Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

30.06.2008.                Nr.90/TA-1390

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā". Likumprojektu izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Bajārs 67021571, Kaspars.Bajars@lm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 11 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija sēdes protokola Nr.44   46.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidenta vietā –

satiksmes ministrs                                                      A.Šlesers

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā

 

Izdarīt Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2004, 11.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 13.nr.; 2007, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ministru kabinets nosaka bezdarbnieka stipendijas apmēru profe­sionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā un stipendijas piešķiršanas kārtību."

 

2. Izslēgt 6.panta trešajā daļā vārdu "(padomēm)".

 

3. Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Aktīvos nodarbinātības pasākumus, kā arī bezdarbnieka stipendijas profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā apmaksā no valsts pamatbudžeta un no nodarbinātības speciālā budžeta."

 

4. Izteikt 13.panta 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) saņemt stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvali­fikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā;".

 

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 13.punktu šādā redakcijā:

 

"13. Šā likuma 6.panta trešajā daļā izdarītie grozījumi attiecībā uz vārda "padomēm" izslēgšanu stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā."

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministre

I.Purne


 

Likumprojekta

„Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”

anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar Labklājības ministrijas darba plāna 2008.gadam (apstiprināts 19.02.2008.) 22.punktā noteikto uzdevumu - „Sagatavot priekšlikumus bezdarbnieku un darba meklētāju atbalstu regulējošo tiesību aktu pilnveidošanai un valsts atbalsta programmu ieviešanai.”.

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

  Atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma (turpmāk – Likums) 13.panta 3.punktam bezdarbniekam iesaistoties profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos (turpmāk – profesionālā apmācība) ir tiesības apmācību laikā saņemt stipendiju, kā arī papildus īres vai transporta izdevumu kompensāciju.

Saskaņā ar Likuma 4.panta trešo daļu īres vai transporta izdevumu kompensācijas apmēru un piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2003.gada 20.janvāra noteikumi Nr.25 „Kārtība, kādā piešķirama stipendija un īres un transporta izdevumu kompensācija bezdarbnieka profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un stipendija bezdarbnieka neformālās izglītības ieguves laikā un nosakāms stipendijas un kompensācijas apmērs” (turpmāk – Noteikumi).

Atbilstoši Noteikumu 4.punktam profesionālās apmācības laikā bezdarbniekam stipendiju piešķir 40 latu apmērā par apmācību kalendāra mēnesi. Īres vai transporta izdevumus bezdarbniekam atbilstoši Noteikumu 6. un 7.punktam kompensē 50% apmērā no faktiskās izdevumu summas mēnesī (īres maksas kompensācijas gadījumā) vai par apmācību dienām (transporta izdevumu kompensācijas gadījumā), bet ne vairāk kā vienu latu dienā.

Saskaņā ar Noteikumu 3. un 5.punktu īres vai transporta izdevumu kompensācijas apmēru aprēķina un izmaksā izglītības iestāde atbilstoši bezdarbnieka iesniegtajiem attiecīgi īres vai transporta izdevumus pamatojošajiem dokumentiem.

Tomēr, lai nodrošinātu to, ka bezdarbniekam tiek kompensētas reālās pārvietošanās izmaksas un nepieļautu iespēju, ka bezdarbnieks izglītības iestādei varētu iesniegt transporta izdevumus apliecinošos dokumentus (biļetes, degvielas čekus) arī par braucieniem, kas nav izmantoti nokļūšanai izglītības iestādē, tādejādi ļaunprātīgi izmantojot likumā paredzētās tiesības, konkrēts katram bezdarbniekam maksimālais kompensējamās summas apmērs par transporta izdevumiem tiek atrunāts līgumā starp bezdarbnieku un Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk – Aģentūra) par bezdarbnieka profesionālo apmācību. Aģentūra, slēdzot līgumu ar katru apmācībās iesaistāmo bezdarbnieku līgumā norāda gan bezdarbnieka dzīvesvietas atrašanās vietu, apmācību vietu, prakses vietu, attālumu un maršrutu, kas bezdarbniekam ir jāveic no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei, izmantojamā transporta veidu (sabiedriskā, privātā), tā izmaksas (sabiedriskā transporta biļešu cenas attiecīgajā maršrutā, degvielas izmaksas un privātā transportlīdzekļa degvielas patēriņa apmērus u.c.). Atbilstoši nosacījumiem līgumā tiek aprēķināta un noteikta vienas dienas transporta izdevumu konkrēta summa, kas bezdarbniekam rodas, apmeklējot profesionālās apmācības pasākumus, un attiecīgi kompensējamās summas apmērs (50% no aprēķinātās summas vai arī viens lats gadījumā, ja tiek sasniegts maksimāli pieļaujamais apmērs). Saskaņā ar iepriekšminētajā līgumā norādītajiem nosacījumiem izglītības iestādē bezdarbnieks iesniedz attiecīgos izdevumus pamatojošos dokumentus (biļetes, čekus), kas apliecina bezdarbnieka reālos izdevumus un atbilstoši kuriem izglītības iestāde izmaksā bezdarbniekam transporta izdevumu kompensāciju. Izglītības iestādes pienākums ir pienācīgi uzskaitīt bezdarbnieka iesniegtos izdevumu pamatojošos dokumentus atbilstoši, kuriem Aģentūrai iesniegt rēķinu par īres un transporta izdevumu kompensāciju faktiskajām izmaksām.

 

Veicot iepriekšminēto transporta vai īres izdevumu kompensāciju administrēšanu, Aģentūra ir konstatējusi šādas problēmas:

1. Bezdarbnieks apmācību laikā (3 – 6 mēneši) maina dzīvesvietu, izvēlēto transporta veidu, mainās citi līgumā par bezdarbnieka apmācību ietvertie nosacījumi – transporta biļešu cenas, degvielas cenas, transporta maršruts, mācību vieta, prakses vieta utt., kas rada nepieciešamību veikt grozījumus līgumā ar bezdarbnieku – jāizstrādā jauns maršruts, jāpārbauda un attiecīgi jāmaina noteiktās transporta izmaksas (biļešu cenas, degvielas izmaksas).

2. Bezdarbnieks, slēdzot līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru, pirms apmācību uzsākšanas nevar konkrēti pateikt kādu transporta veidu (sabiedrisko, personīgo) un maršrutu izvēlēsies nokļūšanai izglītības iestādē.

3. Bezdarbnieku iesniegtais transporta izdevumu attaisnojošo dokumentu lielais apjoms apgrūtina šo dokumentu pārbaudi, izdevumu uzskaiti un apkopošanu, gan izglītības iestādē, gan Nodarbinātības valsts aģentūrā.

4. Bezdarbnieks savlaicīgi, noteiktajos termiņos neiesniedz izdevumus attaisnojošos dokumentus, kas apgrūtina finanšu līdzekļu plānošanu un apguvi.

Saskaņā ar Aģentūras aprēķiniem vidēji mēnesī vienam bezdarbniekam (no profesionālajā apmācībā iesaistītajiem bezdarbniekiem) izmaksājamā transporta vai īres kompensācija šobrīd sastāda 6.82 latus. Atbilstoši pastāvošajam regulējumam bezdarbniekam maksimālā iespējamā kompensējamā summa par transporta izdevumiem ir 21 lats mēnesī un īres izdevumu gadījumā 31 lats. Tādejādi, faktiskais transporta vai īres kompensācijas vidējais mēneša rādītājs uz vienu apmācībās iesaistāmo bezdarbnieku sasniedz tikai 22% no maksimālā iespējamā apmēra. Kā būtiskākos iemeslus tam var minēt to, ka ne visiem apmācībā iesaistītajiem bezdarbniekiem īres vai transporta izdevumu kompensācijas ir nepieciešamas, daļa bezdarbnieku, kas saņem kompensācijas apmācību laikā tiek atskaitīti no apmācāmo skaita, kā arī bezdarbnieki ne vienmēr iesniedz izdevumus attaisnojošos dokumentus izglītības iestādē vai arī tos iesniedz novēloti. 

Ievērojot iepriekš aprakstīto sarežģīto īres un transporta izdevumu kompensācijas administrēšanas mehānismu un ar tā realizēšanu saistītās praktiskās problēmas, kā arī faktisko bezdarbniekam izmaksājamo kompensāciju apmēru (6.82Ls) ir jāsecina, ka reālais bezdarbniekam sniegtais atbalsts nav samērīgs ar šī atbalsta administrēšanai patērētajiem Aģentūras un izglītības iestāžu personāla un administratīvajiem resursiem un radītajiem birokrātiskajiem šķēršļiem gan bezdarbniekiem, gan izglītības iestādēm, kas viennozīmīgi neatbilst labas valsts pārvaldības principiem. 

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

  Likumprojekta pieņemšana paredzēs, ka ar 2009.gada 1.janvāri tiks svītrotas likumā bezdarbniekiem noteiktās tiesības uz īres un transporta izdevumu kompensācijām profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā.

Likumprojektā ir ietverts arī tehniska rakstura grozījums likuma 6.panta trešajā daļā, paredzot izslēgt atsauci uz pašvaldību padomēm. Atbilstoši Administratīvi teritoriālās reformas likumam un likumprojektam „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām”” (izskatīts Saeimā 1.lasījumā 20.12.2007. Nr.574/Lp-9), pašvaldību lēmējinstitūciju „padomi” ir paredzēts likvidēt. 2008.gada 22.februārī Ministru kabinets ir pieņēmis rīkojumu „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu”. Saskaņā ar rīkojuma 8.punktu minētajām institūcijām, izdarot citus nepieciešamos grozījumus 3.pielikumā norādītajos likumos, bet ne vēlāk kā līdz 2011.gada 1.janvārim iekļaut tajos grozījumus saistībā ar attiecīgo administratīvo teritoriju, vietējo pašvaldību domju (padomju) un citu institūciju neesību pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām.

 4. Cita informācija

 

 

  Lai nodrošinātu pietiekamu finansiālo atbalstu bezdarbniekam profesionālās apmācības laikā vienlaicīgi ar īres un transporta izdevumu kompensācijas izslēgšanu ir paredzēts paaugstināt vispārējās bezdarbnieka profesionālās apmācības stipendijas apmēru (40 Ls) līdz 70 latiem, pieņemot attiecīgi jaunus Ministra kabineta noteikumus līdzšinējo Ministru kabineta 2003.gada 20.janvāra noteikumu Nr.25 „Kārtība, kādā piešķirama stipendija un īres un transporta izdevumu kompensācija bezdarbnieka profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un stipendija bezdarbnieka neformālās izglītības ieguves laikā un nosakāms stipendijas un kompensācijas apmērs” vietā. Vienlaicīgi paredzēts paaugstināt bezdarbnieku stipendijas apmēru neformālās izglītības ieguves laikā no 25 latiem līdz 35 latiem. 

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

  Likumprojektam nav tiešas ietekmes uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstības līmeni.

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

  Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

Nav attiecināms.

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Bezdarbniekiem līdz ar īres un transporta izdevumu kompensāciju apvienošanu vienā stipendijā, tiks atceltas pašreiz pastāvošās administratīvās procedūras attiecībā uz transporta un īres izdevumu attaisnojošo dokumentu iesniegšanu izglītības iestādē.

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

Likumprojekta pieņemšana nepasliktinās bezdarbnieku tiesisko stāvokli un iespējas saņemt Aģentūras sniegtos profesionālās apmācības pakalpojumus, jo ir paredzēts paaugstināt vispārējās bezdarbnieka profesionālās apmācības stipendijas apmēru (40 Ls) līdz 70 latiem, tādejādi, nodrošinot bezdarbniekiem nepieciešamo papildus finansiālo atbalstu izdevumiem (tai skaitā transporta un īres) profesionālās apmācības laikā.

Ņemot vērā iepriekšminēto, noteikumu projekta pieņemšana būtiski neietekmēs bezdarbnieku sociālo un ekonomisko situāciju.

Vienlaicīgi, birokrātisko šķēršļu likvidēšana un stipendijas apmēra paaugstināšana motivēs bezdarbniekus iesaistīties profesionālās apmācības pasākumos, tādejādi apgūstot darba tirgum nepieciešamās profesijas un prasmes, kas veicinās valstī darba tirgus prasībām atbilstoša darbaspēka veidošanos.

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

  Nav attiecināms.

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms.

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 2008

 Turpmākie trīs gadi

 2009

2010

2011

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta 04.02.00 apakšprogrammas „Nodarbinātības speciālais budžets” ieņēmumos.

 

 

368,6

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 2. Izmaiņas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta 04.02.00 apakšprogrammas „Nodarbinātības speciālais budžets” izdevumos.

 

2.1. Izdevumu samazinājums (tiks kompensēts saistībā ar īres un transporta izdevumu kompensāciju izmaksu pārtraukšanu 2009.gadā).

 

2.2. Izdevumu samazinājums (tiks kompensēts no aktīvajam nodarbinātības pasākumam „Algoti pagaidu darbi” nodarbinātības speciālajā budžetā paredzētā finansējuma.

 

 

 

 

368,6*

 

 

 

 

 

 

+295,4*

 

 

 

 

-125,4

 

 

 

 

 

 

 

-170,0

 

 

 

+295,4*

 

 

 

 

-125,4

 

 

 

 

 

 

 

-170,0

 

 

 

+295,4*

 

 

 

 

-125,4

 

 

 

 

 

 

 

-170,0

 3. Finansiālā ietekme:

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta 04.02.00 apakšprogrammas „Nodarbinātības speciālais budžets”:

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

Bezdarbnieka stipendijai profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā 70 latu apmēra un neformālās izglītības ieguves laikā stipendiju 35 latu apmēra nepieciešamais papildus finansējuma pieaugums 2009., 2010. un 2011.gadā tiks kompensēts no aktīvā nodarbinātības pasākumam „Algoti pagaidu darbi” nodarbinātības speciālajā budžetā paredzētā finansējuma (paredzēts 1116,7 tūkst. Ls). 

  

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2008.gadam” 2008.gadā finansējums bezdarbnieku stipendijām plānots 368,6 tūkst. Ls apmērā; prognozēts finansējums 2009.gadā un turpmāk – 664,0 tūkst. Ls,

tai skaitā:

1. Bezdarbnieku stipendijas profesionālās apmācības un neformālās izglītības apguves apmācības laikā:

 

Aprēķins 2008.gadam:

1.1. 40 Ls (stipendija vienam iesaistītajam profesionālās apmācības programmā) x 1387 (iesaistīto bezdarbnieku skaits) x 3,3 mēneši (vidējais mācību ilgums) = 183 084 Ls,

 

1.2. 25 Ls (stipendija vienam iesaistītajam neformālās izglītības apguves apmācības programmā) x 2383 (iesaistīto bezdarbnieku skaits neformālās izglītības apguves apmācības laikā) x 1,5 mēneši (vidējais mācību ilgums neformālās izglītības apguves apmācības laikā) = 89 362,5 Ls,

 

1.3. īres vai transporta izmaksas –

1 Ls (vienā dienā) x 21 (darba dienu skaits) x 1387 (iesaistīto bezdarbnieku skaits) x 3,3 mēneši (vidējais mācību ilgums) =  96 119,1 Ls.

 

Kopā: 183 084 Ls + 89 362,5 Ls + 96 119,1 Ls = 368 565,6 Ls

 

Aprēķins 2009.gadam un turpmāk:

1.1. bezdarbnieku stipendijas -

40 Ls (2008.gada bezdarbnieku stipendija) + 30 Ls (vidējās īres vai transporta izmaksas) = 70 Ls (stipendija vienam iesaistītajam profesionālās apmācības programmā) x 1810 (iesaistīto bezdarbnieku skaits) x 3,3 mēneši (vidējais mācību ilgums) = 481 110 Ls,

 

1.2. 70 Ls x 0,5 (50% no bezdarbnieku stipendijas profesionālās apmācības laikā) = 35 Ls (stipendija vienam iesaistītajam neformālās izglītības apguves apmācības programmā) x 3484 (iesaistīto bezdarbnieku skaits neformālās izglītības apguves apmācības laikā) x 1,5 mēneši (vidējais mācību ilgums neformālās izglītības apguves apmācības laikā) = 182 910 Ls,

 

Profesionālajā apmācībā un neformālajā izglītībā  iesaistāmo bezdarbnieku skaita pieaugums 2009.gadā plānots pamatojoties uz reģistrēto bezdarbnieku izteiktajām vēlmēm iesaistīties profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā un kvalifikācijas paaugstināšanā. Aģentūras datu bāzē reģistrēto bezdarbnieku skaits, kuri ir izteikuši vēlmi piedalīties profesionālajā apmācībā un neformālās izglītības ieguves pasākumos vairākkārt pārsniedz plānoto apmācībā iesaistāmo bezdarbnieku skaitu, kas rada nepieciešamību paaugstināt profesionālās apmācības un neformālās izglītības pieejamību.

 

Kopā: 481 110 Ls + 182 910 Ls =

664 020 Ls

 < /span>

Izdevumu palielinājums noteikumu projektā plānotajai bezdarbnieku stipendiju apmēra paaugstināšanai (tai skaitā saistībā ar profesionālās apmācības programmā iesaistīto bezdarbnieku skaita palielināšanu no 1387 uz 1810 un saistībā ar iesaistīto bezdarbnieku skaita palielināšanu no 2383 uz 3484 neformālās izglītības apguves apmācības laikā) 2009.gadā un turpmāk:

664 020 Ls – 368 565 Ls = 295 455 Ls.

 

Kompensējošie pasākumi:

Izdevumu samazinājums 125,4 tūkst. Ls apmērā tiks kompensēts saistībā ar īres un transporta izdevumu kompensāciju izmaksu pārtraukšanu 2009.gadā.

Aprēķins:

1 Ls (vienā dienā) x 21 (darba dienu skaits) x 1810 (iesaistīto bezdarbnieku skaits) x 3,3 mēneši (vidējais mācību ilgums) = 125 433 Ls.

Izdevumu samazinājums 170,0 tūkst. Ls apmērā tiks kompensēts no aktīvajam nodarbinātības pasākumam „Algoti pagaidu darbi” nodarbinātības speciālajā budžetā paredzētā finansējuma 1116,7 tūkst. Ls. 

Lai to nodrošinātu 2009.gadā pasākumā „Algotie pagaidu darbi” tiks samazināts plānoto iesaistāmo bezdarbnieku skaits (2256) par 344 personām. Līdz ar to 2009.gadā pasākumā „Algotie pagaidu darbi” tiks iesaistīti 1912 bezdarbnieki.

Aprēķins:

Izdevumi algotajos pagaidu darbos iesaistīto bezdarbnieku darba samaksai -

160 Ls (minimālā darba alga) x 344 (bezdarbnieku skaits) x 3 mēneši (vidējais nodarbinātības ilgums) = 165,1 tūkst. Ls.

Izdevumi par normatīvajos aktos paredzēto veselības pārbaužu veikšanu algotajos pagaidu darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem –

15 Ls (izmaksas vienam bezdarbniekam) x 343 (bezdarbnieku skaits) = 5,2 tūkst Ls.

 

Kopā – 165,1 tūkst. Ls + 5,2 tūkst Ls = 170,3 tūkst. Ls. 

 

 6. Cita informācija 

 

  * - Nepieciešamais finansējums īres un transporta izdevumu kompensācijām 2008.gadā ir iekļauts likumā „Par valsts budžetu 2008.gadam”. Likumprojekta pieņemšana paredzēs, ka ar 2009.gada 1.janvāri tiks svītrotas likumā bezdarbniekiem noteiktās tiesības uz īres un transporta izdevumu kompensācijām profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā. Vienlaicīgi ar likumprojektu ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā”, kas paredz, ka ar 2009.gadu bezdarbnieku stipendijas apmērā profesionālās apmācības laikā tiek iekļautas vidējās īres vai transporta izmaksas un bezdarbnieku stipendijas apmērs neformālās izglītības apguves apmācības laikā tiek noteikts 50% no bezdarbnieku stipendijas profesionālās apmācības laikā.

Likumprojekta īstenošana katru gadu tiks nodrošināta piešķirto valsts speciālā budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Likumprojekts ir izstrādāts vienlaicīgi ar likumprojektu „Grozījums likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”, kā arī Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības Vienlaicīgi ar šo likumprojektu tiek virzīts likumprojekts „Grozījums likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”. Pēc likumprojektu pieņemšanas Saeimā ir jāizdod Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā”.

Iepriekšminētajiem normatīvo aktu projektiem jāstājas spēkā vienlaicīgi ar likumprojektu 2009.gada 1.janvārī.

 2. Cita informācija

  Nav attiecināms.

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

  Nav attiecināms.

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

  Nav attiecināms.

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

  Nav attiecināms.

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

  Nav attiecināms.

  

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

 Nav attiecināms.

  Nav attiecināms.

  Nav attiecināms.

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Nav attiecināms.

 6. Cita informācija

  Nav attiecināms.

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

  Nav attiecināms.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  Nav attiecināms.

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

  Nav attiecināms.

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

  Nav attiecināms.

 5. Cita informācija

  Nav attiecināms.

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta pieņemšana nepaplašinās līdzšinējās Nodarbinātības valsts aģentūras funkcijas.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā „Latvijas vēstnesis”, kā arī interneta portālā www.likumi.lv.

 

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā un Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktajā kārtībā.

 4. Cita informācija

  Nav attiecināms.

 

Labklājības ministre                                                                                          I.Purne

Valsts sekretārs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

R.Beinarovičs

Z.Uzuliņa

E.Korčagins

K.Bajārs

 

 

 

22.04.2008.17:20

2618

Kaspars Bajārs,

Labklājības ministrijas Darba departamenta

Darba tirgus attīstības nodaļas vadītāja vietnieks,

Tel.: 67021571, fakss: 67021505, e-pasts: Kaspars.Bajars@lm.gov.lv