008. 11:12

1228

G.Lanka

67027258, Gints.Lanka@zm.gov.lv